Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. [Associations]
 2. rtf=/sys/htmlv
 3. asm=TinyPad
 4. inc=TinyPad
 5. ini=TinyPad
 6. txt=TinyPad
 7. gif=/sys/media/kiv
 8. bmp=/sys/media/kiv
 9. png=/sys/media/kiv
 10. tga=/sys/media/kiv
 11. jpg=/sys/media/kiv
 12. jpeg=/sys/media/kiv
 13. ico=/sys/media/kiv
 14. cur=/sys/media/kiv
 15. pcx=/sys/media/kiv
 16. 3ds=/sys/3d/view3ds
 17. lif=/sys/demos/life2
 18. skn=/sys/desktop
 19. htm=/sys/HTMLv
 20. html=/sys/HTMLv
 21. rtf=/sys/RtfRead
 22. obj=/sys/develop/cObj
 23. sna=/sys/e80
 24. nes=/sys/games/fceu
 25. xm=/sys/media/AC97SND
 26. wav=/sys/media/AC97SND
 27. mp3=/sys/media/AC97SND
 28. mid=/sys/media/MIDAMP
 29. m3u=/sys/media/listplay
 30. lap=/sys/media/listplay
 31. asf=/sys/media/listplay
 32. mht=/sys/htmlv
 33.  
 34.  
 35. [Config]
 36. ;åñëè ïîñòàâèòü 1 âìåñòî êíîïîê áóäåò ñòðîêà àäðåñà
 37. ShowEditBoxPath=0
 38. ;öâåò âûäåëåíîãî ýëåìåíòà è âûäåëåíèå åäèòáîêñà
 39. ;ïî-óìîë÷àíèþ 94AECE, äëÿ òåñòà FEA4B7,8BCDFF,B8C9B8
 40. BorderColor=94AECE
 41.  
 42.