Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 990 | Rev 2750 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 990 Rev 1764
Line 30... Line 30...
30
#define PROCESS_ID_SELF			-1
30
#define PROCESS_ID_SELF			-1
Line 31... Line 31...
31
 
31
 
Line 32... Line 32...
32
#define abs(a) (a<0?0-a:a)
32
#define abs(a) (a<0?0-a:a)
33
 
33
 
34
extern "C" double acos(double x);
34
extern "C" double __cdecl acos(double x);
35
extern "C" double asin(double x);
35
extern "C" double __cdecl asin(double x);
36
extern "C" double floor(double x);
36
extern "C" double __cdecl floor(double x);
37
extern "C" double round(double x);
37
extern "C" double __cdecl round(double x);
38
#pragma function(acos,asin)
38
#pragma function(acos,asin)
39
#if _MSC_VER > 1200
39
#if _MSC_VER > 1200
Line 99... Line 99...
99
		Word slot_state;
99
		Word slot_state;
100
	} processInfo;
100
	} processInfo;
101
};
101
};
102
 
102
 
Line -... Line 103...
-
 
103
#ifndef AUTOBUILD
103
//
104
//
104
extern char *kosExePath;
105
extern char *kosExePath;
-
 
106
#endif
Line 105... Line 107...
105
 
107
 
106
//
108
//
107
void crtStartUp();
109
void crtStartUp();
108
//
110
//
Line 120... Line 122...
120
#if _MSC_VER < 1400
122
#if _MSC_VER < 1400
121
extern "C" void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
123
extern "C" void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
122
extern "C" void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
124
extern "C" void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
123
//#pragma intrinsic(memcpy,memset)
125
//#pragma intrinsic(memcpy,memset)
-
 
126
#elif defined AUTOBUILD
-
 
127
void memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
-
 
128
void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
124
#else
129
#else
125
void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
130
void * __cdecl memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
126
void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
131
void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
127
#endif
132
#endif
Line 145... Line 150...
145
bool kos_GetKey( Byte &keyCode );
150
bool kos_GetKey( Byte &keyCode );
146
// ôóíêöèÿ 3 ïîëó÷èòü âðåìÿ
151
// ôóíêöèÿ 3 ïîëó÷èòü âðåìÿ
147
Dword kos_GetSystemClock();
152
Dword kos_GetSystemClock();
148
// ôóíêöèÿ 4
153
// ôóíêöèÿ 4
149
void kos_WriteTextToWindow(
154
void __declspec(noinline) kos_WriteTextToWindow(
150
	Word x, Word y,
155
	Word x, Word y,
151
	Byte fontType,
156
	Byte fontType,
152
	Dword textColour,
157
	Dword textColour,
153
	char *textPtr,
158
	char *textPtr,
154
	Dword textLen
159
	Dword textLen
155
	);
160
	);
156
// ôóíêöèÿ 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
161
// ôóíêöèÿ 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
157
void kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
162
void kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
158
// ôóíêöèÿ 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
163
// ôóíêöèÿ 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
159
void kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
164
void __declspec(noinline) kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
160
// ôóíêöèÿ 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
165
// ôóíêöèÿ 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
161
void kos_Pause( Dword value );
166
void kos_Pause( Dword value );
162
// ôóíêöèÿ 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
167
// ôóíêöèÿ 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
163
Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
168
Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
164
// ôóíêöèÿ 10
169
// ôóíêöèÿ 10
165
Dword kos_WaitForEvent();
170
Dword kos_WaitForEvent();
Line 167... Line 172...
167
Dword kos_CheckForEvent();
172
Dword kos_CheckForEvent();
168
// ôóíêöèÿ 12
173
// ôóíêöèÿ 12
169
void kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
174
void kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
170
// ôóíêöèÿ 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
175
// ôóíêöèÿ 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
171
void kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
176
void __declspec(noinline) kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
172
// ôóíêöèÿ 17
177
// ôóíêöèÿ 17
173
bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
178
bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
174
// ôóíêöèÿ 23
179
// ôóíêöèÿ 23
175
Dword kos_WaitForEvent( Dword timeOut );
180
Dword kos_WaitForEvent( Dword timeOut );
176
//
181
//
177
enum eNumberBase
182
enum eNumberBase