Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1456 | Rev 1458 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 1456 Rev 1457
Line -... Line 1...
-
 
1
struct f70
-
 
2
 func_n dd ?
-
 
3
 param1 dd ?
-
 
4
 param2 dd ?
-
 
5
 param3 dd ?
-
 
6
 param4 dd ?
-
 
7
 rezerv db ?
-
 
8
 name dd ?
-
 
9
ends
-
 
10
 
-
 
11
struct TexColViv
-
 
12
 Text rb MAX_COLOR_WORD_LEN ; á«®¢® ¤«ï ¯®¤á¢¥âª¨
-
 
13
 f1 dd 0 ; á¯à ¢ª  ¯® á«®¢ã
-
 
14
 wwo db ? ; whole words only
-
 
15
 endc db ? ; ᨬ¢®« ª®­æ  ¢ë¤¥«¥­¨ï (wwo&4)
-
 
16
 color db ? ; ­®¬¥à 梥â 
-
 
17
ends
-
 
18
 
-
 
19
struct symbol
-
 
20
 c db ?  ; +0 ᨬ¢®«
-
 
21
 col db ? ; +1 梥â
-
 
22
 perv dd ? ; +2
-
 
23
 next dd ? ; +6 㪠§ â¥«¨
-
 
24
 tc dd ?  ; +10 ¢à¥¬. ᮧ¤ ­¨ï
-
 
25
 td dd ?  ; +14 ¢à¥¬. 㤠«¥­¨ï
-
 
26
ends
-
 
27
 
-
 
28
 
-
 
29
hed db 'TextEditor 29.04.10',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
-
 
30
sc system_colors
-
 
31
 
-
 
32
fn_icon db 'te_icon.bmp',0
-
 
33
bmp_icon dd 0
-
 
34
run_file_70 f70 	 
-
 
35
 
-
 
36
 
-
 
37
;input:
-
 
38
; al = ª®¤ ®è¨¡ª¨
-
 
39
align 4
-
 
40
ted_on_init_synt_err:
-
 
41
	mov byte[msgbox_3.err],al
-
 
42
	stdcall [mb_create],msgbox_3,thread ;message: Can-t open color options file!
-
 
43
	ret
-
 
44
 
-
 
45
 
-
 
46
;-----------------------------------------------------------------------------
-
 
47
;äã­ªæ¨ï ¤«ï ¢ë¤¥«¥­¨ï ¯ ¬ïâ¨
-
 
48
;input:
-
 
49
; ecx = size data
-
 
50
;otput:
-
 
51
; eax = pointer to memory
-
 
52
align 4
-
 
53
mem_Alloc:
-
 
54
 push ebx
-
 
55
 mov eax,68
-
 
56
 mov ebx,12
-
 
57
 int 0x40
-
 
58
 pop ebx
-
 
59
 ret
-
 
60
;-----------------------------------------------------------------------------
-
 
61
;äã­ªæ¨ï ¤«ï ®á¢®¡®¦¤¥­¨ï ¯ ¬ïâ¨
-
 
62
;input:
-
 
63
; ecx = pointer to memory
-
 
64
align 4
-
 
65
mem_Free:
-
 
66
 push eax ebx
-
 
67
 cmp ecx,0
-
 
68
 jz @f
-
 
69
  mov eax,68
-
 
70
  mov ebx,13
-
 
71
  int 0x40
-
 
72
 @@:
-
 
73
 pop ebx eax
-
 
74
 ret
-
 
75
 
-
 
76
 
1
align 4
77
align 4
2
but_NewFile:
78
ted_but_new_file:
3
 push eax ebx
79
 push eax ebx
4
 stdcall ted_can_save, tedit0
80
 stdcall [ted_can_save], tedit0
5
 cmp al,1
81
 cmp al,1
6
 jne @f
82
 jne @f
7
  stdcall [mb_create],msgbox_2,thread ;message: save changes in file?
83
  stdcall [mb_create],msgbox_2,thread ;message: save changes in file?
8
  ;mov eax,5
84
  ;mov eax,5
9
  ;mov ebx,50
85
  ;mov ebx,50
Line 16... Line 92...
16
 pop ebx eax
92
 pop ebx eax
17
 ret
93
 ret
Line 18... Line 94...
18
 
94
 
19
align 4
95
align 4
20
On_NewFile:
96
On_NewFile:
21
 stdcall ted_clear, tedit0,1
97
 stdcall [ted_clear], tedit0,1
22
 call draw_but_toolbar
98
 call draw_but_toolbar
23
 stdcall draw_main_win, tedit0
99
 stdcall [ted_draw], tedit0
Line 24... Line 100...
24
 ret
100
 ret
25
 
101
 
26
align 4
102
align 4
27
On_SaveAndNewFile:
103
On_SaveAndNewFile:
Line 28... Line 104...
28
 push edi
104
 push edi
29
 mov edi, tedit0
105
 mov edi, tedit0
30
 
106
 
31
 stdcall but_SaveFile,edi
107
 stdcall [ted_but_save_file],edi,run_file_70,[edit1.text]
32
 cmp ted_err_save,0
108
 cmp ted_err_save,0
33
 jne @f
109
 jne @f
34
  call On_NewFile
110
  call On_NewFile
Line -... Line 111...
-
 
111
 @@:
-
 
112
 pop edi
35
 @@:
113
 ret
36
 pop edi
-
 
37
 ret
-
 
38
 
-
 
39
align 4
-
 
40
but_no_msg_OpenFile: ;äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©«  ç¥à¥§ ¡¥§ ®ª®­  á®®¡é¥­¨ï
-
 
41
 stdcall ted_on_open_file, tedit0
-
 
42
 ret
-
 
43
 
114
 
44
 
115
;description:
45
;äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©«  á ¢®§¬®¦­ë¬ ®ª­®¬ á®®¡é¥­¨ï (® ¢®§¬®¦­®á⨠®â¬¥­¨âì ®âªàë⨥)
116
; äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©«  ¡¥§ ®ª®­  á®®¡é¥­¨ï
46
align 4
-
 
47
but_OpenFile:
-
 
48
 push eax
-
 
49
 stdcall ted_can_save, tedit0
-
 
50
 cmp al,1
-
 
51
 jne @f
-
 
52
  stdcall [mb_create],msgbox_5,thread ;message: save changes in file?
117
align 4
53
  stdcall [mb_setfunctions],msgbox_5_funct
-
 
54
  jmp .ret_f
118
but_no_msg_OpenFile:
55
 @@:
119
	push eax ebx
Line -... Line 120...
-
 
120
	stdcall [ted_open_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
-
 
121
	call ted_messages_after_open_file
56
 stdcall ted_on_open_file, tedit0
122
	pop ebx eax
57
 .ret_f:
-
 
58
 pop eax
-
 
59
 ret
123
	ret
60
 
-
 
61
align 4
124
 
62
proc ted_on_open_file, edit:dword ;äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©« 
-
 
63
 push eax ebx edi
-
 
64
 mov edi,dword[edit]
-
 
65
 
-
 
66
 mov eax,70
125
;description:
67
 mov [run_file_70.func_n], 0
-
 
68
 mov [run_file_70.param1], 0
-
 
69
 mov [run_file_70.param2], 0
-
 
70
 mov [run_file_70.param3], maxChars-2 ;sizeof.symbol
-
 
71
 m2m [run_file_70.param4], ted_tex
-
 
72
 mov [run_file_70.rezerv], 0
-
 
73
 push dword[edit1.text]
-
 
74
 pop dword[run_file_70.name]
-
 
75
 mov ebx,run_file_70
126
; äã­ªæ¨ï ®âªàëâ¨ï ä ©«  á ¢®§¬®¦­ë¬ ®ª­®¬ á®®¡é¥­¨ï (® ¢®§¬®¦­®á⨠®â¬¥­¨âì ®âªàë⨥)
76
 int 0x40
127
align 4
77
 
-
 
78
 cmp eax,0
-
 
79
 je @f
-
 
80
 cmp eax,6
-
 
81
 je @f
-
 
82
  cmp ax,10
-
 
83
  jl .zifra_0_9
-
 
84
   mov al,'?'
-
 
85
   sub ax,48
128
ted_but_open_file:
-
 
129
	push eax ebx
86
  .zifra_0_9:
130
	stdcall [ted_can_save], tedit0
87
  add ax,48
131
	cmp al,1
88
 
-
 
89
  mov byte[msgbox_4.err],al
-
 
90
  stdcall [mb_create],msgbox_4,thread ;message: Can-t open text file!
-
 
91
  jmp .ret_f
132
	jne @f
92
 @@:
-
 
93
 cmp ebx,-1
-
 
94
 je .ret_f
133
		stdcall [mb_create],msgbox_5,thread ;message: save changes in file?
95
  ;if open file
134
		stdcall [mb_setfunctions],msgbox_5_funct
96
  call OpenFile
135
		jmp .ret_f
97
  cmp ebx,maxChars-2
136
	@@:
98
  jl .ret_f
-
 
99
  stdcall [mb_create],msgbox_1,thread
-
 
Line -... Line 137...
-
 
137
	stdcall [ted_open_file], tedit0,run_file_70,[edit1.text]
-
 
138
	call ted_messages_after_open_file
-
 
139
	.ret_f:
-
 
140
	pop ebx eax
100
 .ret_f:
141
	ret
101
 pop edi ebx eax
-
 
102
 ret
-
 
103
endp
-
 
104
 
142
 
105
 
-
 
106
align 4
-
 
107
proc but_SaveFile, edit:dword
-
 
108
 pushad
-
 
109
 
-
 
110
 stdcall ted_can_save,edi
-
 
111
 cmp al,0
-
 
112
 je .no_save
143
;input:
113
 
-
 
114
 mov edi,dword[edit]
-
 
115
 
-
 
116
 mov ecx,maxChars
-
 
117
 call mem_Alloc
-
 
118
 push eax
-
 
119
 
-
 
120
 mov edx,ted_tex
-
 
121
 xor ecx,ecx
-
 
122
 @@:
-
 
123
  call IteratNext
-
 
124
  cmp edx,ted_tex_1
-
 
125
  jle @f ;edx = ted_tex or edx = ted_tex+sizeof.symbol
-
 
126
  mov bl,[edx]
-
 
127
  mov byte[eax],bl
144
; eax = ª®¤ ®è¨¡ª¨
128
  inc eax
145
; ebx = ª®««¨ç¥á⢮ ¯à®ç¨â ­­ëå ¡ ©â
129
  inc ecx
-
 
130
  jmp @b
-
 
131
 @@:
-
 
132
 
-
 
133
 cmp ecx,0
-
 
134
 je @f
-
 
135
  pop eax
-
 
136
  mov [run_file_70.param4],eax
-
 
137
  push eax
-
 
138
  mov eax,70
-
 
139
  mov [run_file_70.func_n], 2
-
 
140
  mov [run_file_70.param1], 0
-
 
141
  mov [run_file_70.param2], 0
-
 
142
  mov [run_file_70.param3], ecx
-
 
143
  mov [run_file_70.rezerv], 0
-
 
144
  push [edit1.text]
-
 
145
  pop [run_file_70.name]
-
 
146
  mov ebx,run_file_70
-
 
147
  int 0x40
146
; edi = pointer to tedit struct
148
 
147
align 4
149
  mov ted_err_save,ax
148
ted_messages_after_open_file:
150
 
149
	push ecx
151
  cmp eax,0
150
	cmp eax,0
152
  je .no_msg
151
	je @f
153
;  cmp eax,6
152
	cmp eax,6
154
;  je @f
153
	je @f
155
   cmp ax,10
154
		cmp ax,10
156
   jl .zifra_0_9
155
		jl .zifra_0_9
157
	mov al,'?'
156
			mov al,'?'
158
	sub ax,48
157
			sub ax,48
159
   .zifra_0_9:
-
 
160
   add ax,48
-
 
161
 
158
		.zifra_0_9:
162
   mov byte[msgbox_6.err],al
159
		add ax,48
163
   stdcall [mb_create],msgbox_6,thread ;message: Can-t save text file!
160
 
164
   jmp @f
161
		mov byte[msgbox_4.err],al
-
 
162
		stdcall [mb_create],msgbox_4,thread ;message: Can-t open text file!
-
 
163
		jmp .ret_f
165
  .no_msg:
164
	@@:
166
  m2m ted_tim_ls,ted_tim_ch
165
	cmp ebx,-1
-
 
166
	je .ret_f
167
 @@:
167
		;if open file
168
 
168
		mov ecx,ted_max_chars
169
 pop ecx
169
		sub ecx,2 ;ecx = ¬ ªá¨¬ «ì­®¥ ç¨á«® ¡ ©â, ¤«ï ª®â®àëå ¡ë«  ¢ë¤¥«¥­  ¯ ¬ïâì
Line 170... Line 170...
170
 call mem_Free
170
		cmp ebx,ecx
171
 .no_save:
-
 
172
 popad
-
 
173
 ret
-
 
174
endp
-
 
175
 
171
		jl .ret_f
176
 
172
			stdcall [mb_create],msgbox_1,thread
177
align 4
-
 
178
proc but_FindText, edit:dword
-
 
179
 pushad
-
 
180
  mov edi,dword[edit]
-
 
181
 
-
 
182
  call GetPos
-
 
183
  mov eax,[edit2.text]
-
 
184
  mov bl,byte[eax]
-
 
185
  @@:
-
 
186
   call GetFindRezult
-
 
187
   cmp bh,1
-
 
188
   je @f ; find
-
 
189
 
-
 
190
   call IteratNext
-
 
191
   cmp edx,ted_tex_1
-
 
192
   jle @f
-
 
193
   jmp @b
-
 
194
  @@:
-
 
195
  cmp bh,0
-
 
196
  je @f
-
 
197
   call GetTexCoords
-
 
198
   inc ebx ;move cursor right
-
 
199
   mov ted_sel_x1,ebx
-
 
200
   mov ted_sel_y1,eax
-
 
201
   mov edx,eax
-
 
202
   mov ecx,ebx
-
 
203
   call GoToPos
-
 
204
   mov edx,esi ;esi ¡ë«® ãáâ ­®¢«¥® ¢ GetFindRezult
173
	.ret_f:
205
   call GetTexCoords
-
 
206
   mov ted_sel_x0,ebx
-
 
207
   mov ted_sel_y0,eax
-
 
208
   stdcall draw_main_win,edi
-
 
209
   jmp .end_find
-
 
210
  @@:
-
 
211
   stdcall [mb_create],msgbox_7,thread ;message: Can not find text
-
 
212
  .end_find:
-
 
213
 popad
-
 
214
 ret
-
 
215
endp
-
 
216
 
-
 
217
;input:
-
 
218
; eax - text need find
-
 
219
; bl - first symbol to find
-
 
220
; edx - first symbol pointer
-
 
221
; edi - pointer to tedit struct
-
 
222
;output:
-
 
223
; bh - rezult
-
 
224
; edx - last text position (if find sucess)
-
 
225
; esi - first symbol pointer
-
 
226
;description:
-
 
227
; ”ã­ªæ¨ï ¯à®¢¥àï¥â ᮢ¯ ¤ ¥â «¨ ⥪áâ ¢ ¡ãä¥à¥ eax
-
 
228
; á ⥪á⮬ । ªâ®à  ¯® 㪠§ â¥«î edx.
-
 
229
; ‘â ­¤ àâ­ë¥ ä㭪樨 (­ ¯à. strcmp) âãâ ­¥ ¯®¤®©¤ãâ, ¯®â®¬ã çâ®
-
 
230
; ¢ ¯ ¬ï⨠। ªâ®à  ⥪áâ ᮤ¥à¦¨âáï ­¥ ¢ ¢¨¤¥ ascii áâப.
-
 
231
align 4
-
 
232
GetFindRezult:
-
 
233
 push eax
-
 
234
  mov bh,1
-
 
235
  mov esi,edx ;copy edx
-
 
236
  @@:
-
 
237
   cmp byte[edx],bl
-
 
238
   jne .no_text
-
 
239
 
-
 
240
   inc eax ;*** get next symbol (in find text) ***
-
 
241
   mov bl,byte[eax]
-
 
242
   cmp bl,0
-
 
243
   je @f ;end of find text
-
 
244
 
-
 
245
   call IteratNext ;*** get next symbol (in editor text) ***
-
 
246
   cmp edx,ted_tex_1
-
 
247
   jle @f ;end of editor text
-
 
248
 
-
 
249
   jmp @b
174
	pop ecx
Line 250... Line 175...
250
   .no_text:
175
	ret
251
	xor bh,bh
176
 
252
	mov edx,esi ;restore edx
177
align 4
253
  @@:
178
ted_save_err_msg:
Line 254... Line 179...
254
 pop eax
179
	mov byte[msgbox_6.err],al
255
 mov bl,byte[eax] ;restore bl
180
	stdcall [mb_create],msgbox_6,thread ;message: Can-t save text file!
256
 ret
181
	ret
257
 
182
 
258
align 4
-
 
259
proc ted_but_open_syntax, edit:dword
-
 
260
 push edi
-
 
261
 mov edi,dword[edit]
-
 
262
 
-
 
263
 cmp ted_panel_id,TE_PANEL_SYNTAX
-
 
264
 jne @f
-
 
265
  stdcall dword[tl_node_get_data], tree1
-
 
266
  pop dword[fn_col_option]
-
 
267
  stdcall InitColText,edi
-
 
268
  call CmColored
-
 
269
  stdcall draw_main_win,edi
183
align 4
270
 @@:
-
 
271
 pop edi
-
 
272
 ret
-
 
273
endp
-
 
274
 
-
 
275
align 4
-
 
276
proc ted_but_select_word, edit:dword
-
 
277
 pushad
-
 
278
 mov edi,dword[edit]
-
 
279
 
-
 
280
 call GetPos
-
 
281
 push edx
-
 
282
  call ItPervColorTag
-
 
283
  cmp edx,ted_tex_1
-
 
284
  jle @f
-
 
285
   call GetTexCoords
-
 
286
   mov ted_sel_x0,ebx
-
 
287
   mov ted_sel_y0,eax
-
 
288
  @@:
-
 
289
 pop edx
-
 
290
  call ItNextColorTag
184
proc ted_but_open_syntax, edit:dword
291
  cmp edx,ted_tex_1
-
 
292
  jle @f
-
 
293
   call GetTexCoords
-
 
294
   mov ted_sel_x1,ebx
-
 
295
   mov ted_sel_y1,eax
-
 
296
  @@:
185
 push ebx edi
297
 
-
 
298
 call draw_but_toolbar
-
 
299
 stdcall draw_main_win,edi
-
 
300
 popad
-
 
301
 ret
-
 
302
endp
186
 mov edi,dword[edit]
303
 
-
 
304
align 4
-
 
305
proc ted_but_cut, edit:dword
-
 
306
 push edi
187
 
307
 mov edi,dword[edit]
188
 cmp ted_panel_id,TED_PANEL_SYNTAX
308
 
-
 
309
 stdcall ted_but_copy,edi
-
 
310
 stdcall ted_set_undo,edi
-
 
311
 stdcall SelTextDel,ted_opt_ed_change_time
-
 
312
 
-
 
313
 cmp al,1
-
 
314
 jne @f
-
 
315
  call draw_but_toolbar
-
 
316
  stdcall draw_main_win,edi
-
 
317
 @@:
-
 
318
 pop edi
-
 
319
 ret
-
 
320
endp
-
 
321
 
-
 
322
;output:
-
 
323
; al = 1 if copy text
-
 
324
align 4
-
 
325
proc ted_but_copy, edit:dword
-
 
326
 pushad
-
 
327
 mov edi,dword[edit]
-
 
328
 
-
 
329
 stdcall IsSel,edi
-
 
330
 cmp al,0
-
 
331
 je .end_f ;if not selected text
-
 
332
 stdcall SelNormalize,edi
-
 
333
 
-
 
334
 mov esi,ted_seln_x1
-
 
335
 mov ecx,ted_seln_y1
-
 
336
 call GetPosByParam
-
 
337
 mov ebx,edx
-
 
338
 mov esi,ted_seln_x0
-
 
339
 mov ecx,ted_seln_y0
-
 
340
 call GetPosByParam
-
 
341
 mov esi,ebx
-
 
342
 
-
 
343
 xor ecx,ecx
-
 
344
 mov ebx,buf
-
 
345
 ;mov edx,ted_tex
-
 
346
 @@:
-
 
347
  cmp edx,ted_tex_1 ;end of file
-
 
348
  jle @f
-
 
349
  cmp edx,esi ;end of select
-
 
350
  je @f
-
 
351
  inc ecx
-
 
352
  cmp ecx,BUF_SIZE ;owerflow bufer
189
 jne @f
353
  je @f
-
 
354
 
-
 
355
  mov al,byte[edx]
-
 
356
  mov byte[ebx],al
190
  stdcall dword[tl_node_get_data], tree1
357
  inc ebx
-
 
358
 
-
 
359
  call IteratNext
-
 
360
  jmp @b
-
 
361
 @@:
-
 
362
 add ecx,buf
191
  pop dword[fn_col_option]
363
 mov byte[ebx],0
192
	mov ebx,dword[fn_col_option]
Line 364... Line -...
364
 
-
 
365
 cmp ecx,0
193
	copy_path ebx,fn_syntax_dir,file_name_rez,0x0
366
 je .end_f
-
 
367
  call draw_but_toolbar
-
 
368
  stdcall draw_bufer,edi
-
 
369
 .end_f:
-
 
370
 popad
-
 
371
 ret
-
 
372
endp
-
 
373
 
-
 
374
 
-
 
375
align 4
-
 
376
proc ted_but_paste, edit:dword
-
 
377
 push eax ebx esi edi
-
 
378
 mov edi,dword[edit]
-
 
379
 
-
 
380
  mov esi,buf
-
 
381
  call strlen
-
 
382
  cmp eax,1
-
 
383
  jl @f
-
 
384
   stdcall ted_set_undo,edi
-
 
385
   mov esi,eax
-
 
386
   mov ebx,ted_opt_ed_change_time+ted_opt_ed_move_cursor
-
 
387
   stdcall SelTextDel,ebx
-
 
388
	 cmp al,1
-
 
389
	 jne .del
-
 
390
	  mov ebx,ted_opt_ed_move_cursor
-
 
391
	 .del:
194
	copy_path file_name_rez,sys_path,file_name,0x0
392
   stdcall ted_text_add,edi,buf,esi,ebx
195
  stdcall [ted_init_syntax_file],edi,run_file_70,file_name
393
   call draw_but_toolbar
196
  call [ted_text_colored]
Line 394... Line 197...
394
   stdcall draw_main_win,edi
197
  stdcall [ted_draw],edi
395
  @@:
198
 @@:
396
 pop edi esi ebx eax
199
 pop edi ebx
397
 ret
200
 ret
398
endp
201
endp
399
 
202
 
400
align 4
203
align 4
401
proc but_find, edit:dword ;¢ë§®¢/áªàë⨥ ¯ ­¥«¨ ¯®¨áª 
204
proc ted_but_find ;¢ë§®¢/áªàë⨥ ¯ ­¥«¨ ¯®¨áª 
402
 push edi
205
 push edi
403
 mov edi,dword[edit]
206
 mov edi,tedit0
404
 
207
 
405
 cmp ted_panel_id,TE_PANEL_NULL
208
 cmp ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
406
 je @f
209
 je @f
407
  mov ted_panel_id,TE_PANEL_NULL
210
  mov ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
Line 408... Line 211...
408
  mov ted_wnd_l,0
211
  mov ted_wnd_l,0
409
  jmp .e_if
-
 
410
 @@:
-
 
411
  mov ted_panel_id,TE_PANEL_FIND
-
 
412
  mov ted_wnd_l,TE_PANEL_WIDTH
-
 
413
 .e_if:
212
  jmp .e_if
414
 stdcall EvSize,edi
-
 
415
 stdcall draw_main_win,edi
-
 
416
 pop edi
-
 
417
 ret
-
 
418
endp
-
 
419
 
-
 
420
align 4
-
 
421
but_replace:
-
 
422
 ret
-
 
423
 
-
 
424
align 4
-
 
425
but_find_key_w:
-
 
426
 ret
-
 
427
 
-
 
428
align 4
-
 
429
proc but_sumb_upper, edit:dword
-
 
430
 push edi esi
-
 
431
 mov edi,dword[edit]
-
 
432
 
-
 
433
 mov [conv_table],EvUpper
-
 
434
 call ConvertSelText
-
 
435
 cmp esi,0
-
 
436
 je @f
-
 
437
  stdcall draw_main_win,edi
-
 
438
 @@:
-
 
439
 pop esi edi
-
 
440
 ret
-
 
441
endp
-
 
442
 
-
 
443
align 4
-
 
444
proc but_sumb_lover, edit:dword
-
 
445
 push edi esi
-
 
446
 mov edi,dword[edit]
-
 
447
 
-
 
448
 mov [conv_table],EvLover
-
 
449
 call ConvertSelText
-
 
450
 cmp esi,0
-
 
451
 je @f
-
 
452
  stdcall draw_main_win,edi
-
 
453
 @@:
-
 
454
 pop esi edi
-
 
455
 ret
-
 
456
endp
-
 
457
 
-
 
458
align 4
-
 
459
proc but_reverse, edit:dword
-
 
460
 push eax ebx edi
-
 
461
 mov edi,dword[edit]
-
 
462
 
-
 
463
 stdcall IsSel,edi
-
 
464
 cmp al,0
-
 
465
 je @f
-
 
466
  stdcall SelNormalize,edi
-
 
467
  push esi ecx edx
-
 
468
   mov esi,ted_seln_x0
-
 
469
   mov ecx,ted_seln_y0
-
 
470
   call GetPosByParam
-
 
471
   mov eax,edx
-
 
472
   mov esi,ted_seln_x1
-
 
473
   cmp esi,0
-
 
474
   je .beg_str
213
 @@:
475
	dec esi
-
 
476
   .beg_str:
214
  mov ted_panel_id,TED_PANEL_FIND
477
   mov ecx,ted_seln_y1
-
 
Line 478... Line 215...
478
   call GetPosByParam
215
  mov ted_wnd_l,TED_PANEL_WIDTH
479
   ;call GetTexPervPos
-
 
480
   mov ebx,edx
216
 .e_if:
481
  pop edx ecx esi
-
 
482
  ;cmp eax,...
-
 
483
  ;je @f
-
 
484
  call Revers
-
 
485
 @@:
-
 
486
 stdcall draw_main_win,edi
-
 
487
 pop edi ebx eax
-
 
488
 ret
-
 
489
endp
-
 
490
 
-
 
491
align 4
-
 
492
proc ted_but_undo, edit:dword
217
 stdcall EvSize,edi
493
 push eax edi
-
 
Line 494... Line 218...
494
 mov edi,dword[edit]
218
 stdcall [ted_draw],edi
495
 
-
 
496
 mov eax,ted_tim_undo
-
 
497
 cmp ted_tim_ch,eax
-
 
498
 jbe @f
-
 
499
  inc ted_tim_undo
-
 
500
  ;call CmColored
-
 
501
	stdcall draw_main_win,edi
219
 pop edi
502
	call draw_but_toolbar
-
 
503
 @@:
-
 
504
 pop edi eax
-
 
505
 ret
-
 
506
endp
-
 
507
 
220
 ret
508
align 4
-
 
Line 509... Line 221...
509
proc ted_but_redo, edit:dword
221
endp
510
 push edi
222
 
511
 mov edi,dword[edit]
223
align 4
512
 
224
ted_on_find_err:
Line 513... Line 225...
513
 cmp ted_tim_undo,1
225
	stdcall [mb_create],msgbox_7,thread ;message: Can not find text
514
 jb @f
226
	ret
515
  dec ted_tim_undo
227
 
516
  ;call CmColored
228
align 4
517
	stdcall draw_main_win,edi
229
but_replace:
518
	call draw_but_toolbar
230
 ret
Line 519... Line 231...
519
 @@:
231
 
Line 539... Line 251...
539
 mov edi,dword[edit]
251
 mov edi,dword[edit]
Line 540... Line 252...
540
 
252
 
541
 xor ted_mode_color,1
253
 xor ted_mode_color,1
542
 cmp ted_mode_color,0
254
 cmp ted_mode_color,0
543
 je @f
255
 je @f
544
  call CmColored
256
  call [ted_text_colored]
545
 @@:
257
 @@:
546
 call draw_but_toolbar
258
 call draw_but_toolbar
547
 stdcall draw_main_win,edi
259
 stdcall [ted_draw],edi
548
 pop edi
260
 pop edi
549
 ret
261
 ret
Line 550... Line -...
550
endp
-
 
551
 
-
 
552
 
-
 
553
;input:
-
 
554
; edi = pointer to tedit struct
-
 
555
align 4
-
 
556
but_CtrlHome:
-
 
557
	mov ted_cur_x,0
-
 
558
	mov ted_cur_y,0
-
 
559
	push eax
-
 
560
		mov eax,ted_scr_w
-
 
561
		mov dword[eax+sb_offs_position],0
-
 
562
		mov eax,ted_scr_h
-
 
563
		mov dword[eax+sb_offs_position],0
-
 
564
	pop eax
-
 
565
	call draw_but_toolbar
-
 
566
	stdcall draw_main_win,edi
-
 
567
	ret
262
endp
568
 
263
 
569
align 4
264
align 4
570
proc but_synt_show, edit:dword
265
proc but_synt_show, edit:dword
Line 571... Line 266...
571
 push edi
266
 push edi
572
 mov edi,[edit]
267
 mov edi,[edit]
573
 
268
 
574
 cmp ted_panel_id,TE_PANEL_NULL
269
 cmp ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
575
 je @f
270
 je @f
576
  mov ted_panel_id,TE_PANEL_NULL
271
  mov ted_panel_id,TED_PANEL_NULL
577
  mov ted_wnd_l,0
272
  mov ted_wnd_l,0
578
  jmp .e_if
273
  jmp .e_if
579
 @@:
274
 @@:
580
  mov ted_panel_id,TE_PANEL_SYNTAX
275
  mov ted_panel_id,TED_PANEL_SYNTAX
581
  mov ted_wnd_l,TE_PANEL_WIDTH
-
 
582
 .e_if:
-
 
583
 stdcall EvSize,edi
-
 
584
 stdcall draw_main_win,edi
-
 
585
 pop edi
-
 
586
 ret
-
 
587
endp
-
 
588
 
-
 
589
align 4
-
 
590
proc ted_sel_key_up, edit:dword
-
 
591
 push edi
-
 
592
 mov edi,dword[edit]
-
 
593
 
-
 
594
 cmp ted_drag_k,1
-
 
595
 je @f
-
 
596
  stdcall SelStart,edi
-
 
597
  mov ted_drag_k,1
-
 
598
 @@:
-
 
599
 push dx
-
 
600
  call CurMoveUp
-
 
601
  cmp dl,8
-
 
602
  jne @f
-
 
603
   call OnInitialUpdate
-
 
604
  @@:
-
 
605
 pop dx
-
 
606
 stdcall SelMove,edi
-
 
607
 stdcall draw_main_win,edi
-
 
608
 pop edi
-
 
609
 ret
-
 
610
endp
-
 
611
 
-
 
612
align 4
-
 
613
proc ted_sel_key_down, edit:dword
-
 
614
 push edi
-
 
615
 mov edi,dword[edit]
-
 
616
 
-
 
617
 cmp ted_drag_k,1
-
 
618
 je @f
-
 
619
  stdcall SelStart,edi
-
 
620
  mov ted_drag_k,1
-
 
621
 @@:
-
 
622
 push dx
-
 
623
  call CurMoveDown
-
 
624
  cmp dl,8
-
 
625
  jne @f
-
 
626
   call OnInitialUpdate
276
  mov ted_wnd_l,TED_PANEL_WIDTH
627
  @@:
-
 
628
 pop dx
-
 
629
 stdcall SelMove,edi
-
 
630
 stdcall draw_main_win,edi
-
 
631
 pop edi
-
 
632
 ret
-
 
633
endp
-
 
634
 
-
 
635
align 4
-
 
636
proc ted_sel_key_left, edit:dword
-
 
637
 push edi
-
 
638
 mov edi,dword[edit]
-
 
639
 
-
 
640
 cmp ted_drag_k,1
-
 
641
 je @f
-
 
642
  stdcall SelStart,edi
-
 
643
 @@:
-
 
644
 push dx
-
 
645
  call CurMoveLeft
-
 
646
  stdcall SelMove,edi
-
 
647
  cmp ted_drag_k,1
-
 
648
  je @f
-
 
649
   mov ted_drag_k,1
-
 
650
   mov dl,8
-
 
651
  @@:
-
 
652
  cmp dl,8
-
 
653
  jne @f
-
 
654
   call OnInitialUpdate
-
 
655
   stdcall draw_main_win,edi
-
 
656
   jmp .end_f
-
 
657
  @@:
-
 
658
   stdcall draw_cur_line,edi
-
 
659
  .end_f:
-
 
660
 pop dx
-
 
661
 pop edi
-
 
662
 ret
-
 
663
endp
-
 
664
 
-
 
665
align 4
-
 
666
proc ted_sel_key_right, edit:dword
-
 
667
 push edi
-
 
668
 mov edi,dword[edit]
-
 
669
 
-
 
670
 cmp ted_drag_k,1
-
 
671
 je @f
-
 
672
  stdcall SelStart,edi
-
 
673
 @@:
-
 
674
 push dx
-
 
675
  call CurMoveRight
-
 
676
  stdcall SelMove,edi
-
 
677
  cmp ted_drag_k,1
-
 
678
  je @f
-
 
679
   mov ted_drag_k,1
-
 
680
   mov dl,8
-
 
681
  @@:
-
 
682
  cmp dl,8
-
 
683
  jne @f
-
 
684
   call OnInitialUpdate
-
 
685
   stdcall draw_main_win,edi
-
 
686
   jmp .end_f
-
 
687
  @@:
-
 
688
   stdcall draw_cur_line,edi
277
 .e_if:
689
  .end_f:
278
 stdcall EvSize,edi
690
 pop dx
279
 stdcall [ted_draw],edi