Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1143 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed

Rev 1143 Rev 1764
Line 128... Line 128...
128
//
128
//
129
Dword rtlInterlockedExchange( Dword *target, Dword value );
129
Dword rtlInterlockedExchange( Dword *target, Dword value );
130
// ôóíêöèÿ -1 çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
130
// ôóíêöèÿ -1 çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
131
void __declspec(noreturn) kos_ExitApp();
131
void __declspec(noreturn) kos_ExitApp();
132
// ôóíêöèÿ 0
132
// ôóíêöèÿ 0
133
void kos_DefineAndDrawWindow(
133
void __declspec(noinline) kos_DefineAndDrawWindow(
134
	Word x, Word y,
134
	Word x, Word y,
135
	Word sizeX, Word sizeY,
135
	Word sizeX, Word sizeY,
136
	Byte mainAreaType, Dword mainAreaColour,
136
	Byte mainAreaType, Dword mainAreaColour,
137
	Byte headerType, Dword headerColour,
137
	Byte headerType, Dword headerColour,
138
	Dword borderColour
138
	Dword borderColour
Line 156... Line 156...
156
void kos_WriteTextToWindow_internal(Dword pos, Dword font, const char* textPtr, Dword textLen);
156
void kos_WriteTextToWindow_internal(Dword pos, Dword font, const char* textPtr, Dword textLen);
157
#define kos_WriteTextToWindow(x, y, fontType, textColour, textPtr, textLen) \
157
#define kos_WriteTextToWindow(x, y, fontType, textColour, textPtr, textLen) \
158
	kos_WriteTextToWindow_internal(((x)<<16)|(y), ((fontType)<<24)|(textColour), textPtr, textLen)
158
	kos_WriteTextToWindow_internal(((x)<<16)|(y), ((fontType)<<24)|(textColour), textPtr, textLen)
159
#endif
159
#endif
160
// ôóíêöèÿ 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
160
// ôóíêöèÿ 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
161
void kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
161
void __declspec(noinline) kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
162
// ôóíêöèÿ 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
162
// ôóíêöèÿ 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
163
void kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
163
void kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
164
// ôóíêöèÿ 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
164
// ôóíêöèÿ 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
165
void __cdecl kos_Pause( Dword value );
165
void __declspec(noinline) __cdecl kos_Pause( Dword value );
166
// ôóíêöèÿ 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
166
// ôóíêöèÿ 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
167
Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
167
Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
168
// ôóíêöèÿ 10
168
// ôóíêöèÿ 10
169
Dword __cdecl kos_WaitForEvent();
169
Dword __cdecl kos_WaitForEvent();
170
// ôóíêöèÿ 11
170
// ôóíêöèÿ 11
171
Dword kos_CheckForEvent();
171
Dword kos_CheckForEvent();
172
// ôóíêöèÿ 12
172
// ôóíêöèÿ 12
173
void __cdecl kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
173
void __cdecl kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
174
// ôóíêöèÿ 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
174
// ôóíêöèÿ 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
175
void kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
175
void __declspec(noinline) kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
176
// ôóíêöèÿ 17
176
// ôóíêöèÿ 17
177
bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
177
bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
178
// ôóíêöèÿ 23
178
// ôóíêöèÿ 23
179
Dword __cdecl kos_WaitForEvent( Dword timeOut );
179
Dword __cdecl kos_WaitForEvent( Dword timeOut );
180
//
180
//
Line 187... Line 187...
187
// ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" ôóíêöèÿ 37
187
// ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" ôóíêöèÿ 37
188
void kos_GetMouseState( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY );
188
void kos_GetMouseState( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY );
189
// ôóíêöèÿ 40 óñòàíîâèòü ìàñêó ñîáûòèé
189
// ôóíêöèÿ 40 óñòàíîâèòü ìàñêó ñîáûòèé
190
void kos_SetMaskForEvents( Dword mask );
190
void kos_SetMaskForEvents( Dword mask );
191
// ôóíêöèÿ 47 âûâåñòè â îêíî ïðèëîæåíèÿ ÷èñëî
191
// ôóíêöèÿ 47 âûâåñòè â îêíî ïðèëîæåíèÿ ÷èñëî
192
void kos_DisplayNumberToWindow(
192
void __declspec(noinline) kos_DisplayNumberToWindow(
193
   Dword value,
193
   Dword value,
194
   Dword digitsNum,
194
   Dword digitsNum,
195
   Word x,
195
   Word x,
196
   Word y,
196
   Word y,
197
   Dword colour,
197
   Dword colour,