Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

No changes between revisions

Ignore whitespace Rev 111 → Rev 118

/programs/demos/numcalc/trunk/@numcalc.asm
0,0 → 1,49
use32
db 'MENUET01'
dd 1
dd start
dd i_end
dd mem
dd mem
dd 0
dd 0
 
start:
push 66
pop eax
push 4
pop ebx
mov cl, 45h ; NumLock scancode
xor edx, edx
int 40h
mov al, 40 ; ñòàðøèå áèòû óæå îáíóëåíû
mov bl, 2 ; ñòàðøèå áèòû óæå îáíóëåíû
int 40h
event:
push 10
pop eax
int 40h
; ó íàñ ìîæåò áûòü òîëüêî îäíî ñîáûòèå - íàæàòà êëàâèøà
mov al, 2
int 40h
cmp al, 2
jnz event
; ó íàñ åñòü òîëüêî îäíà ãîðÿ÷àÿ êëàâèøà
push 70
pop eax
mov ebx, fileinfo
int 40h
jmp event
 
fileinfo:
dd 7
dd 0
dd 0
dd 0
dd 0
db '/rd/1/calc',0
 
i_end:
align 16
rb 16
mem:
Property changes:
Added: svn:executable
+*
\ No newline at end of property
/programs/demos/numcalc/trunk/build.bat
0,0 → 1,2
@fasm @numcalc.asm @numcalc
@pause