Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 6642 → Rev 6644

/programs/system/end/light/data.inc
8,8 → 8,8
 
if lang eq ru
TEXT_TITLE: db '‡ ¢¥à襭¨¥ à ¡®âë',0
TEXT_RDSAVE1: db '‘®åà ­¥­¨âì ¨§¬¥­¥­¨ï, ᤥ« ­­ë¥',0
TEXT_RDSAVE2: db '¢ ¯à®æ¥áᥠࠡ®âë ¢ á¨á⥬¥ (Ctrl+S)',0
TEXT_RDSAVE1: db '‘®åà ­¨âì ¨§¬¥­¥­¨ï, ᤥ« ­­ë¥ ¢',0
TEXT_RDSAVE2: db '¯à®æ¥áᥠࠡ®âë ¢ á¨á⥬¥ (Ctrl+S)',0
TEXT_KERNEL: db 'Ÿ¤à®',0
TEXT_REBOOT: db '¥à¥§ £à㧪 ',0
TEXT_OFF: db '‚몫î祭¨¥',0