Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 1440 → Rev 1441

/programs/other/planet_v/planet_v.asm
962,7 → 962,7
ret ;âåðíóòüñÿ ÷åíü èíòåðåñíûé õîä ò.ê. ïîêà â ñòåêå õðàíèòüñÿ êîë-âî âûçîâîâ òî ñòîëüêî ðàç ìû è áóäåì âûçûâàòüñÿ
 
 
hed db 'Planet viewer 09.02.10',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
hed db 'Planet viewer 26.03.10',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
 
sc system_colors ;á¨á⥬­ë¥ 梥â 
mouse_dd dd 0 ;­ã¦­® ¤«ï Shift-  ¢ editbox