Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 1004 → Rev 1005

/programs/other/graph/hello.cpp
0,0 → 1,682
 
#include "func.h"
#include "parser.h"
#include "kolibri.h"
#include "use_library.h"
 
const char header[] = "Graph";
const char empty_text[] = "No function loaded. Type file name and press Enter. ";
const char er_file_not_found[] = "Cannot open file. ";
const char str_filename[]="Filename:";
const char str_editfile[]="Edit";
 
// íà÷àëüíûå ðàçìåðû
#define WND_W 400
#define WND_H 300
 
#define LIGHTGREEN 0xff0000
#define WHITE 0xffffff
#define BLACK 0x0
#define LIGHTBLUE 0x0000ff
#define LIGHTRED 0xff0000
 
// font colors
#define BIGFONTCOLOR BLACK
#define SMALLFONTCOLOR BLACK
 
#define THREE 3.0
// minimum space: 3 pixels
 
#define BIG_HEIGHT 4.0
#define SMALL_HEIGHT 2.0
#define TEXT_X 15.0
// numeric format for output
#define FORMAT "%f"
// format for two coords
#define FORMAT_COORD "(%f,%f)"
// special value to text if enough space
#define FORMAT_TEST "0.00"
 
#define DELTA_BIG 1.0
#define DELTA_SMALL 0.1
 
double *points;
Dword point_count = 0;
double x1,y1,x2,y2;
char *funct = NULL;
 
char edit_path[256];
//Dword editbox_y = WND_H - 16, editbox_w = WND_W - 70;
edit_box mybox = {0,9*8-5,WND_H - 16-32,0xffffff,0x6a9480,0,0x808080,0,99,(dword)&edit_path,0};
 
char *full_head;
 
char *HugeBuf = NULL;
 
//char fuck[64] = "$this is a fucking marker$";
// ïàðàìåòðû êîìàíäíîé ñòðîêè
char params[1024] = "_FIND_ME_";
 
/*
 
fucking piece of shit
 
*/
 
// constructor of TCoord
TCoord coord(double x, double y)
{
TCoord r;
r.x = x;
r.y = y;
return r;
}
 
// move and scale mathematical coords to fit screen coords
TCoord mat2Graf(TCoord c, TCoord scrMin, TCoord scrMax, TCoord mMin, TCoord mMax)
{
TCoord r;
if (c.x > mMax.x)
c.x = mMax.x;
if (c.x < mMin.x)
c.x = mMin.x;
if (c.y > mMax.y)
c.y = mMax.y;
if (c.y < mMin.y)
c.y = mMin.y;
r.x = (scrMax.x - scrMin.x) / (mMax.x - mMin.x) * (c.x - mMin.x) + scrMin.x;
r.y = (scrMax.y - scrMin.y) / (mMax.y - mMin.y) * (mMax.y - c.y) + scrMin.y;
 
return r;
}
 
// double-îáåðòêè
void line_d( double x1, double y1, double x2, double y2)
{
line(di(x1), di(y1), di(x2), di(y2));
}
 
void outtextxy_d( double x, double y, char * text, int len)
{
outtextxy(di(x), di(y), text, len);
}
 
// huge function to draw all the stuff except the function itself
void drawAxis( TCoord scrMin, TCoord scrMax, TCoord mMin, TCoord mMax)
{
TCoord cZero={0.0,0.0},
gMin, gMax, gZero, step;
TCoord from, to;
double i=0.0;
int j;
double xmin, xmin2, ymin, ymin2;
char buf[30]="";
 
 
// scr means Screen(bounding rect)
// m means Mathematical
// g means Graphic(real screen position)
 
//rtlDebugOutString("draw axis called\n");
 
//format(debuf, 30, "test: %f,%f,%f,%f\n", 123.45, 1.0, -0.9, 12.57);
//rtlDebugOutString(debuf);
 
gMin = mat2Graf(mMin, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
gMax = mat2Graf(mMax, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
gZero = mat2Graf(cZero, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
 
// clear
// setcolor(WHITE);
//rectangle(di(gMin.x), di(gMin.y), di(gMax.x), di(gMax.y));
// ftopku
 
setcolor(BLACK);
// osy X
line_d(gMin.x, gZero.y ,gMax.x, gZero.y);
// osy Y
line_d(gZero.x, gMin.y, gZero.x, gMax.y);
// bounding rect
line_d(gMin.x, gMin.y, gMax.x, gMin.y);
line_d(gMin.x, gMax.y, gMax.x, gMax.y);
 
line_d(gMin.x, gMin.y, gMin.x, gMax.y);
line_d(gMax.x, gMin.y, gMax.x, gMax.y);
 
// coords of the rect : lower left
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x1, y1);
//rtlDebugOutString(buf);
outtextxy_d(gMin.x, gMin.y + textheight(buf, 20), buf, 20);
// upper left
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x1, y2);
outtextxy_d(gMin.x, gMax.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
// lower right
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x2, y1);
outtextxy_d(gMax.x - textwidth(buf, 20), gMin.y + textheight(buf, 20), buf, 20);
// upper right
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x2, y2);
outtextxy_d(gMax.x - textwidth(buf, 20), gMax.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
 
//rtlDebugOutString("some lines painted\n");
 
 
step.x = (mMax.x - mMin.x) / (scrMax.x - scrMin.x);
step.y = (mMax.y - mMin.y) / (scrMax.y - scrMin.y);
 
// round values
xmin = id(di((mMin.x / DELTA_BIG) * DELTA_BIG));
ymin = id(di((mMin.y / DELTA_BIG) * DELTA_BIG));
 
// (0,0)
 
if ((x1 * x2 <= 0.0) && (y1 * y2 <= 0.0))
{
from.x=0.0;
from.y=0.0;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
format(buf, 30, FORMAT, 0.0);
outtextxy_d(from.x - textwidth(buf, 20), from.y + textheight(buf, 20), buf, 20);
}
 
 
// big marks on X
//settextstyle(0, 0, 1);
if (DELTA_BIG / step.x > THREE)
{
for (i = xmin; i <= mMax.x; i += DELTA_BIG)
{
if (i != 0.0)
{
from.x = i;
to.x = from.x;
from.y = -BIG_HEIGHT * step.y;
to.y = BIG_HEIGHT * step.y;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
// write number
format(buf, 30, FORMAT, i);
// if it fits in the GAP, then write it
if (from.y > scrMin.y && (DELTA_BIG > (textwidth(buf, 20) + 1.0) * step.x))
{
setcolor(BIGFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x - textwidth(buf, 20) / 2.0, to.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
}
}
}
}
//rtlDebugOutString("big marks x painted\n");
 
// big marks on Y
if (DELTA_BIG / step.y > THREE)
{
for (i = ymin; i <= mMax.y; i += DELTA_BIG)
{
if (i != 0.0)
{
from.y = i;
to.y = from.y;
from.x = -BIG_HEIGHT * step.x;
to.x = BIG_HEIGHT * step.x;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
format(buf, 30, FORMAT, i);
if (from.x > scrMin.x && (DELTA_BIG > textheight(buf, 20) * step.y))
{
setcolor(BIGFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x + TEXT_X, to.y - textheight(buf, 20) / 2.0, buf, 20);
}
}
}
}
 
xmin2 = id(di(mMin.x / DELTA_SMALL)) * DELTA_SMALL;
ymin2 = id(di(mMin.y / DELTA_SMALL)) * DELTA_SMALL;
 
if (DELTA_SMALL / step.x > THREE)
{
j = di((( - xmin + xmin2 ) / DELTA_SMALL));
for (i = xmin2; i <= mMax.x; i += DELTA_SMALL, j++)
{
if (j % 10 == 0)
{
// we need to skip every tenth mark, to avoid overwriting big marks
j = 0;
continue;
}
from.x = i;
to.x = from.x;
from.y = -SMALL_HEIGHT * step.y;
to.y = SMALL_HEIGHT * step.y;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
format(buf, 30, FORMAT, i);
if (from.y > scrMin.y && (DELTA_SMALL > textwidth(buf, 20) * step.x))
{
setcolor(SMALLFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x - textwidth(buf, 20) / 2.0, to.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
}
 
}
}
 
// finally small marks on Y
if (DELTA_SMALL / step.y > THREE)
{
//rtlDebugOutString("really small marks y painted\n");
j = di((( - ymin + ymin2) / DELTA_SMALL));
for (i = ymin2; i <= mMax.y; i += DELTA_SMALL, j++)
{
if (j % 10 == 0)
{
// we need to skip every tenth, to avoid overwriting
j = 0;
continue;
}
from.y = i;
to.y = from.y;
from.x = -SMALL_HEIGHT * step.x;
to.x = SMALL_HEIGHT * step.x;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
format(buf, 30, FORMAT, i);
if (from.x > scrMin.x && (DELTA_SMALL > textheight(buf, 20) * step.y))
{
setcolor(SMALLFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x + TEXT_X, from.y - textheight(buf, 20) / 2.0, buf, 20);
}
}
}
 
}
 
/*
ends fucking piece of shit
*/
 
void drawFunction( function_t fi, TCoord scrMin, TCoord scrMax,
TCoord mMin, TCoord mMax, DWORD color)
{
double x;
double y;
int firstPoint = 1;
TCoord p, p0 = {0.0, 0.0}, step;
 
drawAxis(scrMin, scrMax, mMin, mMax);
 
setcolor(color);
step.x = (mMax.x - mMin.x) / (scrMax.x - scrMin.x);
 
for (x = mMin.x; x < mMax.x; x += step.x)
{
y = fi(x);
// function is defined here and gets in the range
if (1) // òóò áûëî óñëîâèå, ÷òî ôóíêöèÿ ïðàâèëüíî âû÷èñëåíà
{
if ((y > mMin.y) && (y < mMax.y))
{
p = mat2Graf(coord(x, y), scrMin, scrMax, mMin, mMax);
// if it's our first point, only remember its coords
// otherwise, draw a line_d from prev to current
if (firstPoint == 0)
{
line_d(p0.x, p0.y, p.x, p.y);
}
else
firstPoint = 0;
 
p0 = p;
}
else // too big/small
{
firstPoint = 1;
}
}
else // no value
{
firstPoint = 1;
}
}
 
}
 
struct kosBDVK
{
Dword attrib;
Dword name_type;
Dword create_time;
Dword create_date;
Dword access_time;
Dword access_date;
Dword modify_time;
Dword modify_date;
Dword size_low;
Dword size_high;
};
 
// èòîãîâàÿ âåðñèÿ ÷èòàëêè òåêñòîâûõ ôàéëîâ
int load_points3()
{
kosFileInfo fileInfo;
kosBDVK bdvk;
int filePointer = 0;
 
Dword count;
int i,j,k;
double d;
Dword filesize, num_number;
 
double *p2;
 
if (edit_path[0] == '\0')
return 0;
 
// get file size
strcpy(fileInfo.fileURL,edit_path);
fileInfo.OffsetLow = 0;
fileInfo.OffsetHigh = 0;
fileInfo.dataCount = 0;
fileInfo.rwMode = 5;
fileInfo.bufferPtr = (Byte *)&bdvk;
Dword rr = kos_FileSystemAccess( &(fileInfo) ); // â CKosFile íåò îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
sprintf(debuf, "getsize: %U\n", rr);
rtlDebugOutString(debuf);
if (rr != 0)
{
kos_WriteTextToWindow(10,10,0,0x00,(char*)er_file_not_found,strlen(er_file_not_found));
return 0;
}
 
filesize = bdvk.size_low;
num_number = filesize / 2;
 
HugeBuf = (char *)allocmem(filesize + 1); // ðàçáèðàåì êàê ñòðîêó, îòñþäà òåðìèíàòîð \0
 
for (i=0;i<filesize+1;i++)
HugeBuf[i] = 0;
 
strcpy(fileInfo.fileURL,edit_path);
fileInfo.OffsetLow = 0;
 
fileInfo.OffsetHigh = 0;
fileInfo.dataCount = filesize;
fileInfo.rwMode = 0;
fileInfo.bufferPtr = (Byte *)HugeBuf;
rr = kos_FileSystemAccess( &(fileInfo) ); // êàêàÿ-òî ïðîáëåìà ñ hands.dll, CKosFile íå ðàáîòàë
sprintf(debuf, "read3: %U\n", rr);
rtlDebugOutString(debuf);
 
strcpy(full_head, header);
strcpy(full_head+strlen(full_head), " - ");
strcpy(full_head+strlen(full_head), edit_path); // bad code
 
// à òåïåðü ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì
 
i=0;
k=0;
while (i < filesize)
{
 
while (isalpha(HugeBuf[i]) && i<filesize) i++;
if (i == filesize) break;
if (k==4 && HugeBuf[i] == '=')
{
//sprintf(debuf,"function: %S",HugeBuf + i);
//rtlDebugOutString(debuf);
// we have a function here
//HugeBuf[0] = ' ';
funct = HugeBuf + i + 1;
strcpy(full_head+strlen(full_head), ". Function y=");
strcpy(full_head+strlen(full_head), funct);
return 1;
}
 
d = convert(HugeBuf+i, &j);
if (d == ERROR)
{
sprintf(debuf, "Error in input file, byte %U, count %U\n", i, k);
rtlDebugOutString(debuf);
kos_WriteTextToWindow(10, 10, 0, 0x00, (char*)debuf, strlen(debuf));
return 0;
}
if (d == ERROR_END)
{
rtlDebugOutString("EOF :)!\n");
break;
}
i+=j;
switch (k)
{
case 0:
x1=d;
break;
case 1:
x2=d;
break;
case 2:
y1=d;
break;
case 3:
y2=d;
break;
default:
{
if (p2 == NULL)
p2 = (double *)allocmem(num_number * 8);
p2[k-4]=d;
}
}
k++;
}
// format(debuf, 30, "(%f,%f)-(%f,%f)",x1,y1,x2,y2);
// rtlDebugOutString(debuf);
point_count=(k - 4)/2;
 
//
points = (double *)allocmem(point_count * 2 * 8);
for (i = 0; i < point_count * 2; i++)
points[i] = p2[i];
freemem(p2);
// sprintf(debuf, "count: %U\n", point_count);
// rtlDebugOutString(debuf);
sprintf(debuf, ". Number of points: %U.", point_count);
strcpy(full_head+strlen(full_head), debuf);
freemem(HugeBuf);
HugeBuf = NULL;
return 1;
}
 
void LaunchTinypad()
{
kosFileInfo fileInfo;
 
strcpy(fileInfo.fileURL,"/sys/tinypad");
fileInfo.OffsetLow = 0;
fileInfo.OffsetHigh = (Dword)edit_path;
fileInfo.rwMode = 7; // launch
kos_FileSystemAccess(&fileInfo);
 
}
 
// âû÷èñëèòü çàäàííóþ ôóíêöèþ èëè êóñî÷íî-ëèíåéíóþ ìåæäó òî÷êàìè
double fu(double x)
{
int i;
double res;
 
if (funct)
{
set_exp(funct,x);
get_exp(&res); // ïàðñèòü äëÿ êàæäîãî çíà÷åíèÿ õ? äà ÿ ñ óìà ñîøåë.
return res;
}
 
if (point_count == 0)
{
return 0.0;
}
 
if (x <= points[0])
return points[1];
if (x >= points[(point_count-1) * 2])
return points[(point_count-1) * 2 + 1];
 
for (i = 0; i < point_count; i++)
{
if ((x >= points[2 * i]) && (x < points[2 * (i + 1)]))
break;
}
 
return (x - points[2 * i]) / (points[2 * (i + 1)] - points[2 * i])
* (points[2 * (i + 1) + 1] - points[2 * i + 1]) + points[2 * i + 1];
 
}
 
void draw_window(void)
{
char str[80];
int i;
double xx0=0.0, yy0=0.0, xx,yy;
sProcessInfo info;
Dword wi, he;
void *p;
 
for (i = 0; i < 1024; i++)
info.rawData[i] = 0;
kos_ProcessInfo(&info, 0xFFFFFFFF);
 
p = info.rawData + 42; // magic
wi = *(Dword *)(p);
he = *(Dword *)((Byte *)p + 4);
 
if (wi == 0)
wi = WND_W;
if (he == 0)
he = WND_H;
 
mybox.top = he - 45;
mybox.width = wi - mybox.left - 80;
 
// start redraw
kos_WindowRedrawStatus(1);
kos_DefineAndDrawWindow(10,40,WND_W,WND_H,
0x33,0xFFFFFF,0,0,(Dword)full_head);
 
rtlDebugOutString("entering draw_window\n");
 
if (point_count == 0 && funct == NULL)
{
kos_WriteTextToWindow((wi - 6 * strlen(empty_text))/2,he/2,0,0x000000,(char *)empty_text,strlen(empty_text));
}
else
{
drawFunction(&fu, coord(10, 20), coord(id(wi - 20), id(he - 70)),
coord(x1,y1), coord(x2,y2), 0x00ff0000);
 
}
 
kos_WriteTextToWindow(4, mybox.top + 4, 0, 0, (char*)str_filename, strlen(str_filename));
 
if ((void*)edit_box_draw != NULL)
edit_box_draw((DWORD)&mybox);
 
kos_DefineButton(wi - 70, mybox.top, 50, 12, 5, 0xc0c0c0);
kos_WriteTextToWindow(wi - 58, mybox.top + 4, 0, 0, (char*)str_editfile, strlen(str_editfile));
 
// end redraw
kos_WindowRedrawStatus(2);
}
 
void kos_Main()
{
kos_InitHeap();
full_head = (char*)allocmem(300);
strcpy(full_head, "Graph");
load_edit_box();
if (params[0]) // fuck[0] for debug
{
rtlDebugOutString("launched with params");
rtlDebugOutString((char*)params);
strcpy(edit_path, params);
//rtlDebugOutString((char*)edit_path);
load_points3();
}
rtlDebugOutString("data loaded.\n");
draw_window();
for (;;)
{
edit_box_mouse((dword)&mybox);
switch (kos_WaitForEvent())
{
case 1:
draw_window();
break;
case 2:
// key pressed, read it
Byte keyCode;
kos_GetKey(keyCode);
 
switch (keyCode)
{
case 0x0D:
if (HugeBuf!=NULL)
{
//sprintf(debuf, "freemem: HugeBuf = %X", HugeBuf);
//rtlDebugOutString(debuf);
freemem((void*)HugeBuf); // ÷òî çà áàã - ïîíÿòü íå ìîãó.
HugeBuf = NULL;
funct = NULL;
}
if (points!=NULL)
{
//sprintf(debuf, "freemem: points = %X", points);
//rtlDebugOutString(debuf);
freemem((void*)points); // è òóò. íó íå îáðàùàþñü ÿ ê ýòîìó óêàçàòåëþ, òîëüêî ïàìÿòü â íåãî
// ïîòîì ñíîâà âûäåëÿþ
points = NULL;
}
point_count = 0;
kos_DrawBar(10,10,200,20,0xFFFFFF); // ôîí äëÿ ñîîáùåíèé îá îøèáêàõ
if (load_points3())
draw_window();
break;
default:
{
__asm
{
mov ah, keyCode
}
edit_box_key((dword)&mybox);
}
}
break;
 
 
case 3:
// button pressed; we have only one button, close
Dword button;
kos_GetButtonID(button);
if (button == 1)
kos_ExitApp();
else if (button == 5)
{
LaunchTinypad();
}
}
}
}