Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 3059 → Rev 3060

/programs/network/htmlv/browser/HTMLv.c
99,8 → 99,7
if (load_dll2(libtruetype, #truetype,0)!=0) {debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó TrueType"w); use_truetype = 2; }
else init_font(#fontlol);
// if (!URL) strcpy(#URL, "/sys/home.htm");
if (!URL) strcpy(#URL, "/sys/ololo.txt");
if (!URL) strcpy(#URL, "/sys/home.htm");
strcpy(#editURL, #URL);
Form.width=WIN_W;
/programs/network/htmlv/browser/History.txt
1,7 → 1,7
18.11.12 - 0.97.7
- åñëè èçîáðàæåíèå íå çàãðóçèëîñü, íî ñîäåðæèò ññûëêó îòîáðàæàåòñÿ
çàìåíÿþùèé åãî òåêñò;
- ÷àñòè÷íî èñïðàâëåí ïåðåíîñ ññûëêàõ â òåêñòå;
- ïîëíîñòüþ èñïðàâëåíû ïåðåíîñû ññûëêàõ â òåêñòå;
- îòîáðàæåíèå â ìåíþ òåêóùåé êîäèðîâêè;
- SoUrcerer - Ñèíõðîíèçàöèÿ ïðîãðàììû ñ íîâîé îïòèìèçèðîâàííîé
âåðñèåé áèáëèòåêè TryeType.
/programs/network/htmlv/browser/TWB.h
463,6 → 463,18
if (tag[strlen(#tag)-1]=='/') tag[strlen(#tag)-1]=NULL; //for br/
if (tagparam) && (strlen(#tagparam) < 4000) GetNextParam();
 
if (stolbec + strlen(#line) > lines.column_max)
{
perenos_num = strrchr(#line, ' ');
if (!perenos_num) && (strlen(#line)>lines.column_max) perenos_num=lines.column_max;
strcpy(#temp, #line + perenos_num); //ïåðåíîñ ïî ñëîâàì
line[perenos_num] = 0x00;
if (stroka >= lines.visible) && (lines.first <>0) break 1; //óõîäèì...
DrawPage();
strcpy(#line, #temp);
TextGoDown(left + 5, stroka * 10 + top + 5, width - 20); //çàêðàøèâàåì ñëåäóùóþ ñòðîêó
}
DrawPage();
line=NULL;
 
488,8 → 500,9
line[perenos_num] = 0x00;
if (stroka >= lines.visible) && (lines.first <>0) break 1; //óõîäèì...
DrawPage();
strcpy(#line, #temp);
TextGoDown(left + 5, stroka * 10 + top + 5, width - 20); //çàêðàøèâàåì ñëåäóùóþ ñòðîêó
strcpy(#line, #temp);
}
}
}