Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 3058 → Rev 3059

/programs/network/htmlv/browser/HTMLv.c
99,7 → 99,8
if (load_dll2(libtruetype, #truetype,0)!=0) {debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó TrueType"w); use_truetype = 2; }
else init_font(#fontlol);
if (!URL) strcpy(#URL, "/sys/home.htm");
// if (!URL) strcpy(#URL, "/sys/home.htm");
if (!URL) strcpy(#URL, "/sys/ololo.txt");
strcpy(#editURL, #URL);
Form.width=WIN_W;
/programs/network/htmlv/browser/TWB.h
377,7 → 377,6
break;
}
case 0x0d:
debug("0x0d");
bukva = ' ';
goto DEFAULT_MARK;
case '=': //ïîääåðæêà øàéòàíñêîé êîäèðîâêè ñòðàíèö, ñîõðàí¸ííûõ ÷åðåç ÈÅ7
473,24 → 472,29
break;
default:
DEFAULT_MARK:
if (!pre_text) && (bukva == ' ') && (line[strlen(#line)-1]==' ') break; //óáðàòü 2 ïðîáåëà ïîäðÿä
//
if (!pre_text) && (bukva == ' ')
{
if (line[strlen(#line)-1]==' ') break; //óáðàòü 2 ïðîáåëà ïîäðÿä
if (!stolbec) && (!line) break; //ñòðîêà íå ìîæåò íà÷èíàòüñÿ ñ ïðîáåëà
}
if (strlen(#line)<sizeof(line)) strcat(#line, #bukva);
 
if (stolbec + strlen(#line) > lines.column_max)
{
NEXT_MARK:
perenos_num = strrchr(#line, ' ');
if (!perenos_num) && (strlen(#line)>lines.column_max) perenos_num=lines.column_max;
strcpy(#temp, #line + perenos_num); //ïåðåíîñ ïî ñëîâàì
line[perenos_num] = 0x00;
NEXT_MARK:
if (stroka >= lines.visible) && (lines.first <>0) break 1; //óõîäèì...
DrawPage();
TextGoDown(left + 5, stroka * 10 + top + 5, width - 20); //çàêðàøèâàåì ñëåäóùóþ ñòðîêó
strcpy(#line, #temp);
}
if (!pre_text) && (bukva == ' ') && (!stolbec) && (!line) break;
if (strlen(#line)<sizeof(line)) strcat(#line, #bukva);
}
}
 
DrawPage(); //ðèñóåò ïîñëåäíþþ ñòðîêó, ïîòîì ýòî íàäî óáðàòü, îïòèìèçèðîâàâ êîä
if (lines.visible * 10 + 25 <= height)
DrawBar(left, lines.visible * 10 + top + 25, width - 15, -lines.visible * 10 + height - 25, bg_color);
if (stroka * 10 + 15 <= height)
/programs/network/htmlv/browser/compile.bat
1,4 → 1,4
..\C--\c-- HTMLv.c
..\C--\c-- HTMLv.c /lst
del HTMLv
rename HTMLv.com HTMLv
rem ..\C--\kpack HTMLv