Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 3005 → Rev 3006

/programs/network/htmlv/browser/HTMLv.c
56,11 → 56,11
int scroll_used=0;
mem_Init();
if (load_dll2(libio, #libio_init,1)!=0) debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó libio."w);
if (load_dll2(libimg, #libimg_init,1)!=0) debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó libimg."w);
if (load_dll2(boxlib, #edit_box_draw,0)!=0) debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó boxlib."w);
if (load_dll2(libio, #libio_init,1)!=0) debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó libio"w);
if (load_dll2(libimg, #libimg_init,1)!=0) debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó libimg"w);
if (load_dll2(boxlib, #edit_box_draw,0)!=0) debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó boxlib"w);
load_dll2(#abox_lib, #boxlib_init,0);
if (load_dll2(libtruetype, #truetype,0)!=0) debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó TrueType."w);
if (load_dll2(libtruetype, #truetype,0)!=0) {debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó TrueType"w); use_truetype = 2;}
if (!URL) strcpy(#URL, "/sys/home.htm");
strcpy(#editURL, #URL);
/programs/network/htmlv/browser/TWB.h
120,6 → 120,12
else pre_text=0;
break;
case 005: //truetype
if (use_truetype == 2)
{
debug("Íå óäàëîñü ïîäêëþ÷èòü áèáëèîòåêó TrueType");
debug("/rd/1/lib/truetype.obj íå îáíàðóæåí èëè èìååò íåïðàâèëüíûé ôîðìàò");
return;
}
if (use_truetype == 1) use_truetype=0; else use_truetype=1;
break;
case BACK: