Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 1059 → Rev 1060

/programs/develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.asm
9,7 → 9,7
 
section '.flat' code readable align 16
include 'macros.inc'
include 'editbox.mac' ;¬ ªà®á ª®â®àë© ¤®«¦¥­ ®¡«¥£ç¨âì ¦¨§­ì :) ᯥ樠«ì­® ¤«ï editbox
include 'editbox.mac' ;¬ ªà®á ª®â®àë© ¤®«¦¥­ ®¡«¥£ç¨âì ¦¨§­ì :) ᯥ樠«ì­® ¤«ï editbox
include 'checkbox.mac' ;¬ ªà®á ᮤ¥à¦¨â ॠ«¨§ æ¨î checkbox
include 'optionbox.mac' ;¬ ªà®á ᮤ¥à¦¨â ॠ«¨§ æ¨î optionbox
include 'scrollbar.mac' ;¬ ªà®á ᮤ¥à¦¨â ॠ«¨§ æ¨î scrollbar
20,7 → 20,7
;----------------------------------------------------
 
use_editbox_draw ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®â®¡à ¦¥­¨ï ¡®ªá .
use_editbox_key ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®¡à ¡®âª¨ ª« ¢¨èì.
use_editbox_key ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®¡à ¡®âª¨ ª« ¢¨èì.
use_editbox_mouse ;¬ ªà®á à ááªà뢠¥â äã­ªæ¨î ®¡à ¡®âª¨ ¬ëè¨.
 
;----------------------------------------------------
56,48 → 56,60
 
 
;--------------------------------------------------
 
 
init:
ret
 
 
align 16
EXPORTS:
 
dd sz_edit_box, edit_box
dd sz_edit_box_key, edit_box_key
dd sz_edit_box_mouse, edit_box_mouse
dd szVersion_ed, 0x00000001
dd sz_check_box_draw, check_box_draw
dd sz_check_box_mouse, check_box_mouse
dd szVersion_ch, 0x00000001
dd sz_option_box_draw, option_box_draw
dd sz_option_box_mouse, option_box_mouse
dd szVersion_op, 0x00000001
dd sz_Scrollbar_ver_draw, scroll_bar_vertical.draw
dd sz_Scrollbar_ver_mouse, scroll_bar_vertical.mouse
dd sz_Scrollbar_hor_draw, scroll_bar_horizontal.draw
dd sz_Scrollbar_hor_mouse, scroll_bar_horizontal.mouse
dd szVersion_scrollbar, 0x00010001
dd sz_Dbutton_draw, dinamic_button.draw
dd sz_Dbutton_mouse, dinamic_button.mouse
dd szVersion_dbutton, 0x00010001
dd sz_Menu_bar_draw, menu_bar.draw
dd sz_Menu_bar_mouse, menu_bar.mouse
dd szVersion_menu_bar, 0x00010001
dd 0,0
 
sz_edit_box db 'edit_box',0
dd sz_init, init
dd sz_version, 0x00000001
dd sz_edit_box, edit_box
dd sz_edit_box_key, edit_box_key
dd sz_edit_box_mouse, edit_box_mouse
dd szVersion_ed, 0x00000001
dd sz_check_box_draw, check_box_draw
dd sz_check_box_mouse, check_box_mouse
dd szVersion_ch, 0x00000001
dd sz_option_box_draw, option_box_draw
dd sz_option_box_mouse, option_box_mouse
dd szVersion_op, 0x00000001
dd sz_Scrollbar_ver_draw, scroll_bar_vertical.draw
dd sz_Scrollbar_ver_mouse, scroll_bar_vertical.mouse
dd sz_Scrollbar_hor_draw, scroll_bar_horizontal.draw
dd sz_Scrollbar_hor_mouse, scroll_bar_horizontal.mouse
dd szVersion_scrollbar, 0x00010001
dd sz_Dbutton_draw, dinamic_button.draw
dd sz_Dbutton_mouse, dinamic_button.mouse
dd szVersion_dbutton, 0x00010001
dd sz_Menu_bar_draw, menu_bar.draw
dd sz_Menu_bar_mouse, menu_bar.mouse
dd szVersion_menu_bar, 0x00010001
dd 0,0
 
 
sz_init db 'lib_init',0
sz_version db 'version',0
sz_edit_box db 'edit_box',0
sz_edit_box_key db 'edit_box_key',0
sz_edit_box_mouse db 'edit_box_mouse',0
szVersion_ed db 'version_ed',0
szVersion_ed db 'version_ed',0
sz_check_box_draw db 'check_box_draw',0
sz_check_box_mouse db 'check_box_mouse',0
szVersion_ch db 'version_ch',0
szVersion_ch db 'version_ch',0
sz_option_box_draw db 'option_box_draw',0
sz_option_box_mouse db 'option_box_mouse',0
szVersion_op db 'version_op',0
szVersion_op db 'version_op',0
sz_Scrollbar_ver_draw db 'scrollbar_v_draw',0
sz_Scrollbar_ver_mouse db 'scrollbar_v_mouse',0
sz_Scrollbar_hor_draw db 'scrollbar_h_draw',0
sz_Scrollbar_hor_mouse db 'scrollbar_h_mouse',0
szVersion_scrollbar db 'version_scrollbar',0
sz_Dbutton_draw db 'dbutton_draw',0
sz_Dbutton_draw db 'dbutton_draw',0
sz_Dbutton_mouse db 'dbutton_mouse',0
szVersion_dbutton db 'version_dbutton',0
sz_Menu_bar_draw db 'menu_bar_draw',0