Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 95 → Rev 96

/kernel/trunk/fs/iso9660.inc
297,8 → 297,8
cld
stosb
; ïðîâåðêà êîíöà ôàéëà
mov al,[esi+1]
cmp al,byte 3Bh ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
mov ax,[esi]
cmp ax,word 3B00h ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
je .cd_get_parameters_of_file_1
; ïðîâåðêà äëÿ ôàéëîâ íå çàêàí÷èâàþùèõñÿ ñåïàðàòîðîì
movzx eax,byte [ebp-33]