Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 6559 → Rev 6560

/contrib/C_Layer/INCLUDE/kolibri_filebrowse.h
1,130 → 1,234
#ifndef KOLIBRI_FILEBROWSE_H
#define KOLIBRI_FILEBROWSE_H
 
struct __attribute__ ((__packed__)) fs_dirinfo {
uint32_t subfn; // 1 read dir
uint32_t start;
uint32_t flags;
uint32_t size;
uint32_t retval;
union {
struct __attribute__ ((__packed__)) {
uint8_t zero; // 0
char* ppath;
};
char path[5]; // up to 4096
} ;
};
 
static inline
uint32_t sf_file(int subfn, struct fs_dirinfo* dinfo)
// retval 0 if ok
{
uint32_t retval;
dinfo->subfn = subfn;
 
__asm__ __volatile__(
"int $0x40 "
:"=a"(retval)
:"a"(70),"b"(dinfo)
:);
 
return retval;
};
 
 
struct fs_dirheader {
uint32_t version; // 1
uint32_t curn_blocks; // number of read dir items (BDFE)
uint32_t totl_blocks; // directory full size
char other[20]; // reserved 0
};
 
enum filetype
{
fs_readonly = 1,
fs_hidden = 2,
fs_system = 4,
fs_volumelabel = 8,
fs_folder = 0x10,
fs_nonarchived = 0x20
};
 
struct __attribute__ ((__packed__)) fs_filetime {
uint8_t sec;
uint8_t mm;
uint8_t hour;
uint8_t zero;
};
 
struct __attribute__ ((__packed__)) fs_filedate {
uint8_t day;
uint8_t month;
uint16_t year;
};
 
/// directory entry cp866
struct fsBDFE {
uint32_t filetype;
uint32_t encoding; // 0 - cp866, 1 - utf16le
struct fs_filetime tm_created;
struct fs_filedate dt_created;
struct fs_filetime tm_accessed;
struct fs_filedate dt_accessed;
struct fs_filetime tm_modified;
struct fs_filedate dt_modified;
uint64_t size;
char fname[264];
}; // must be sized 304
 
/// directory entry UTF16LE
struct fsBDFE_16 {
uint32_t filetype;
uint32_t encoding; // 0 - cp866, 1 - utf16le
struct fs_filetime tm_created;
struct fs_filedate dt_created;
struct fs_filetime tm_accessed;
struct fs_filedate dt_accessed;
struct fs_filetime tm_modified;
struct fs_filedate dt_modified;
uint64_t size;
wchar_t fname[260];
}; // must be sized 560
 
 
typedef struct {
uint32_t type;
typedef struct __attribute__ ((__packed__)) {
uint32_t type; // unused
uint32_t x_w; // 10, 400
uint32_t y_h; // 45, 550
uint32_t icon_size_xy; // x_y (16, 16)
uint16_t line_size_x;
uint16_t line_size_y; // 18 or 17 - âûñîòà ëèíèè
uint16_t type_size_x;
uint16_t size_size_x;
uint16_t date_size_x;
uint16_t attributes_size_x;
uint32_t icon_assoc_area;
uint32_t icon_raw_area; // z_icons.png
uint16_t line_size_x; // not used
uint16_t line_size_y; // 18 or 17 - âûñîòà ëèíèè - ñòðîêè ñ ôàéëîì
uint16_t type_size_x; // not used
uint16_t size_size_x; // not used
uint16_t date_size_x; // not used
uint16_t attributes_size_x; // not used
uint32_t icon_assoc_area; // not used
void* icon_raw_area; // z_icons.png
uint32_t icon_resolution_raw; // ...
uint32_t palette_raw; // ...
uint32_t directory_path_area;
uint32_t file_name_area;
uint32_t select_flag;
color_t background_color; // 0xffffff
color_t select_color; // 0xbbddff
color_t select_text_color;
color_t text_color;
color_t reduct_text_color; // 0xff0000
color_t marked_text_color;
uint32_t max_panel_line; // // moved to scrollbar->cur_area, - ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ñòðîê â îêíå
uint32_t select_panel_counter; // 1 if focused
uint32_t folder_block; // êîëè÷åñòâî áëîêîâ äàííûõ âõîäà êàòàëîãà (ÁÄÂÊ) ????? format BDVK == bdfe,, // moved to scrollbar->max_area
uint32_t start_draw_line; // moved to scrollbar->position and back
uint16_t start_draw_cursor_line;
void* folder_data; // ??? format 32 byte - header, +4 = number, +32 - bdvk[], size of rec(bdvk cp866) = 304byte
uint32_t temp_counter;
uint32_t file_name_length;
uint32_t marked_file;
uint32_t extension_size;
uint32_t extension_start;
void* type_table; //dd features_table ; +122 ? table format
char* ini_file_start; // icons.ini
void* icon_palette_raw; // ...
uint32_t directory_path_area; // not used
uint32_t file_name_area; // not used
uint32_t select_flag; // widget have focus, set auto on mouseclick
color_t background_color; // self explained, 0xffffff
color_t select_color; // self explained, 0xbbddff
color_t select_text_color; // self explained
color_t text_color; // self explained
color_t reduct_text_color; // 0xff0000 - spec color for cutted filenames
color_t marked_text_color; // not used
uint32_t max_panel_line; // moved to scrollbar->cur_area, - ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ñòðîê â îêíå, àâòîðàñ÷èòûâàåòñÿ
uint32_t select_panel_counter; // !=0 if want to draw multiselection ???
uint32_t folder_block; // auto formed, êîëè÷åñòâî áëîêîâ äàííûõ âõîäà êàòàëîãà (ÁÄÂÊ) ????? format BDVK == bdfe,, // moved to scrollbar->max_area
uint32_t start_draw_line; // internal - top showed file n. moved to scrollbar->position and back
uint16_t start_draw_cursor_line; //internal
void* folder_data; // 32 byte - dir_header, +4 = number, +32 - bdvk[], size of rec(bdvk cp866) = 304byte
uint32_t temp_counter; //internal
uint32_t file_name_length; //internal
uint32_t marked_file; // have a mark 0/1 ?
uint32_t extension_size; //internal
uint32_t extension_start; //internal
void* type_table; // type buffer
char* ini_file_start; // icons.ini contens - file<>icon association
char* ini_file_end; // start + filesize
uint32_t draw_scroll_bar; // 1 = need redraw sb after key()
uint32_t draw_scroll_bar; // 1 = need redraw sb after key(), user - resetted
uint32_t font_size_xy; // x_y (6, 9)
uint32_t mouse_keys;
uint32_t mouse_keys_old;
uint32_t mouse_pos;
uint32_t mouse_keys_delta;
uint32_t mouse_keys; // saved internal
uint32_t mouse_keys_old; // saved internal
uint32_t mouse_pos; // saved internal
uint32_t mouse_keys_delta; // saved internal
uint32_t mouse_key_delay; // 50
uint32_t mouse_keys_tick;
uint16_t start_draw_cursor_line_2;
uint32_t all_redraw; // 1 - force draw, 2 - ????
uint32_t selected_BDVK_adress;
uint32_t mouse_keys_tick; // internal timer
uint16_t start_draw_cursor_line_2; // internal cursor line
uint32_t all_redraw; // 0 - skip draw contens, 1 - force draw, 2 - no draw selection (but draw icons), used when scroll
struct fsBDFE* selected_BDVK_adress; // pointer to selected
uint16_t key_action; // fill before key(), 1..12, wiki
uint16_t key_action_num; // fill before key() fn2 >> 8
char* name_temp_area dd name_temp_area ;+180
uint32_t max_name_temp_size;
uint32_t display_name_max_length;
uint32_t draw_panel_selection_flag;
uint32_t mouse_pos_old;
uint32_t marked_counter;
char* keymap_pointer dd keymap_area ;+204
 
char* name_temp_area; // temporary string format buffer
uint32_t max_name_temp_size; // sizeof ^
uint32_t display_name_max_length; // autocounted
uint32_t draw_panel_selection_flag; // flag internal showing selected item
uint32_t mouse_pos_old; // saved internal
uint32_t marked_counter; // number of marked files
char* keymap_pointer; // keyboard layout map
 
} file_browser;
/*
features_table:
.type_table:
db '<DIR> '
;---------------------------------------------------------------------
.size_table:
db '1023b '
;---------------------------------------------------------------------
.date_table:
db '00.00.00 00:00 '
;---------------------------------------------------------------------
.year_table:
db ' '
} filebrowser;
 
name_temp_area:
rb 256
static inline filebrowser* kolibri_filebrowser(filebrowser* fb, uint32_t x_w, uint32_t y_h, uint32_t font_size_xy, uint32_t icon_size_xy, void* icon_raw_area, void* icon_palette_raw, uint32_t icon_res,
char* ini_file_start, char* ini_file_end,
color_t font_select, color_t bk_select, color_t font_color, color_t bgcolor, color_t reduct_color)
{
static char name_temp_area[256];
static char keymap_area[128];
static char type_table[128] = "<DIR> 1023b 00.00.00 00:00 temp1.asm";
 
keymap_area:
rb 128
memset(fb, 0, sizeof(filebrowser));
fb->x_w = x_w;
fb->y_h = y_h;
fb->font_size_xy = font_size_xy;
 
inline frame* kolibri_filebrowser(frame* f, uint32_t x_w, uint32_t y_h, color_t ext_col, color_t int_col, char *text, uint32_t text_position, color_t font_color, color_t font_bgcolor)
{
f->type = 0;
f->x_w = x_w;
f->y_h = y_h;
f->ext_col = ext_col;
f->int_col = int_col;
f->draw_text_flag = text != NULL;
f->text_pointer = text;
f->text_position = text_position;
f->font_number = 0; // 0 == font 6x9, 1==8x16
f->font_size_y = 9;
f->font_color = font_color | 0x80000000;
f->font_bg_color = font_bgcolor;
fb->icon_size_xy = icon_size_xy;
fb->icon_raw_area = icon_raw_area;
fb->icon_palette_raw = icon_palette_raw;
fb->icon_resolution_raw = icon_res;
 
return f;
fb->line_size_y = (icon_size_xy & 0xFFFF) + 2;
 
// constants
fb->type_table = type_table;
fb->mouse_key_delay = 50;
fb->name_temp_area = name_temp_area;
// fb->max_name_temp_size = sizeof name_temp_area - 1;
fb->keymap_pointer = keymap_area;
 
// careful - font sizes may be encoded in colors as SysFn4
fb->background_color = bgcolor; // self explained, 0xffffff
fb->select_color = bk_select; // self explained, 0xbbddff
fb->select_text_color = font_select; // self explained
fb->text_color = font_color; // self explained
fb->reduct_text_color = reduct_color; // 0xff0000 - spec color for cutted filenames
 
fb->ini_file_start = ini_file_start;
fb->ini_file_end = ini_file_end;
/*
void* folder_data; // 32 byte - dir_header, +4 = number, +32 - bdvk[], size of rec(bdvk cp866) = 304byte
*/
return fb;
}
 
inline frame* kolibri_new_frame(uint32_t x_w, uint32_t y_h, color_t ext_col, color_t int_col, char *text, uint32_t text_position, color_t font_color, color_t font_bgcolor)
static inline filebrowser* kolibri_new_filebrowser(uint32_t x_w, uint32_t y_h, uint32_t font_size_xy, uint32_t icon_size_xy, void* icon_raw_area, void* icon_palette_raw, uint32_t icon_bpp,
char* ini_file_start, char* ini_file_end,
color_t font_select, color_t bk_select, color_t font_color, color_t bgcolor, color_t reduct_color)
{
frame *new_frame = (frame *)malloc(sizeof(frame));
return kolibri_frame(new_frame, x_w, y_h, ext_col, int_col, text, text_position, font_color, font_bgcolor);
filebrowser *new_fb = (filebrowser *)malloc(sizeof(filebrowser));
return kolibri_filebrowser(new_fb, x_w, y_h, font_size_xy, icon_size_xy, icon_raw_area, icon_palette_raw, icon_bpp, ini_file_start, ini_file_end,
font_select, bk_select, font_color, bgcolor, reduct_color);
}
 
inline frame* kolibri_frame_def(frame* f, uint32_t x_w, uint32_t y_h, char *text)
/* loading files leads to link functions even if no using filebrowser
inline filebrowser* kolibri_filebrowser_def(filebrowser* fb, uint32_t x_w, uint32_t y_h)
{
return kolibri_frame(f, x_w, y_h, 0x00FCFCFC, 0x00DCDCDC, text, TOP, kolibri_color_table.color_work_text, kolibri_color_table.color_work_area);
// load default icons and icon association
char icons_ini[] = "/rd/1/File managers/icons.ini";
char icons16img[] = "/rd/1/File managers/z_icons.png";
 
return kolibri_filebrowser(fb, x_w, y_h, X_Y(9, 16), X_Y(16, 16), icon_raw_area, icon_palette_raw, icon_res,
ini_file_start, ini_file_end,
0x000000, 0xbbddff, kolibri_color_table.color_work_text, kolibri_color_table.color_work_area, 0xff0000);
}
 
*/
/*
inline frame* kolibri_new_frame_def(uint32_t x_w, uint32_t y_h, char *text)
{
return kolibri_new_frame(x_w, y_h, 0x00FCFCFC, 0x00DCDCDC, text, TOP, kolibri_color_table.color_work_text, kolibri_color_table.color_work_area);
}
 
inline void gui_add_frame(kolibri_window *wnd, frame* f)
*/
inline void gui_add_filebrowser(kolibri_window *wnd, filebrowser* f)
{
kolibri_window_add_element(wnd, KOLIBRI_FRAME, f);
kolibri_window_add_element(wnd, KOLIBRI_FILEBROWSE, f);
}
 
FileBrowser_draw - ðèñîâàíèå ýëåìåíòà
FileBrowser_mouse - ýòà ôóíêöèÿ äîëæíà âûçûâàòüñÿ ïðè ââîäå èíôîðìàöèè ñ ìûøè
FileBrowser_key
extern void (*filebrowse_draw)(filebrowser *) __attribute__((__stdcall__));
extern void (*filebrowse_key)(filebrowser *) __attribute__((__stdcall__));
extern void (*filebrowse_mouse)(filebrowser *) __attribute__((__stdcall__));
 
extern void (*frame_draw)(frame *) __attribute__((__stdcall__));
/*
#endif /* KOLIBRI_FILEBROWSE_H */
/contrib/C_Layer/INCLUDE/kolibri_gui_elements.h
24,6 → 24,7
KOLIBRI_BUTTON,
KOLIBRI_D_BUTTON,
KOLIBRI_PATHSHOW,
KOLIBRI_FILEBROWSE,
 
/* Add elements above this element in order to let KOLIBRI_NUM_GUI_ELEMENTS */
/* stay at correct value */
77,11 → 78,10
#include "kolibri_progressbar.h"
#include "kolibri_scrollbar.h"
#include "kolibri_statictext.h"
#include "kolibri_filebrowse.h"
 
 
 
 
 
/*---------------------Define various functions for initializing GUI-------*/
 
/* Master table containing operations for various GUI elements in one place */
142,12 → 142,15
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_D_BUTTON].redraw_fn = (cb_elem_boxlib)dynamic_button_draw;
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_D_BUTTON].mouse_fn = (cb_elem_boxlib)dynamic_button_mouse;
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_D_BUTTON].key_fn = NULL;
debug_board_printf("KOLIBRI_D_BUTTON (%x,%x,%x)\n", dynamic_button_draw, dynamic_button_mouse, 0);
 
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_PATHSHOW].redraw_fn = (cb_elem_boxlib)path_show_draw;
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_PATHSHOW].mouse_fn = NULL;
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_PATHSHOW].key_fn = NULL;
debug_board_printf("KOLIBRI_PATHSHOW (%x,%x,%x)\n", path_show_draw, 0, path_show_prepare);
 
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_FILEBROWSE].redraw_fn = (cb_elem_boxlib)filebrowse_draw;
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_FILEBROWSE].mouse_fn = (cb_elem_boxlib)filebrowse_mouse;
kolibri_gui_op_table[KOLIBRI_FILEBROWSE].key_fn = (cb_elem_boxlib)filebrowse_key;
debug_board_printf("KOLIBRI_FILEBROWSE (%x,%x,%x)\n", filebrowse_draw, filebrowse_mouse, filebrowse_key);
}
 
/* Create a new main GUI window for KolibriOS */