Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 7618 → Rev 7619

/programs/other/graph/graph_tablelib/mcsmemm.cpp
File deleted
\ No newline at end of file
/programs/other/graph/graph_tablelib/stdafx.h
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/func.h
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/KosFile.h
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/parser.h
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/graph.cpp
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/MCSMEMM.H
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/calc.h
File deleted
\ No newline at end of file
/programs/other/graph/graph_tablelib/Tupfile.lua
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/math2.cpp
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/kosSyst.cpp
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/build.bat
File deleted
\ No newline at end of file
/programs/other/graph/graph_tablelib/kosSyst.h
File deleted
\ No newline at end of file
/programs/other/graph/graph_tablelib/use_library.h
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/stdafx.cpp
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/func.cpp
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/parser.cpp
File deleted
/programs/other/graph/graph_tablelib/KosFile.cpp
File deleted
/programs/other/graph_tablelib/KosFile.cpp
0,0 → 1,132
#include "kosSyst.h"
#include "kosfile.h"
//#include "string.h"
 
 
CKosFile::CKosFile(char *fileName)
{
//
this->fileInfo.bufferPtr = new Byte[FILE_BUFFER_SIZE];
//
this->filePointer = 0;
this->bufferPointer = 0;
this->validBuffer = false;
//
strcpy( this->fileInfo.fileURL, fileName );
}
 
 
CKosFile::~CKosFile(void)
{
//
delete this->fileInfo.bufferPtr;
}
 
 
void CKosFile::ValidateBuffer()
{
//
if ( this->validBuffer )
{
//
if ( this->filePointer < this->bufferPointer
|| this->filePointer >= (this->bufferPointer + FILE_BUFFER_SIZE) )
{
//
this->validBuffer = false;
}
}
}
 
 
void CKosFile::UpdateBuffer(void)
{
//
if ( ! this->validBuffer )
{
//
this->fileInfo.OffsetLow = this->filePointer / OS_BLOCK_SIZE;
this->fileInfo.OffsetHigh = 0;
//
this->bufferPointer = this->fileInfo.OffsetLow * OS_BLOCK_SIZE;
//
this->fileInfo.dataCount = FILE_BUFFER_BLOCKS;
//
this->fileInfo.rwMode = 0;
//
Dword rr = kos_FileSystemAccess( &(this->fileInfo) );
this->validBuffer = ( rr == 0 );
}
}
 
 
int CKosFile::Seek(int seekFrom, int seekStep)
{
//
switch ( seekFrom )
{
//
case SEEK_SET:
//
this->filePointer = seekStep;
break;
//
case SEEK_CUR:
//
this->filePointer += seekStep;
break;
}
//
this->ValidateBuffer();
//
return this->filePointer;
}
 
 
int CKosFile::Read(Byte *targetPtr, int readCount)
{
int bufferLeast, result;
 
//
result = 0;
//
do
{
//
this->UpdateBuffer();
//
if ( ! this->validBuffer ) return result;
//
bufferLeast = FILE_BUFFER_SIZE - (this->filePointer - this->bufferPointer);
//
if ( bufferLeast > readCount ) bufferLeast = readCount;
//
if ( bufferLeast )
{
//
memcpy(
targetPtr,
this->fileInfo.bufferPtr + (this->filePointer - this->bufferPointer),
bufferLeast
);
//
targetPtr += bufferLeast;
readCount -= bufferLeast;
this->filePointer += bufferLeast;
//
result += bufferLeast;
}
//
this->ValidateBuffer();
}
while ( readCount > 0 );
//
return result;
}
 
 
int CKosFile::Write(Byte *sourcePtr, int writeCount)
{
return 0;
}
 
/programs/other/graph_tablelib/KosFile.h
0,0 → 1,26
#pragma once
 
#define SEEK_SET 0
#define SEEK_CUR 1
 
#define FILE_BUFFER_SIZE 512
#define OS_BLOCK_SIZE 1
#define FILE_BUFFER_BLOCKS (FILE_BUFFER_SIZE / OS_BLOCK_SIZE)
 
 
class CKosFile
{
public:
CKosFile(char *fileName);
virtual ~CKosFile(void);
virtual int Read(Byte *targetPtr, int readCount);
virtual int Write(Byte *sourcePtr, int writeCount);
virtual int Seek(int seekFrom, int seekStep);
protected:
int filePointer;
int bufferPointer;
bool validBuffer;
kosFileInfo fileInfo;
virtual void ValidateBuffer(void);
virtual void UpdateBuffer(void);
};
/programs/other/graph_tablelib/MCSMEMM.H
0,0 → 1,28
//
 
struct MemBlock
{
Dword Size;
Dword Addr;
MemBlock *Next;
MemBlock *Previous;
};
 
 
#define INITIALQUEUESIZE (32 * 4)
 
#define FALSE 0
#define TRUE -1
 
#define MB_FREE 0
#define MB_USER 1
 
#define SIZE_ALIGN 4
 
 
 
Byte *allocmem( Dword reqsize );
Dword freemem( void *vaddress );
 
 
 
/programs/other/graph_tablelib/Tupfile.lua
0,0 → 1,5
if tup.getconfig("NO_MSVC") ~= "" then return end
HELPERDIR = (tup.getconfig("HELPERDIR") == "") and "../.." or tup.getconfig("HELPERDIR")
tup.include(HELPERDIR .. "/use_msvc.lua")
compile_msvc{"*.cpp"}
link_msvc("graph")
/programs/other/graph_tablelib/build.bat
0,0 → 1,9
call "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\vcvarsall.bat"
 
@cl /c /O2 /nologo /GS- /GR- /fp:fast *.cpp
@link /nologo /manifest:no /entry:crtStartUp /subsystem:native /base:0 /fixed /align:16 /nodefaultlib graph.obj *.obj
@del graph
@pe2kos graph.exe graph
@del graph.exe
@del *.obj
pause
/programs/other/graph_tablelib/calc.h
0,0 → 1,24
 
#pragma once
 
#include "KosSyst.h"
 
extern int cf_x0, cf_x1, cf_y0, cf_y1;
 
void calculate_values();
int get_x(int x);
int get_y(int y);
char *make_col_cap(int i);
char *make_row_cap(int i);
void init();
void reinit();
int SaveFile(char *fname);
int LoadFile(char *fname);
int SaveCSV(char *fname);
int LoadCSV(char *fname);
void fill_cells(int sel_x, int sel_y, int sel_end_x, int sel_end_y, int old_end_x, int old_end_y);
int parse_cell_name(char *str, int *px, int *py, int *xd = NULL, int *yd = NULL);
char *make_cell_name(int x, int y, int xd, int yd);
char *change_formula(char *name, int sx, int sy);
 
void freeBuffer();
/programs/other/graph_tablelib/func.cpp
0,0 → 1,527
 
 
#include "func.h"
 
int convert_error = 0;
int SysColor = 0;
char debuf[50] = "";
 
 
void kos_DrawRegion(Word x, Word y,Word width, Word height, Dword color1, Word invert)
{
kos_DrawLine(x,y,x+width-2,y,color1,invert);
kos_DrawLine(x,y+1,x,y+height-1,color1,invert);
kos_DrawLine(x+width-1,y,x+width-1,y+height-2,color1,invert);
kos_DrawLine(x+1,y+height-1,x+width-1,y+height-1,color1,invert);
}
 
void kos_DrawCutTextSmall(Word x, Word y, int areaWidth, Dword textColour, char *textPtr)
{
if (textPtr) {
int textLen = strlen(textPtr);
if (textLen*8 > areaWidth) textLen = areaWidth / 8;
kos_WriteTextToWindow(x,y,0x10,textColour,textPtr,textLen);
}
}
 
// äà, ýòî áàÿí
int atoi(const char* string)
{
int res=0;
int sign=0;
const char* ptr;
for (ptr=string; *ptr && *ptr<=' ';ptr++);
if (*ptr=='-') {sign=1;++ptr;}
while (*ptr >= '0' && *ptr <= '9')
{
res = res*10 + *ptr++ - '0';
}
if (sign) res = -res;
return res;
}
 
int toupper(int c)
{
if ( (c >= 97) && (c <= 122) ) return c-32 ;
if ( (c >= 160) && (c <= 175) ) return c-32 ;
if ( (c >= 224) && (c <= 239) ) return c-80 ;
if ( (c == 241) || (c == 243) || (c == 245) || (c == 247) ) return c-1;
return c;
}
 
int strnicmp(const char* string1, const char* string2, unsigned count)
{
int pc = 0;
while (1)
{
if (toupper(*string1)<toupper(*string2)) return -1;
if (toupper(*string1)>toupper(*string2)) return 1;
if (*string1=='\0' || pc == count) return 0;
string1++;
string2++;
pc++;
}
}
 
/*int abs(int n)
{
return (n<0)?-n:n;
}*/
 
 
 
 
 
double fabs(double x)
{
__asm fld x
__asm fabs
}
#define M_PI 3.14159265358979323846
double cos(double x)
{
__asm fld x
__asm fcos
}
double sin(double x)
{
__asm fld x
__asm fsin
}
 
bool isalpha(char c)
{
return (c==' ' || c=='\n' || c=='\t' || c=='\r');
}
 
// ýòà ôóíêöèÿ - âåëîñèïåä. íî ïðîùå áûëî íàïèñàòü ÷åì íàéòè.
double convert(char *s, int *len)
{
 
int i;
 
 
double sign,res, tail, div;
 
convert_error = 0;
 
res = 0.0;
 
i=0;
while (s[i] && isalpha(s[i])) i++;
if (len) *len=i;
if (s[i] == '\0')
{
convert_error = ERROR_END;
return 0.0;
}
 
sign=1.0;
if (s[i] == '-')
{
sign=-1.0;
i++;
}
while (s[i] && s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
{
res *= 10.0;
res += id(s[i] - '0');
i++;
}
if (len) *len=i;
if (!s[i] || isalpha(s[i]))
return sign*res;
if (s[i] != '.' && s[i] != ',')
{
convert_error = ERROR;
return 0;
}
i++;
if (len) *len=i;
if (!s[i])
return sign*res;
div = 1.0;
tail = 0.0;
while (s[i] && s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
{
tail *= 10.0;
tail += id(s[i] - '0');
div *= 10.0;
i++;
}
res += tail/div;
if (len) *len=i;
return sign*res;
}
 
 
#define PREC 2
 
double double_tab_1[]={1e0, 1e1, 1e2, 1e3, 1e4, 1e5, 1e6, 1e7, 1e8, 1e9, 1e10, 1e11, 1e12, 1e13, 1e14, 1e15};
 
// ýòî sprintf, óìåþùèé ôîðìàòèðîâàòü _òîëüêî_ âåùåñòâåííûå ÷èñëà (double) %f
void format( char *Str, int len, char* Format, ... )
{
/*
int i, fmtlinesize, j, k, flag;
char c;
va_list arglist;
//
va_start(arglist, Format);
 
//
fmtlinesize = strlen( Format );
//
if( fmtlinesize == 0 ) return;
 
for (i = 0; i < len; i++)
Str[i] = 0;
//
for( i = 0, j = 0; i < fmtlinesize; i++ )
{
//
c = Format[i];
//
if( c != '%' )
{
Str[j++] = c;
continue;
}
//
i++;
//
if( i >= fmtlinesize ) break;
 
//
flag = 0;
//
c = Format[i];
//
switch( c )
{
//
case '%':
Str[j++] = c;
break;
// auaia aauanoaaiiiai ?enea
case 'f':
// ii?aaaeeou ?enei oeo? ai oi?ee
double val, w;
int p;
val = va_arg(arglist, double);
if (val < 0.0)
{
Str[j++] = '-';
val = -val;
}
for (k = 0; k < 15; k++)
if (val < double_tab_1[k])
break;
 
if (val < 1.0)
{
Str[j++] = '0';
}
for (p = 1; p < k + 1; p++)
{
Str[j++] = '0' + di(val / double_tab_1[k - p] - 0.499) % 10;
}
Str[j++] = '.';
w = 0.1;
for (p = 0; p < 2; p++)
{
val-=floor(val);
Str[j++] = '0' + di(val / w - 0.499) % 10;
w /= 10.0;
}
 
//
default:
break;
}
}
//
Str[j] = 0;
*/
}
 
/*
void *memcpy2(void *dst, const void *src, unsigned size)
{
while (size--)
*((char*)dst+size) = *((char*)src+size);
return dst;
}
*/
 
 
 
int strcmp(const char *s1, const char *s2)
{
int i;
 
if (s1 == NULL)
if (s2 == NULL)
return 0;
else
return 1;
else
if (s2 == NULL)
return 1;
 
for (i = 0;;i++)
{
if (s1[i] == '\0')
if (s2[i] == '\0')
return 0;
else
return 1;
else
if (s2[i] == '\0')
return 1;
else
{
if (s1[i] != s2[i])
return 1;
}
}
return 0;
}
 
kol_struct_import* kol_cofflib_load(char *name)
{
//asm ("int $0x40"::"a"(68), "b"(19), "c"(name));
__asm
{
mov eax, 68
mov ebx, 19
mov ecx, name
int 0x40
}
}
 
 
void* kol_cofflib_procload (kol_struct_import *imp, char *name)
{
int i;
for (i=0;;i++)
if ( NULL == ((imp+i) -> name))
break;
else
if ( 0 == strcmp(name, (imp+i)->name) )
return (imp+i)->data;
return NULL;
 
}
 
 
unsigned kol_cofflib_procnum (kol_struct_import *imp)
{
unsigned i, n;
 
for (i=n=0;;i++)
if ( NULL == ((imp+i) -> name))
break;
else
n++;
 
return n;
 
}
 
 
void kol_cofflib_procname (kol_struct_import *imp, char *name, unsigned n)
{
unsigned i;
*name = 0;
 
for (i=0;;i++)
if ( NULL == ((imp+i) -> name))
break;
else
if ( i == n )
{
strcpy(name, ((imp+i)->name));
break;
}
 
}
 
 
 
/*
end of system part
*/
 
 
// ïîñêîëüêó ÿ ïîðòèðîâàë ñ äðåâíåãî äîñà...
void line( int x1, int y1, int x2, int y2)
{
kos_DrawLine(x1,y1,x2,y2,SysColor,0);
}
 
void outtextxy( int x, int y, char *s, int len)
{
kos_WriteTextToWindow(x,y,0,SysColor,s,len);
}
 
double textwidth( char *s, int len)
{
int i;
for (i = 0; i < len; i++)
if (s[i] == 0)
break;
return id(i * 6);
}
 
double textheight( char *s, int len)
{
return 8.0;
}
 
void setcolor( DWORD color)
{
SysColor = color;
}
 
void rectangle( int x1, int y1, int x2, int y2)
{
kos_DrawBar(x1,y1,x2-x1,y2-y1,SysColor);
}
 
 
 
Dword kos_GetSkinHeight()
{
__asm{
mov eax, 48
mov ebx, 4
int 0x40
}
}
 
Dword kos_GetSpecialKeyState()
{
__asm{
mov eax, 66
mov ebx, 3
int 0x40
}
}
 
 
 
Dword kos_GetSlotByPID(Dword PID)
{
__asm
{
push ebx
push ecx
mov eax, 18
mov ebx, 21
mov ecx, PID
int 0x40
pop ecx
pop ebx
}
}
 
 
Dword kos_GetActiveSlot()
{
__asm
{
push ebx
mov eax, 18
mov ebx, 7
int 0x40
pop ebx
}
}
 
 
 
void kos_GetScrollInfo(int &vert, int &hor)
{
short v, h;
__asm
{
mov eax, 37
mov ebx, 7
int 0x40
mov ebx, eax
and eax, 0xffff
mov v, ax
shr ebx, 16
mov h, bx
}
vert = v;
hor = h;
}
 
 
// ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" ôóíêöèÿ 37/1
void kos_GetMouseStateWnd( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY )
{
Dword mB;
Word curX;
Word curY;
sProcessInfo sPI;
 
//
__asm{
mov eax, 37
mov ebx, 1
int 0x40
mov curY, ax
shr eax, 16
mov curX, ax
mov eax, 37
mov ebx, 2
int 0x40
mov mB, eax
}
//
kos_ProcessInfo( &sPI );
//
buttons = mB;
cursorX = curX - sPI.processInfo.x_start;
cursorY = curY - sPI.processInfo.y_start;
}
 
char *ftoa(double d)
{
char buffer[256], *p;
sprintf(buffer, "%f", d);
p = (char*)allocmem(strlen(buffer)+1);
strcpy(p, buffer);
return p;
}
 
double atof(char *s)
{
return convert(s, NULL);
}
 
 
int di(double x)
{
int a;
__asm fld x
__asm fistp a
return a;
}
 
double id(int x)
{
double a;
__asm fild x
__asm fstp a
return a;
}
/programs/other/graph_tablelib/func.h
0,0 → 1,133
 
#pragma once
 
#include "kosSyst.h"
#include "kosFile.h"
#include "MCSMEMM.H"
 
#include <stdarg.h>
 
 
#define min(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))
#define max(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
 
 
#define ERROR -1
#define ERROR_END -2
 
extern int convert_error;
 
#define PREC 2
 
typedef int HDC;
typedef int DWORD;
 
extern int SysColor;
extern char debuf[50];
 
typedef double (*function_t)(double);
 
typedef struct
{
double x, y;
} TCoord;
 
struct kosBDVK
{
Dword attrib;
Dword name_type;
Dword create_time;
Dword create_date;
Dword access_time;
Dword access_date;
Dword modify_time;
Dword modify_date;
Dword size_low;
Dword size_high;
};
 
Dword kos_GetSlotByPID(Dword PID);
Dword kos_GetActiveSlot();
Dword kos_GetSkinHeight();
Dword kos_GetSpecialKeyState();
void kos_GetMouseStateWnd( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY );
void kos_DrawRegion(Word x, Word y,Word width, Word height, Dword color1, Word invert);
void kos_DrawCutTextSmall(Word x, Word y, int areaWidth, Dword textColour, char *textPtr);
int atoi(const char* string);
int toupper(int c);
int strnicmp(const char* string1, const char* string2, unsigned count);
void kos_GetScrollInfo(int &vert, int &hor);
 
 
Dword kos_GetSlotByPID(Dword PID);
Dword kos_GetActiveSlot();
Dword kos_GetSkinHeight();
Dword kos_GetSpecialKeyState();
 
 
double fabs(double x);
double cos(double x);
double sin(double x);
bool isalpha(char c);
double convert(char *s, int *len=NULL);
void format( char *Str, int len, char* Format, ... );
 
void line( int x1, int y1, int x2, int y2);
 
void outtextxy( int x, int y, char *s, int len);
void settextstyle( int a1, int a2, int a3);
 
 
double textwidth( char *s, int len);
double textheight( char *s, int len);
void setcolor( DWORD color);
void unsetcolor(HDC hdc);
void rectangle( int x1, int y1, int x2, int y2);
 
typedef struct
{
unsigned p00 ;
unsigned p04 ;
unsigned p08 ;
unsigned p12 ;
unsigned p16 ;
char p20 ;
char *p21 ;
} kol_struct70 ;
 
 
typedef struct
{
unsigned p00 ;
char p04 ;
char p05[3] ;
unsigned p08 ;
unsigned p12 ;
unsigned p16 ;
unsigned p20 ;
unsigned p24 ;
unsigned p28 ;
unsigned p32[2] ;
unsigned p40 ;
} kol_struct_BDVK ;
 
typedef struct
{
char *name ;
void *data ;
} kol_struct_import ;
 
 
 
kol_struct_import* kol_cofflib_load(char *name);
void* kol_cofflib_procload (kol_struct_import *imp, char *name);
unsigned kol_cofflib_procnum (kol_struct_import *imp);
void kol_cofflib_procname (kol_struct_import *imp, char *name, unsigned n);
int strcmp(const char* string1, const char* string2);
 
char *ftoa(double d);
double atof(char *s);
 
 
int di(double x);
double id(int x);
/programs/other/graph_tablelib/graph.cpp
0,0 → 1,622
#include "func.h"
#include "parser.h"
#include "use_library.h"
 
#ifdef AUTOBUILD
extern char params[1024];
#endif
char params[1024];// = "/sys/1.grf";
 
const char header[] = "Graph";
const char empty_text[] = "No function loaded. Type file name and press Enter. ";
const char er_file_not_found[] = "Cannot open file. ";
const char str_filename[]="Filename:";
const char str_editfile[]="Edit";
 
// íà÷àëüíûå ðàçìåðû
#define WND_W 600
#define WND_H 470
 
#define LIGHTGREEN 0xff0000
#define WHITE 0xffffff
#define BLACK 0x0
#define LIGHTBLUE 0x0000ff
#define LIGHTRED 0xff0000
 
// font colors
#define BIGFONTCOLOR BLACK
#define SMALLFONTCOLOR BLACK
 
#define THREE 3.0
// minimum space: 3 pixels
 
#define BIG_HEIGHT 4.0
#define SMALL_HEIGHT 2.0
#define TEXT_X 15.0
// numeric format for output
#define FORMAT "%f"
// format for two coords
#define FORMAT_COORD "(%f,%f)"
// special value to text if enough space
#define FORMAT_TEST "0.00"
 
#define DELTA_BIG 1.0
#define DELTA_SMALL 0.1
 
double *points;
Dword point_count = 0;
double x1,y1,x2,y2;
char *funct = NULL;
 
char *full_head;
 
char *HugeBuf = NULL;
 
char edit_path[256];
edit_box mybox = {0,92,WND_H-16-32,0xffffff,0x94AECE,0,0x808080,0x10000000,
sizeof(edit_path)-1,0,(dword)&edit_path, 0, 0};
 
// constructor of TCoord
TCoord coord(double x, double y)
{
TCoord r;
r.x = x;
r.y = y;
return r;
}
 
// move and scale mathematical coords to fit screen coords
TCoord mat2Graf(TCoord c, TCoord scrMin, TCoord scrMax, TCoord mMin, TCoord mMax)
{
TCoord r;
if (c.x > mMax.x)
c.x = mMax.x;
if (c.x < mMin.x)
c.x = mMin.x;
if (c.y > mMax.y)
c.y = mMax.y;
if (c.y < mMin.y)
c.y = mMin.y;
r.x = (scrMax.x - scrMin.x) / (mMax.x - mMin.x) * (c.x - mMin.x) + scrMin.x;
r.y = (scrMax.y - scrMin.y) / (mMax.y - mMin.y) * (mMax.y - c.y) + scrMin.y;
 
return r;
}
 
// double-îáåðòêè
void line_d( double x1, double y1, double x2, double y2)
{
line(di(x1), di(y1), di(x2), di(y2));
}
 
void outtextxy_d( double x, double y, char * text, int len)
{
outtextxy(di(x), di(y), text, len);
}
 
// huge function to draw all the stuff except the function itself
void drawAxis( TCoord scrMin, TCoord scrMax, TCoord mMin, TCoord mMax)
{
TCoord cZero={0.0,0.0},
gMin, gMax, gZero, step;
TCoord from, to;
double i=0.0;
int j;
double xmin, xmin2, ymin, ymin2;
char buf[30]="";
 
 
// scr means Screen(bounding rect)
// m means Mathematical
// g means Graphic(real screen position)
 
//rtlDebugOutString("draw axis called\n");
 
//format(debuf, 30, "test: %f,%f,%f,%f\n", 123.45, 1.0, -0.9, 12.57);
//rtlDebugOutString(debuf);
 
gMin = mat2Graf(mMin, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
gMax = mat2Graf(mMax, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
gZero = mat2Graf(cZero, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
 
// clear
// setcolor(WHITE);
//rectangle(di(gMin.x), di(gMin.y), di(gMax.x), di(gMax.y));
// ftopku
 
setcolor(BLACK);
// osy X
line_d(gMin.x, gZero.y ,gMax.x, gZero.y);
// osy Y
line_d(gZero.x, gMin.y, gZero.x, gMax.y);
// bounding rect
line_d(gMin.x, gMin.y, gMax.x, gMin.y);
line_d(gMin.x, gMax.y, gMax.x, gMax.y);
 
line_d(gMin.x, gMin.y, gMin.x, gMax.y);
line_d(gMax.x, gMin.y, gMax.x, gMax.y);
 
// coords of the rect : lower left
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x1, y1);
//rtlDebugOutString(buf);
outtextxy_d(gMin.x, gMin.y + textheight(buf, 20), buf, 20);
// upper left
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x1, y2);
outtextxy_d(gMin.x, gMax.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
// lower right
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x2, y1);
outtextxy_d(gMax.x - textwidth(buf, 20), gMin.y + textheight(buf, 20), buf, 20);
// upper right
format(buf, 30, FORMAT_COORD, x2, y2);
outtextxy_d(gMax.x - textwidth(buf, 20), gMax.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
 
//rtlDebugOutString("some lines painted\n");
 
step.x = (mMax.x - mMin.x) / (scrMax.x - scrMin.x);
step.y = (mMax.y - mMin.y) / (scrMax.y - scrMin.y);
 
// round values
xmin = id(di((mMin.x / DELTA_BIG) * DELTA_BIG));
ymin = id(di((mMin.y / DELTA_BIG) * DELTA_BIG));
 
// (0,0)
 
if ((x1 * x2 <= 0.0) && (y1 * y2 <= 0.0))
{
from.x=0.0;
from.y=0.0;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
format(buf, 30, FORMAT, 0.0);
outtextxy_d(from.x - textwidth(buf, 20), from.y + textheight(buf, 20), buf, 20);
}
 
 
// big marks on X
//settextstyle(0, 0, 1);
if (DELTA_BIG / step.x > THREE)
{
for (i = xmin; i <= mMax.x; i += DELTA_BIG)
{
if (i != 0.0)
{
from.x = i;
to.x = from.x;
from.y = -BIG_HEIGHT * step.y;
to.y = BIG_HEIGHT * step.y;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
// write number
format(buf, 30, FORMAT, i);
// if it fits in the GAP, then write it
if (from.y > scrMin.y && (DELTA_BIG > (textwidth(buf, 20) + 1.0) * step.x))
{
setcolor(BIGFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x - textwidth(buf, 20) / 2.0, to.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
}
}
}
}
//rtlDebugOutString("big marks x painted\n");
 
// big marks on Y
if (DELTA_BIG / step.y > THREE)
{
for (i = ymin; i <= mMax.y; i += DELTA_BIG)
{
if (i != 0.0)
{
from.y = i;
to.y = from.y;
from.x = -BIG_HEIGHT * step.x;
to.x = BIG_HEIGHT * step.x;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
format(buf, 30, FORMAT, i);
if (from.x > scrMin.x && (DELTA_BIG > textheight(buf, 20) * step.y))
{
setcolor(BIGFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x + TEXT_X, to.y - textheight(buf, 20) / 2.0, buf, 20);
}
}
}
}
 
xmin2 = id(di(mMin.x / DELTA_SMALL)) * DELTA_SMALL;
ymin2 = id(di(mMin.y / DELTA_SMALL)) * DELTA_SMALL;
 
if (DELTA_SMALL / step.x > THREE)
{
j = di((( - xmin + xmin2 ) / DELTA_SMALL));
for (i = xmin2; i <= mMax.x; i += DELTA_SMALL, j++)
{
if (j % 10 == 0)
{
// we need to skip every tenth mark, to avoid overwriting big marks
j = 0;
continue;
}
from.x = i;
to.x = from.x;
from.y = -SMALL_HEIGHT * step.y;
to.y = SMALL_HEIGHT * step.y;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
format(buf, 30, FORMAT, i);
if (from.y > scrMin.y && (DELTA_SMALL > textwidth(buf, 20) * step.x))
{
setcolor(SMALLFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x - textwidth(buf, 20) / 2.0, to.y - textheight(buf, 20), buf, 20);
}
 
}
}
 
// finally small marks on Y
if (DELTA_SMALL / step.y > THREE)
{
//rtlDebugOutString("really small marks y painted\n");
j = di((( - ymin + ymin2) / DELTA_SMALL));
for (i = ymin2; i <= mMax.y; i += DELTA_SMALL, j++)
{
if (j % 10 == 0)
{
// we need to skip every tenth, to avoid overwriting
j = 0;
continue;
}
from.y = i;
to.y = from.y;
from.x = -SMALL_HEIGHT * step.x;
to.x = SMALL_HEIGHT * step.x;
from = mat2Graf(from, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
to = mat2Graf(to, scrMin, scrMax, mMin, mMax);
setcolor(BLACK);
line_d(from.x, from.y, to.x, to.y);
format(buf, 30, FORMAT, i);
if (from.x > scrMin.x && (DELTA_SMALL > textheight(buf, 20) * step.y))
{
setcolor(SMALLFONTCOLOR);
outtextxy_d(from.x + TEXT_X, from.y - textheight(buf, 20) / 2.0, buf, 20);
}
}
}
 
}
 
/*
ends fucking piece of shit
*/
 
void drawFunction( function_t fi, TCoord scrMin, TCoord scrMax,
TCoord mMin, TCoord mMax, DWORD color)
{
double x;
double y;
int firstPoint = 1;
TCoord p, p0 = {0.0, 0.0}, step;
 
drawAxis(scrMin, scrMax, mMin, mMax);
 
setcolor(color);
step.x = (mMax.x - mMin.x) / (scrMax.x - scrMin.x);
 
for (x = mMin.x; x < mMax.x; x += step.x)
{
y = fi(x);
// function is defined here and gets in the range
if (1) // òóò áûëî óñëîâèå, ÷òî ôóíêöèÿ ïðàâèëüíî âû÷èñëåíà
{
if ((y > mMin.y) && (y < mMax.y))
{
p = mat2Graf(coord(x, y), scrMin, scrMax, mMin, mMax);
// if it's our first point, only remember its coords
// otherwise, draw a line_d from prev to current
if (firstPoint == 0)
{
line_d(p0.x, p0.y, p.x, p.y);
}
else
firstPoint = 0;
 
p0 = p;
}
else // too big/small
{
firstPoint = 1;
}
}
else // no value
{
firstPoint = 1;
}
}
}
 
// èòîãîâàÿ âåðñèÿ ÷èòàëêè òåêñòîâûõ ôàéëîâ
int load_points3()
{
kosFileInfo fileInfo;
kosBDVK bdvk;
int filePointer = 0;
 
int i,j,k;
double d;
Dword filesize, num_number;
 
double *p2=0;
 
// get file size
strcpy(fileInfo.fileURL,edit_path);
fileInfo.OffsetLow = 0;
fileInfo.OffsetHigh = 0;
fileInfo.dataCount = 0;
fileInfo.rwMode = 5;
fileInfo.bufferPtr = (Byte *)&bdvk;
Dword rr = kos_FileSystemAccess( &(fileInfo) ); // â CKosFile íåò îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
sprintf(debuf, "getsize: %U\n", rr);
rtlDebugOutString(debuf);
if (rr != 0)
{
kos_WriteTextToWindow(10,10,0x90,0xFF0000,(char*)er_file_not_found,strlen(er_file_not_found));
return 0;
}
 
filesize = bdvk.size_low;
num_number = filesize / 2;
 
HugeBuf = (char *)allocmem(filesize + 1); // ðàçáèðàåì êàê ñòðîêó, îòñþäà òåðìèíàòîð \0
 
for (i=0;i<filesize+1;i++)
HugeBuf[i] = 0;
 
strcpy(fileInfo.fileURL,edit_path);
fileInfo.OffsetLow = 0;
 
fileInfo.OffsetHigh = 0;
fileInfo.dataCount = filesize;
fileInfo.rwMode = 0;
fileInfo.bufferPtr = (Byte *)HugeBuf;
rr = kos_FileSystemAccess( &(fileInfo) ); // êàêàÿ-òî ïðîáëåìà ñ hands.dll, CKosFile íå ðàáîòàë
sprintf(debuf, "read3: %U\n", rr);
rtlDebugOutString(debuf);
 
// à òåïåðü ðàçîáðàòüñÿ â ýòîì
 
i=0;
k=0;
while (i < filesize)
{
 
while (isalpha(HugeBuf[i]) && i<filesize) i++;
if (i == filesize) break;
if (k==4 && HugeBuf[i] == '=')
{
//sprintf(debuf,"function: %S",HugeBuf + i);
//rtlDebugOutString(debuf);
// we have a function here
//HugeBuf[0] = ' ';
funct = HugeBuf + i + 1;
sprintf(full_head, "Graph: %S. Function: y=%S", edit_path, funct);
return 1;
}
 
d = convert(HugeBuf+i, &j);
if (d == ERROR)
{
sprintf(debuf, "Error in input file, byte %U, count %U\n", i, k);
kos_WriteTextToWindow(10, 10, 0x90, 0xFF0000, (char*)debuf, 0);
return 0;
}
if (d == ERROR_END)
{
rtlDebugOutString("EOF :)!\n");
break;
}
i+=j;
switch (k)
{
case 0:
x1=d;
break;
case 1:
x2=d;
break;
case 2:
y1=d;
break;
case 3:
y2=d;
break;
default:
{
if (p2 == NULL)
p2 = (double *)allocmem(num_number * 8);
p2[k-4]=d;
}
}
k++;
}
// format(debuf, 30, "(%f,%f)-(%f,%f)",x1,y1,x2,y2);
// rtlDebugOutString(debuf);
point_count=(k - 4)/2;
 
//
points = (double *)allocmem(point_count * 2 * 8);
for (i = 0; i < point_count * 2; i++)
points[i] = p2[i];
freemem(p2);
// sprintf(debuf, "count: %U\n", point_count);
// rtlDebugOutString(debuf);
sprintf(full_head, "Graph: %S. Number of points: %U", edit_path, point_count);
freemem(HugeBuf);
HugeBuf = NULL;
return 1;
}
 
// calculate given function or piecewise linear between points
double fu(double x)
{
int i;
double res;
 
if (funct)
{
//set_exp(funct,x); //!!!!!
set_exp(funct); //!!!!
get_exp(&res); // parse for each value of x? Yes, I'm crazy.
return res;
}
 
if (point_count == 0)
{
return 0.0;
}
 
if (x <= points[0])
return points[1];
if (x >= points[(point_count-1) * 2])
return points[(point_count-1) * 2 + 1];
 
for (i = 0; i < point_count; i++)
{
if ((x >= points[2 * i]) && (x < points[2 * (i + 1)]))
break;
}
 
return (x - points[2 * i]) / (points[2 * (i + 1)] - points[2 * i])
* (points[2 * (i + 1) + 1] - points[2 * i + 1]) + points[2 * i + 1];
 
}
 
void draw_window(void)
{
double xx0=0.0, yy0=0.0;
 
kos_WindowRedrawStatus(1);
kos_DefineAndDrawWindow(100,80,WND_W,WND_H, 0x33,0xFFFFFF,0,0,(Dword)full_head);
kos_WindowRedrawStatus(2);
 
sProcessInfo info;
kos_ProcessInfo(&info, 0xFFFFFFFF);
int cWidth = info.processInfo.width - 9;
int cHeight = info.processInfo.height - kos_GetSkinHeight() - 4;
 
mybox.top = cHeight - 50;
mybox.width = cWidth - mybox.left - 80;
 
if (info.processInfo.status_window&0x04) return; //draw nothing if window is rolled-up
 
if (point_count == 0 && funct == NULL)
{
kos_WriteTextToWindow((cWidth - 8 * strlen(empty_text))/2,cHeight/2-25,0x90,
0x000000,(char *)empty_text,strlen(empty_text));
}
else
{
drawFunction(&fu, coord(10, 20), coord(id(cWidth - 20), id(cHeight - 70)),
coord(x1,y1), coord(x2,y2), 0x00ff0000);
 
}
 
kos_WriteTextToWindow(15, mybox.top + 4, 0x90, 0x000000, (char*)str_filename, strlen(str_filename));
 
edit_box_draw((DWORD)&mybox);
 
kos_DefineButton(cWidth - 70, mybox.top, 50, 21, 5, 0xc0c0c0);
kos_WriteTextToWindow(cWidth - 60, mybox.top + 4, 0x90, 0x000000, (char*)str_editfile,0);
}
 
void kos_Main()
{
kos_InitHeap();
load_edit_box();
full_head = (char*)allocmem(300);
strcpy(full_head, header);
if (params[0])
{
rtlDebugOutString("launched with params");
rtlDebugOutString((char*)params);
strcpy(edit_path, params);
mybox.size=mybox.pos=strlen(edit_path);
load_points3();
rtlDebugOutString("data loaded.\n");
}
mybox.flags += ed_focus;
kos_SetMaskForEvents(EVM_REDRAW + EVM_KEY + EVM_BUTTON + EVM_MOUSE + EVM_MOUSE_FILTER);
for (;;)
{
switch (kos_WaitForEvent())
{
case EM_MOUSE_EVENT:
edit_box_mouse((dword)&mybox);
break;
case EM_KEY_PRESS:
// key pressed, read it
Dword ckeys, shift, ctrl;
dword key_editbox;
Byte key_ascii, key_scancode;
kos_GetKeys(key_editbox, key_ascii, key_scancode);
 
if (SCAN_CODE_ENTER == key_scancode)
{
if (HugeBuf!=NULL)
{
//sprintf(debuf, "freemem: HugeBuf = %X", HugeBuf);
//rtlDebugOutString(debuf);
freemem((void*)HugeBuf); // ÷òî çà áàã - ïîíÿòü íå ìîãó.
HugeBuf = NULL;
funct = NULL;
}
if (points!=NULL)
{
//sprintf(debuf, "freemem: points = %X", points);
//rtlDebugOutString(debuf);
freemem((void*)points); // è òóò. íó íå îáðàùàþñü ÿ ê ýòîìó óêàçàòåëþ, òîëüêî ïàìÿòü â íåãî
// ïîòîì ñíîâà âûäåëÿþ
points = NULL;
}
point_count = 0;
kos_DrawBar(10,10,200,20,0xFFFFFF); // background for error messages
if (load_points3())
draw_window();
rtlDebugOutString("Enter");
}
else
{
__asm
{
mov eax, key_editbox
}
edit_box_key((dword)&mybox);
}
break;
 
case EM_BUTTON_CLICK:
Dword button;
kos_GetButtonID(button);
if (button == 1) kos_ExitApp();
if (button == 5) {
kos_AppRun("/sys/tinypad", edit_path);
}
break;
 
case EM_WINDOW_REDRAW:
draw_window();
break;
}
}
}
 
/programs/other/graph_tablelib/kosSyst.cpp
0,0 → 1,978
#include "kosSyst.h"
#include "func.h"
#include <stdarg.h>
 
#define atexitBufferSize 32
 
// Autobuild uses FASM method for exe->kos,
// MENUET01 header should be present in EXE.
#ifdef AUTOBUILD
char kosExePath[1024];
char exeStack[16384];
extern char params[1024];
// must be alphabetically first in the image
#pragma data_seg(".1seg")
extern "C" struct
{
char header[8];
int headerver;
void* entry;
void* i_end;
void* memsize;
void* stack;
void* params;
void* icon;
} header = {
{'M', 'E', 'N', 'U', 'E', 'T', '0', '1'},
1,
&crtStartUp,
0, // filled by doexe2.asm
0, // filled by doexe2.asm
exeStack + sizeof(exeStack),
params,
kosExePath
};
#pragma data_seg()
#else
char *kosExePath = NULL;
#endif
 
char pureCallMessage[] = "PURE function call!";
 
//
void (__cdecl *atExitList[atexitBufferSize])();
int atExitFnNum = 0;
//
int __cdecl atexit( void (__cdecl *func )( void ))
{
//
if ( atExitFnNum < atexitBufferSize )
{
//
atExitList[atExitFnNum++] = func;
return 0;
}
else
{
return 1;
}
}
 
 
//
Dword RandomSeed = 1;
//
void rtlSrand( Dword seed )
{
RandomSeed = seed;
}
//
Dword rtlRand( void )
{
//ìàñêà 0x80000776
 
Dword dwi, i;
 
for ( i = 0; i < 32; i++ )
{
 
dwi = RandomSeed & 0x80000776;
__asm{
mov eax, dwi
mov edx, eax
bswap eax
xor eax, edx
xor al, ah
setpo al
movzx eax, al
mov dwi, eax
}
 
RandomSeed = ( RandomSeed << 1 ) | ( dwi & 1 );
}
return RandomSeed;
}
 
//#ifdef AUTOBUILD
// Well, not really related to auto-build, but some compilation issue
void memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount )
{
__asm{
mov edi, dst
// mov eax, dst
mov esi, src
mov ecx, bytesCount
rep movsb
}
}
 
//
void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count )
{
//
__asm{
mov edi, dst
mov al, filler
mov ecx, count
rep stosb
}
}
//#endif
 
 
//
Dword rtlInterlockedExchange( Dword *target, Dword value )
{
// Dword result;
 
//
__asm{
mov eax, value
mov ebx, target
xchg eax, [ebx]
// mov result, eax
}
//
// return result;
}
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// êîïèðîâàíèå ñòðîêè
//
 
char * __cdecl strcpy( char *target, const char *source )
{
char *result = target;
 
while( target[0] = source[0] )
{
target++;
source++;
}
 
return result;
}
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// ðåâåðñèâíûé ïîèñê ñèìâîëà
//
 
char * __cdecl strrchr( const char * string, int c )
{
char *cPtr;
 
//
for ( cPtr = (char *)string + strlen( string ); cPtr >= string; cPtr-- )
{
//
if ( *cPtr == c ) return cPtr;
}
//
return NULL;
}
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// îïðåäåëåíèå äëèíû ñòðîêè
//
 
int __cdecl strlen( const char *line )
{
int i;
 
for( i=0; line[i] != 0; i++ );
return i;
}
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// ïåðåâîä øåñòíàäöàòèðè÷íîãî ÷èñëà â ñèìâîë
//
 
unsigned int num2hex( unsigned int num )
{
if( num < 10 )
return num + '0';
return num - 10 + 'A';
}
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// âûâîä ñòðîêè íà ïå÷àòü. barsuk äîáàâèë %f
 
//#define PREC 2
//#define HALF 0.499
#define PREC 6
#define HALF 0.4999999
 
double double_tab_2[]={1e0, 1e1, 1e2, 1e3, 1e4, 1e5, 1e6, 1e7, 1e8, 1e9, 1e10, 1e11, 1e12, 1e13, 1e14, 1e15,
1e16, 1e17, 1e18, 1e19, 1e20, 1e21, 1e22, 1e23, 1e24, 1e25, 1e26, 1e27, 1e28, 1e29, 1e30};
 
 
//
 
Dword dectab[] = { 1000000000, 100000000, 10000000, 1000000, 100000,
10000, 1000, 100, 10, 0 };
 
//
void sprintf( char *Str, char* Format, ... )
{
int i, fmtlinesize, j, k, flag;
Dword head, tail;
char c;
va_list arglist;
//
va_start(arglist, Format);
 
//
fmtlinesize = strlen( Format );
//
if( fmtlinesize == 0 ) return;
//
for( i = 0, j = 0; i < fmtlinesize; i++ )
{
//
c = Format[i];
//
if( c != '%' )
{
Str[j++] = c;
continue;
}
//
i++;
//
if( i >= fmtlinesize ) break;
 
//
flag = 0;
//
c = Format[i];
//
switch( c )
{
//
case '%':
Str[j++] = c;
break;
// âûâîä ñòðîêè
case 'S':
Byte* str;
str = va_arg(arglist, Byte*);
for( k = 0; ( c = str[k] ) != 0; k++ )
{
Str[j++] = c;
}
break;
// âûâîä áàéòà
case 'B':
k = va_arg(arglist, int) & 0xFF;
Str[j++] = num2hex( ( k >> 4 ) & 0xF );
Str[j++] = num2hex( k & 0xF );
break;
// âûâîä ñèìâîëà
case 'C':
Str[j++] = va_arg(arglist, int) & 0xFF;
break;
// âûâîä äâîéíîãî ñëîâà â øåñòíàäöàòèðè÷íîì âèäå
case 'X':
Dword val;
val = va_arg(arglist, Dword);
for( k = 7; k >= 0; k-- )
{
//
c = num2hex ( ( val >> (k * 4) ) & 0xF );
//
if( c == '0' )
{
if( flag ) Str[j++] = c;
}
else
{
flag++;
Str[j++] = c;
}
}
//
if( flag == 0 ) Str[j++] = '0';
break;
// âûâîä äâîéíîãî ñëîâà â äåñÿòè÷íîì âèäå
case 'U':
head = va_arg(arglist, Dword);
tail = 0;
for( k = 0; dectab[k] != 0; k++ )
{
tail = head % dectab[k];
head /= dectab[k];
c = head + '0';
if( c == '0' )
{
if( flag ) Str[j++] = c;
}
else
{
flag++;
Str[j++] = c;
}
//
head = tail;
}
//
c = head + '0';
Str[j++] = c;
break;
// âåùåñòâåííîå ÷èñëî â ôîðìàòå 7.2
case 'f':
case 'F':
case 'g':
case 'G':
{
double val, w;
int p;
val = va_arg(arglist, double);
if (val < 0.0)
{
Str[j++] = '-';
val = -val;
}
for (k = 0; k < 30; k++)
if (val < double_tab_2[k])
break;
 
if (val < 1.0)
{
Str[j++] = '0';
}
for (p = 1; p < k + 1; p++)
{
int d = (int)di(val / double_tab_2[k - p] - HALF) % 10;
Str[j++] = '0' + d;
val -= d * double_tab_2[k - p];
}
Str[j++] = '.';
w = 0.1;
for (p = 0; p < PREC - 1; p++)
{
val-=floor(val);
Str[j++] = '0' + di(val / w - HALF) % 10;
w /= 10.0;
}
}
break;
 
// âûâîä 64-áèòíîãî ñëîâà â øåñòíàäöàòèðè÷íîì âèäå
case 'Q':
unsigned int low_dword, high_dword;
low_dword = va_arg(arglist, unsigned int);
high_dword = va_arg(arglist, unsigned int);
for( k = 7; k >= 0; k-- )
{
//
c = num2hex ( ( ( high_dword + 1) >> (k * 4) ) & 0xF );
//
if( c == '0' )
{
if( flag ) Str[j++] = c;
}
else
{
flag++;
Str[j++] = c;
}
}
//
for( k=7; k >= 0; k-- )
{
//
c = num2hex ( ( low_dword >> (k * 4) ) & 0xF );
//
if( c == '0' )
{
if( flag ) Str[j++] = c;
}
else
{
flag++;
Str[j++] = c;
}
}
//
if( flag == 0 ) Str[j++] = '0';
//
break;
//
default:
break;
}
}
//
Str[j] = 0;
}
 
 
// function -1 çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
void kos_ExitApp()
{
int i;
 
//
for ( i = atExitFnNum - 1; i >= 0; i-- )
{
//
atExitList[i]();
}
//
__asm{
mov eax, -1
int 0x40
}
}
 
 
// function 0
void kos_DefineAndDrawWindow(
Word x, Word y,
Word sizeX, Word sizeY,
Byte mainAreaType,
Dword mainAreaColour,
Byte headerType,
Dword headerColour,
Dword borderColour
)
{
Dword arg1, arg2, arg3, arg4;
 
//
arg1 = ( x << 16 ) + sizeX;
arg2 = ( y << 16 ) + sizeY;
arg3 = ( mainAreaType << 24 ) | mainAreaColour;
arg4 = ( headerType << 24 ) | headerColour;
//
__asm{
mov eax, 0
mov ebx, arg1
mov ecx, arg2
mov edx, arg3
mov esi, arg4
mov edi, borderColour
int 0x40
}
}
 
 
// function 1 ïîñòàâèòü òî÷êó
void kos_PutPixel( Dword x, Dword y, Dword colour )
{
//
__asm{
mov eax, 1
mov ebx, x
mov ecx, y
mov edx, colour
int 0x40
}
}
 
bool kos_GetKeys( Dword &key_editbox, Byte &key_ascii, Byte &key_scancode )
{
Dword result;
__asm{
mov eax, 2
int 0x40
mov result, eax
}
key_editbox = result;
key_ascii = result >> 8;
key_scancode = result >> 16;
return ( key_ascii ) == 0;
}
 
// function 3 ïîëó÷èòü âðåìÿ
Dword kos_GetSystemClock()
{
// Dword result;
 
//
__asm{
mov eax, 3
int 0x40
// mov result, eax
}
//
// return result;
}
 
 
// function 4
void kos_WriteTextToWindow(
Word x,
Word y,
Byte fontType,
Dword textColour,
char *textPtr,
Dword textLen
)
{
Dword arg1, arg2;
 
//
arg1 = ( x << 16 ) | y;
arg2 = ( fontType << 24 ) | textColour;
//
__asm{
mov eax, 4
mov ebx, arg1
mov ecx, arg2
mov edx, textPtr
mov esi, textLen
int 0x40
}
}
 
 
// function 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
void kos_Pause( Dword value )
{
//
__asm{
mov eax, 5
mov ebx, value
int 0x40
}
}
 
 
// function 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
void kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y )
{
Dword arg1, arg2;
 
//
arg1 = ( sizeX << 16 ) | sizeY;
arg2 = ( x << 16 ) | y;
//
__asm{
mov eax, 7
mov ebx, imagePtr
mov ecx, arg1
mov edx, arg2
int 0x40
}
}
 
 
 
// function 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
void kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour )
{
kos_UnsaveDefineButton(NULL, NULL, NULL, NULL, buttonID+BT_DEL, NULL);
kos_UnsaveDefineButton(x, y, sizeX, sizeY, buttonID, colour);
}
 
//
void kos_UnsaveDefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour )
{
Dword arg1, arg2;
 
//
arg1 = ( x << 16 ) | sizeX;
arg2 = ( y << 16 ) | sizeY;
//
__asm{
mov eax, 8
mov ebx, arg1
mov ecx, arg2
mov edx, buttonID
mov esi, colour
int 0x40
}
}
 
 
// function 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID )
{
// Dword result;
 
//
__asm{
mov eax, 9
mov ebx, targetPtr
mov ecx, processID
int 0x40
// mov result, eax
}
//
// return result;
}
 
 
// function 10
Dword kos_WaitForEvent()
{
// Dword result;
 
__asm{
mov eax, 10
int 0x40
// mov result, eax
}
// return result;
}
 
 
// function 11
Dword kos_CheckForEvent()
{
// Dword result;
 
__asm{
mov eax, 11
int 0x40
// mov result, eax
}
// return result;
}
 
 
// function 12
void kos_WindowRedrawStatus( Dword status )
{
__asm{
mov eax, 12
mov ebx, status
int 0x40
}
}
 
 
// function 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
void kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour )
{
Dword arg1, arg2;
 
//
arg1 = ( x << 16 ) | sizeX;
arg2 = ( y << 16 ) | sizeY;
//
__asm{
mov eax, 13
mov ebx, arg1
mov ecx, arg2
mov edx, colour
int 0x40
}
}
 
 
// function 17
bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID )
{
Dword result;
 
//
__asm{
mov eax, 17
int 0x40
mov result, eax
}
//
buttonID = result >> 8;
//
return (result & 0xFF) == 0;
}
 
 
// function 23
Dword kos_WaitForEventTimeout( Dword timeOut )
{
// Dword result;
 
__asm{
mov eax, 23
mov ebx, timeOut
int 0x40
// mov result, eax
}
// return result;
}
 
 
// ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" function 37
void kos_GetMouseState( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY )
{
Dword mB;
Word curX;
Word curY;
sProcessInfo sPI;
 
//
__asm{
mov eax, 37
mov ebx, 0
int 0x40
mov curY, ax
shr eax, 16
mov curX, ax
mov eax, 37
mov ebx, 2
int 0x40
mov mB, eax
}
//
kos_ProcessInfo( &sPI );
//
buttons = mB;
cursorX = curX - sPI.processInfo.x_start;
cursorY = curY - sPI.processInfo.y_start;
}
 
// function 38
void kos_DrawLine( Word x1, Word y1, Word x2, Word y2, Dword colour, Dword invert )
{
Dword arg1, arg2, arg3;
 
//
arg1 = ( x1 << 16 ) | x2;
arg2 = ( y1 << 16 ) | y2;
arg3 = (invert)?0x01000000:colour;
//
__asm{
mov eax, 38
mov ebx, arg1
mov ecx, arg2
mov edx, arg3
int 0x40
}
}
 
// function 40 óñòàíîâèòü ìàñêó ñîáûòèé
void kos_SetMaskForEvents( Dword mask )
{
//
__asm{
mov eax, 40
mov ebx, mask
int 0x40
}
}
 
 
// function 47 âûâåñòè â îêíî ïðèëîæåíèÿ ÷èñëî
void kos_DisplayNumberToWindow(
Dword value,
Dword digitsNum,
Word x,
Word y,
Dword colour,
eNumberBase nBase,
bool valueIsPointer
)
{
Dword arg1, arg2;
 
//
arg1 = ( valueIsPointer ? 1 : 0 ) |
( ((Byte)nBase) << 8 ) |
( ( digitsNum & 0x1F ) << 16 );
arg2 = ( x << 16 ) | y;
//
__asm{
mov eax, 47
mov ebx, arg1
mov ecx, value
mov edx, arg2
mov esi, colour
int 0x40
}
}
 
// 48.3: get system colors
bool kos_GetSystemColors( kosSysColors *sc )
{
__asm{
mov eax, 48
mov ebx, 3
mov ecx, sc
mov edx, 40
int 0x40
}
}
 
 
// function 63 âûâîä ñèìâîëÿ â îêíî îòëàäêè
void kos_DebugOutChar( char ccc )
{
__asm{
mov eax, 63
mov ebx, 1
mov cl, ccc
int 0x40
}
}
 
 
// function 66 ðåæèì ïîëó÷åíèÿ äàííûõ îò êëàâèàòóðû
void kos_SetKeyboardDataMode( Dword mode )
{
//
__asm{
mov eax, 66
mov ebx, 1
mov ecx, mode
int 0x40
}
}
 
 
// âûâîä ñòðîêè â îêíî îòëàäêè
void rtlDebugOutString( char *str )
{
//
for ( ; str[0] != 0; str++ )
{
kos_DebugOutChar( str[0] );
}
//
kos_DebugOutChar( 13 );
kos_DebugOutChar( 10 );
}
 
void kos_DebugValue(char *str, int n)
{
char debuf[50];
sprintf(debuf, "%S: %U", str, n);
rtlDebugOutString(debuf);
}
 
 
// function 64 èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà ïàìÿòè, âûäåëåííîé äëÿ ïðîãðàììû
bool kos_ApplicationMemoryResize( Dword targetSize )
{
Dword result;
 
//
__asm{
mov eax, 64
mov ebx, 1
mov ecx, targetSize
int 0x40
mov result, eax
}
//
return result == 0;
}
 
 
// function 67 èçìåíèòü ïàðàìåòðû îêíà, ïàðàìåòð == -1 íå ìåíÿåòñÿ
void kos_ChangeWindow( Dword x, Dword y, Dword sizeX, Dword sizeY )
{
//
__asm{
mov eax, 67
mov ebx, x
mov ecx, y
mov edx, sizeX
mov esi, sizeY
int 0x40
}
}
 
// 68.11: init heap
void kos_InitHeap()
{
__asm{
mov eax, 68
mov ebx, 11
int 0x40
}
}
 
// function 70 äîñòóï ê ôàéëîâîé ñèñòåìå
Dword kos_FileSystemAccess( kosFileInfo *fileInfo )
{
__asm{
mov eax, 70
mov ebx, fileInfo
int 0x40
}
}
 
// 70.7: run Kolibri application with param
int kos_AppRun(char* app_path, char* param)
{
kosFileInfo fileInfo;
fileInfo.rwMode = 7;
fileInfo.OffsetLow = 0;
fileInfo.OffsetHigh = param;
fileInfo.dataCount = 0;
fileInfo.bufferPtr = 0;
strcpy(fileInfo.fileURL, app_path);
return kos_FileSystemAccess(&fileInfo);
}
 
 
// âûçîâ àáñòðàêòíîãî ìåòîäà
int __cdecl _purecall()
{
rtlDebugOutString( pureCallMessage );
kos_ExitApp();
return 0;
}
 
 
// âûçîâ ñòàòè÷åñêèõ èíèöèàëèçàòîðîâ
// çàîäíî èíèöèàëèçàöèÿ ãåíåðàòîðà ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
//#pragma section(".CRT$XCA",long,read,write)
//#pragma section(".CRT$XCZ",long,read,write)
#pragma data_seg(".CRT$XCA")
#pragma data_seg(".CRT$XCZ")
typedef void (__cdecl *_PVFV)(void);
//__declspec(allocate(".CRT$XCA")) _PVFV __xc_a[1] = { NULL };
//__declspec(allocate(".CRT$XCZ")) _PVFV __xc_z[1] = { NULL };
//
extern void ALMOST_HALF_init();
#pragma comment(linker, "/merge:.CRT=.rdata")
//
void crtStartUp()
{
#ifdef AUTOBUILD
// linker will try to remove unused variables; force header to be included
header.header;
#endif
// âûçûâàåì èíèöèàëèçàòîðû ïî ñïèñêó, NULL'û èãíîðèðóåì
/*for ( _PVFV *pbegin = __xc_a; pbegin < __xc_z; pbegin++ )
{
//
if ( *pbegin != NULL )
(**pbegin)();
}*/
ALMOST_HALF_init();
// èíèöèàëèçèðóåì ãåíåðàòîð ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
rtlSrand( kos_GetSystemClock() );
#ifndef AUTOBUILD
// ïóòü ê ôàéëó ïðîöåññà
kosExePath = *((char **)0x20);
#endif
// âûçîâ ãëàâíîé ôóíêöèè ïðèëîæåíèÿ
kos_Main();
// âûõîä
kos_ExitApp();
}
 
 
/programs/other/graph_tablelib/kosSyst.h
0,0 → 1,324
 
#pragma once
 
typedef unsigned __int32 Dword;
typedef unsigned __int16 Word;
typedef unsigned __int8 Byte;
//typedef unsigned __int32 size_t;
 
#define NULL 0
 
#define MAX_PATH 256
 
#define FO_READ 0
#define FO_WRITE 2
 
//Process Events
#define EM_WINDOW_REDRAW 1
#define EM_KEY_PRESS 2
#define EM_BUTTON_CLICK 3
#define EM_APP_CLOSE 4
#define EM_DRAW_BACKGROUND 5
#define EM_MOUSE_EVENT 6
#define EM_IPC 7
#define EM_NETWORK 8
#define EM_DEBUG 9
 
//Event mask bits for function 40
#define EVM_REDRAW 1
#define EVM_KEY 2
#define EVM_BUTTON 4
#define EVM_EXIT 8
#define EVM_BACKGROUND 16
#define EVM_MOUSE 32
#define EVM_IPC 64
#define EVM_STACK 128
#define EVM_DEBUG 256
#define EVM_STACK2 512
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 
//Button options
#define BT_DEL 0x80000000
#define BT_HIDE 0x40000000
#define BT_NOFRAME 0x20000000
#define BT_NODRAW BT_HIDE+BT_NOFRAME
 
#define KM_CHARS 0
#define KM_SCANS 1
 
#define WRS_BEGIN 1
#define WRS_END 2
 
#define PROCESS_ID_SELF -1
 
#define abs(a) (a<0?0-a:a)
 
extern "C" double __cdecl acos(double x);
extern "C" double __cdecl asin(double x);
extern "C" double __cdecl floor(double x);
extern "C" double __cdecl round(double x);
#pragma function(acos,asin)
#if _MSC_VER > 1200
#pragma function(floor)
#endif
 
 
struct kosFileInfo
{
Dword rwMode;
Dword OffsetLow;
char* OffsetHigh;
Dword dataCount;
Byte *bufferPtr;
char fileURL[MAX_PATH];
};
 
 
struct kosSysColors {
Dword nonset1;
Dword nonset2;
Dword work_dark;
Dword work_light;
Dword window_title;
Dword work;
Dword work_button;
Dword work_button_text;
Dword work_text;
Dword work_graph;
};
 
 
struct RGB
{
Byte b;
Byte g;
Byte r;
//
RGB() {};
//
RGB( Dword value )
{
r = (Byte)(value >> 16);
g = (Byte)(value >> 8);
b = (Byte)value;
};
//
bool operator != ( RGB &another )
{
return this->b != another.b || this->g != another.g || this->r != another.r;
};
//
bool operator == ( RGB &another )
{
return this->b == another.b && this->g == another.g && this->r == another.r;
};
};
 
 
#pragma pack(push, 1)
union sProcessInfo
{
Byte rawData[1024];
struct
{
Dword cpu_usage;
Word window_stack_position;
Word window_slot; //slot
Word reserved1;
char process_name[12];
Dword memory_start;
Dword used_memory;
Dword PID;
Dword x_start;
Dword y_start;
Dword width;
Dword height;
Word slot_state;
Word reserved3;
Dword work_left;
Dword work_top;
Dword work_width;
Dword work_height;
char status_window;
Dword cwidth;
Dword cheight;
} processInfo;
};
#pragma pack(pop)
 
#ifndef AUTOBUILD
//
extern char *kosExePath;
#endif
 
//
void crtStartUp();
//
int __cdecl _purecall();
//
int __cdecl atexit( void (__cdecl *func )( void ));
//
void rtlSrand( Dword seed );
Dword rtlRand( void );
//
char * __cdecl strcpy( char *target, const char *source );
int __cdecl strlen( const char *line );
char * __cdecl strrchr( const char * string, int c );
//
// if you have trouble here look at old SVN revisions for alternatives
void memcpy( void *dst, const void *src, size_t bytesCount );
void memset( Byte *dst, Byte filler, Dword count );
//
void sprintf( char *Str, char* Format, ... );
//
Dword rtlInterlockedExchange( Dword *target, Dword value );
// function -1 çàâåðøåíèÿ ïðîöåññà
void kos_ExitApp();
// function 0
void kos_DefineAndDrawWindow(
Word x, Word y,
Word sizeX, Word sizeY,
Byte mainAreaType, Dword mainAreaColour,
Byte headerType, Dword headerColour,
Dword borderColour
);
// function 1 ïîñòàâèòü òî÷êó
void kos_PutPixel( Dword x, Dword y, Dword colour );
// function 2 ïîëó÷èòü êîä íàæàòîé êëàâèøè
bool kos_GetKey( Byte &keyCode );
bool kos_GetKeys( Dword &key_editbox, Byte &key_ascii, Byte &key_scancode );
// function 3 ïîëó÷èòü âðåìÿ
Dword kos_GetSystemClock();
// function 4
void __declspec(noinline) kos_WriteTextToWindow(
Word x, Word y,
Byte fontType,
Dword textColour,
char *textPtr,
Dword textLen
);
// function 7 íàðèñîâàòü èçîáðàæåíèå
void kos_PutImage( RGB * imagePtr, Word sizeX, Word sizeY, Word x, Word y );
// function 8 îïðåäåëèòü êíîïêó
void __declspec(noinline) kos_DefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
//
void __declspec(noinline) kos_UnsaveDefineButton( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword buttonID, Dword colour );
// function 5 ïàóçà, â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû
void kos_Pause( Dword value );
// function 9 - èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññå
Dword kos_ProcessInfo( sProcessInfo *targetPtr, Dword processID = PROCESS_ID_SELF );
// function 10
Dword kos_WaitForEvent();
// function 11
Dword kos_CheckForEvent();
// function 12
void kos_WindowRedrawStatus( Dword status );
// function 13 íàðèñîâàòü ïîëîñó
void __declspec(noinline) kos_DrawBar( Word x, Word y, Word sizeX, Word sizeY, Dword colour );
// function 17
bool kos_GetButtonID( Dword &buttonID );
// function 23
Dword kos_WaitForEventTimeout( Dword timeOut );
//
enum eNumberBase
{
nbDecimal = 0,
nbHex,
nbBin
};
// ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè "ìûøè" function 37
void kos_GetMouseState( Dword & buttons, int & cursorX, int & cursorY );
// function 38
void kos_DrawLine( Word x1, Word y1, Word x2, Word y2, Dword colour, Dword invert );
// function 40 óñòàíîâèòü ìàñêó ñîáûòèé
void kos_SetMaskForEvents( Dword mask );
// function 47 âûâåñòè â îêíî ïðèëîæåíèÿ ÷èñëî
void kos_DisplayNumberToWindow(
Dword value,
Dword digitsNum,
Word x,
Word y,
Dword colour,
eNumberBase nBase = nbDecimal,
bool valueIsPointer = false
);
// 48.3: get system colors
bool kos_GetSystemColors( kosSysColors *sc );
// function 63
void kos_DebugOutChar( char ccc );
//
void rtlDebugOutString( char *str );
//
void kos_DebugValue(char *str, int n);
// function 64 èçìåíèòü ïàðàìåòðû îêíà, ïàðàìåòð == -1 íå ìåíÿåòñÿ
void kos_ChangeWindow( Dword x, Dword y, Dword sizeX, Dword sizeY );
// function 67 èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà ïàìÿòè, âûäåëåííîé äëÿ ïðîãðàììû
bool kos_ApplicationMemoryResize( Dword targetSize );
// function 66 ðåæèì ïîëó÷åíèÿ äàííûõ îò êëàâèàòóðû
void kos_SetKeyboardDataMode( Dword mode );
// 68.11: init heap
void kos_InitHeap();
// function 70 äîñòóï ê ôàéëîâîé ñèñòåìå
Dword kos_FileSystemAccess( kosFileInfo *fileInfo );
// 70.7: run Kolibri application with param
int kos_AppRun(char* app_path, char* param);
//
void kos_Main();
 
//SCAN CODE KEYS
#define SCAN_CODE_BS 14
#define SCAN_CODE_TAB 15
#define SCAN_CODE_ENTER 28
#define SCAN_CODE_ESC 1
#define SCAN_CODE_DEL 83
#define SCAN_CODE_INS 82
#define SCAN_CODE_SPACE 57
#define SCAN_CODE_MENU 93
 
#define SCAN_CODE_LEFT 75
#define SCAN_CODE_RIGHT 77
#define SCAN_CODE_DOWN 80
#define SCAN_CODE_UP 72
#define SCAN_CODE_HOME 71
#define SCAN_CODE_END 79
#define SCAN_CODE_PGDN 81
#define SCAN_CODE_PGUP 73
 
#define SCAN_CODE_MINUS 12
#define SCAN_CODE_PLUS 13
 
#define SCAN_CODE_F1 59
#define SCAN_CODE_F2 60
#define SCAN_CODE_F3 61
#define SCAN_CODE_F4 62
#define SCAN_CODE_F5 63
#define SCAN_CODE_F6 64
#define SCAN_CODE_F7 65
#define SCAN_CODE_F8 66
#define SCAN_CODE_F9 67
#define SCAN_CODE_F10 68
#define SCAN_CODE_F11 87
#define SCAN_CODE_F12 88
 
#define SCAN_CODE_KEY_A 30
#define SCAN_CODE_KEY_B 48
#define SCAN_CODE_KEY_C 46
#define SCAN_CODE_KEY_D 32
#define SCAN_CODE_KEY_E 18
#define SCAN_CODE_KEY_F 33
#define SCAN_CODE_KEY_H 35
#define SCAN_CODE_KEY_I 23
#define SCAN_CODE_KEY_L 38
#define SCAN_CODE_KEY_M 50
#define SCAN_CODE_KEY_N 49
#define SCAN_CODE_KEY_O 24
#define SCAN_CODE_KEY_P 25
#define SCAN_CODE_KEY_R 19
#define SCAN_CODE_KEY_S 31
#define SCAN_CODE_KEY_T 20
#define SCAN_CODE_KEY_U 22
#define SCAN_CODE_KEY_V 47
#define SCAN_CODE_KEY_X 45
#define SCAN_CODE_KEY_Y 21
#define SCAN_CODE_KEY_Z 44
/programs/other/graph_tablelib/math2.cpp
0,0 → 1,84
#include <math.h>
#include "kosSyst.h"
extern "C" int _fltused = 0;
double __cdecl acos(double x)
{
__asm {
fld qword ptr [esp+4]
fld1
fadd st, st(1)
fld1
fsub st, st(2)
fmulp st(1), st
fsqrt
fxch st(1)
fpatan
}
}
double __cdecl asin(double x)
{
__asm {
fld qword ptr [esp+4]
fld1
fadd st, st(1)
fld1
fsub st, st(2)
fmulp st(1), st
fsqrt
fpatan
ret
}
}
#if _MSC_VER <= 1200
extern "C" double _ftol(double x)
{
__asm {
fld qword ptr [esp+4]
push 1F3Fh
fstcw word ptr [esp+2]
fldcw word ptr [esp]
frndint
fldcw word ptr [esp+2]
add esp, 4
}
}
#endif
#pragma function(ceil)
double __cdecl ceil(double x)
{
__asm {
fld qword ptr [esp+4]
push 1B3Fh
fstcw word ptr [esp+2]
fldcw word ptr [esp]
frndint
fldcw word ptr [esp+2]
add esp, 4
}
}
 
double __cdecl floor(double x)
{
__asm {
fld qword ptr [esp+4]
push 173Fh
fstcw word ptr [esp+2]
fldcw word ptr [esp]
frndint
fldcw word ptr [esp+2]
add esp, 4
}
}
 
double __cdecl round(double x)
{
__asm {
fld qword ptr [esp+4]
push 133Fh
fstcw word ptr [esp+2]
fldcw word ptr [esp]
frndint
fldcw word ptr [esp+2]
add esp, 4
}
}
/programs/other/graph_tablelib/mcsmemm.cpp
0,0 → 1,354
// memman.cpp : Defines the entry point for the console application.
//
 
#include "kosSyst.h"
#include "mcsmemm.h"
 
 
void * __cdecl operator new ( size_t count, size_t element_size )
{
return allocmem( (Dword)(count * element_size) );
}
 
void * __cdecl operator new [] ( size_t amount )
{
return allocmem( (Dword)amount );
}
 
void * __cdecl operator new ( size_t amount )
{
return allocmem( (Dword)amount );
}
 
void __cdecl operator delete ( void *pointer )
{
if ( pointer != NULL ) freemem( pointer );
}
 
void __cdecl operator delete [] ( void *pointer )
{
if ( pointer != NULL ) freemem( pointer );
}
 
Byte *allocmem( Dword reqsize )
{
__asm
{
mov eax, 68
mov ebx, 12
mov ecx, reqsize
int 0x40
}
 
}
 
Dword freemem( void *vaddress )
{
__asm
{
mov eax, 68
mov ebx, 13
mov ecx, vaddress
int 0x40
}
 
}
/*
 
//
Dword mmMutex = FALSE;
MemBlock *rootfree = NULL;
MemBlock *rootuser = NULL;
bool mmInitialized = false;
Byte *mmHeapTop = NULL;
 
 
//
Byte * AllocMemFromSystem( Dword reqSize )
{
Byte *result;
sProcessInfo pInfo;
//
if ( mmInitialized )
{
result = mmHeapTop;
}
else
{
//
kos_ProcessInfo( &pInfo );
//
result = (Byte *)(pInfo.processInfo.used_memory + 1);
//
mmInitialized = true;
}
//
if ( ! kos_ApplicationMemoryResize( ((Dword)result) + reqSize ) )
{
result = NULL;
}
//
mmHeapTop = result + reqSize;
//
return result;
}
 
 
//
Byte *allocmem( Dword reqsize )
{
MemBlock *BlockForCheck;
MemBlock *LastKnownGood;
Dword tail;
Byte *address;
 
//ïîäðîâíÿåì ðàçìåð
if( ( tail = reqsize % SIZE_ALIGN ) != 0 )
{
reqsize += SIZE_ALIGN - tail;
}
 
LastKnownGood = NULL;
 
// æä¸ì îñâîáîæäåíèÿ ìüþòåêñà
while ( rtlInterlockedExchange( &mmMutex, TRUE ) )
{
//
kos_Pause( 1 );
}
 
//èùåì ïîäõîäÿùèé ñâîáîäíûé áëîê
if( rootfree != NULL )
{
for ( BlockForCheck = rootfree; ; BlockForCheck = BlockForCheck->Next )
{
if ( BlockForCheck->Size >= reqsize )
{
//íàøëè
if ( LastKnownGood != NULL )
{
if ( LastKnownGood->Size >= BlockForCheck->Size )
LastKnownGood = BlockForCheck;
}
else
LastKnownGood = BlockForCheck;
if ( LastKnownGood->Size == reqsize )
break;
}
if ( BlockForCheck->Next == NULL )
break;
}
}
 
if ( LastKnownGood != NULL )
{
//ïðîâåðèì íàéäåííûé áëîê íà âîçìîæíîñòü äåëåíèÿ
tail = LastKnownGood->Size - reqsize;
if ( tail >= ( sizeof(MemBlock) + SIZE_ALIGN ) )
{
//áóäåì ðàçáèâàòü
BlockForCheck = (MemBlock *)( ( (Byte *)LastKnownGood ) + tail );
BlockForCheck->Size = reqsize;
//âñòàâèì çàíÿòûé áëîê â íà÷àëî ñïèñêà çàíàòûõ áëîêîâ
if( rootuser != NULL )
{
BlockForCheck->Next = rootuser;
rootuser->Previous = BlockForCheck;
BlockForCheck->Previous = NULL;
rootuser = BlockForCheck;
}
else
{
rootuser = BlockForCheck;
BlockForCheck->Next = NULL;
BlockForCheck->Previous = NULL;
}
 
//èçìåíèì ðàçìåð îñòàâøåéñÿ ÷àñòè
LastKnownGood->Size = tail - sizeof(MemBlock);
address = ( (Byte *)BlockForCheck ) + sizeof(MemBlock);
 
// îòïóñòèì ìüþòåêñ
rtlInterlockedExchange( &mmMutex, FALSE );
 
return address;
}
else
{
//ïåðåìåñòè áëîê èç î÷åðåäè ñâîáîäíûõ â íà÷àëî î÷åðåäè çàíÿòûõ
//ñíà÷àëà âûêèíåì åãî èç î÷åðåäè ñâîáîäíûõ
if ( LastKnownGood->Previous != NULL )
{
LastKnownGood->Previous->Next = LastKnownGood->Next;
}
else
{
//áëîê ñòîèò â íà÷àëå î÷åðåäè
rootfree = LastKnownGood->Next;
}
if( LastKnownGood->Next != NULL )
{
LastKnownGood->Next->Previous = LastKnownGood->Previous;
}
//òåïåðü âñòàâèì åãî â î÷åðåäü çàíÿòûõ
if( rootuser != NULL )
{
LastKnownGood->Next = rootuser;
rootuser->Previous = LastKnownGood;
LastKnownGood->Previous = NULL;
rootuser = LastKnownGood;
}
else
{
rootuser = LastKnownGood;
LastKnownGood->Next = NULL;
LastKnownGood->Previous = NULL;
}
//
address = ( (Byte *)LastKnownGood ) + sizeof(MemBlock);
 
// îòïóñòèì ìüþòåêñ
rtlInterlockedExchange( &mmMutex, FALSE );
 
return address;
}
}
else
{
//íàäî ïîëó÷èòü åù¸ êóñî÷åê ïàìÿòè
LastKnownGood = (MemBlock *)AllocMemFromSystem( reqsize + sizeof(MemBlock) );
//
if( LastKnownGood != NULL )
{
LastKnownGood->Size = reqsize;
//òåïåðü âñòàâèì åãî â î÷åðåäü çàíÿòûõ
if( rootuser != NULL )
{
LastKnownGood->Next = rootuser;
rootuser->Previous = LastKnownGood;
LastKnownGood->Previous = NULL;
rootuser = LastKnownGood;
}
else
{
rootuser = LastKnownGood;
LastKnownGood->Next = NULL;
LastKnownGood->Previous = NULL;
}
address = ( (Byte *)LastKnownGood ) + sizeof(MemBlock);
 
// îòïóñòèì ìüþòåêñ
rtlInterlockedExchange( &mmMutex, FALSE );
 
return address;
}
}
 
// îòïóñòèì ìüþòåêñ
rtlInterlockedExchange( &mmMutex, FALSE );
 
//
rtlDebugOutString( "allocmem failed." );
kos_ExitApp();
//
return NULL;
}
 
//
Dword freemem( void *vaddress )
{
Dword result;
 
Byte *checknext, *address = (Byte *)vaddress;
// æä¸ì îñâîáîæäåíèÿ ìüþòåêñà
while ( rtlInterlockedExchange( &mmMutex, TRUE ) )
{
//
kos_Pause( 1 );
}
 
MemBlock *released = (MemBlock *)( address - sizeof(MemBlock) );
 
result = released->Size;
 
//óáèðàåì áëîê èç ñïèñêà çàíÿòûõ
if ( released->Previous != NULL )
{
released->Previous->Next = released->Next;
}
else
{
rootuser = released->Next;
}
if ( released->Next != NULL )
{
released->Next->Previous = released->Previous;
}
//çàêèíåì òåïåðü ýòîò áëîê â ñïèñîê ñâîáîäíûõ
released->Next = rootfree;
released->Previous = NULL;
rootfree = released;
if ( released->Next != NULL )
{
released->Next->Previous = released;
}
 
//òåïåðü ïîèùåì ñìåæíûå ñâîáîäíûå áëîêè
checknext = (Byte *)(rootfree) + ( rootfree->Size + sizeof(MemBlock) );
//
for ( released = rootfree->Next; released != NULL; released = released->Next )
{
if ( checknext == (Byte *)released )
{
//ñîáèðàåì áëîêè âìåñòå
//ñíà÷àëà âûêèíåì èç î÷åðåäè ñâîáîäíûõ
released->Previous->Next = released->Next;
if( released->Next != NULL )
{
released->Next->Previous = released->Previous;
}
//òåïåðü óâåëè÷èì ðàçìåð êîðíåâîãî áëîêà
rootfree->Size += released->Size + sizeof(MemBlock);
break;
}
}
//åñëè íàäî, ïîèùåì áëîêè ïåðåä òåêùèì.
checknext = (Byte *)(rootfree);
//
if ( released == NULL )
{
for ( released = rootfree->Next; released != NULL; released = released->Next )
{
if ( checknext == (Byte *)released + ( released->Size + sizeof(MemBlock) ) )
{
//ñîáèðàåì áëîêè âìåñòå
//óâåëè÷èì ðàçìåð áëîêà
released->Size += rootfree->Size + sizeof(MemBlock);
//òåïåðü âûêèíåì èç î÷åðåäè ñâîáîäíûõ
released->Previous->Next = released->Next;
if ( released->Next != NULL )
{
released->Next->Previous = released->Previous;
}
//è çàêèíåì åãî â íà÷àëî î÷åðåäè âìåñòî ïðèñîåäèí¸ííîãî áëîêà èç êîðíÿ ñïèñêà
if ( rootfree->Next != NULL )
{
rootfree->Next->Previous = released;
}
released->Next = rootfree->Next;
released->Previous = NULL;
rootfree = released;
break;
}
}
}
 
// îòïóñòèì ìüþòåêñ
rtlInterlockedExchange( &mmMutex, FALSE );
 
return result;
}
 
*/
/programs/other/graph_tablelib/parser.cpp
0,0 → 1,942
 
 
#include "func.h"
#include "parser.h"
//#include <math.h>
//#include <stdlib.h>
//#include <stdio.h>
 
// token types
#define DELIMITER 1
#define VARIABLE 2
#define NUMBER 3
#define FUNCTION 4
#define FINISHED 10
 
//#define allocmem(x) malloc(x)
//#define freemem(x) free(x)
 
double epsilon = 1e-6;
 
// structure for most parser functions
 
char token[80];
int token_type;
char *prog;
 
int code; // error code
 
 
variable_callback *find_var;
 
struct double_list
{
double val;
int code; // êîä îøèáêè
double_list *next;
};
 
double tg(double d)
{
double cosd = cos(d);
if (fabs(cosd) < epsilon)
{
serror(ERR_OVERFLOW);
return 0.0;
}
return sin(d) / cosd;
}
 
double ctg(double d)
{
double sind = sin(d);
if (fabs(sind) < epsilon)
{
serror(ERR_OVERFLOW);
return 0.0;
}
return cos(d) / sind;
}
 
double exp(double x)
{
__asm {
fld x
FLDL2E
FMUL
 
FLD st(0)
 
FLD1
 
FXCH
FPREM
F2XM1
fadd
FSCALE
FSTP st(1)
}
}
 
double log(double x)
{
//return 0.0;
if (x <= 0)
{
serror(ERR_OVERFLOW);
//return 0.0;
__asm {
fldz
}
}
__asm {
FLD1
FLD x
FYL2X
FLDLN2
FMUL
}
}
 
double sqrt(double x)
{
if (x < 0)
{
serror(ERR_BADPARAM);
__asm {
fldz
}
}
__asm {
fld x
fsqrt
}
}
 
double atan(double x)
{
serror(ERR_GENERAL);
return 0.0; // â ëîì
}
 
double pow(double x, double y)
{
return exp(y * log(x)); //
}
 
double func_pi()
{
return 3.14159265358979;
}
 
double func_eps()
{
return epsilon;
}
 
double func_if(double_list *p)
{
double_list *a, *b, *c;
a = p;
b = a->next;
if (!b)
{
serror(ERR_BADPARAM);
return 0.0;
}
c = b->next;
if (!c || c->next)
{
serror(ERR_BADPARAM);
return 0.0;
}
if (a->val != 0.0)
{
if (b->code)
code = b->code;
return b->val;
}
else
{
if (c->code)
code = c->code;
return c->val;
}
}
 
double sum(double_list *p)
{
double res = 0.0;
while (p)
{
res += p->val;
if (p->code)
code = p->code;
p = p->next;
}
return res;
}
 
double func_min(double_list *p)
{
if (!p)
serror(ERR_BADPARAM);
double res = p->val;
p = p->next;
while (p)
{
if (p->code)
code = p->code;
if (p->val < res)
res = p->val;
p = p->next;
}
return res;
}
 
double func_max(double_list *p)
{
if (!p)
serror(ERR_BADPARAM);
double res = p->val;
p = p->next;
while (p)
{
if (p->code)
code = p->code;
if (p->val > res)
res = p->val;
p = p->next;
}
return res;
}
 
double avg(double_list *p)
{
double res = 0.0;
int count = 0;
while (p)
{
if (p->code)
code = p->code;
res += p->val;
count++;
p = p->next;
}
return res / count;
}
 
double func_isnull(char *str)
{
if (code != 0)
return 0.0;
double tmp = find_var(str);
int c = code;
code = 0;
if (c != 0)
return 1.0;
return 0.0;
}
 
const double HALF = 0.5;
double func_ceil(double val) // õîòåë round, à ïîëó÷èëñÿ ceil...
{
int x;
__asm fld val
__asm fld HALF // äà, êðèâîðóêî ^_^
__asm fadd
__asm fistp x
__asm fild x
}
 
double func_round(double val)
{
int x;
__asm fld val
__asm fld epsilon
__asm fadd
__asm fistp x
__asm fild x
}
 
//const double ALMOST_HALF = 0.5 - epsilon;
double ALMOST_HALF;
extern void ALMOST_HALF_init(void)
{ ALMOST_HALF = 0.5 - epsilon; }
double func_floor(double val)
{
int x;
__asm fld val
__asm fld ALMOST_HALF
__asm fsub
__asm fistp x
__asm fild x
}
 
double logic_xor(double a, double b)
{
if (a == 0.0)
if (b == 0.0)
return 0.0;
else
return 1.0;
else
if (b == 0.0)
return 1.0;
else
return 0.0;
}
 
double logic_and(double a, double b)
{
if (a == 0.0)
return 0.0;
else
if (b == 0.0)
return 0.0;
else
return 1.0;
}
 
double logic_or(double a, double b)
{
if (a == 0.0)
if (b == 0.0)
return 0.0;
else
return 1.1;
else
return 1.0;
}
 
double rand_seed;
double func_rand(double max)
{
double q = (257.0 * rand_seed + 739.0); // ÷èñëà îò áàëäû. íàäî âñòàâèòü ïðàâèëüíûå.
rand_seed = q - 65536.0 * func_floor(q / 65536.0); // äëÿ õîðîøåãî ðàñïðåäåëåíèÿ
return q - max * func_floor(q / max); // äëÿ ìîäóëÿ
}
 
/*
double func_case(double_list *p)
{
if (!p || !p->next)
{
serror(ERR_BADPARAM);
return 0.0;
}
double x = p->val;
int count = (int)p->next->val;
int i, k;
 
double_list *cur = p->next->next;
k = count;
for (i = 0; i < count; i++)
{
if (!cur)
{
serror(ERR_BADPARAM);
return 0.0;
}
if (fabs(x - cur->val) < epsilon)
{
if (k != count + 1)
{
serror(ERR_GENERAL);
return 0.0;
}
k = i;
}
cur = cur->next;
}
 
for (i = 0; i < k; i++)
{
if (!cur)
{
serror(ERR_BADPARAM);
return 0.0;
}
cur = cur->next;
}
if (!cur) // ïðîâåðêè áèï. äîñòàëè áèï.
{
serror(ERR_BADPARAM);
return 0.0;
}
if (cur->code)
code = cur->code;
return cur->val;
}
*/
 
#define INF_ARGS -1
#define STR_ARG -2
 
// represents general mathematical function
typedef double(*matfunc0)();
typedef double(*matfunc)(double);
typedef double(*matfunc2)(double,double);
typedef double(*matfunc3)(double,double,double);
typedef double(*matfunc_inf)(double_list*);
typedef double(*matfunc_str)(char*);
 
// used to link function name to the function
typedef struct
{
char name[10];
int args;
void * f;
} func;
 
// the list of functions
const int max_func = 28;
func functions[max_func] =
{
"", 1, NULL, // íå ïîìíþ, ñ êàêîé öåëüþ
"sin", 1, &sin,
"cos", 1, &cos,
"exp", 1, &exp,
"sqrt", 1, &sqrt,
"log", 1, &log,
"tg", 1, &tg,
"ctg", 1, &ctg,
"arcsin", 1, &asin,
"arccos", 1, &acos,
"arctg", 1, &atan, // íå ðåàëèçîâàíî. âîçâðàùàåò îøèáêó ERR_GENERAL
"abs", 1, &fabs,
"pow", 2, &pow,
"if", INF_ARGS, &func_if,
"sum",INF_ARGS,&sum,
"isnull",STR_ARG,&func_isnull, // ñëåãêà ÷/æ
"min",INF_ARGS,&func_min,
"max",INF_ARGS,&func_max,
"avg",INF_ARGS,&avg,
"ceil",1,&func_ceil,
"round",1,&func_round,
"floor",1,&func_floor,
"and",2,&logic_and,
"or",2,&logic_or,
"xor",2,&logic_xor,
"rand",1,&func_rand,
//"case",INF_ARGS,&func_case,
"pi",0,&func_pi,
"eps",0,&func_eps
};
 
// all delimiters
#define MAXDELIM 17
const char delim[MAXDELIM]="+-*^/%=;(),><#! "; // not bad words
 
 
int isdelim(char c)
{
//return strchr(delim, c) != 0;
for (int i = 0; i < MAXDELIM; i++)
if (c == delim[i])
return 1;
return 0;
}
 
int isdigit(char c)
{
return (c >= '0' && c <= '9');
}
 
int isalpha2(char c)
{
return ((c >= 'a' && c <= 'z')
|| (c >= 'A' && c <= 'Z') || (c=='$'));
}
 
int iswhite(char c)
{
return (c==' ' || c=='\t');
}
 
 
void serror(int acode)
{
if (acode != 0)
code = acode;
}
 
void set_exp(char *exp)
{
prog = exp;
}
 
int get_token()
{
int tok;
char *temp;
(token_type) = 0;
tok = 0;
temp = (token);
 
if (*(prog) == '\0')
{
*(token) = 0;
tok = FINISHED;
return ((token_type) = DELIMITER);
}
while (iswhite(*(prog))) ++(prog);
if (isdelim(*(prog)))
{
char t=*temp = *(prog);
(prog)++;
temp++;
if ((t == '>' || t == '<' || t == '!') && (*prog) && (*prog == '='))
{
*temp = *(prog);
(prog)++;
temp++;
}
*temp = 0;
return ((token_type) = DELIMITER);
}
if (isdigit(*(prog)))
{
while (!isdelim(*(prog)))
*temp++=*(prog)++;
*temp = '\0';
return ((token_type) = NUMBER);
}
if (isalpha2(*(prog)))
{
while (!isdelim(*(prog)))
*temp++=*(prog)++;
(token_type) = VARIABLE;
}
*temp = '\0';
if ((token_type) == VARIABLE)
{
tok = look_up((token));
if (tok)
(token_type) = FUNCTION;
}
return (token_type);
}
 
double sign(double d)
{
if (d > 0.0)
return 1.0;
if (d < 0.0)
return -1.0;
return 0.0;
}
 
void putback()
{
char *t;
t = (token);
for (;*t;t++)
(prog)--;
}
 
int get_exp(double *hold)
{
code = 0;
 
get_token();
if (!*(token))
{
return 0;
}
level1( hold);
putback();
return code==0;
}
 
void level1(double *hold)
{
char op[2];
double h;
 
level1_5( hold);
while (op[0] = *token, op[1] = (*(token+1)) ? *(token + 1) : 0,
*op == '<' || *op == '>' || *op == '=' || *op == '#' || *op == '!')
{
get_token();
level1_5( &h);
logic(op, hold, &h);
}
}
 
void level1_5(double *hold)
{
char op;
 
op = 0;
if (((token_type) == DELIMITER) && *(token) == '!')
{
op = *(token);
get_token();
}
level2( hold);
 
if (op)
{
if (*hold == 0.0)
*hold = 1.0;
else
*hold = 0.0;
}
}
 
void level2(double *hold)
{
char op;
double h;
 
level3( hold);
while ((op=*(token)) == '+' || op == '-')
{
get_token();
level3( &h);
arith(op, hold, &h);
}
}
 
void level3(double *hold)
{
char op;
double h;
 
level4( hold);
while ((op=*(token)) == '*' || op == '/' || op == '%')
{
get_token();
level4( &h);
arith( op, hold, &h);
}
}
 
void level4(double *hold)
{
double h;
level5( hold);
 
if (*(token) == '^')
{
get_token();
level5( &h);
arith( '^', hold, &h);
}
}
 
void level5(double *hold)
{
char op;
 
op = 0;
if (((token_type) == DELIMITER) && *(token) == '+' || *(token) == '-')
{
op = *(token);
get_token();
}
level6( hold);
 
if (op)
unary(op, hold);
}
 
void level6(double *hold)
{
if ((*(token) == '(') && ((token_type) == DELIMITER))
{
get_token();
level1( hold);
if (*(token) != ')')
serror( ERR_NOBRACKET);
get_token();
}
else
primitive( hold);
}
 
void calc_function(double *hold)
{
double_list *args = NULL, *last = NULL, *t;
double d;
int i,argc=0,save_code;
 
save_code = code;
code = 0;
i = look_up(token);
 
if (i == 0)
serror(ERR_BADFUNCTION); // error
 
get_token();
if (*(token) != '(')
serror(ERR_NOBRACKET); // error
//get_token();
if (functions[i].args == STR_ARG)
{
get_token();
d = ((matfunc_str)(functions[i].f))(token);
*hold = d;
get_token();
if (save_code)
code = save_code;
return;
}
 
//last = args = (double_list*)malloc(sizeof(double_list));
//args->next = NULL;
//level1(&args->val);
//get_token();
argc=0;
do
{
get_token();
if (*token == ')')
break;
t = (double_list*)allocmem(sizeof(double_list));
code = 0;
level1(&t->val);
t->code = code;
t->next = NULL;
if (last)
last->next = t;
else
args = t;
last = t;
argc++;
} while (*token == ',');
 
code = save_code;
 
if (argc != functions[i].args && functions[i].args >= 0)
{
serror(ERR_BADPARAM);
}
else
{
switch (functions[i].args)
{
case 0:
d = ((matfunc0)(functions[i].f))();
break;
case 1:
d = ((matfunc)(functions[i].f))(args->val);
break;
case 2:
d = ((matfunc2)(functions[i].f))(args->val,args->next->val);
break;
case 3:
d = ((matfunc3)(functions[i].f))(args->val,args->next->val,args->next->next->val);
break;
case INF_ARGS:
d = ((matfunc_inf)(functions[i].f))(args);
break;
}
}
 
t = args;
while (t)
{
args = t->next;
freemem(t);
t = args;
}
*hold = d;
// else
// serror( ERR_OVERFLOW);
 
}
 
void primitive(double *hold)
{
switch (token_type)
{
case VARIABLE:
*hold = find_var(token);
get_token();
return;
case NUMBER:
//
*hold = atof((token));
//if (sscanf(token, "%lf", hold) != 1)
*hold = convert(token);
if (convert_error == ERROR)
serror( ERR_BADNUMER);
get_token();
return;
case FUNCTION:
calc_function( hold);
if (*token != ')')
serror(ERR_NOBRACKET);
get_token();
return;
default: // error
return;
}
}
 
void arith(char op, double *r, double *h)
{
double t;
switch(op)
{
case '-':
*r = *r - *h;
break;
case '+':
*r = *r + *h;
break;
case '*':
*r = *r * *h;
break;
case '/':
if (fabs(*h) < epsilon)
serror( ERR_OVERFLOW);
else
*r = (*r) / (*h);
break;
case '%':
if (fabs(*h) < epsilon)
serror( ERR_OVERFLOW);
else
{
t = func_floor ((*r) / (*h));
*r = *r - (t * (*h));
}
break;
case '^':
*r = pow(*r, *h);
break;
}
}
 
void logic(char *op, double *r, double *h)
{
double t;
switch (*op)
{
case '<':
if (*(op+1) && *(op+1) == '=')
t = *r <= *h + epsilon ? 1.0 : 0.0;
else
t = *r < *h - epsilon? 1.0 : 0.0;
break;
case '>':
if (*(op+1) && *(op+1) == '=')
t = *r >= *h - epsilon ? 1.0 : 0.0;
else
t = *r > *h + epsilon ? 1.0 : 0.0;
break;
case '=':
t = fabs(*r - *h) <= epsilon ? 1.0 : 0.0;
break;
case '#':
t = fabs(*r - *h) > epsilon ? 1.0 : 0.0;
break;
case '!':
if (*(op+1) && *(op+1) == '=')
t = fabs(*r - *h) > epsilon ? 1.0 : 0.0;
else
serror(ERR_GENERAL);
break;
}
*r = t;
}
 
 
void unary(char op, double *r)
{
if (op == '-')
*r = -(*r);
}
 
bool strcmp(char *s1, char *s2)
{
int i;
 
if (s1 == NULL)
if (s2 == NULL)
return 0;
else
return 1;
else
if (s2 == NULL)
return 1;
 
for (i = 0;;i++)
{
if (s1[i] == '\0')
if (s2[i] == '\0')
return 0;
else
return 1;
else
if (s2[i] == '\0')
return 1;
else
{
if (s1[i] != s2[i])
return 1;
}
}
return 0;
}
 
 
bool strncmp(char *s1, char *s2, int n)
{
int i;
 
if (s1 == NULL)
if (s2 == NULL)
return 0;
else
return 1;
else
if (s2 == NULL)
return 1;
 
for (i = 0;i<n;i++)
{
if (s1[i] == '\0')
if (s2[i] == '\0')
return 0;
else
return 1;
else
if (s2[i] == '\0')
return 1;
else
{
if (s1[i] != s2[i])
return 1;
}
}
return 0;
}
 
int look_up(char *s)
{
int i;
 
for (i = 0; i < max_func; i++)
if (strcmp(s, functions[i].name) == 0)
return i;
return 0; // search command/function name
}
 
unsigned int chrnum(char* text, char symbol)
{
int num = 0;
int i = 0;
while(text[i])
{
if (text[i] == symbol) num++;
i++;
}
return num;
}
 
/programs/other/graph_tablelib/parser.h
0,0 → 1,72
 
#pragma once
 
// error codes
#define ERR_BADFUNCTION -1
#define ERR_BADNUMER -2
#define ERR_GENERAL -3
#define ERR_NOBRACKET -4
#define ERR_BADVARIABLE -5
#define ERR_OVERFLOW -6
#define ERR_BADPARAM -7
 
typedef double variable_callback(char *s);
 
void set_exp(char *exp);
// puts the token back to line
void putback(double *hold);
// gets the expression. This function is used externally
int get_exp(double *hold);
 
// logic binary
void level1(double *hold);
 
// unary !
void level1_5(double *hold);
 
// works with +-
void level2(double *hold);
// works with */%
void level3(double *hold);
// works with ^
void level4(double *hold);
// works with ()
void level5(double *hold);
// works with elementary tokens
void level6(double *hold);
// gets value of number, function or variable
void primitive(double *hold);
// performs arithmetical operation
void arith(char op, double *r, double *h);
 
void logic(char *op, double *r, double *h);
 
 
// performs unary (one-operand) operation
void unary(char op, double *r);
// gets variable value by name
extern variable_callback *find_var;
 
extern double rand_seed;
 
// stops execution of parser and return error code
void serror(int code);
// checks the function table to see if such a function exists
int look_up(char *s);
 
bool strcmp(char *s1, char *s2);
bool strncmp(char *s1, char *s2, int n);
 
unsigned int chrnum(char* text, char symbol);
 
extern double epsilon;
 
 
int isdelim(char c);
int isdigit(char c);
int isalpha2(char c);
int iswhite(char c);
 
 
 
 
/programs/other/graph_tablelib/stdafx.cpp
0,0 → 1,8
// stdafx.cpp : source file that includes just the standard includes
// FixedPoint.pch will be the pre-compiled header
// stdafx.obj will contain the pre-compiled type information
 
#include "stdafx.h"
 
// TODO: reference any additional headers you need in STDAFX.H
// and not in this file
/programs/other/graph_tablelib/stdafx.h
0,0 → 1,11
// stdafx.h : include file for standard system include files,
// or project specific include files that are used frequently, but
// are changed infrequently
//
 
#pragma once
 
 
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers
 
// TODO: reference additional headers your program requires here
/programs/other/graph_tablelib/use_library.h
0,0 → 1,144
 
//BOX_LIB
 
typedef Dword dword;
typedef unsigned short word;
typedef dword __stdcall dword_func(dword);
//typedef dword __stdcall dword3_func(dword,dword,dword);
 
dword am__ = 0x0;
dword bm__ = 0x0;
 
char aEdit_box_draw[] = "edit_box";
char aEdit_box_key[] = "edit_box_key";
char aEdit_box_mouse[] = "edit_box_mouse";
char aVersion_ed[] = "version_ed";
 
char aCheck_box_draw[] = "check_box_draw";
char aCheck_box_mouse[] = "check_box_mouse";
char aVersion_ch[] = "version_ch";
 
char aOption_box_draw[] = "option_box_draw";
char aVersion_op[] = "version_op" ;
 
char aScrollbar_v_draw [] = "scrollbar_v_draw";
char aScrollbar_v_mouse[] = "scrollbar_v_mouse";
char aScrollbar_h_draw [] = "scrollbar_h_draw";
char aScrollbar_h_mouse[] = "scrollbar_h_mouse";
char aVersion_scrollbar[] = "version_scrollbar";
 
dword_func *edit_box_draw =(dword_func*) &aEdit_box_draw;
dword_func *edit_box_key =(dword_func*) &aEdit_box_key;
dword_func *edit_box_mouse =(dword_func*) &aEdit_box_mouse;
 
dword_func *scrollbar_v_draw = (dword_func*) &aScrollbar_v_draw;
dword_func *scrollbar_v_mouse = (dword_func*) &aScrollbar_v_mouse;
dword_func *scrollbar_h_draw = (dword_func*) &aScrollbar_h_draw;
dword_func *scrollbar_h_mouse = (dword_func*) &aScrollbar_h_mouse;
 
 
char lib_path[] = "/sys/lib/box_lib.obj";
dword lib_path_addr = (dword)lib_path;
dword dummy = 0;
 
//editbox flags
#define ed_pass 1
#define ed_focus 2 //focused
#define ed_shift 4 //flag is set when Shift is pressed
#define ed_shift_on 8
#define ed_shift_bac 16 //bit for Shift reset, if set the smth is selected
#define ed_left_fl 32
#define ed_offset_fl 64
#define ed_insert 128
#define ed_mouse_on 256
#define ed_mouse_adn_b 280
#define ed_disabled 2048
#define ed_always_focus 16384
#define ed_figure_only 32768 //numbers only
#define ed_shift_cl 65507
#define ed_shift_mcl 65531
#define ed_shift_off 65531
#define ed_shift_on_off 65527
#define ed_shift_bac_cl 65519
#define ed_right_fl 65503
#define ed_offset_cl 65471
#define ed_insert_cl 65407
#define ed_mouse_on_off 65279
 
struct edit_box{
dword width,
left,
top,
color,
shift_color,
focus_border_color,
blur_border_color,
text_color,
max,
text,
mouse_variable,
flags,
size,
pos,
offset,
cl_curs_x,
cl_curs_y,
shift,
shift_old,
height,
ed_char_width;
};
 
struct scroll_bar{
word w,
x,
h,
y;
dword btn_height,
type,
max_area,
cur_area,
position,
bckg_col,
frnt_col,
line_col,
redraw;
word delta,
delta2,
r_size_x,
r_start_x,
r_size_y,
r_start_y;
dword m_pos,
m_pos_2,
m_keys,
run_size,
position2,
work_size,
all_redraw,
ar_offset;
};
 
void load_edit_box()
{
kol_struct_import *k = kol_cofflib_load(lib_path);
 
if (k == NULL)
{
sprintf(debuf, "cannot load library %S", lib_path);
rtlDebugOutString(debuf);
return;
}
 
edit_box_draw = (dword_func*)kol_cofflib_procload(k, aEdit_box_draw);
edit_box_key = (dword_func*)kol_cofflib_procload(k, aEdit_box_key);
edit_box_mouse = (dword_func*)kol_cofflib_procload(k, aEdit_box_mouse);
 
scrollbar_v_draw = (dword_func*)kol_cofflib_procload(k, aScrollbar_v_draw);
scrollbar_v_mouse = (dword_func*)kol_cofflib_procload(k, aScrollbar_v_mouse);
scrollbar_h_draw = (dword_func*)kol_cofflib_procload(k, aScrollbar_h_draw);
scrollbar_h_mouse = (dword_func*)kol_cofflib_procload(k, aScrollbar_h_mouse);
 
if (edit_box_draw == NULL || scrollbar_v_draw == NULL || scrollbar_h_draw == NULL)
rtlDebugOutString("Some of EDITBOX functions have not been loaded!");
}