Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7569 | Rev 7647 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5576 pavelyakov 5
 
5676 pavelyakov 6
#pragma option OST
7
#pragma option ON
8
#pragma option cri-
9
#pragma option -CPA
10
#initallvar 0
11
#jumptomain FALSE
12
 
3067 leency 13
#startaddress 0
5676 pavelyakov 14
 
3067 leency 15
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 16
 
3067 leency 17
char  os_name[8]  = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
18
dword os_version  = 0x00000001;
5648 pavelyakov 19
dword start_addr  = #______INIT______;
20
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 21
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
22
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 23
dword I_Param   = #param;
24
dword I_Path    = #program_path;
25
char param[4096];
26
char program_path[4096];
27
 
6651 leency 28
#define bool   int
5883 pavelyakov 29
 
3363 leency 30
#define NULL   0
31
#define OLD   -1
32
#define true   1
33
#define false   0
34
 
6039 leency 35
//Process Events
4536 leency 36
#define evReDraw 1
37
#define evKey   2
38
#define evButton 3
6978 leency 39
#define evExit  4
5576 pavelyakov 40
#define evDesktop 5
3067 leency 41
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 42
#define evIPC   7
4536 leency 43
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 44
#define evDebug  9
3067 leency 45
 
6978 leency 46
//Event mask bits for function 40
7031 leency 47
#define EVM_REDRAW        1b
48
#define EVM_KEY         10b
49
#define EVM_BUTTON       100b
50
#define EVM_EXIT        1000b
7569 leency 51
#define EVM_DESKTOPBG     10000b
7031 leency 52
#define EVM_MOUSE      100000b
53
#define EVM_IPC       1000000b
54
#define EVM_STACK     10000000b
55
#define EVM_DEBUG     100000000b
56
#define EVM_STACK2    1000000000b
6978 leency 57
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
58
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
59
 
3067 leency 60
//Button options
61
#define BT_DEL   0x80000000
62
#define BT_HIDE   0x40000000
63
#define BT_NOFRAME 0x20000000
64
 
7054 leency 65
#define CLOSE_BTN 1
66
 
3067 leency 67
//-------------------------------------------------------------------------
68
 
5674 pavelyakov 69
#include "../lib/system.h"
70
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 71
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 72
 
6751 leency 73
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 74
 
5477 leency 75
:struct raw_image {
76
	dword w, h, data;
77
};
78
 
3067 leency 79
//------------------------------------------------------------------------------
5582 pavelyakov 80
:dword wait_event_code;
3067 leency 81
inline fastcall dword WaitEvent()
82
{
83
	$mov eax,10
84
	$int 0x40
5576 pavelyakov 85
	wait_event_code = EAX;
5591 pavelyakov 86
	//if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
87
	//return wait_event_code;
3067 leency 88
}
89
 
90
inline fastcall dword CheckEvent()
91
{
92
	$mov eax,11
93
	$int 0x40
7310 pavelyakov 94
	wait_event_code = EAX;
3067 leency 95
}
96
 
7310 pavelyakov 97
:dword WaitEventTimeout(dword time)
3067 leency 98
{
7310 pavelyakov 99
	EAX = 23;
100
	EBX = time;
3067 leency 101
	$int 0x40
7310 pavelyakov 102
	wait_event_code = EAX;
3067 leency 103
}
104
 
6978 leency 105
inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
3067 leency 106
{
107
	$mov eax,40
108
	$int 0x40
109
}
110
 
111
 
5576 pavelyakov 112
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 113
{
114
	$mov eax, 5
115
	$int 0x40
116
}
117
 
118
inline fastcall word GetButtonID()
119
{
120
	$mov eax,17
121
	$int 0x40
122
	$shr eax,8
123
}
124
 
125
inline fastcall dword GetFreeRAM()
126
{
127
	$mov eax, 18
128
	$mov ebx, 16
129
	$int 0x40
7358 leency 130
	//return eax = free RAM size in Kb
3067 leency 131
}
132
 
7358 leency 133
inline fastcall dword GetTotalRAM()
134
{
135
	$mov eax, 18
136
	$mov ebx, 17
137
	$int 0x40
138
	//return eax = total RAM size in Kb
139
}
140
 
7356 leency 141
inline fastcall int GetCpuIdleCount()
142
{
143
	EAX = 18;
144
	EBX = 4;
145
	$int 0x40
146
}
147
 
148
inline fastcall int GetCpuFrequency()
149
{
150
	EAX = 18;
151
	EBX = 5;
152
	$int 0x40
153
}
154
 
6791 leency 155
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 156
{
157
	$mov eax, 68
158
	$mov ebx, 16
159
	$int 0x40
6791 leency 160
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 161
}
162
 
6791 leency 163
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 164
{
165
	$mov eax, 68
166
	$mov ebx, 17
167
	$int 0x40
6791 leency 168
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 169
}
170
 
171
struct proc_info
172
{
173
	#define SelfInfo -1
174
	dword	use_cpu;
7266 leency 175
	word	pos_in_stack,slot,rezerv1;
4137 leency 176
	unsigned char name[11];
3067 leency 177
	char	rezerv2;
178
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
179
	word	status_slot,rezerv3;
180
	dword	work_left,work_top,work_width,work_height;
181
	char	status_window;
3107 leency 182
	dword  cwidth,cheight;
183
	byte  reserved[1024-71-8];
3067 leency 184
};
185
 
7225 leency 186
:void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
3067 leency 187
{
7225 leency 188
	skin_height = GetSkinHeight();
189
	EAX = 9;
190
	EBX = _process_struct_pointer;
191
	ECX = _process_id;
3067 leency 192
	$int 0x40
3107 leency 193
	DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
7051 leency 194
	DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
3067 leency 195
}
196
 
197
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
198
{
199
	$mov eax,34
200
	$int 0x40
201
}
202
 
203
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
204
{
205
	EAX = 18;
206
	EBX = 21;
207
	$int 0x40
208
}
209
 
210
inline fastcall int GetActiveProcess()
211
{
212
	EAX = 18;
213
	EBX = 7;
214
	$int 0x40
215
}
216
 
4081 leency 217
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
218
{
4166 leency 219
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
220
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 221
	return 0;
222
}
223
 
7266 leency 224
inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
3114 leency 225
{
226
	EAX = 18;
227
	EBX = 3;
228
	$int 0x40
229
}
230
 
7254 leency 231
:void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
232
{
233
	ActivateWindow(ID_REFRESH);
234
	ActivateWindow(ID_ACTIVE);
235
}
236
 
5421 leency 237
inline fastcall int MinimizeWindow()
238
{
239
	EAX = 18;
240
	EBX = 10;
241
	$int 0x40
242
}
243
 
5576 pavelyakov 244
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 245
{
246
	$mov eax,51
247
	$mov ebx,1
248
	$int 0x40
249
}
250
 
251
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
252
{
253
	$mov eax,68
254
	$mov ebx,1
255
	$int 0x40
256
}
257
 
3458 leency 258
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 259
{
260
	$mov eax, 72
261
	$mov ebx, 1
262
	$int 0x40
263
}
264
 
3067 leency 265
inline fastcall int KillProcess( ECX)
266
{
267
	$mov eax,18;
268
	$mov ebx,18;
269
	$int 0x40
270
}
271
 
272
#define TURN_OFF 2
273
#define REBOOT 3
274
#define KERNEL 4
275
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
276
{
277
	$mov eax, 18
278
	$mov ebx, 9
279
	$int 0x40
280
}
281
 
282
inline fastcall ExitProcess()
283
{
284
	$mov eax,-1;
285
	$int 0x40
286
}
287
 
288
//------------------------------------------------------------------------------
289
 
6791 leency 290
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
7590 leency 291
///SYSFUNC DOESN'T WORK!!! => https://bit.ly/2XNdiTD
6662 leency 292
#define SYS_LANG_ENG 1
293
#define SYS_LANG_FIN 2
294
#define SYS_LANG_GER 3
295
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 296
inline fastcall int GetSystemLanguage()
297
{
298
	EAX = 26;
299
	EBX = 5;
300
	$int 0x40
301
}
302
 
7235 leency 303
#define BUTTON_STYLE_FLAT 0
304
#define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
305
inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
306
{
307
	$mov eax,48
308
	$mov ebx,1
309
	int 64
310
}
311
 
3067 leency 312
inline fastcall GetSkinHeight()
313
{
314
	$push ebx
315
	$mov eax,48
316
	$mov ebx,4
317
	$int 0x40
318
	$pop ebx
319
}
320
 
321
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
322
{
323
	EAX = 48;
324
	EBX = 8;
325
	$int 0x40
326
}
327
 
328
inline fastcall int GetScreenWidth()
329
{
330
	$mov eax, 14
331
	$int 0x40
332
	$shr eax, 16
333
}
334
 
335
inline fastcall int GetScreenHeight()
336
{
337
	$mov eax, 14
338
	$int 0x40
339
	$and eax,0x0000FFFF
340
}
341
 
5421 leency 342
inline fastcall int GetClientTop()
343
{
344
	$mov eax, 48
345
	$mov ebx, 5
346
	$int 0x40
6058 leency 347
	$mov eax, ebx
348
	$shr eax, 16
5421 leency 349
}
350
 
351
inline fastcall int GetClientHeight()
352
{
353
	$mov eax, 48
354
	$mov ebx, 5
355
	$int 0x40
6058 leency 356
	$mov eax, ebx
5421 leency 357
}
358
 
3067 leency 359
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
360
{
361
	$mov eax, 68
362
	$mov ebx, 19
363
	$int 0x40
364
}
365
 
366
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
367
{
368
	$shr eax,cl
369
	$and eax,1
370
}
371
 
7166 leency 372
:void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
373
{
374
	EAX = 48;
375
	EBX = 6;
376
	ECX = _left * 65536 + _right;
377
	EDX = _top * 65536 + _bottom;
378
	$int 64;
379
}
380
 
3067 leency 381
//------------------------------------------------------------------------------
382
 
6746 leency 383
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 384
{
385
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
386
	EBX = 1;
387
	$int 0x40
388
 
5576 pavelyakov 389
	$xor EAX,EAX
6746 leency 390
	EBX = _x << 16 + _w;
391
	ECX = _y << 16 + _h;
392
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
393
	EDI = _title;
394
	ESI = _flags;
3067 leency 395
	$int 0x40
396
 
6742 leency 397
 
3067 leency 398
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
399
	EBX = 2;
400
	$int 0x40
401
}
402
 
403
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
404
{
405
	$mov eax, 67
406
	$int 0x40
407
}
408
 
409
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
410
{
411
	EAX = 71;
412
	EBX = 1;
413
	$int 0x40;
414
}
415
 
6794 leency 416
// @EDX is a process id, -1 for self
6791 leency 417
// @ESI is a new LayerBehaviour
418
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
6794 leency 419
#define ZPOS_DESKTOP   -2
420
#define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
421
#define ZPOS_NORMAL   0
422
#define ZPOS_ALWAYS_TOP 1
6791 leency 423
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
424
{
425
	EAX = 18;
426
	EBX = 25;
427
	ECX = 2;
428
	$int 64
429
}
430
 
6735 leency 431
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 432
{
433
	EAX = 4;
434
	EBX = x<<16+y;
435
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 436
	EDX = str_offset;
3363 leency 437
	ESI = 0;
3067 leency 438
	$int 0x40;
3107 leency 439
	$add ebx, 1<<16
440
	$int 0x40
3067 leency 441
}
442
 
6735 leency 443
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 444
{
445
	EAX = 4;
446
	EBX = x<<16+y;
447
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 448
	EDX = str_offset;
3107 leency 449
	$int 0x40;
450
}
451
 
6742 leency 452
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 453
{
6742 leency 454
	EDI = buf_offset;
7373 leency 455
	WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
3467 leency 456
}
457
 
7373 leency 458
:void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
459
{
460
	EDI = bgcolor;
461
	WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
462
}
463
 
6742 leency 464
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
3067 leency 465
{
466
	EAX = 47;
467
	EBX = count<<16;
6735 leency 468
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 469
	EDX = x<<16+y;
470
	ESI = fontType<<24+color;
471
	$int 0x40;
472
}
473
 
6735 leency 474
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 475
{
476
 EAX = 36;
6735 leency 477
 EBX = dst_offset;
3363 leency 478
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 479
 EDX = x << 16 + y;
480
 $int 0x40;
481
}
482
 
6791 leency 483
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 484
{
6791 leency 485
	EAX = 35;
486
	EBX = _y * screen.width + _x;
487
	$int 64
3067 leency 488
}
489
 
7089 leency 490
#define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
491
#define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
7160 leency 492
:void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
7089 leency 493
{
494
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
495
	$mov   ebx,4    // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
496
	$mov   ecx,mode  // drawing mode - tile (1), stretch (2)
497
	$int   64
498
 
499
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
500
	$mov   ebx,1    // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
501
	$mov   ecx,w    // width
502
	$mov   edx,h    // height
503
	$int   64
504
 
505
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
506
	$mov   ebx,5    // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
507
	$mov   ecx,image  // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
508
	$mov   edx,0    // offset in data of the background image
509
	ESI   = 3*w*h;  // size of data in bytes = 3 * number of pixels
510
	$int   64
511
 
512
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
513
	$mov   ebx,3    // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
514
	$int   64
515
}
516
 
6735 leency 517
:void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 518
{
519
	EAX = 7;
6735 leency 520
	EBX = data_offset;
3067 leency 521
	ECX = w<<16+h;
522
	EDX = x<<16+y;
523
	$int 0x40
524
}
525
 
7163 leency 526
:void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
3067 leency 527
{
528
	EAX = 65;
7163 leency 529
	EBX = inbuf;
3067 leency 530
	ECX = w<<16+h;
531
	EDX = x<<16+y;
7163 leency 532
	ESI = bits;
533
	EDI = pal;
3067 leency 534
	EBP = 0;
535
	$int 0x40
6742 leency 536
}
3067 leency 537
 
538
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
539
{
540
 EAX=1;
541
 $int 0x40
542
}
543
 
6742 leency 544
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 545
{
3225 leency 546
	if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
3067 leency 547
	EAX = 13;
548
	EBX = x<<16+w;
549
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 550
	EDX = color;
6058 leency 551
	$int 0x40
3067 leency 552
}
553
 
7203 leency 554
:void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3067 leency 555
{
3107 leency 556
	EAX = 8;
7203 leency 557
	EDX = id + BT_DEL;
3107 leency 558
	$int 0x40;
7203 leency 559
	EDX = id;
560
	ESI = color;
3067 leency 561
	EBX = x<<16+w;
562
	ECX = y<<16+h;
563
	$int 0x40
564
}
565
 
6742 leency 566
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 567
{
568
	EAX = 8;
569
	EBX = x<<16+w;
570
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 571
	EDX = id;
572
	ESI = color;
3107 leency 573
	$int 0x40
574
}
575
 
7160 leency 576
:void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
6791 leency 577
{
578
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
579
}
580
 
7166 leency 581
:void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
582
{
583
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
584
}
585
 
6791 leency 586
:void EventDragWindow()
587
{
7422 leency 588
	proc_info Form1;
6791 leency 589
	dword tmp_x,tmp_y;
590
	dword z1,z2;
591
	tmp_x = mouse.x;
592
	tmp_y = mouse.y;
593
	do {
7422 leency 594
		GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
6791 leency 595
		mouse.get();
596
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
597
		{
7422 leency 598
			z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
599
			z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
600
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form1.width-10)z1=screen.width-Form1.width;
601
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form1.height-10)z2=screen.height-Form1.height;
6791 leency 602
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
603
			draw_window();
604
		}
605
		pause(1);
606
	} while (mouse.lkm);
607
}
608
 
609
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
610
{
611
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
612
}
613
 
3067 leency 614
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
615
{
616
	EAX = 8;
617
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 618
	$int 0x40
5548 leency 619
}
620
 
621
inline fastcall dword GetStartTime()
622
{
623
	$mov eax,26
624
	$mov ebx,9
625
	$int 0x40
5575 pavelyakov 626
}
627
 
5606 pavelyakov 628
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
629
:void _EventRedrawWindow()
630
{
7244 leency 631
	DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
632
	//pause(10);
633
	ExitProcess();
5606 pavelyakov 634
}
5760 pavelyakov 635
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 636
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
637
{
638
	X_EventRedrawWindow = x;
639
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 640
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 641
}
642
 
5582 pavelyakov 643
:struct _screen
644
{
645
	dword width,height;
646
} screen;
647
 
6041 leency 648
:byte skin_height;
5582 pavelyakov 649
 
5640 pavelyakov 650
:void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
651
{
652
	EDI = in_date;
653
	EAX = 47;
654
	EBX = 2<<16;
655
	EDX = x<<16+y;
6280 punk_joker 656
	ESI = 0x90<<24+color;
5640 pavelyakov 657
	ECX = EDI.date.day;
658
	$int 0x40;
6285 leency 659
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 660
	ECX = EDI.date.month;
661
	$int 0x40;
6285 leency 662
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 663
	EBX = 4<<16;
664
	ECX = EDI.date.year;
665
	$int 0x40;
6285 leency 666
	DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
667
	DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
5640 pavelyakov 668
}
669
 
5646 pavelyakov 670
:void __path_name__(dword BUF,PATH)
671
{
672
	dword beg = PATH;
673
	dword pos = PATH;
674
	dword sav = PATH;
675
	dword i;
676
	while(DSBYTE[pos])
677
	{
678
		if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
679
		pos++;
680
	}
681
	i = sav-beg;
682
	while(i)
683
	{
684
		DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
685
		beg++;
686
		BUF++;
687
		i--;
688
	}
689
	/*while(DSBYTE[beg])
690
	{
691
		DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
692
		beg++;
693
		BUF1++;
694
	}*/
695
	//DSBYTE[BUF1] = 0;
696
	DSBYTE[BUF] = 0;
697
}
5648 pavelyakov 698
char __BUF_DIR__[4096];
699
:struct SELF
700
{
701
	dword dir;
702
	dword file;
703
	dword path;
704
} self;
5646 pavelyakov 705
 
6791 leency 706
dword __generator; // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
5575 pavelyakov 707
 
5582 pavelyakov 708
:dword program_path_length;
5576 pavelyakov 709
 
5575 pavelyakov 710
//The initialization of the initial data before running
5648 pavelyakov 711
void ______INIT______()
5575 pavelyakov 712
{
6761 leency 713
	//if (program_path[0]!='/') I_Path++;
6759 leency 714
 
5648 pavelyakov 715
	self.dir = #__BUF_DIR__;
716
	self.file = 0;
717
	self.path = I_Path;
718
	__path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
5646 pavelyakov 719
 
6041 leency 720
	skin_height  = GetSkinHeight();
6771 leency 721
	screen.width = GetScreenWidth()+1;
722
	screen.height = GetScreenHeight()+1;
5582 pavelyakov 723
 
5575 pavelyakov 724
	__generator = GetStartTime();
5651 pavelyakov 725
 
6021 leency 726
	mem_init();
5651 pavelyakov 727
 
6735 leency 728
 
5575 pavelyakov 729
	main();
5933 pavelyakov 730
	ExitProcess();
5598 pavelyakov 731
}
5648 pavelyakov 732
______STOP______:
6021 leency 733
#endif
734
 
735
#ifndef INCLUDE_MEM_H
736
#include "../lib/mem.h"
737
#endif
6058 leency 738
 
739
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
740
#include "../lib/debug.h"
741
#endif