Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7358 | Rev 7422 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5576 pavelyakov 5
 
5676 pavelyakov 6
#pragma option OST
7
#pragma option ON
8
#pragma option cri-
9
#pragma option -CPA
10
#initallvar 0
11
#jumptomain FALSE
12
 
3067 leency 13
#startaddress 0
5676 pavelyakov 14
 
3067 leency 15
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 16
 
3067 leency 17
char  os_name[8]  = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
18
dword os_version  = 0x00000001;
5648 pavelyakov 19
dword start_addr  = #______INIT______;
20
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 21
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
22
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 23
dword I_Param   = #param;
24
dword I_Path    = #program_path;
25
char param[4096];
26
char program_path[4096];
27
 
6651 leency 28
#define bool   int
5883 pavelyakov 29
 
3363 leency 30
#define NULL   0
31
#define OLD   -1
32
#define true   1
33
#define false   0
34
 
6039 leency 35
//Process Events
4536 leency 36
#define evReDraw 1
37
#define evKey   2
38
#define evButton 3
6978 leency 39
#define evExit  4
5576 pavelyakov 40
#define evDesktop 5
3067 leency 41
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 42
#define evIPC   7
4536 leency 43
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 44
#define evDebug  9
3067 leency 45
 
6978 leency 46
//Event mask bits for function 40
7031 leency 47
#define EVM_REDRAW        1b
48
#define EVM_KEY         10b
49
#define EVM_BUTTON       100b
50
#define EVM_EXIT        1000b
51
#define EVM_BACKGROUND    10000b
52
#define EVM_MOUSE      100000b
53
#define EVM_IPC       1000000b
54
#define EVM_STACK     10000000b
55
#define EVM_DEBUG     100000000b
56
#define EVM_STACK2    1000000000b
6978 leency 57
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
58
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
59
 
3067 leency 60
//Button options
61
#define BT_DEL   0x80000000
62
#define BT_HIDE   0x40000000
63
#define BT_NOFRAME 0x20000000
64
 
7054 leency 65
#define CLOSE_BTN 1
66
 
3067 leency 67
//-------------------------------------------------------------------------
68
 
5674 pavelyakov 69
#include "../lib/system.h"
70
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 71
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 72
 
6751 leency 73
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 74
 
5477 leency 75
:struct raw_image {
76
	dword w, h, data;
77
};
78
 
3067 leency 79
//------------------------------------------------------------------------------
5582 pavelyakov 80
:dword wait_event_code;
3067 leency 81
inline fastcall dword WaitEvent()
82
{
83
	$mov eax,10
84
	$int 0x40
5576 pavelyakov 85
	wait_event_code = EAX;
5591 pavelyakov 86
	//if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
87
	//return wait_event_code;
3067 leency 88
}
89
 
90
inline fastcall dword CheckEvent()
91
{
92
	$mov eax,11
93
	$int 0x40
7310 pavelyakov 94
	wait_event_code = EAX;
3067 leency 95
}
96
 
7310 pavelyakov 97
:dword WaitEventTimeout(dword time)
3067 leency 98
{
7310 pavelyakov 99
	EAX = 23;
100
	EBX = time;
3067 leency 101
	$int 0x40
7310 pavelyakov 102
	wait_event_code = EAX;
3067 leency 103
}
104
 
6978 leency 105
inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
3067 leency 106
{
107
	$mov eax,40
108
	$int 0x40
109
}
110
 
111
 
5576 pavelyakov 112
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 113
{
114
	$mov eax, 5
115
	$int 0x40
116
}
117
 
118
inline fastcall word GetButtonID()
119
{
120
	$mov eax,17
121
	$int 0x40
122
	$shr eax,8
123
}
124
 
125
inline fastcall dword GetFreeRAM()
126
{
127
	$mov eax, 18
128
	$mov ebx, 16
129
	$int 0x40
7358 leency 130
	//return eax = free RAM size in Kb
3067 leency 131
}
132
 
7358 leency 133
inline fastcall dword GetTotalRAM()
134
{
135
	$mov eax, 18
136
	$mov ebx, 17
137
	$int 0x40
138
	//return eax = total RAM size in Kb
139
}
140
 
7356 leency 141
inline fastcall int GetCpuIdleCount()
142
{
143
	EAX = 18;
144
	EBX = 4;
145
	$int 0x40
146
}
147
 
148
inline fastcall int GetCpuFrequency()
149
{
150
	EAX = 18;
151
	EBX = 5;
152
	$int 0x40
153
}
154
 
6791 leency 155
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 156
{
157
	$mov eax, 68
158
	$mov ebx, 16
159
	$int 0x40
6791 leency 160
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 161
}
162
 
6791 leency 163
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 164
{
165
	$mov eax, 68
166
	$mov ebx, 17
167
	$int 0x40
6791 leency 168
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 169
}
170
 
171
struct proc_info
172
{
173
	#define SelfInfo -1
174
	dword	use_cpu;
7266 leency 175
	word	pos_in_stack,slot,rezerv1;
4137 leency 176
	unsigned char name[11];
3067 leency 177
	char	rezerv2;
178
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
179
	word	status_slot,rezerv3;
180
	dword	work_left,work_top,work_width,work_height;
181
	char	status_window;
3107 leency 182
	dword  cwidth,cheight;
183
	byte  reserved[1024-71-8];
3067 leency 184
};
185
 
7225 leency 186
:void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
3067 leency 187
{
7225 leency 188
	skin_height = GetSkinHeight();
189
	EAX = 9;
190
	EBX = _process_struct_pointer;
191
	ECX = _process_id;
3067 leency 192
	$int 0x40
3107 leency 193
	DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
7051 leency 194
	DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
3067 leency 195
}
196
 
197
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
198
{
199
	$mov eax,34
200
	$int 0x40
201
}
202
 
203
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
204
{
205
	EAX = 18;
206
	EBX = 21;
207
	$int 0x40
208
}
209
 
210
inline fastcall int GetActiveProcess()
211
{
212
	EAX = 18;
213
	EBX = 7;
214
	$int 0x40
215
}
216
 
4081 leency 217
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
218
{
4166 leency 219
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
220
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 221
	return 0;
222
}
223
 
7266 leency 224
inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
3114 leency 225
{
226
	EAX = 18;
227
	EBX = 3;
228
	$int 0x40
229
}
230
 
7254 leency 231
:void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
232
{
233
	ActivateWindow(ID_REFRESH);
234
	ActivateWindow(ID_ACTIVE);
235
}
236
 
5421 leency 237
inline fastcall int MinimizeWindow()
238
{
239
	EAX = 18;
240
	EBX = 10;
241
	$int 0x40
242
}
243
 
5576 pavelyakov 244
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 245
{
246
	$mov eax,51
247
	$mov ebx,1
248
	$int 0x40
249
}
250
 
251
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
252
{
253
	$mov eax,68
254
	$mov ebx,1
255
	$int 0x40
256
}
257
 
3458 leency 258
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 259
{
260
	$mov eax, 72
261
	$mov ebx, 1
262
	$int 0x40
263
}
264
 
3067 leency 265
inline fastcall int KillProcess( ECX)
266
{
267
	$mov eax,18;
268
	$mov ebx,18;
269
	$int 0x40
270
}
271
 
272
#define TURN_OFF 2
273
#define REBOOT 3
274
#define KERNEL 4
275
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
276
{
277
	$mov eax, 18
278
	$mov ebx, 9
279
	$int 0x40
280
}
281
 
282
inline fastcall ExitProcess()
283
{
284
	$mov eax,-1;
285
	$int 0x40
286
}
287
 
288
//------------------------------------------------------------------------------
289
 
6563 leency 290
inline fastcall void SetCurDir( ECX)
291
{
292
 EAX=30;
293
 EBX=1;
294
 $int 0x40
295
}
6504 punk_joker 296
 
297
 
6791 leency 298
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
6662 leency 299
#define SYS_LANG_ENG 1
300
#define SYS_LANG_FIN 2
301
#define SYS_LANG_GER 3
302
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 303
inline fastcall int GetSystemLanguage()
304
{
305
	EAX = 26;
306
	EBX = 5;
307
	$int 0x40
308
}
309
 
7235 leency 310
#define BUTTON_STYLE_FLAT 0
311
#define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
312
inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
313
{
314
	$mov eax,48
315
	$mov ebx,1
316
	int 64
317
}
318
 
3067 leency 319
inline fastcall GetSkinHeight()
320
{
321
	$push ebx
322
	$mov eax,48
323
	$mov ebx,4
324
	$int 0x40
325
	$pop ebx
326
}
327
 
328
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
329
{
330
	EAX = 48;
331
	EBX = 8;
332
	$int 0x40
333
}
334
 
335
inline fastcall int GetScreenWidth()
336
{
337
	$mov eax, 14
338
	$int 0x40
339
	$shr eax, 16
340
}
341
 
342
inline fastcall int GetScreenHeight()
343
{
344
	$mov eax, 14
345
	$int 0x40
346
	$and eax,0x0000FFFF
347
}
348
 
5421 leency 349
inline fastcall int GetClientTop()
350
{
351
	$mov eax, 48
352
	$mov ebx, 5
353
	$int 0x40
6058 leency 354
	$mov eax, ebx
355
	$shr eax, 16
5421 leency 356
}
357
 
358
inline fastcall int GetClientHeight()
359
{
360
	$mov eax, 48
361
	$mov ebx, 5
362
	$int 0x40
6058 leency 363
	$mov eax, ebx
5421 leency 364
}
365
 
3067 leency 366
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
367
{
368
	$mov eax, 68
369
	$mov ebx, 19
370
	$int 0x40
371
}
372
 
373
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
374
{
375
	$shr eax,cl
376
	$and eax,1
377
}
378
 
7166 leency 379
:void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
380
{
381
	EAX = 48;
382
	EBX = 6;
383
	ECX = _left * 65536 + _right;
384
	EDX = _top * 65536 + _bottom;
385
	$int 64;
386
}
387
 
3067 leency 388
//------------------------------------------------------------------------------
389
 
6746 leency 390
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 391
{
392
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
393
	EBX = 1;
394
	$int 0x40
395
 
5576 pavelyakov 396
	$xor EAX,EAX
6746 leency 397
	EBX = _x << 16 + _w;
398
	ECX = _y << 16 + _h;
399
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
400
	EDI = _title;
401
	ESI = _flags;
3067 leency 402
	$int 0x40
403
 
6742 leency 404
 
3067 leency 405
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
406
	EBX = 2;
407
	$int 0x40
408
}
409
 
410
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
411
{
412
	$mov eax, 67
413
	$int 0x40
414
}
415
 
416
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
417
{
418
	EAX = 71;
419
	EBX = 1;
420
	$int 0x40;
421
}
422
 
6794 leency 423
// @EDX is a process id, -1 for self
6791 leency 424
// @ESI is a new LayerBehaviour
425
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
6794 leency 426
#define ZPOS_DESKTOP   -2
427
#define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
428
#define ZPOS_NORMAL   0
429
#define ZPOS_ALWAYS_TOP 1
6791 leency 430
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
431
{
432
	EAX = 18;
433
	EBX = 25;
434
	ECX = 2;
435
	$int 64
436
}
437
 
6735 leency 438
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 439
{
440
	EAX = 4;
441
	EBX = x<<16+y;
442
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 443
	EDX = str_offset;
3363 leency 444
	ESI = 0;
3067 leency 445
	$int 0x40;
3107 leency 446
	$add ebx, 1<<16
447
	$int 0x40
3067 leency 448
}
449
 
6735 leency 450
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 451
{
452
	EAX = 4;
453
	EBX = x<<16+y;
454
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 455
	EDX = str_offset;
3107 leency 456
	$int 0x40;
457
}
458
 
6742 leency 459
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 460
{
6742 leency 461
	EDI = buf_offset;
7373 leency 462
	WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
3467 leency 463
}
464
 
7373 leency 465
:void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
466
{
467
	EDI = bgcolor;
468
	WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
469
}
470
 
6742 leency 471
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
3067 leency 472
{
473
	EAX = 47;
474
	EBX = count<<16;
6735 leency 475
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 476
	EDX = x<<16+y;
477
	ESI = fontType<<24+color;
478
	$int 0x40;
479
}
480
 
6735 leency 481
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 482
{
483
 EAX = 36;
6735 leency 484
 EBX = dst_offset;
3363 leency 485
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 486
 EDX = x << 16 + y;
487
 $int 0x40;
488
}
489
 
6791 leency 490
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 491
{
6791 leency 492
	EAX = 35;
493
	EBX = _y * screen.width + _x;
494
	$int 64
3067 leency 495
}
496
 
7089 leency 497
#define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
498
#define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
7160 leency 499
:void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
7089 leency 500
{
501
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
502
	$mov   ebx,4    // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
503
	$mov   ecx,mode  // drawing mode - tile (1), stretch (2)
504
	$int   64
505
 
506
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
507
	$mov   ebx,1    // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
508
	$mov   ecx,w    // width
509
	$mov   edx,h    // height
510
	$int   64
511
 
512
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
513
	$mov   ebx,5    // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
514
	$mov   ecx,image  // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
515
	$mov   edx,0    // offset in data of the background image
516
	ESI   = 3*w*h;  // size of data in bytes = 3 * number of pixels
517
	$int   64
518
 
519
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
520
	$mov   ebx,3    // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
521
	$int   64
522
}
523
 
6735 leency 524
:void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 525
{
526
	EAX = 7;
6735 leency 527
	EBX = data_offset;
3067 leency 528
	ECX = w<<16+h;
529
	EDX = x<<16+y;
530
	$int 0x40
531
}
532
 
7163 leency 533
:void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
3067 leency 534
{
535
	EAX = 65;
7163 leency 536
	EBX = inbuf;
3067 leency 537
	ECX = w<<16+h;
538
	EDX = x<<16+y;
7163 leency 539
	ESI = bits;
540
	EDI = pal;
3067 leency 541
	EBP = 0;
542
	$int 0x40
6742 leency 543
}
3067 leency 544
 
545
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
546
{
547
 EAX=1;
548
 $int 0x40
549
}
550
 
6742 leency 551
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 552
{
3225 leency 553
	if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
3067 leency 554
	EAX = 13;
555
	EBX = x<<16+w;
556
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 557
	EDX = color;
6058 leency 558
	$int 0x40
3067 leency 559
}
560
 
7203 leency 561
:void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3067 leency 562
{
3107 leency 563
	EAX = 8;
7203 leency 564
	EDX = id + BT_DEL;
3107 leency 565
	$int 0x40;
7203 leency 566
	EDX = id;
567
	ESI = color;
3067 leency 568
	EBX = x<<16+w;
569
	ECX = y<<16+h;
570
	$int 0x40
571
}
572
 
6742 leency 573
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 574
{
575
	EAX = 8;
576
	EBX = x<<16+w;
577
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 578
	EDX = id;
579
	ESI = color;
3107 leency 580
	$int 0x40
581
}
582
 
7160 leency 583
:void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
6791 leency 584
{
585
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
586
}
587
 
7166 leency 588
:void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
589
{
590
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
591
}
592
 
6791 leency 593
:void EventDragWindow()
594
{
595
	dword tmp_x,tmp_y;
596
	dword z1,z2;
597
	tmp_x = mouse.x;
598
	tmp_y = mouse.y;
599
	do {
600
		mouse.get();
601
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
602
		{
603
			z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
604
			z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
605
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
606
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
607
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
608
			draw_window();
609
		}
610
		pause(1);
611
	} while (mouse.lkm);
612
}
613
 
614
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
615
{
616
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
617
}
618
 
3067 leency 619
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
620
{
621
	EAX = 8;
622
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 623
	$int 0x40
5548 leency 624
}
625
 
626
inline fastcall dword GetStartTime()
627
{
628
	$mov eax,26
629
	$mov ebx,9
630
	$int 0x40
5575 pavelyakov 631
}
632
 
5606 pavelyakov 633
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
634
:void _EventRedrawWindow()
635
{
7244 leency 636
	DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
637
	//pause(10);
638
	ExitProcess();
5606 pavelyakov 639
}
5760 pavelyakov 640
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 641
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
642
{
643
	X_EventRedrawWindow = x;
644
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 645
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 646
}
647
 
5582 pavelyakov 648
:struct _screen
649
{
650
	dword width,height;
651
} screen;
652
 
6041 leency 653
:byte skin_height;
5582 pavelyakov 654
 
5640 pavelyakov 655
:void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
656
{
657
	EDI = in_date;
658
	EAX = 47;
659
	EBX = 2<<16;
660
	EDX = x<<16+y;
6280 punk_joker 661
	ESI = 0x90<<24+color;
5640 pavelyakov 662
	ECX = EDI.date.day;
663
	$int 0x40;
6285 leency 664
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 665
	ECX = EDI.date.month;
666
	$int 0x40;
6285 leency 667
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 668
	EBX = 4<<16;
669
	ECX = EDI.date.year;
670
	$int 0x40;
6285 leency 671
	DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
672
	DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
5640 pavelyakov 673
}
674
 
5646 pavelyakov 675
:void __path_name__(dword BUF,PATH)
676
{
677
	dword beg = PATH;
678
	dword pos = PATH;
679
	dword sav = PATH;
680
	dword i;
681
	while(DSBYTE[pos])
682
	{
683
		if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
684
		pos++;
685
	}
686
	i = sav-beg;
687
	while(i)
688
	{
689
		DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
690
		beg++;
691
		BUF++;
692
		i--;
693
	}
694
	/*while(DSBYTE[beg])
695
	{
696
		DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
697
		beg++;
698
		BUF1++;
699
	}*/
700
	//DSBYTE[BUF1] = 0;
701
	DSBYTE[BUF] = 0;
702
}
5648 pavelyakov 703
char __BUF_DIR__[4096];
704
:struct SELF
705
{
706
	dword dir;
707
	dword file;
708
	dword path;
709
} self;
5646 pavelyakov 710
 
6791 leency 711
dword __generator; // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
5575 pavelyakov 712
 
5582 pavelyakov 713
:dword program_path_length;
5576 pavelyakov 714
 
5575 pavelyakov 715
//The initialization of the initial data before running
5648 pavelyakov 716
void ______INIT______()
5575 pavelyakov 717
{
6761 leency 718
	//if (program_path[0]!='/') I_Path++;
6759 leency 719
 
5648 pavelyakov 720
	self.dir = #__BUF_DIR__;
721
	self.file = 0;
722
	self.path = I_Path;
723
	__path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
5646 pavelyakov 724
 
6041 leency 725
	skin_height  = GetSkinHeight();
6771 leency 726
	screen.width = GetScreenWidth()+1;
727
	screen.height = GetScreenHeight()+1;
5582 pavelyakov 728
 
5575 pavelyakov 729
	__generator = GetStartTime();
5651 pavelyakov 730
 
6021 leency 731
	mem_init();
5651 pavelyakov 732
 
6735 leency 733
 
5575 pavelyakov 734
	main();
5933 pavelyakov 735
	ExitProcess();
5598 pavelyakov 736
}
5648 pavelyakov 737
______STOP______:
6021 leency 738
#endif
739
 
740
#ifndef INCLUDE_MEM_H
741
#include "../lib/mem.h"
742
#endif
6058 leency 743
 
744
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
745
#include "../lib/debug.h"
746
#endif