Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7244 | Rev 7266 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5576 pavelyakov 5
 
5676 pavelyakov 6
#pragma option OST
7
#pragma option ON
8
#pragma option cri-
9
#pragma option -CPA
10
#initallvar 0
11
#jumptomain FALSE
12
 
3067 leency 13
#startaddress 0
5676 pavelyakov 14
 
3067 leency 15
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 16
 
3067 leency 17
char  os_name[8]  = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
18
dword os_version  = 0x00000001;
5648 pavelyakov 19
dword start_addr  = #______INIT______;
20
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 21
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
22
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 23
dword I_Param   = #param;
24
dword I_Path    = #program_path;
25
char param[4096];
26
char program_path[4096];
27
 
6651 leency 28
#define bool   int
5883 pavelyakov 29
 
3363 leency 30
#define NULL   0
31
#define OLD   -1
32
#define true   1
33
#define false   0
34
 
6039 leency 35
//Process Events
4536 leency 36
#define evReDraw 1
37
#define evKey   2
38
#define evButton 3
6978 leency 39
#define evExit  4
5576 pavelyakov 40
#define evDesktop 5
3067 leency 41
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 42
#define evIPC   7
4536 leency 43
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 44
#define evDebug  9
3067 leency 45
 
6978 leency 46
//Event mask bits for function 40
7031 leency 47
#define EVM_REDRAW        1b
48
#define EVM_KEY         10b
49
#define EVM_BUTTON       100b
50
#define EVM_EXIT        1000b
51
#define EVM_BACKGROUND    10000b
52
#define EVM_MOUSE      100000b
53
#define EVM_IPC       1000000b
54
#define EVM_STACK     10000000b
55
#define EVM_DEBUG     100000000b
56
#define EVM_STACK2    1000000000b
6978 leency 57
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
58
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
59
 
3067 leency 60
//Button options
61
#define BT_DEL   0x80000000
62
#define BT_HIDE   0x40000000
63
#define BT_NOFRAME 0x20000000
64
 
7054 leency 65
#define CLOSE_BTN 1
66
 
3067 leency 67
//-------------------------------------------------------------------------
68
 
5674 pavelyakov 69
#include "../lib/system.h"
70
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 71
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 72
 
6751 leency 73
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 74
 
5477 leency 75
:struct raw_image {
76
	dword w, h, data;
77
};
78
 
3067 leency 79
//------------------------------------------------------------------------------
5582 pavelyakov 80
:dword wait_event_code;
3067 leency 81
inline fastcall dword WaitEvent()
82
{
83
	$mov eax,10
84
	$int 0x40
5576 pavelyakov 85
	wait_event_code = EAX;
5591 pavelyakov 86
	//if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
87
	//return wait_event_code;
3067 leency 88
}
89
 
90
inline fastcall dword CheckEvent()
91
{
92
	$mov eax,11
93
	$int 0x40
94
}
95
 
5576 pavelyakov 96
inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
3067 leency 97
{
98
	$mov eax,23
99
	$int 0x40
100
}
101
 
6978 leency 102
inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
3067 leency 103
{
104
	$mov eax,40
105
	$int 0x40
106
}
107
 
108
 
5576 pavelyakov 109
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 110
{
111
	$mov eax, 5
112
	$int 0x40
113
}
114
 
115
inline fastcall word GetButtonID()
116
{
117
	$mov eax,17
118
	$int 0x40
119
	$shr eax,8
120
}
121
 
122
inline fastcall dword GetFreeRAM()
123
{
124
	$mov eax, 18
125
	$mov ebx, 16
126
	$int 0x40
6980 leency 127
	//return eax = free RAM in Kb
3067 leency 128
}
129
 
6791 leency 130
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 131
{
132
	$mov eax, 68
133
	$mov ebx, 16
134
	$int 0x40
6791 leency 135
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 136
}
137
 
6791 leency 138
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 139
{
140
	$mov eax, 68
141
	$mov ebx, 17
142
	$int 0x40
6791 leency 143
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 144
}
145
 
146
struct proc_info
147
{
148
	#define SelfInfo -1
149
	dword	use_cpu;
150
	word	pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
4137 leency 151
	unsigned char name[11];
3067 leency 152
	char	rezerv2;
153
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
154
	word	status_slot,rezerv3;
155
	dword	work_left,work_top,work_width,work_height;
156
	char	status_window;
3107 leency 157
	dword  cwidth,cheight;
158
	byte  reserved[1024-71-8];
3067 leency 159
};
160
 
7225 leency 161
:void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
3067 leency 162
{
7225 leency 163
	skin_height = GetSkinHeight();
164
	EAX = 9;
165
	EBX = _process_struct_pointer;
166
	ECX = _process_id;
3067 leency 167
	$int 0x40
3107 leency 168
	DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
7051 leency 169
	DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
3067 leency 170
}
171
 
172
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
173
{
174
	$mov eax,34
175
	$int 0x40
176
}
177
 
178
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
179
{
180
	EAX = 18;
181
	EBX = 21;
182
	$int 0x40
183
}
184
 
185
inline fastcall int GetActiveProcess()
186
{
187
	EAX = 18;
188
	EBX = 7;
189
	$int 0x40
190
}
191
 
4081 leency 192
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
193
{
4166 leency 194
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
195
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 196
	return 0;
197
}
198
 
3114 leency 199
inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
200
{
201
	EAX = 18;
202
	EBX = 3;
203
	$int 0x40
204
}
205
 
7254 leency 206
:void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
207
{
208
	ActivateWindow(ID_REFRESH);
209
	ActivateWindow(ID_ACTIVE);
210
}
211
 
5421 leency 212
inline fastcall int MinimizeWindow()
213
{
214
	EAX = 18;
215
	EBX = 10;
216
	$int 0x40
217
}
218
 
5576 pavelyakov 219
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 220
{
221
	$mov eax,51
222
	$mov ebx,1
223
	$int 0x40
224
}
225
 
226
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
227
{
228
	$mov eax,68
229
	$mov ebx,1
230
	$int 0x40
231
}
232
 
3458 leency 233
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 234
{
235
	$mov eax, 72
236
	$mov ebx, 1
237
	$int 0x40
238
}
239
 
3067 leency 240
inline fastcall int KillProcess( ECX)
241
{
242
	$mov eax,18;
243
	$mov ebx,18;
244
	$int 0x40
245
}
246
 
247
#define TURN_OFF 2
248
#define REBOOT 3
249
#define KERNEL 4
250
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
251
{
252
	$mov eax, 18
253
	$mov ebx, 9
254
	$int 0x40
255
}
256
 
257
inline fastcall ExitProcess()
258
{
259
	$mov eax,-1;
260
	$int 0x40
261
}
262
 
263
//------------------------------------------------------------------------------
264
 
6563 leency 265
inline fastcall void SetCurDir( ECX)
266
{
267
 EAX=30;
268
 EBX=1;
269
 $int 0x40
270
}
6504 punk_joker 271
 
272
 
6791 leency 273
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
6662 leency 274
#define SYS_LANG_ENG 1
275
#define SYS_LANG_FIN 2
276
#define SYS_LANG_GER 3
277
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 278
inline fastcall int GetSystemLanguage()
279
{
280
	EAX = 26;
281
	EBX = 5;
282
	$int 0x40
283
}
284
 
7235 leency 285
#define BUTTON_STYLE_FLAT 0
286
#define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
287
inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
288
{
289
	$mov eax,48
290
	$mov ebx,1
291
	int 64
292
}
293
 
3067 leency 294
inline fastcall GetSkinHeight()
295
{
296
	$push ebx
297
	$mov eax,48
298
	$mov ebx,4
299
	$int 0x40
300
	$pop ebx
301
}
302
 
303
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
304
{
305
	EAX = 48;
306
	EBX = 8;
307
	$int 0x40
308
}
309
 
310
inline fastcall int GetScreenWidth()
311
{
312
	$mov eax, 14
313
	$int 0x40
314
	$shr eax, 16
315
}
316
 
317
inline fastcall int GetScreenHeight()
318
{
319
	$mov eax, 14
320
	$int 0x40
321
	$and eax,0x0000FFFF
322
}
323
 
5421 leency 324
inline fastcall int GetClientTop()
325
{
326
	$mov eax, 48
327
	$mov ebx, 5
328
	$int 0x40
6058 leency 329
	$mov eax, ebx
330
	$shr eax, 16
5421 leency 331
}
332
 
333
inline fastcall int GetClientHeight()
334
{
335
	$mov eax, 48
336
	$mov ebx, 5
337
	$int 0x40
6058 leency 338
	$mov eax, ebx
5421 leency 339
}
340
 
3067 leency 341
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
342
{
343
	$mov eax, 68
344
	$mov ebx, 19
345
	$int 0x40
346
}
347
 
348
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
349
{
350
	$shr eax,cl
351
	$and eax,1
352
}
353
 
7166 leency 354
:void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
355
{
356
	EAX = 48;
357
	EBX = 6;
358
	ECX = _left * 65536 + _right;
359
	EDX = _top * 65536 + _bottom;
360
	$int 64;
361
}
362
 
3067 leency 363
//------------------------------------------------------------------------------
364
 
6746 leency 365
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 366
{
367
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
368
	EBX = 1;
369
	$int 0x40
370
 
5576 pavelyakov 371
	$xor EAX,EAX
6746 leency 372
	EBX = _x << 16 + _w;
373
	ECX = _y << 16 + _h;
374
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
375
	EDI = _title;
376
	ESI = _flags;
3067 leency 377
	$int 0x40
378
 
6742 leency 379
 
3067 leency 380
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
381
	EBX = 2;
382
	$int 0x40
383
}
384
 
385
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
386
{
387
	$mov eax, 67
388
	$int 0x40
389
}
390
 
391
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
392
{
393
	EAX = 71;
394
	EBX = 1;
395
	$int 0x40;
396
}
397
 
6794 leency 398
// @EDX is a process id, -1 for self
6791 leency 399
// @ESI is a new LayerBehaviour
400
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
6794 leency 401
#define ZPOS_DESKTOP   -2
402
#define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
403
#define ZPOS_NORMAL   0
404
#define ZPOS_ALWAYS_TOP 1
6791 leency 405
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
406
{
407
	EAX = 18;
408
	EBX = 25;
409
	ECX = 2;
410
	$int 64
411
}
412
 
6735 leency 413
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 414
{
415
	EAX = 4;
416
	EBX = x<<16+y;
417
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 418
	EDX = str_offset;
3363 leency 419
	ESI = 0;
3067 leency 420
	$int 0x40;
3107 leency 421
	$add ebx, 1<<16
422
	$int 0x40
3067 leency 423
}
424
 
6735 leency 425
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 426
{
427
	EAX = 4;
428
	EBX = x<<16+y;
429
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 430
	EDX = str_offset;
3107 leency 431
	$int 0x40;
432
}
433
 
6742 leency 434
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 435
{
436
	EAX = 4;
437
	EBX = x<<16+y;
438
	ECX = fontType<<24+color;
6742 leency 439
	EDX = str_offset;
440
	EDI = buf_offset;
3467 leency 441
	$int 0x40;
442
}
443
 
6742 leency 444
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
3067 leency 445
{
446
	EAX = 47;
447
	EBX = count<<16;
6735 leency 448
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 449
	EDX = x<<16+y;
450
	ESI = fontType<<24+color;
451
	$int 0x40;
452
}
453
 
6735 leency 454
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 455
{
456
 EAX = 36;
6735 leency 457
 EBX = dst_offset;
3363 leency 458
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 459
 EDX = x << 16 + y;
460
 $int 0x40;
461
}
462
 
6791 leency 463
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 464
{
6791 leency 465
	EAX = 35;
466
	EBX = _y * screen.width + _x;
467
	$int 64
3067 leency 468
}
469
 
7089 leency 470
#define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
471
#define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
7160 leency 472
:void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
7089 leency 473
{
474
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
475
	$mov   ebx,4    // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
476
	$mov   ecx,mode  // drawing mode - tile (1), stretch (2)
477
	$int   64
478
 
479
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
480
	$mov   ebx,1    // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
481
	$mov   ecx,w    // width
482
	$mov   edx,h    // height
483
	$int   64
484
 
485
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
486
	$mov   ebx,5    // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
487
	$mov   ecx,image  // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
488
	$mov   edx,0    // offset in data of the background image
489
	ESI   = 3*w*h;  // size of data in bytes = 3 * number of pixels
490
	$int   64
491
 
492
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
493
	$mov   ebx,3    // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
494
	$int   64
495
}
496
 
6735 leency 497
:void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 498
{
499
	EAX = 7;
6735 leency 500
	EBX = data_offset;
3067 leency 501
	ECX = w<<16+h;
502
	EDX = x<<16+y;
503
	$int 0x40
504
}
505
 
7163 leency 506
:void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
3067 leency 507
{
508
	EAX = 65;
7163 leency 509
	EBX = inbuf;
3067 leency 510
	ECX = w<<16+h;
511
	EDX = x<<16+y;
7163 leency 512
	ESI = bits;
513
	EDI = pal;
3067 leency 514
	EBP = 0;
515
	$int 0x40
6742 leency 516
}
3067 leency 517
 
518
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
519
{
520
 EAX=1;
521
 $int 0x40
522
}
523
 
6742 leency 524
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 525
{
3225 leency 526
	if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
3067 leency 527
	EAX = 13;
528
	EBX = x<<16+w;
529
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 530
	EDX = color;
6058 leency 531
	$int 0x40
3067 leency 532
}
533
 
7203 leency 534
:void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3067 leency 535
{
3107 leency 536
	EAX = 8;
7203 leency 537
	EDX = id + BT_DEL;
3107 leency 538
	$int 0x40;
7203 leency 539
	EDX = id;
540
	ESI = color;
3067 leency 541
	EBX = x<<16+w;
542
	ECX = y<<16+h;
543
	$int 0x40
544
}
545
 
6742 leency 546
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 547
{
548
	EAX = 8;
549
	EBX = x<<16+w;
550
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 551
	EDX = id;
552
	ESI = color;
3107 leency 553
	$int 0x40
554
}
555
 
7160 leency 556
:void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
6791 leency 557
{
558
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
559
}
560
 
7166 leency 561
:void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
562
{
563
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
564
}
565
 
6791 leency 566
:void EventDragWindow()
567
{
568
	dword tmp_x,tmp_y;
569
	dword z1,z2;
570
	tmp_x = mouse.x;
571
	tmp_y = mouse.y;
572
	do {
573
		mouse.get();
574
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
575
		{
576
			z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
577
			z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
578
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
579
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
580
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
581
			draw_window();
582
		}
583
		pause(1);
584
	} while (mouse.lkm);
585
}
586
 
587
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
588
{
589
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
590
}
591
 
3067 leency 592
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
593
{
594
	EAX = 8;
595
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 596
	$int 0x40
5548 leency 597
}
598
 
599
inline fastcall dword GetStartTime()
600
{
601
	$mov eax,26
602
	$mov ebx,9
603
	$int 0x40
5575 pavelyakov 604
}
605
 
5606 pavelyakov 606
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
607
:void _EventRedrawWindow()
608
{
7244 leency 609
	DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
610
	//pause(10);
611
	ExitProcess();
5606 pavelyakov 612
}
5760 pavelyakov 613
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 614
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
615
{
616
	X_EventRedrawWindow = x;
617
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 618
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 619
}
620
 
5582 pavelyakov 621
:struct _screen
622
{
623
	dword width,height;
624
} screen;
625
 
6041 leency 626
:byte skin_height;
5582 pavelyakov 627
 
5640 pavelyakov 628
:void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
629
{
630
	EDI = in_date;
631
	EAX = 47;
632
	EBX = 2<<16;
633
	EDX = x<<16+y;
6280 punk_joker 634
	ESI = 0x90<<24+color;
5640 pavelyakov 635
	ECX = EDI.date.day;
636
	$int 0x40;
6285 leency 637
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 638
	ECX = EDI.date.month;
639
	$int 0x40;
6285 leency 640
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 641
	EBX = 4<<16;
642
	ECX = EDI.date.year;
643
	$int 0x40;
6285 leency 644
	DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
645
	DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
5640 pavelyakov 646
}
647
 
5646 pavelyakov 648
:void __path_name__(dword BUF,PATH)
649
{
650
	dword beg = PATH;
651
	dword pos = PATH;
652
	dword sav = PATH;
653
	dword i;
654
	while(DSBYTE[pos])
655
	{
656
		if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
657
		pos++;
658
	}
659
	i = sav-beg;
660
	while(i)
661
	{
662
		DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
663
		beg++;
664
		BUF++;
665
		i--;
666
	}
667
	/*while(DSBYTE[beg])
668
	{
669
		DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
670
		beg++;
671
		BUF1++;
672
	}*/
673
	//DSBYTE[BUF1] = 0;
674
	DSBYTE[BUF] = 0;
675
}
5648 pavelyakov 676
char __BUF_DIR__[4096];
677
:struct SELF
678
{
679
	dword dir;
680
	dword file;
681
	dword path;
682
} self;
5646 pavelyakov 683
 
6791 leency 684
dword __generator; // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
5575 pavelyakov 685
 
5582 pavelyakov 686
:dword program_path_length;
5576 pavelyakov 687
 
5575 pavelyakov 688
//The initialization of the initial data before running
5648 pavelyakov 689
void ______INIT______()
5575 pavelyakov 690
{
6761 leency 691
	//if (program_path[0]!='/') I_Path++;
6759 leency 692
 
5648 pavelyakov 693
	self.dir = #__BUF_DIR__;
694
	self.file = 0;
695
	self.path = I_Path;
696
	__path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
5646 pavelyakov 697
 
6041 leency 698
	skin_height  = GetSkinHeight();
6771 leency 699
	screen.width = GetScreenWidth()+1;
700
	screen.height = GetScreenHeight()+1;
5582 pavelyakov 701
 
5575 pavelyakov 702
	__generator = GetStartTime();
5651 pavelyakov 703
 
6021 leency 704
	mem_init();
5651 pavelyakov 705
 
6735 leency 706
 
5575 pavelyakov 707
	main();
5933 pavelyakov 708
	ExitProcess();
5598 pavelyakov 709
}
5648 pavelyakov 710
______STOP______:
6021 leency 711
#endif
712
 
713
#ifndef INCLUDE_MEM_H
714
#include "../lib/mem.h"
715
#endif
6058 leency 716
 
717
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
718
#include "../lib/debug.h"
719
#endif