Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7235 | Rev 7254 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5576 pavelyakov 5
 
5676 pavelyakov 6
#pragma option OST
7
#pragma option ON
8
#pragma option cri-
9
#pragma option -CPA
10
#initallvar 0
11
#jumptomain FALSE
12
 
3067 leency 13
#startaddress 0
5676 pavelyakov 14
 
3067 leency 15
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 16
 
3067 leency 17
char  os_name[8]  = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
18
dword os_version  = 0x00000001;
5648 pavelyakov 19
dword start_addr  = #______INIT______;
20
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 21
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
22
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 23
dword I_Param   = #param;
24
dword I_Path    = #program_path;
25
char param[4096];
26
char program_path[4096];
27
 
6651 leency 28
#define bool   int
5883 pavelyakov 29
 
3363 leency 30
#define NULL   0
31
#define OLD   -1
32
#define true   1
33
#define false   0
34
 
6039 leency 35
//Process Events
4536 leency 36
#define evReDraw 1
37
#define evKey   2
38
#define evButton 3
6978 leency 39
#define evExit  4
5576 pavelyakov 40
#define evDesktop 5
3067 leency 41
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 42
#define evIPC   7
4536 leency 43
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 44
#define evDebug  9
3067 leency 45
 
6978 leency 46
//Event mask bits for function 40
7031 leency 47
#define EVM_REDRAW        1b
48
#define EVM_KEY         10b
49
#define EVM_BUTTON       100b
50
#define EVM_EXIT        1000b
51
#define EVM_BACKGROUND    10000b
52
#define EVM_MOUSE      100000b
53
#define EVM_IPC       1000000b
54
#define EVM_STACK     10000000b
55
#define EVM_DEBUG     100000000b
56
#define EVM_STACK2    1000000000b
6978 leency 57
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
58
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
59
 
3067 leency 60
//Button options
61
#define BT_DEL   0x80000000
62
#define BT_HIDE   0x40000000
63
#define BT_NOFRAME 0x20000000
64
 
7054 leency 65
#define CLOSE_BTN 1
66
 
3067 leency 67
//-------------------------------------------------------------------------
68
 
5674 pavelyakov 69
#include "../lib/system.h"
70
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 71
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 72
 
6751 leency 73
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 74
 
5477 leency 75
:struct raw_image {
76
	dword w, h, data;
77
};
78
 
3067 leency 79
//------------------------------------------------------------------------------
5582 pavelyakov 80
:dword wait_event_code;
3067 leency 81
inline fastcall dword WaitEvent()
82
{
83
	$mov eax,10
84
	$int 0x40
5576 pavelyakov 85
	wait_event_code = EAX;
5591 pavelyakov 86
	//if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
87
	//return wait_event_code;
3067 leency 88
}
89
 
90
inline fastcall dword CheckEvent()
91
{
92
	$mov eax,11
93
	$int 0x40
94
}
95
 
5576 pavelyakov 96
inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
3067 leency 97
{
98
	$mov eax,23
99
	$int 0x40
100
}
101
 
6978 leency 102
inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
3067 leency 103
{
104
	$mov eax,40
105
	$int 0x40
106
}
107
 
108
 
5576 pavelyakov 109
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 110
{
111
	$mov eax, 5
112
	$int 0x40
113
}
114
 
115
inline fastcall word GetButtonID()
116
{
117
	$mov eax,17
118
	$int 0x40
119
	$shr eax,8
120
}
121
 
122
inline fastcall dword GetFreeRAM()
123
{
124
	$mov eax, 18
125
	$mov ebx, 16
126
	$int 0x40
6980 leency 127
	//return eax = free RAM in Kb
3067 leency 128
}
129
 
6791 leency 130
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 131
{
132
	$mov eax, 68
133
	$mov ebx, 16
134
	$int 0x40
6791 leency 135
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 136
}
137
 
6791 leency 138
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 139
{
140
	$mov eax, 68
141
	$mov ebx, 17
142
	$int 0x40
6791 leency 143
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 144
}
145
 
146
struct proc_info
147
{
148
	#define SelfInfo -1
149
	dword	use_cpu;
150
	word	pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
4137 leency 151
	unsigned char name[11];
3067 leency 152
	char	rezerv2;
153
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
154
	word	status_slot,rezerv3;
155
	dword	work_left,work_top,work_width,work_height;
156
	char	status_window;
3107 leency 157
	dword  cwidth,cheight;
158
	byte  reserved[1024-71-8];
3067 leency 159
};
160
 
7225 leency 161
:void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
3067 leency 162
{
7225 leency 163
	skin_height = GetSkinHeight();
164
	EAX = 9;
165
	EBX = _process_struct_pointer;
166
	ECX = _process_id;
3067 leency 167
	$int 0x40
3107 leency 168
	DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
7051 leency 169
	DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
3067 leency 170
}
171
 
172
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
173
{
174
	$mov eax,34
175
	$int 0x40
176
}
177
 
178
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
179
{
180
	EAX = 18;
181
	EBX = 21;
182
	$int 0x40
183
}
184
 
185
inline fastcall int GetActiveProcess()
186
{
187
	EAX = 18;
188
	EBX = 7;
189
	$int 0x40
190
}
191
 
4081 leency 192
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
193
{
4166 leency 194
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
195
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 196
	return 0;
197
}
198
 
3114 leency 199
inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
200
{
201
	EAX = 18;
202
	EBX = 3;
203
	$int 0x40
204
}
205
 
5421 leency 206
inline fastcall int MinimizeWindow()
207
{
208
	EAX = 18;
209
	EBX = 10;
210
	$int 0x40
211
}
212
 
5576 pavelyakov 213
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 214
{
215
	$mov eax,51
216
	$mov ebx,1
217
	$int 0x40
218
}
219
 
220
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
221
{
222
	$mov eax,68
223
	$mov ebx,1
224
	$int 0x40
225
}
226
 
3458 leency 227
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 228
{
229
	$mov eax, 72
230
	$mov ebx, 1
231
	$int 0x40
232
}
233
 
3067 leency 234
inline fastcall int KillProcess( ECX)
235
{
236
	$mov eax,18;
237
	$mov ebx,18;
238
	$int 0x40
239
}
240
 
241
#define TURN_OFF 2
242
#define REBOOT 3
243
#define KERNEL 4
244
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
245
{
246
	$mov eax, 18
247
	$mov ebx, 9
248
	$int 0x40
249
}
250
 
251
inline fastcall ExitProcess()
252
{
253
	$mov eax,-1;
254
	$int 0x40
255
}
256
 
257
//------------------------------------------------------------------------------
258
 
6563 leency 259
inline fastcall void SetCurDir( ECX)
260
{
261
 EAX=30;
262
 EBX=1;
263
 $int 0x40
264
}
6504 punk_joker 265
 
266
 
6791 leency 267
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
6662 leency 268
#define SYS_LANG_ENG 1
269
#define SYS_LANG_FIN 2
270
#define SYS_LANG_GER 3
271
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 272
inline fastcall int GetSystemLanguage()
273
{
274
	EAX = 26;
275
	EBX = 5;
276
	$int 0x40
277
}
278
 
7235 leency 279
#define BUTTON_STYLE_FLAT 0
280
#define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
281
inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
282
{
283
	$mov eax,48
284
	$mov ebx,1
285
	int 64
286
}
287
 
3067 leency 288
inline fastcall GetSkinHeight()
289
{
290
	$push ebx
291
	$mov eax,48
292
	$mov ebx,4
293
	$int 0x40
294
	$pop ebx
295
}
296
 
297
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
298
{
299
	EAX = 48;
300
	EBX = 8;
301
	$int 0x40
302
}
303
 
304
inline fastcall int GetScreenWidth()
305
{
306
	$mov eax, 14
307
	$int 0x40
308
	$shr eax, 16
309
}
310
 
311
inline fastcall int GetScreenHeight()
312
{
313
	$mov eax, 14
314
	$int 0x40
315
	$and eax,0x0000FFFF
316
}
317
 
5421 leency 318
inline fastcall int GetClientTop()
319
{
320
	$mov eax, 48
321
	$mov ebx, 5
322
	$int 0x40
6058 leency 323
	$mov eax, ebx
324
	$shr eax, 16
5421 leency 325
}
326
 
327
inline fastcall int GetClientHeight()
328
{
329
	$mov eax, 48
330
	$mov ebx, 5
331
	$int 0x40
6058 leency 332
	$mov eax, ebx
5421 leency 333
}
334
 
3067 leency 335
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
336
{
337
	$mov eax, 68
338
	$mov ebx, 19
339
	$int 0x40
340
}
341
 
342
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
343
{
344
	$shr eax,cl
345
	$and eax,1
346
}
347
 
7166 leency 348
:void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
349
{
350
	EAX = 48;
351
	EBX = 6;
352
	ECX = _left * 65536 + _right;
353
	EDX = _top * 65536 + _bottom;
354
	$int 64;
355
}
356
 
3067 leency 357
//------------------------------------------------------------------------------
358
 
6746 leency 359
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 360
{
361
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
362
	EBX = 1;
363
	$int 0x40
364
 
5576 pavelyakov 365
	$xor EAX,EAX
6746 leency 366
	EBX = _x << 16 + _w;
367
	ECX = _y << 16 + _h;
368
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
369
	EDI = _title;
370
	ESI = _flags;
3067 leency 371
	$int 0x40
372
 
6742 leency 373
 
3067 leency 374
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
375
	EBX = 2;
376
	$int 0x40
377
}
378
 
379
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
380
{
381
	$mov eax, 67
382
	$int 0x40
383
}
384
 
385
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
386
{
387
	EAX = 71;
388
	EBX = 1;
389
	$int 0x40;
390
}
391
 
6794 leency 392
// @EDX is a process id, -1 for self
6791 leency 393
// @ESI is a new LayerBehaviour
394
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
6794 leency 395
#define ZPOS_DESKTOP   -2
396
#define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
397
#define ZPOS_NORMAL   0
398
#define ZPOS_ALWAYS_TOP 1
6791 leency 399
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
400
{
401
	EAX = 18;
402
	EBX = 25;
403
	ECX = 2;
404
	$int 64
405
}
406
 
6735 leency 407
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 408
{
409
	EAX = 4;
410
	EBX = x<<16+y;
411
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 412
	EDX = str_offset;
3363 leency 413
	ESI = 0;
3067 leency 414
	$int 0x40;
3107 leency 415
	$add ebx, 1<<16
416
	$int 0x40
3067 leency 417
}
418
 
6735 leency 419
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 420
{
421
	EAX = 4;
422
	EBX = x<<16+y;
423
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 424
	EDX = str_offset;
3107 leency 425
	$int 0x40;
426
}
427
 
6742 leency 428
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 429
{
430
	EAX = 4;
431
	EBX = x<<16+y;
432
	ECX = fontType<<24+color;
6742 leency 433
	EDX = str_offset;
434
	EDI = buf_offset;
3467 leency 435
	$int 0x40;
436
}
437
 
6742 leency 438
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
3067 leency 439
{
440
	EAX = 47;
441
	EBX = count<<16;
6735 leency 442
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 443
	EDX = x<<16+y;
444
	ESI = fontType<<24+color;
445
	$int 0x40;
446
}
447
 
6735 leency 448
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 449
{
450
 EAX = 36;
6735 leency 451
 EBX = dst_offset;
3363 leency 452
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 453
 EDX = x << 16 + y;
454
 $int 0x40;
455
}
456
 
6791 leency 457
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 458
{
6791 leency 459
	EAX = 35;
460
	EBX = _y * screen.width + _x;
461
	$int 64
3067 leency 462
}
463
 
7089 leency 464
#define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
465
#define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
7160 leency 466
:void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
7089 leency 467
{
468
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
469
	$mov   ebx,4    // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
470
	$mov   ecx,mode  // drawing mode - tile (1), stretch (2)
471
	$int   64
472
 
473
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
474
	$mov   ebx,1    // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
475
	$mov   ecx,w    // width
476
	$mov   edx,h    // height
477
	$int   64
478
 
479
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
480
	$mov   ebx,5    // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
481
	$mov   ecx,image  // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
482
	$mov   edx,0    // offset in data of the background image
483
	ESI   = 3*w*h;  // size of data in bytes = 3 * number of pixels
484
	$int   64
485
 
486
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
487
	$mov   ebx,3    // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
488
	$int   64
489
}
490
 
6735 leency 491
:void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 492
{
493
	EAX = 7;
6735 leency 494
	EBX = data_offset;
3067 leency 495
	ECX = w<<16+h;
496
	EDX = x<<16+y;
497
	$int 0x40
498
}
499
 
7163 leency 500
:void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
3067 leency 501
{
502
	EAX = 65;
7163 leency 503
	EBX = inbuf;
3067 leency 504
	ECX = w<<16+h;
505
	EDX = x<<16+y;
7163 leency 506
	ESI = bits;
507
	EDI = pal;
3067 leency 508
	EBP = 0;
509
	$int 0x40
6742 leency 510
}
3067 leency 511
 
512
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
513
{
514
 EAX=1;
515
 $int 0x40
516
}
517
 
6742 leency 518
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 519
{
3225 leency 520
	if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
3067 leency 521
	EAX = 13;
522
	EBX = x<<16+w;
523
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 524
	EDX = color;
6058 leency 525
	$int 0x40
3067 leency 526
}
527
 
7203 leency 528
:void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3067 leency 529
{
3107 leency 530
	EAX = 8;
7203 leency 531
	EDX = id + BT_DEL;
3107 leency 532
	$int 0x40;
7203 leency 533
	EDX = id;
534
	ESI = color;
3067 leency 535
	EBX = x<<16+w;
536
	ECX = y<<16+h;
537
	$int 0x40
538
}
539
 
5582 pavelyakov 540
inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
541
{
542
	EAX = 18;
543
	EBX = 22;
544
	ECX = 3;
545
	EDX = ID_REFRESH;
546
	$int 0x40
547
	EAX = 18;
548
	EBX = 3;
549
	EDX = ID_ACTIVE;
550
	$int 0x40
551
}
552
 
6742 leency 553
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 554
{
555
	EAX = 8;
556
	EBX = x<<16+w;
557
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 558
	EDX = id;
559
	ESI = color;
3107 leency 560
	$int 0x40
561
}
562
 
7160 leency 563
:void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
6791 leency 564
{
565
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
566
}
567
 
7166 leency 568
:void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
569
{
570
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
571
}
572
 
6791 leency 573
:void EventDragWindow()
574
{
575
	dword tmp_x,tmp_y;
576
	dword z1,z2;
577
	tmp_x = mouse.x;
578
	tmp_y = mouse.y;
579
	do {
580
		mouse.get();
581
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
582
		{
583
			z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
584
			z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
585
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
586
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
587
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
588
			draw_window();
589
		}
590
		pause(1);
591
	} while (mouse.lkm);
592
}
593
 
594
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
595
{
596
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
597
}
598
 
3067 leency 599
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
600
{
601
	EAX = 8;
602
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 603
	$int 0x40
5548 leency 604
}
605
 
606
inline fastcall dword GetStartTime()
607
{
608
	$mov eax,26
609
	$mov ebx,9
610
	$int 0x40
5575 pavelyakov 611
}
612
 
5606 pavelyakov 613
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
614
:void _EventRedrawWindow()
615
{
7244 leency 616
	DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
617
	//pause(10);
618
	ExitProcess();
5606 pavelyakov 619
}
5760 pavelyakov 620
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 621
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
622
{
623
	X_EventRedrawWindow = x;
624
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 625
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 626
}
627
 
5582 pavelyakov 628
:struct _screen
629
{
630
	dword width,height;
631
} screen;
632
 
6041 leency 633
:byte skin_height;
5582 pavelyakov 634
 
5640 pavelyakov 635
:void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
636
{
637
	EDI = in_date;
638
	EAX = 47;
639
	EBX = 2<<16;
640
	EDX = x<<16+y;
6280 punk_joker 641
	ESI = 0x90<<24+color;
5640 pavelyakov 642
	ECX = EDI.date.day;
643
	$int 0x40;
6285 leency 644
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 645
	ECX = EDI.date.month;
646
	$int 0x40;
6285 leency 647
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 648
	EBX = 4<<16;
649
	ECX = EDI.date.year;
650
	$int 0x40;
6285 leency 651
	DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
652
	DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
5640 pavelyakov 653
}
654
 
5646 pavelyakov 655
:void __path_name__(dword BUF,PATH)
656
{
657
	dword beg = PATH;
658
	dword pos = PATH;
659
	dword sav = PATH;
660
	dword i;
661
	while(DSBYTE[pos])
662
	{
663
		if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
664
		pos++;
665
	}
666
	i = sav-beg;
667
	while(i)
668
	{
669
		DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
670
		beg++;
671
		BUF++;
672
		i--;
673
	}
674
	/*while(DSBYTE[beg])
675
	{
676
		DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
677
		beg++;
678
		BUF1++;
679
	}*/
680
	//DSBYTE[BUF1] = 0;
681
	DSBYTE[BUF] = 0;
682
}
5648 pavelyakov 683
char __BUF_DIR__[4096];
684
:struct SELF
685
{
686
	dword dir;
687
	dword file;
688
	dword path;
689
} self;
5646 pavelyakov 690
 
6791 leency 691
dword __generator; // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
5575 pavelyakov 692
 
5582 pavelyakov 693
:dword program_path_length;
5576 pavelyakov 694
 
5575 pavelyakov 695
//The initialization of the initial data before running
5648 pavelyakov 696
void ______INIT______()
5575 pavelyakov 697
{
6761 leency 698
	//if (program_path[0]!='/') I_Path++;
6759 leency 699
 
5648 pavelyakov 700
	self.dir = #__BUF_DIR__;
701
	self.file = 0;
702
	self.path = I_Path;
703
	__path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
5646 pavelyakov 704
 
6041 leency 705
	skin_height  = GetSkinHeight();
6771 leency 706
	screen.width = GetScreenWidth()+1;
707
	screen.height = GetScreenHeight()+1;
5582 pavelyakov 708
 
5575 pavelyakov 709
	__generator = GetStartTime();
5651 pavelyakov 710
 
6021 leency 711
	mem_init();
5651 pavelyakov 712
 
6735 leency 713
 
5575 pavelyakov 714
	main();
5933 pavelyakov 715
	ExitProcess();
5598 pavelyakov 716
}
5648 pavelyakov 717
______STOP______:
6021 leency 718
#endif
719
 
720
#ifndef INCLUDE_MEM_H
721
#include "../lib/mem.h"
722
#endif
6058 leency 723
 
724
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
725
#include "../lib/debug.h"
726
#endif