Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7203 | Rev 7227 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5576 pavelyakov 5
 
5676 pavelyakov 6
#pragma option OST
7
#pragma option ON
8
#pragma option cri-
9
#pragma option -CPA
10
#initallvar 0
11
#jumptomain FALSE
12
 
3067 leency 13
#startaddress 0
5676 pavelyakov 14
 
3067 leency 15
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 16
 
3067 leency 17
char  os_name[8]  = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
18
dword os_version  = 0x00000001;
5648 pavelyakov 19
dword start_addr  = #______INIT______;
20
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 21
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
22
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 23
dword I_Param   = #param;
24
dword I_Path    = #program_path;
25
char param[4096];
26
char program_path[4096];
27
 
6651 leency 28
#define bool   int
5883 pavelyakov 29
 
3363 leency 30
#define NULL   0
31
#define OLD   -1
32
#define true   1
33
#define false   0
34
 
6039 leency 35
//Process Events
4536 leency 36
#define evReDraw 1
37
#define evKey   2
38
#define evButton 3
6978 leency 39
#define evExit  4
5576 pavelyakov 40
#define evDesktop 5
3067 leency 41
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 42
#define evIPC   7
4536 leency 43
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 44
#define evDebug  9
3067 leency 45
 
6978 leency 46
//Event mask bits for function 40
7031 leency 47
#define EVM_REDRAW        1b
48
#define EVM_KEY         10b
49
#define EVM_BUTTON       100b
50
#define EVM_EXIT        1000b
51
#define EVM_BACKGROUND    10000b
52
#define EVM_MOUSE      100000b
53
#define EVM_IPC       1000000b
54
#define EVM_STACK     10000000b
55
#define EVM_DEBUG     100000000b
56
#define EVM_STACK2    1000000000b
6978 leency 57
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
58
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
59
 
3067 leency 60
//Button options
61
#define BT_DEL   0x80000000
62
#define BT_HIDE   0x40000000
63
#define BT_NOFRAME 0x20000000
64
 
7054 leency 65
#define CLOSE_BTN 1
66
 
3067 leency 67
//-------------------------------------------------------------------------
68
 
5674 pavelyakov 69
#include "../lib/system.h"
70
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 71
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 72
 
6751 leency 73
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 74
 
5477 leency 75
:struct raw_image {
76
	dword w, h, data;
77
};
78
 
3067 leency 79
//------------------------------------------------------------------------------
5582 pavelyakov 80
:dword wait_event_code;
3067 leency 81
inline fastcall dword WaitEvent()
82
{
83
	$mov eax,10
84
	$int 0x40
5576 pavelyakov 85
	wait_event_code = EAX;
5591 pavelyakov 86
	//if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
87
	//return wait_event_code;
3067 leency 88
}
89
 
90
inline fastcall dword CheckEvent()
91
{
92
	$mov eax,11
93
	$int 0x40
94
}
95
 
5576 pavelyakov 96
inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
3067 leency 97
{
98
	$mov eax,23
99
	$int 0x40
100
}
101
 
6978 leency 102
inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
3067 leency 103
{
104
	$mov eax,40
105
	$int 0x40
106
}
107
 
108
 
5576 pavelyakov 109
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 110
{
111
	$mov eax, 5
112
	$int 0x40
113
}
114
 
115
inline fastcall word GetButtonID()
116
{
117
	$mov eax,17
118
	$int 0x40
119
	$shr eax,8
120
}
121
 
122
inline fastcall dword GetFreeRAM()
123
{
124
	$mov eax, 18
125
	$mov ebx, 16
126
	$int 0x40
6980 leency 127
	//return eax = free RAM in Kb
3067 leency 128
}
129
 
6791 leency 130
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 131
{
132
	$mov eax, 68
133
	$mov ebx, 16
134
	$int 0x40
6791 leency 135
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 136
}
137
 
6791 leency 138
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 139
{
140
	$mov eax, 68
141
	$mov ebx, 17
142
	$int 0x40
6791 leency 143
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 144
}
145
 
146
struct proc_info
147
{
148
	#define SelfInfo -1
149
	dword	use_cpu;
150
	word	pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
4137 leency 151
	unsigned char name[11];
3067 leency 152
	char	rezerv2;
153
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
154
	word	status_slot,rezerv3;
155
	dword	work_left,work_top,work_width,work_height;
156
	char	status_window;
3107 leency 157
	dword  cwidth,cheight;
158
	byte  reserved[1024-71-8];
3067 leency 159
};
160
 
7225 leency 161
:void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
3067 leency 162
{
7225 leency 163
	skin_height = GetSkinHeight();
164
	EAX = 9;
165
	EBX = _process_struct_pointer;
166
	ECX = _process_id;
3067 leency 167
	$int 0x40
3107 leency 168
	DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
7051 leency 169
	DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
3067 leency 170
}
171
 
172
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
173
{
174
	$mov eax,34
175
	$int 0x40
176
}
177
 
178
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
179
{
180
	EAX = 18;
181
	EBX = 21;
182
	$int 0x40
183
}
184
 
185
inline fastcall int GetActiveProcess()
186
{
187
	EAX = 18;
188
	EBX = 7;
189
	$int 0x40
190
}
191
 
4081 leency 192
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
193
{
4166 leency 194
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
195
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 196
	return 0;
197
}
198
 
3114 leency 199
inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
200
{
201
	EAX = 18;
202
	EBX = 3;
203
	$int 0x40
204
}
205
 
5421 leency 206
inline fastcall int MinimizeWindow()
207
{
208
	EAX = 18;
209
	EBX = 10;
210
	$int 0x40
211
}
212
 
5576 pavelyakov 213
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 214
{
215
	$mov eax,51
216
	$mov ebx,1
217
	$int 0x40
218
}
219
 
220
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
221
{
222
	$mov eax,68
223
	$mov ebx,1
224
	$int 0x40
225
}
226
 
3458 leency 227
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 228
{
229
	$mov eax, 72
230
	$mov ebx, 1
231
	$int 0x40
232
}
233
 
3067 leency 234
inline fastcall int KillProcess( ECX)
235
{
236
	$mov eax,18;
237
	$mov ebx,18;
238
	$int 0x40
239
}
240
 
241
#define TURN_OFF 2
242
#define REBOOT 3
243
#define KERNEL 4
244
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
245
{
246
	$mov eax, 18
247
	$mov ebx, 9
248
	$int 0x40
249
}
250
 
251
inline fastcall ExitProcess()
252
{
253
	$mov eax,-1;
254
	$int 0x40
255
}
256
 
257
//------------------------------------------------------------------------------
258
 
6563 leency 259
inline fastcall void SetCurDir( ECX)
260
{
261
 EAX=30;
262
 EBX=1;
263
 $int 0x40
264
}
6504 punk_joker 265
 
266
 
6791 leency 267
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
6662 leency 268
#define SYS_LANG_ENG 1
269
#define SYS_LANG_FIN 2
270
#define SYS_LANG_GER 3
271
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 272
inline fastcall int GetSystemLanguage()
273
{
274
	EAX = 26;
275
	EBX = 5;
276
	$int 0x40
277
}
278
 
279
inline fastcall GetSkinHeight()
280
{
281
	$push ebx
282
	$mov eax,48
283
	$mov ebx,4
284
	$int 0x40
285
	$pop ebx
286
}
287
 
288
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
289
{
290
	EAX = 48;
291
	EBX = 8;
292
	$int 0x40
293
}
294
 
295
inline fastcall int GetScreenWidth()
296
{
297
	$mov eax, 14
298
	$int 0x40
299
	$shr eax, 16
300
}
301
 
302
inline fastcall int GetScreenHeight()
303
{
304
	$mov eax, 14
305
	$int 0x40
306
	$and eax,0x0000FFFF
307
}
308
 
5421 leency 309
inline fastcall int GetClientTop()
310
{
311
	$mov eax, 48
312
	$mov ebx, 5
313
	$int 0x40
6058 leency 314
	$mov eax, ebx
315
	$shr eax, 16
5421 leency 316
}
317
 
318
inline fastcall int GetClientHeight()
319
{
320
	$mov eax, 48
321
	$mov ebx, 5
322
	$int 0x40
6058 leency 323
	$mov eax, ebx
5421 leency 324
}
325
 
3067 leency 326
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
327
{
328
	$mov eax, 68
329
	$mov ebx, 19
330
	$int 0x40
331
}
332
 
333
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
334
{
335
	$shr eax,cl
336
	$and eax,1
337
}
338
 
7166 leency 339
:void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
340
{
341
	EAX = 48;
342
	EBX = 6;
343
	ECX = _left * 65536 + _right;
344
	EDX = _top * 65536 + _bottom;
345
	$int 64;
346
}
347
 
3067 leency 348
//------------------------------------------------------------------------------
349
 
6746 leency 350
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 351
{
352
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
353
	EBX = 1;
354
	$int 0x40
355
 
5576 pavelyakov 356
	$xor EAX,EAX
6746 leency 357
	EBX = _x << 16 + _w;
358
	ECX = _y << 16 + _h;
359
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
360
	EDI = _title;
361
	ESI = _flags;
3067 leency 362
	$int 0x40
363
 
6742 leency 364
 
3067 leency 365
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
366
	EBX = 2;
367
	$int 0x40
368
}
369
 
370
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
371
{
372
	$mov eax, 67
373
	$int 0x40
374
}
375
 
376
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
377
{
378
	EAX = 71;
379
	EBX = 1;
380
	$int 0x40;
381
}
382
 
6794 leency 383
// @EDX is a process id, -1 for self
6791 leency 384
// @ESI is a new LayerBehaviour
385
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
6794 leency 386
#define ZPOS_DESKTOP   -2
387
#define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
388
#define ZPOS_NORMAL   0
389
#define ZPOS_ALWAYS_TOP 1
6791 leency 390
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
391
{
392
	EAX = 18;
393
	EBX = 25;
394
	ECX = 2;
395
	$int 64
396
}
397
 
6735 leency 398
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 399
{
400
	EAX = 4;
401
	EBX = x<<16+y;
402
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 403
	EDX = str_offset;
3363 leency 404
	ESI = 0;
3067 leency 405
	$int 0x40;
3107 leency 406
	$add ebx, 1<<16
407
	$int 0x40
3067 leency 408
}
409
 
6735 leency 410
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 411
{
412
	EAX = 4;
413
	EBX = x<<16+y;
414
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 415
	EDX = str_offset;
3107 leency 416
	$int 0x40;
417
}
418
 
6742 leency 419
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 420
{
421
	EAX = 4;
422
	EBX = x<<16+y;
423
	ECX = fontType<<24+color;
6742 leency 424
	EDX = str_offset;
425
	EDI = buf_offset;
3467 leency 426
	$int 0x40;
427
}
428
 
6742 leency 429
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
3067 leency 430
{
431
	EAX = 47;
432
	EBX = count<<16;
6735 leency 433
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 434
	EDX = x<<16+y;
435
	ESI = fontType<<24+color;
436
	$int 0x40;
437
}
438
 
6735 leency 439
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 440
{
441
 EAX = 36;
6735 leency 442
 EBX = dst_offset;
3363 leency 443
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 444
 EDX = x << 16 + y;
445
 $int 0x40;
446
}
447
 
6791 leency 448
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 449
{
6791 leency 450
	EAX = 35;
451
	EBX = _y * screen.width + _x;
452
	$int 64
3067 leency 453
}
454
 
7089 leency 455
#define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
456
#define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
7160 leency 457
:void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
7089 leency 458
{
459
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
460
	$mov   ebx,4    // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
461
	$mov   ecx,mode  // drawing mode - tile (1), stretch (2)
462
	$int   64
463
 
464
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
465
	$mov   ebx,1    // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
466
	$mov   ecx,w    // width
467
	$mov   edx,h    // height
468
	$int   64
469
 
470
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
471
	$mov   ebx,5    // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
472
	$mov   ecx,image  // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
473
	$mov   edx,0    // offset in data of the background image
474
	ESI   = 3*w*h;  // size of data in bytes = 3 * number of pixels
475
	$int   64
476
 
477
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
478
	$mov   ebx,3    // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
479
	$int   64
480
}
481
 
6735 leency 482
:void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 483
{
484
	EAX = 7;
6735 leency 485
	EBX = data_offset;
3067 leency 486
	ECX = w<<16+h;
487
	EDX = x<<16+y;
488
	$int 0x40
489
}
490
 
7163 leency 491
:void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
3067 leency 492
{
493
	EAX = 65;
7163 leency 494
	EBX = inbuf;
3067 leency 495
	ECX = w<<16+h;
496
	EDX = x<<16+y;
7163 leency 497
	ESI = bits;
498
	EDI = pal;
3067 leency 499
	EBP = 0;
500
	$int 0x40
6742 leency 501
}
3067 leency 502
 
503
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
504
{
505
 EAX=1;
506
 $int 0x40
507
}
508
 
6742 leency 509
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 510
{
3225 leency 511
	if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
3067 leency 512
	EAX = 13;
513
	EBX = x<<16+w;
514
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 515
	EDX = color;
6058 leency 516
	$int 0x40
3067 leency 517
}
518
 
7203 leency 519
:void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3067 leency 520
{
3107 leency 521
	EAX = 8;
7203 leency 522
	EDX = id + BT_DEL;
3107 leency 523
	$int 0x40;
7203 leency 524
	EDX = id;
525
	ESI = color;
3067 leency 526
	EBX = x<<16+w;
527
	ECX = y<<16+h;
528
	$int 0x40
529
}
530
 
5582 pavelyakov 531
inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
532
{
533
	EAX = 18;
534
	EBX = 22;
535
	ECX = 3;
536
	EDX = ID_REFRESH;
537
	$int 0x40
538
	EAX = 18;
539
	EBX = 3;
540
	EDX = ID_ACTIVE;
541
	$int 0x40
542
}
543
 
6742 leency 544
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 545
{
546
	EAX = 8;
547
	EBX = x<<16+w;
548
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 549
	EDX = id;
550
	ESI = color;
3107 leency 551
	$int 0x40
552
}
553
 
7160 leency 554
:void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
6791 leency 555
{
556
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
557
}
558
 
7166 leency 559
:void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
560
{
561
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
562
}
563
 
6791 leency 564
:void EventDragWindow()
565
{
566
	dword tmp_x,tmp_y;
567
	dword z1,z2;
568
	tmp_x = mouse.x;
569
	tmp_y = mouse.y;
570
	do {
571
		mouse.get();
572
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
573
		{
574
			z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
575
			z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
576
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
577
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
578
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
579
			draw_window();
580
		}
581
		pause(1);
582
	} while (mouse.lkm);
583
}
584
 
585
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
586
{
587
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
588
}
589
 
3067 leency 590
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
591
{
592
	EAX = 8;
593
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 594
	$int 0x40
5548 leency 595
}
596
 
597
inline fastcall dword GetStartTime()
598
{
599
	$mov eax,26
600
	$mov ebx,9
601
	$int 0x40
5575 pavelyakov 602
}
603
 
5606 pavelyakov 604
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
605
:void _EventRedrawWindow()
606
{
607
	loop()switch(WaitEvent())
608
	{
609
		case evReDraw:
6747 leency 610
			DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
5606 pavelyakov 611
			pause(10);
612
			ExitProcess();
613
			break;
614
	}
615
}
5760 pavelyakov 616
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 617
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
618
{
619
	X_EventRedrawWindow = x;
620
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 621
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 622
}
623
 
7089 leency 624
:struct rect
5576 pavelyakov 625
{
6285 leency 626
	dword x,y,w,h;
6738 leency 627
	void set_size();
6285 leency 628
};
629
 
7089 leency 630
:void rect::set_size(dword _x, _y, _w, _h)
5576 pavelyakov 631
{
6285 leency 632
	x=_x;
633
	y=_y;
634
	w=_w;
635
	h=_h;
5576 pavelyakov 636
}
637
 
5582 pavelyakov 638
:struct _screen
639
{
640
	dword width,height;
641
} screen;
642
 
6041 leency 643
:byte skin_height;
5582 pavelyakov 644
 
5640 pavelyakov 645
:void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
646
{
647
	EDI = in_date;
648
	EAX = 47;
649
	EBX = 2<<16;
650
	EDX = x<<16+y;
6280 punk_joker 651
	ESI = 0x90<<24+color;
5640 pavelyakov 652
	ECX = EDI.date.day;
653
	$int 0x40;
6285 leency 654
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 655
	ECX = EDI.date.month;
656
	$int 0x40;
6285 leency 657
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 658
	EBX = 4<<16;
659
	ECX = EDI.date.year;
660
	$int 0x40;
6285 leency 661
	DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
662
	DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
5640 pavelyakov 663
}
664
 
5646 pavelyakov 665
:void __path_name__(dword BUF,PATH)
666
{
667
	dword beg = PATH;
668
	dword pos = PATH;
669
	dword sav = PATH;
670
	dword i;
671
	while(DSBYTE[pos])
672
	{
673
		if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
674
		pos++;
675
	}
676
	i = sav-beg;
677
	while(i)
678
	{
679
		DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
680
		beg++;
681
		BUF++;
682
		i--;
683
	}
684
	/*while(DSBYTE[beg])
685
	{
686
		DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
687
		beg++;
688
		BUF1++;
689
	}*/
690
	//DSBYTE[BUF1] = 0;
691
	DSBYTE[BUF] = 0;
692
}
5648 pavelyakov 693
char __BUF_DIR__[4096];
694
:struct SELF
695
{
696
	dword dir;
697
	dword file;
698
	dword path;
699
} self;
5646 pavelyakov 700
 
6791 leency 701
dword __generator; // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
5575 pavelyakov 702
 
5582 pavelyakov 703
:dword program_path_length;
5576 pavelyakov 704
 
5575 pavelyakov 705
//The initialization of the initial data before running
5648 pavelyakov 706
void ______INIT______()
5575 pavelyakov 707
{
6761 leency 708
	//if (program_path[0]!='/') I_Path++;
6759 leency 709
 
5648 pavelyakov 710
	self.dir = #__BUF_DIR__;
711
	self.file = 0;
712
	self.path = I_Path;
713
	__path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
5646 pavelyakov 714
 
6041 leency 715
	skin_height  = GetSkinHeight();
6771 leency 716
	screen.width = GetScreenWidth()+1;
717
	screen.height = GetScreenHeight()+1;
5582 pavelyakov 718
 
5575 pavelyakov 719
	__generator = GetStartTime();
5651 pavelyakov 720
 
6021 leency 721
	mem_init();
5651 pavelyakov 722
 
6735 leency 723
 
5575 pavelyakov 724
	main();
5933 pavelyakov 725
	ExitProcess();
5598 pavelyakov 726
}
5648 pavelyakov 727
______STOP______:
6021 leency 728
#endif
729
 
730
#ifndef INCLUDE_MEM_H
731
#include "../lib/mem.h"
732
#endif
6058 leency 733
 
734
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
735
#include "../lib/debug.h"
736
#endif