Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7163 | Rev 7182 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5576 pavelyakov 5
 
5676 pavelyakov 6
#pragma option OST
7
#pragma option ON
8
#pragma option cri-
9
#pragma option -CPA
10
#initallvar 0
11
#jumptomain FALSE
12
 
3067 leency 13
#startaddress 0
5676 pavelyakov 14
 
3067 leency 15
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 16
 
3067 leency 17
char  os_name[8]  = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
18
dword os_version  = 0x00000001;
5648 pavelyakov 19
dword start_addr  = #______INIT______;
20
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 21
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
22
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 23
dword I_Param   = #param;
24
dword I_Path    = #program_path;
25
char param[4096];
26
char program_path[4096];
27
 
6651 leency 28
#define bool   int
5883 pavelyakov 29
 
3363 leency 30
#define NULL   0
31
#define OLD   -1
32
#define true   1
33
#define false   0
34
 
6039 leency 35
//Process Events
4536 leency 36
#define evReDraw 1
37
#define evKey   2
38
#define evButton 3
6978 leency 39
#define evExit  4
5576 pavelyakov 40
#define evDesktop 5
3067 leency 41
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 42
#define evIPC   7
4536 leency 43
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 44
#define evDebug  9
3067 leency 45
 
6978 leency 46
//Event mask bits for function 40
7031 leency 47
#define EVM_REDRAW        1b
48
#define EVM_KEY         10b
49
#define EVM_BUTTON       100b
50
#define EVM_EXIT        1000b
51
#define EVM_BACKGROUND    10000b
52
#define EVM_MOUSE      100000b
53
#define EVM_IPC       1000000b
54
#define EVM_STACK     10000000b
55
#define EVM_DEBUG     100000000b
56
#define EVM_STACK2    1000000000b
6978 leency 57
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
58
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
59
 
3067 leency 60
//Button options
61
#define BT_DEL   0x80000000
62
#define BT_HIDE   0x40000000
63
#define BT_NOFRAME 0x20000000
64
 
7054 leency 65
#define CLOSE_BTN 1
66
 
3067 leency 67
//-------------------------------------------------------------------------
68
 
5674 pavelyakov 69
#include "../lib/system.h"
70
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 71
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 72
 
6751 leency 73
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 74
 
5477 leency 75
:struct raw_image {
76
	dword w, h, data;
77
};
78
 
3067 leency 79
//------------------------------------------------------------------------------
5582 pavelyakov 80
:dword wait_event_code;
3067 leency 81
inline fastcall dword WaitEvent()
82
{
83
	$mov eax,10
84
	$int 0x40
5576 pavelyakov 85
	wait_event_code = EAX;
5591 pavelyakov 86
	//if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
87
	//return wait_event_code;
3067 leency 88
}
89
 
90
inline fastcall dword CheckEvent()
91
{
92
	$mov eax,11
93
	$int 0x40
94
}
95
 
5576 pavelyakov 96
inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
3067 leency 97
{
98
	$mov eax,23
99
	$int 0x40
100
}
101
 
6978 leency 102
inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
3067 leency 103
{
104
	$mov eax,40
105
	$int 0x40
106
}
107
 
108
 
5576 pavelyakov 109
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 110
{
111
	$mov eax, 5
112
	$int 0x40
113
}
114
 
115
inline fastcall word GetButtonID()
116
{
117
	$mov eax,17
118
	$int 0x40
119
	$shr eax,8
120
}
121
 
122
inline fastcall dword GetFreeRAM()
123
{
124
	$mov eax, 18
125
	$mov ebx, 16
126
	$int 0x40
6980 leency 127
	//return eax = free RAM in Kb
3067 leency 128
}
129
 
6791 leency 130
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 131
{
132
	$mov eax, 68
133
	$mov ebx, 16
134
	$int 0x40
6791 leency 135
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 136
}
137
 
6791 leency 138
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 139
{
140
	$mov eax, 68
141
	$mov ebx, 17
142
	$int 0x40
6791 leency 143
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 144
}
145
 
146
struct proc_info
147
{
148
	#define SelfInfo -1
149
	dword	use_cpu;
150
	word	pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
4137 leency 151
	unsigned char name[11];
3067 leency 152
	char	rezerv2;
153
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
154
	word	status_slot,rezerv3;
155
	dword	work_left,work_top,work_width,work_height;
156
	char	status_window;
3107 leency 157
	dword  cwidth,cheight;
158
	byte  reserved[1024-71-8];
3067 leency 159
};
160
 
5576 pavelyakov 161
inline fastcall void GetProcessInfo(EBX, ECX)
3067 leency 162
{
163
	$mov eax,9;
164
	$int 0x40
3107 leency 165
	DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
7051 leency 166
	DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
3067 leency 167
}
168
 
169
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
170
{
171
	$mov eax,34
172
	$int 0x40
173
}
174
 
175
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
176
{
177
	EAX = 18;
178
	EBX = 21;
179
	$int 0x40
180
}
181
 
182
inline fastcall int GetActiveProcess()
183
{
184
	EAX = 18;
185
	EBX = 7;
186
	$int 0x40
187
}
188
 
4081 leency 189
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
190
{
4166 leency 191
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
192
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 193
	return 0;
194
}
195
 
3114 leency 196
inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
197
{
198
	EAX = 18;
199
	EBX = 3;
200
	$int 0x40
201
}
202
 
5421 leency 203
inline fastcall int MinimizeWindow()
204
{
205
	EAX = 18;
206
	EBX = 10;
207
	$int 0x40
208
}
209
 
5576 pavelyakov 210
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 211
{
212
	$mov eax,51
213
	$mov ebx,1
214
	$int 0x40
215
}
216
 
217
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
218
{
219
	$mov eax,68
220
	$mov ebx,1
221
	$int 0x40
222
}
223
 
3458 leency 224
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 225
{
226
	$mov eax, 72
227
	$mov ebx, 1
228
	$int 0x40
229
}
230
 
3067 leency 231
inline fastcall int KillProcess( ECX)
232
{
233
	$mov eax,18;
234
	$mov ebx,18;
235
	$int 0x40
236
}
237
 
238
#define TURN_OFF 2
239
#define REBOOT 3
240
#define KERNEL 4
241
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
242
{
243
	$mov eax, 18
244
	$mov ebx, 9
245
	$int 0x40
246
}
247
 
248
inline fastcall ExitProcess()
249
{
250
	$mov eax,-1;
251
	$int 0x40
252
}
253
 
254
//------------------------------------------------------------------------------
255
 
6563 leency 256
inline fastcall void SetCurDir( ECX)
257
{
258
 EAX=30;
259
 EBX=1;
260
 $int 0x40
261
}
6504 punk_joker 262
 
263
 
6791 leency 264
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
6662 leency 265
#define SYS_LANG_ENG 1
266
#define SYS_LANG_FIN 2
267
#define SYS_LANG_GER 3
268
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 269
inline fastcall int GetSystemLanguage()
270
{
271
	EAX = 26;
272
	EBX = 5;
273
	$int 0x40
274
}
275
 
276
inline fastcall GetSkinHeight()
277
{
278
	$push ebx
279
	$mov eax,48
280
	$mov ebx,4
281
	$int 0x40
282
	$pop ebx
283
}
284
 
285
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
286
{
287
	EAX = 48;
288
	EBX = 8;
289
	$int 0x40
290
}
291
 
292
inline fastcall int GetScreenWidth()
293
{
294
	$mov eax, 14
295
	$int 0x40
296
	$shr eax, 16
297
}
298
 
299
inline fastcall int GetScreenHeight()
300
{
301
	$mov eax, 14
302
	$int 0x40
303
	$and eax,0x0000FFFF
304
}
305
 
5421 leency 306
inline fastcall int GetClientTop()
307
{
308
	$mov eax, 48
309
	$mov ebx, 5
310
	$int 0x40
6058 leency 311
	$mov eax, ebx
312
	$shr eax, 16
5421 leency 313
}
314
 
315
inline fastcall int GetClientHeight()
316
{
317
	$mov eax, 48
318
	$mov ebx, 5
319
	$int 0x40
6058 leency 320
	$mov eax, ebx
5421 leency 321
}
322
 
3067 leency 323
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
324
{
325
	$mov eax, 68
326
	$mov ebx, 19
327
	$int 0x40
328
}
329
 
330
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
331
{
332
	$shr eax,cl
333
	$and eax,1
334
}
335
 
7166 leency 336
:void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
337
{
338
	EAX = 48;
339
	EBX = 6;
340
	ECX = _left * 65536 + _right;
341
	EDX = _top * 65536 + _bottom;
342
	$int 64;
343
}
344
 
3067 leency 345
//------------------------------------------------------------------------------
346
 
6746 leency 347
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 348
{
349
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
350
	EBX = 1;
351
	$int 0x40
352
 
5576 pavelyakov 353
	$xor EAX,EAX
6746 leency 354
	EBX = _x << 16 + _w;
355
	ECX = _y << 16 + _h;
356
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
357
	EDI = _title;
358
	ESI = _flags;
3067 leency 359
	$int 0x40
360
 
6742 leency 361
 
3067 leency 362
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
363
	EBX = 2;
364
	$int 0x40
365
}
366
 
367
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
368
{
369
	$mov eax, 67
370
	$int 0x40
371
}
372
 
373
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
374
{
375
	EAX = 71;
376
	EBX = 1;
377
	$int 0x40;
378
}
379
 
6794 leency 380
// @EDX is a process id, -1 for self
6791 leency 381
// @ESI is a new LayerBehaviour
382
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
6794 leency 383
#define ZPOS_DESKTOP   -2
384
#define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
385
#define ZPOS_NORMAL   0
386
#define ZPOS_ALWAYS_TOP 1
6791 leency 387
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
388
{
389
	EAX = 18;
390
	EBX = 25;
391
	ECX = 2;
392
	$int 64
393
}
394
 
6735 leency 395
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 396
{
397
	EAX = 4;
398
	EBX = x<<16+y;
399
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 400
	EDX = str_offset;
3363 leency 401
	ESI = 0;
3067 leency 402
	$int 0x40;
3107 leency 403
	$add ebx, 1<<16
404
	$int 0x40
3067 leency 405
}
406
 
6735 leency 407
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 408
{
409
	EAX = 4;
410
	EBX = x<<16+y;
411
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 412
	EDX = str_offset;
3107 leency 413
	$int 0x40;
414
}
415
 
6742 leency 416
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 417
{
418
	EAX = 4;
419
	EBX = x<<16+y;
420
	ECX = fontType<<24+color;
6742 leency 421
	EDX = str_offset;
422
	EDI = buf_offset;
3467 leency 423
	$int 0x40;
424
}
425
 
6742 leency 426
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
3067 leency 427
{
428
	EAX = 47;
429
	EBX = count<<16;
6735 leency 430
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 431
	EDX = x<<16+y;
432
	ESI = fontType<<24+color;
433
	$int 0x40;
434
}
435
 
6735 leency 436
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 437
{
438
 EAX = 36;
6735 leency 439
 EBX = dst_offset;
3363 leency 440
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 441
 EDX = x << 16 + y;
442
 $int 0x40;
443
}
444
 
6791 leency 445
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 446
{
6791 leency 447
	EAX = 35;
448
	EBX = _y * screen.width + _x;
449
	$int 64
3067 leency 450
}
451
 
7089 leency 452
#define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
453
#define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
7160 leency 454
:void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
7089 leency 455
{
456
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
457
	$mov   ebx,4    // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
458
	$mov   ecx,mode  // drawing mode - tile (1), stretch (2)
459
	$int   64
460
 
461
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
462
	$mov   ebx,1    // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
463
	$mov   ecx,w    // width
464
	$mov   edx,h    // height
465
	$int   64
466
 
467
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
468
	$mov   ebx,5    // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
469
	$mov   ecx,image  // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
470
	$mov   edx,0    // offset in data of the background image
471
	ESI   = 3*w*h;  // size of data in bytes = 3 * number of pixels
472
	$int   64
473
 
474
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
475
	$mov   ebx,3    // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
476
	$int   64
477
}
478
 
6735 leency 479
:void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 480
{
481
	EAX = 7;
6735 leency 482
	EBX = data_offset;
3067 leency 483
	ECX = w<<16+h;
484
	EDX = x<<16+y;
485
	$int 0x40
486
}
487
 
7163 leency 488
:void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
3067 leency 489
{
490
	EAX = 65;
7163 leency 491
	EBX = inbuf;
3067 leency 492
	ECX = w<<16+h;
493
	EDX = x<<16+y;
7163 leency 494
	ESI = bits;
495
	EDI = pal;
3067 leency 496
	EBP = 0;
497
	$int 0x40
6742 leency 498
}
3067 leency 499
 
500
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
501
{
502
 EAX=1;
503
 $int 0x40
504
}
505
 
6742 leency 506
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 507
{
3225 leency 508
	if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
3067 leency 509
	EAX = 13;
510
	EBX = x<<16+w;
511
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 512
	EDX = color;
6058 leency 513
	$int 0x40
3067 leency 514
}
515
 
516
void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
517
{
3107 leency 518
	EAX = 8;
519
	$push edx
520
	EDX += BT_DEL;
521
	$int 0x40;
522
	$pop edx
3067 leency 523
	EBX = x<<16+w;
524
	ECX = y<<16+h;
525
	$int 0x40
526
}
527
 
5582 pavelyakov 528
inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
529
{
530
	EAX = 18;
531
	EBX = 22;
532
	ECX = 3;
533
	EDX = ID_REFRESH;
534
	$int 0x40
535
	EAX = 18;
536
	EBX = 3;
537
	EDX = ID_ACTIVE;
538
	$int 0x40
539
}
540
 
6742 leency 541
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 542
{
543
	EAX = 8;
544
	EBX = x<<16+w;
545
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 546
	EDX = id;
547
	ESI = color;
3107 leency 548
	$int 0x40
549
}
550
 
7160 leency 551
:void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
6791 leency 552
{
553
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
554
}
555
 
7166 leency 556
:void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
557
{
558
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
559
}
560
 
6791 leency 561
:void EventDragWindow()
562
{
563
	dword tmp_x,tmp_y;
564
	dword z1,z2;
565
	tmp_x = mouse.x;
566
	tmp_y = mouse.y;
567
	do {
568
		mouse.get();
569
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
570
		{
571
			z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
572
			z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
573
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
574
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
575
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
576
			draw_window();
577
		}
578
		pause(1);
579
	} while (mouse.lkm);
580
}
581
 
582
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
583
{
584
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
585
}
586
 
3067 leency 587
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
588
{
589
	EAX = 8;
590
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 591
	$int 0x40
5548 leency 592
}
593
 
594
inline fastcall dword GetStartTime()
595
{
596
	$mov eax,26
597
	$mov ebx,9
598
	$int 0x40
5575 pavelyakov 599
}
600
 
5606 pavelyakov 601
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
602
:void _EventRedrawWindow()
603
{
604
	loop()switch(WaitEvent())
605
	{
606
		case evReDraw:
6747 leency 607
			DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
5606 pavelyakov 608
			pause(10);
609
			ExitProcess();
610
			break;
611
	}
612
}
5760 pavelyakov 613
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 614
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
615
{
616
	X_EventRedrawWindow = x;
617
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 618
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 619
}
620
 
7089 leency 621
:struct rect
5576 pavelyakov 622
{
6285 leency 623
	dword x,y,w,h;
6738 leency 624
	void set_size();
6285 leency 625
};
626
 
7089 leency 627
:void rect::set_size(dword _x, _y, _w, _h)
5576 pavelyakov 628
{
6285 leency 629
	x=_x;
630
	y=_y;
631
	w=_w;
632
	h=_h;
5576 pavelyakov 633
}
634
 
5582 pavelyakov 635
:struct _screen
636
{
637
	dword width,height;
638
} screen;
639
 
6041 leency 640
:byte skin_height;
5582 pavelyakov 641
 
5640 pavelyakov 642
:void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
643
{
644
	EDI = in_date;
645
	EAX = 47;
646
	EBX = 2<<16;
647
	EDX = x<<16+y;
6280 punk_joker 648
	ESI = 0x90<<24+color;
5640 pavelyakov 649
	ECX = EDI.date.day;
650
	$int 0x40;
6285 leency 651
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 652
	ECX = EDI.date.month;
653
	$int 0x40;
6285 leency 654
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 655
	EBX = 4<<16;
656
	ECX = EDI.date.year;
657
	$int 0x40;
6285 leency 658
	DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
659
	DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
5640 pavelyakov 660
}
661
 
5646 pavelyakov 662
:void __path_name__(dword BUF,PATH)
663
{
664
	dword beg = PATH;
665
	dword pos = PATH;
666
	dword sav = PATH;
667
	dword i;
668
	while(DSBYTE[pos])
669
	{
670
		if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
671
		pos++;
672
	}
673
	i = sav-beg;
674
	while(i)
675
	{
676
		DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
677
		beg++;
678
		BUF++;
679
		i--;
680
	}
681
	/*while(DSBYTE[beg])
682
	{
683
		DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
684
		beg++;
685
		BUF1++;
686
	}*/
687
	//DSBYTE[BUF1] = 0;
688
	DSBYTE[BUF] = 0;
689
}
5648 pavelyakov 690
char __BUF_DIR__[4096];
691
:struct SELF
692
{
693
	dword dir;
694
	dword file;
695
	dword path;
696
} self;
5646 pavelyakov 697
 
6791 leency 698
dword __generator; // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
5575 pavelyakov 699
 
5582 pavelyakov 700
:dword program_path_length;
5576 pavelyakov 701
 
5575 pavelyakov 702
//The initialization of the initial data before running
5648 pavelyakov 703
void ______INIT______()
5575 pavelyakov 704
{
6761 leency 705
	//if (program_path[0]!='/') I_Path++;
6759 leency 706
 
5648 pavelyakov 707
	self.dir = #__BUF_DIR__;
708
	self.file = 0;
709
	self.path = I_Path;
710
	__path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
5646 pavelyakov 711
 
6041 leency 712
	skin_height  = GetSkinHeight();
6771 leency 713
	screen.width = GetScreenWidth()+1;
714
	screen.height = GetScreenHeight()+1;
5582 pavelyakov 715
 
5996 leency 716
	DOUBLE_CLICK_DELAY = GetMouseDoubleClickDelay();
5575 pavelyakov 717
	__generator = GetStartTime();
5651 pavelyakov 718
 
6021 leency 719
	mem_init();
5651 pavelyakov 720
 
6735 leency 721
 
5575 pavelyakov 722
	main();
5933 pavelyakov 723
	ExitProcess();
5598 pavelyakov 724
}
5648 pavelyakov 725
______STOP______:
6021 leency 726
#endif
727
 
728
#ifndef INCLUDE_MEM_H
729
#include "../lib/mem.h"
730
#endif
6058 leency 731
 
732
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
733
#include "../lib/debug.h"
734
#endif