Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 6771 | Rev 6794 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5676 pavelyakov 5
#print "[include ]\n"
5576 pavelyakov 6
 
5676 pavelyakov 7
#pragma option OST
8
#pragma option ON
9
#pragma option cri-
10
#pragma option -CPA
11
#initallvar 0
12
#jumptomain FALSE
13
 
3067 leency 14
#startaddress 0
5676 pavelyakov 15
 
3067 leency 16
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 17
 
3067 leency 18
char  os_name[8]  = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
19
dword os_version  = 0x00000001;
5648 pavelyakov 20
dword start_addr  = #______INIT______;
21
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 22
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
23
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 24
dword I_Param   = #param;
25
dword I_Path    = #program_path;
26
char param[4096];
27
char program_path[4096];
28
 
6651 leency 29
#define bool   int
5883 pavelyakov 30
 
3363 leency 31
#define NULL   0
32
#define OLD   -1
33
#define true   1
34
#define false   0
35
 
6039 leency 36
//Process Events
4536 leency 37
#define evReDraw 1
38
#define evKey   2
39
#define evButton 3
5576 pavelyakov 40
#define evDesktop 5
3067 leency 41
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 42
#define evIPC   7
4536 leency 43
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 44
#define evDebug  9
3067 leency 45
 
46
//Button options
47
#define BT_DEL   0x80000000
48
#define BT_HIDE   0x40000000
49
#define BT_NOFRAME 0x20000000
50
 
5576 pavelyakov 51
//allow event mask
52
#define EVENT_MASK_REDRAW  000000001b
53
#define EVENT_MASK_KEYBOARD 000000010b
54
#define EVENT_MASK_BUTTONS 000000100b
55
#define EVENT_MASK_DESKTOP 000010000b
56
#define EVENT_MASK_MOUSE  000100000b
57
#define EVENT_MASK_IPC   001000000b
58
#define EVENT_MASK_NETWORK 010000000b
59
#define EVENT_MASK_DEBUG  100000000b
5465 leency 60
 
3067 leency 61
//-------------------------------------------------------------------------
62
 
5674 pavelyakov 63
#include "../lib/system.h"
64
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 65
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 66
 
6751 leency 67
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 68
 
5477 leency 69
:struct raw_image {
70
	dword w, h, data;
71
};
72
 
3067 leency 73
//------------------------------------------------------------------------------
5582 pavelyakov 74
:dword wait_event_code;
3067 leency 75
inline fastcall dword WaitEvent()
76
{
77
	$mov eax,10
78
	$int 0x40
5576 pavelyakov 79
	wait_event_code = EAX;
5591 pavelyakov 80
	//if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
81
	//return wait_event_code;
3067 leency 82
}
83
 
84
inline fastcall dword CheckEvent()
85
{
86
	$mov eax,11
87
	$int 0x40
88
}
89
 
5576 pavelyakov 90
inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
3067 leency 91
{
92
	$mov eax,23
93
	$int 0x40
94
}
95
 
5576 pavelyakov 96
inline fastcall SetEventMask(EBX)
3067 leency 97
{
98
	$mov eax,40
99
	$int 0x40
100
}
101
 
102
 
5576 pavelyakov 103
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 104
{
105
	$mov eax, 5
106
	$int 0x40
107
}
108
 
109
inline fastcall word GetButtonID()
110
{
111
	$mov eax,17
112
	$int 0x40
113
	$shr eax,8
114
}
115
 
116
inline fastcall dword GetFreeRAM()
117
{
118
	$mov eax, 18
119
	$mov ebx, 16
120
	$int 0x40
6791 leency 121
	//return eax = ðàçìåð ñâîáîäíîé ïàìÿòè â êèëîáàéòàõ
3067 leency 122
}
123
 
6791 leency 124
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 125
{
126
	$mov eax, 68
127
	$mov ebx, 16
128
	$int 0x40
6791 leency 129
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 130
}
131
 
6791 leency 132
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 133
{
134
	$mov eax, 68
135
	$mov ebx, 17
136
	$int 0x40
6791 leency 137
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 138
}
139
 
140
struct proc_info
141
{
142
	#define SelfInfo -1
143
	dword	use_cpu;
144
	word	pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
4137 leency 145
	unsigned char name[11];
3067 leency 146
	char	rezerv2;
147
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
148
	word	status_slot,rezerv3;
149
	dword	work_left,work_top,work_width,work_height;
150
	char	status_window;
3107 leency 151
	dword  cwidth,cheight;
152
	byte  reserved[1024-71-8];
3067 leency 153
};
154
 
5576 pavelyakov 155
inline fastcall void GetProcessInfo(EBX, ECX)
3067 leency 156
{
157
	$mov eax,9;
158
	$int 0x40
3107 leency 159
	DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
160
	DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - GetSkinHeight() - 4; //set cheight
3067 leency 161
}
162
 
163
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
164
{
165
	$mov eax,34
166
	$int 0x40
167
}
168
 
169
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
170
{
171
	EAX = 18;
172
	EBX = 21;
173
	$int 0x40
174
}
175
 
176
inline fastcall int GetActiveProcess()
177
{
178
	EAX = 18;
179
	EBX = 7;
180
	$int 0x40
181
}
182
 
4081 leency 183
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
184
{
4166 leency 185
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
186
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 187
	return 0;
188
}
189
 
3114 leency 190
inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
191
{
192
	EAX = 18;
193
	EBX = 3;
194
	$int 0x40
195
}
196
 
5421 leency 197
inline fastcall int MinimizeWindow()
198
{
199
	EAX = 18;
200
	EBX = 10;
201
	$int 0x40
202
}
203
 
5576 pavelyakov 204
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 205
{
206
	$mov eax,51
207
	$mov ebx,1
208
	$int 0x40
209
}
210
 
211
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
212
{
213
	$mov eax,68
214
	$mov ebx,1
215
	$int 0x40
216
}
217
 
3458 leency 218
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 219
{
220
	$mov eax, 72
221
	$mov ebx, 1
222
	$int 0x40
223
}
224
 
3067 leency 225
inline fastcall int KillProcess( ECX)
226
{
227
	$mov eax,18;
228
	$mov ebx,18;
229
	$int 0x40
230
}
231
 
232
#define TURN_OFF 2
233
#define REBOOT 3
234
#define KERNEL 4
235
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
236
{
237
	$mov eax, 18
238
	$mov ebx, 9
239
	$int 0x40
240
}
241
 
242
inline fastcall ExitProcess()
243
{
244
	$mov eax,-1;
245
	$int 0x40
246
}
247
 
248
//------------------------------------------------------------------------------
249
 
6563 leency 250
inline fastcall void SetCurDir( ECX)
251
{
252
 EAX=30;
253
 EBX=1;
254
 $int 0x40
255
}
6504 punk_joker 256
 
257
 
6791 leency 258
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
6662 leency 259
#define SYS_LANG_ENG 1
260
#define SYS_LANG_FIN 2
261
#define SYS_LANG_GER 3
262
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 263
inline fastcall int GetSystemLanguage()
264
{
265
	EAX = 26;
266
	EBX = 5;
267
	$int 0x40
268
}
269
 
270
inline fastcall GetSkinHeight()
271
{
272
	$push ebx
273
	$mov eax,48
274
	$mov ebx,4
275
	$int 0x40
276
	$pop ebx
277
}
278
 
279
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
280
{
281
	EAX = 48;
282
	EBX = 8;
283
	$int 0x40
284
}
285
 
286
inline fastcall int GetScreenWidth()
287
{
288
	$mov eax, 14
289
	$int 0x40
290
	$shr eax, 16
291
}
292
 
293
inline fastcall int GetScreenHeight()
294
{
295
	$mov eax, 14
296
	$int 0x40
297
	$and eax,0x0000FFFF
298
}
299
 
5421 leency 300
inline fastcall int GetClientTop()
301
{
302
	$mov eax, 48
303
	$mov ebx, 5
304
	$int 0x40
6058 leency 305
	$mov eax, ebx
306
	$shr eax, 16
5421 leency 307
}
308
 
309
inline fastcall int GetClientHeight()
310
{
311
	$mov eax, 48
312
	$mov ebx, 5
313
	$int 0x40
6058 leency 314
	$mov eax, ebx
5421 leency 315
}
316
 
3067 leency 317
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
318
{
319
	$mov eax, 68
320
	$mov ebx, 19
321
	$int 0x40
322
}
323
 
324
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
325
{
326
	$shr eax,cl
327
	$and eax,1
328
}
329
 
330
//------------------------------------------------------------------------------
331
 
6746 leency 332
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 333
{
334
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
335
	EBX = 1;
336
	$int 0x40
337
 
5576 pavelyakov 338
	$xor EAX,EAX
6746 leency 339
	EBX = _x << 16 + _w;
340
	ECX = _y << 16 + _h;
341
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
342
	EDI = _title;
343
	ESI = _flags;
3067 leency 344
	$int 0x40
345
 
6742 leency 346
 
3067 leency 347
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
348
	EBX = 2;
349
	$int 0x40
350
}
351
 
352
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
353
{
354
	$mov eax, 67
355
	$int 0x40
356
}
357
 
358
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
359
{
360
	EAX = 71;
361
	EBX = 1;
362
	$int 0x40;
363
}
364
 
6791 leency 365
// @EDX is a procewss id, -1 for self
366
// @ESI is a new LayerBehaviour
367
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
368
#define WINDOW_LAYER_ALWAYS_ON_TOP 1
369
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
370
{
371
	EAX = 18;
372
	EBX = 25;
373
	ECX = 2;
374
	$int 64
375
}
376
 
6735 leency 377
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 378
{
379
	EAX = 4;
380
	EBX = x<<16+y;
381
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 382
	EDX = str_offset;
3363 leency 383
	ESI = 0;
3067 leency 384
	$int 0x40;
3107 leency 385
	$add ebx, 1<<16
386
	$int 0x40
3067 leency 387
}
388
 
6735 leency 389
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 390
{
391
	EAX = 4;
392
	EBX = x<<16+y;
393
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 394
	EDX = str_offset;
3107 leency 395
	$int 0x40;
396
}
397
 
6742 leency 398
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 399
{
400
	EAX = 4;
401
	EBX = x<<16+y;
402
	ECX = fontType<<24+color;
6742 leency 403
	EDX = str_offset;
404
	EDI = buf_offset;
3467 leency 405
	$int 0x40;
406
}
407
 
6742 leency 408
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
3067 leency 409
{
410
	EAX = 47;
411
	EBX = count<<16;
6735 leency 412
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 413
	EDX = x<<16+y;
414
	ESI = fontType<<24+color;
415
	$int 0x40;
416
}
417
 
6735 leency 418
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 419
{
420
 EAX = 36;
6735 leency 421
 EBX = dst_offset;
3363 leency 422
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 423
 EDX = x << 16 + y;
424
 $int 0x40;
425
}
426
 
6791 leency 427
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 428
{
6791 leency 429
	EAX = 35;
430
	EBX = _y * screen.width + _x;
431
	$int 64
3067 leency 432
}
433
 
6735 leency 434
:void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 435
{
436
	EAX = 7;
6735 leency 437
	EBX = data_offset;
3067 leency 438
	ECX = w<<16+h;
439
	EDX = x<<16+y;
440
	$int 0x40
441
}
442
 
443
void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
444
{
445
	EAX = 65;
446
	ECX = w<<16+h;
447
	EDX = x<<16+y;
448
	EBP = 0;
449
	$int 0x40
6742 leency 450
}
3067 leency 451
 
452
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
453
{
454
 EAX=1;
455
 $int 0x40
456
}
457
 
6742 leency 458
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 459
{
3225 leency 460
	if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
3067 leency 461
	EAX = 13;
462
	EBX = x<<16+w;
463
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 464
	EDX = color;
6058 leency 465
	$int 0x40
3067 leency 466
}
467
 
468
void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
469
{
3107 leency 470
	EAX = 8;
471
	$push edx
472
	EDX += BT_DEL;
473
	$int 0x40;
474
	$pop edx
3067 leency 475
	EBX = x<<16+w;
476
	ECX = y<<16+h;
477
	$int 0x40
478
}
479
 
5582 pavelyakov 480
inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
481
{
482
	EAX = 18;
483
	EBX = 22;
484
	ECX = 3;
485
	EDX = ID_REFRESH;
486
	$int 0x40
487
	EAX = 18;
488
	EBX = 3;
489
	EDX = ID_ACTIVE;
490
	$int 0x40
491
}
492
 
6742 leency 493
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 494
{
495
	EAX = 8;
496
	EBX = x<<16+w;
497
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 498
	EDX = id;
499
	ESI = color;
3107 leency 500
	$int 0x40
501
}
502
 
6791 leency 503
void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
504
{
505
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
506
}
507
 
508
:void EventDragWindow()
509
{
510
	dword tmp_x,tmp_y;
511
	dword z1,z2;
512
	tmp_x = mouse.x;
513
	tmp_y = mouse.y;
514
	do {
515
		mouse.get();
516
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
517
		{
518
			z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
519
			z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
520
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
521
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
522
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
523
			draw_window();
524
		}
525
		pause(1);
526
	} while (mouse.lkm);
527
}
528
 
529
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
530
{
531
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
532
}
533
 
3067 leency 534
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
535
{
536
	EAX = 8;
537
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 538
	$int 0x40
5548 leency 539
}
540
 
541
inline fastcall dword GetStartTime()
542
{
543
	$mov eax,26
544
	$mov ebx,9
545
	$int 0x40
5575 pavelyakov 546
}
547
 
5606 pavelyakov 548
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
549
:void _EventRedrawWindow()
550
{
551
	loop()switch(WaitEvent())
552
	{
553
		case evReDraw:
6747 leency 554
			DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
5606 pavelyakov 555
			pause(10);
556
			ExitProcess();
557
			break;
558
	}
559
}
5760 pavelyakov 560
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 561
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
562
{
563
	X_EventRedrawWindow = x;
564
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 565
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 566
}
567
 
6285 leency 568
:struct obj
5576 pavelyakov 569
{
6285 leency 570
	dword x,y,w,h;
6738 leency 571
	void set_size();
6285 leency 572
};
573
 
6738 leency 574
:void obj::set_size(dword _x, _y, _w, _h)
5576 pavelyakov 575
{
6285 leency 576
	x=_x;
577
	y=_y;
578
	w=_w;
579
	h=_h;
5576 pavelyakov 580
}
581
 
5582 pavelyakov 582
:struct _screen
583
{
584
	dword width,height;
585
} screen;
586
 
6041 leency 587
:byte skin_height;
5582 pavelyakov 588
 
5640 pavelyakov 589
:void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
590
{
591
	EDI = in_date;
592
	EAX = 47;
593
	EBX = 2<<16;
594
	EDX = x<<16+y;
6280 punk_joker 595
	ESI = 0x90<<24+color;
5640 pavelyakov 596
	ECX = EDI.date.day;
597
	$int 0x40;
6285 leency 598
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 599
	ECX = EDI.date.month;
600
	$int 0x40;
6285 leency 601
	EDX += 20<<16;
5640 pavelyakov 602
	EBX = 4<<16;
603
	ECX = EDI.date.year;
604
	$int 0x40;
6285 leency 605
	DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
606
	DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
5640 pavelyakov 607
}
608
 
5646 pavelyakov 609
:void __path_name__(dword BUF,PATH)
610
{
611
	dword beg = PATH;
612
	dword pos = PATH;
613
	dword sav = PATH;
614
	dword i;
615
	while(DSBYTE[pos])
616
	{
617
		if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
618
		pos++;
619
	}
620
	i = sav-beg;
621
	while(i)
622
	{
623
		DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
624
		beg++;
625
		BUF++;
626
		i--;
627
	}
628
	/*while(DSBYTE[beg])
629
	{
630
		DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
631
		beg++;
632
		BUF1++;
633
	}*/
634
	//DSBYTE[BUF1] = 0;
635
	DSBYTE[BUF] = 0;
636
}
5648 pavelyakov 637
char __BUF_DIR__[4096];
638
:struct SELF
639
{
640
	dword dir;
641
	dword file;
642
	dword path;
643
} self;
5646 pavelyakov 644
 
6791 leency 645
dword __generator; // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
5575 pavelyakov 646
 
5582 pavelyakov 647
:dword program_path_length;
5576 pavelyakov 648
 
5575 pavelyakov 649
//The initialization of the initial data before running
5648 pavelyakov 650
void ______INIT______()
5575 pavelyakov 651
{
6761 leency 652
	//if (program_path[0]!='/') I_Path++;
6759 leency 653
 
5648 pavelyakov 654
	self.dir = #__BUF_DIR__;
655
	self.file = 0;
656
	self.path = I_Path;
657
	__path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
5646 pavelyakov 658
 
6041 leency 659
	skin_height  = GetSkinHeight();
6771 leency 660
	screen.width = GetScreenWidth()+1;
661
	screen.height = GetScreenHeight()+1;
5582 pavelyakov 662
 
5996 leency 663
	DOUBLE_CLICK_DELAY = GetMouseDoubleClickDelay();
5575 pavelyakov 664
	__generator = GetStartTime();
5651 pavelyakov 665
 
6021 leency 666
	mem_init();
5651 pavelyakov 667
 
6735 leency 668
 
5575 pavelyakov 669
	main();
5933 pavelyakov 670
	ExitProcess();
5598 pavelyakov 671
}
5648 pavelyakov 672
______STOP______:
6021 leency 673
#endif
674
 
675
#ifndef INCLUDE_MEM_H
676
#include "../lib/mem.h"
677
#endif
6058 leency 678
 
679
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
680
#include "../lib/debug.h"
681
#endif