Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 9700 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

Rev Author Line No. Line
6021 leency 1
//CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
2
 
5598 pavelyakov 3
#ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
5582 pavelyakov 4
#define INCLUDE_KOLIBRI_H
5576 pavelyakov 5
 
5676 pavelyakov 6
#pragma option OST
7
#pragma option ON
8
#pragma option cri-
9
#pragma option -CPA
10
#initallvar 0
9699 Coldy 11
 
12
#ifndef __COFF__
5676 pavelyakov 13
#jumptomain FALSE
14
 
3067 leency 15
#startaddress 0
5676 pavelyakov 16
 
3067 leency 17
#code32 TRUE
5676 pavelyakov 18
 
7982 leency 19
#ifndef ENTRY_POINT
20
	#define ENTRY_POINT #______INIT______
21
#endif
22
 
8949 leency 23
char  os_name[]  = "MENUET01"n;
3067 leency 24
dword os_version  = 0x00000001;
7982 leency 25
dword start_addr  = ENTRY_POINT;
5648 pavelyakov 26
dword final_addr  = #______STOP______+32;
3363 leency 27
dword alloc_mem  = MEMSIZE;
28
dword x86esp_reg  = MEMSIZE;
3067 leency 29
dword I_Param   = #param;
30
dword I_Path    = #program_path;
31
char param[4096];
32
char program_path[4096];
9699 Coldy 33
#else
34
extern dword      __argv;
35
extern dword      __path;
3067 leency 36
 
9699 Coldy 37
dword I_Param   =  #__argv;
38
dword I_Path    =  #__path;
39
 
40
#define param      __argv
41
#define program_path  __path
9701 Coldy 42
#define ______INIT______ start
9699 Coldy 43
#endif
44
 
6651 leency 45
#define bool   int
5883 pavelyakov 46
 
3363 leency 47
#define NULL   0
48
#define OLD   -1
49
#define true   1
50
#define false   0
51
 
6039 leency 52
//Process Events
4536 leency 53
#define evReDraw 1
54
#define evKey   2
55
#define evButton 3
5576 pavelyakov 56
#define evDesktop 5
3067 leency 57
#define evMouse  6
5576 pavelyakov 58
#define evIPC   7
4536 leency 59
#define evNetwork 8
5576 pavelyakov 60
#define evDebug  9
3067 leency 61
 
6978 leency 62
//Event mask bits for function 40
7031 leency 63
#define EVM_REDRAW        1b
64
#define EVM_KEY         10b
65
#define EVM_BUTTON       100b
7569 leency 66
#define EVM_DESKTOPBG     10000b
7031 leency 67
#define EVM_MOUSE      100000b
68
#define EVM_IPC       1000000b
69
#define EVM_STACK     10000000b
70
#define EVM_DEBUG     100000000b
71
#define EVM_STACK2    1000000000b
6978 leency 72
#define EVM_MOUSE_FILTER 0x80000000
73
#define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
74
 
3067 leency 75
//Button options
76
#define BT_DEL   0x80000000
77
#define BT_HIDE   0x40000000
78
#define BT_NOFRAME 0x20000000
79
 
7054 leency 80
#define CLOSE_BTN 1
81
 
3067 leency 82
//-------------------------------------------------------------------------
83
 
5674 pavelyakov 84
#include "../lib/system.h"
85
#include "../lib/mouse.h"
6285 leency 86
#include "../lib/keyboard.h"
5674 pavelyakov 87
 
6751 leency 88
inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
6742 leency 89
 
7913 leency 90
 
5477 leency 91
:struct raw_image {
92
	dword w, h, data;
93
};
94
 
3067 leency 95
//------------------------------------------------------------------------------
96
inline fastcall dword WaitEvent()
97
{
98
	$mov eax,10
99
	$int 0x40
100
}
101
 
102
inline fastcall dword CheckEvent()
103
{
104
	$mov eax,11
105
	$int 0x40
106
}
107
 
8045 pavelyakov 108
inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
3067 leency 109
{
7310 pavelyakov 110
	EAX = 23;
3067 leency 111
	$int 0x40
112
}
113
 
6978 leency 114
inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
3067 leency 115
{
116
	$mov eax,40
117
	$int 0x40
118
}
119
 
120
 
5576 pavelyakov 121
inline fastcall pause(EBX)
3067 leency 122
{
123
	$mov eax, 5
124
	$int 0x40
125
}
126
 
127
inline fastcall word GetButtonID()
128
{
129
	$mov eax,17
130
	$int 0x40
131
	$shr eax,8
132
}
133
 
8396 leency 134
inline fastcall int GetKernelRev()
135
{
136
	char buf[16];
137
	EAX = 18;
138
	EBX = 13;
139
	ECX = #buf;
140
	$int 0x40
141
	EAX = ESDWORD[#buf+5];
142
}
143
 
3067 leency 144
inline fastcall dword GetFreeRAM()
145
{
146
	$mov eax, 18
147
	$mov ebx, 16
148
	$int 0x40
7358 leency 149
	//return eax = free RAM size in Kb
3067 leency 150
}
151
 
7358 leency 152
inline fastcall dword GetTotalRAM()
153
{
154
	$mov eax, 18
155
	$mov ebx, 17
156
	$int 0x40
157
	//return eax = total RAM size in Kb
158
}
159
 
7356 leency 160
inline fastcall int GetCpuIdleCount()
161
{
162
	EAX = 18;
163
	EBX = 4;
164
	$int 0x40
165
}
166
 
167
inline fastcall int GetCpuFrequency()
168
{
169
	EAX = 18;
170
	EBX = 5;
171
	$int 0x40
172
}
173
 
6791 leency 174
inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
3067 leency 175
{
176
	$mov eax, 68
177
	$mov ebx, 16
178
	$int 0x40
6791 leency 179
	//return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
3067 leency 180
}
181
 
6791 leency 182
inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
3067 leency 183
{
184
	$mov eax, 68
185
	$mov ebx, 17
186
	$int 0x40
6791 leency 187
	//return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
3067 leency 188
}
189
 
190
struct proc_info
191
{
192
	#define SelfInfo -1
193
	dword	use_cpu;
7266 leency 194
	word	pos_in_stack,slot,rezerv1;
4137 leency 195
	unsigned char name[11];
3067 leency 196
	char	rezerv2;
197
	dword	adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
198
	word	status_slot,rezerv3;
8012 leency 199
	dword	cleft,ctop,cwidth,cheight;
3067 leency 200
	char	status_window;
9089 leency 201
	byte  reserved[1024-71];
3067 leency 202
};
203
 
7225 leency 204
:void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
3067 leency 205
{
7225 leency 206
	EAX = 9;
207
	EBX = _process_struct_pointer;
208
	ECX = _process_id;
3067 leency 209
	$int 0x40
210
}
211
 
212
inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
213
{
214
	$mov eax,34
215
	$int 0x40
216
}
217
 
218
inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
219
{
220
	EAX = 18;
221
	EBX = 21;
222
	$int 0x40
223
}
224
 
225
inline fastcall int GetActiveProcess()
226
{
227
	EAX = 18;
228
	EBX = 7;
229
	$int 0x40
230
}
231
 
4081 leency 232
:int CheckActiveProcess(int Form_ID)
233
{
4166 leency 234
	int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
235
	if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
4081 leency 236
	return 0;
237
}
238
 
7266 leency 239
inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
3114 leency 240
{
241
	EAX = 18;
242
	EBX = 3;
243
	$int 0x40
244
}
245
 
9459 leency 246
:void ActivateWindow_Self()
247
{
248
	proc_info Form;
249
	GetProcessInfo(#Form, SelfInfo);
250
	ActivateWindow(GetProcessSlot(Form.ID));
251
}
252
 
7254 leency 253
:void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
254
{
255
	ActivateWindow(ID_REFRESH);
256
	ActivateWindow(ID_ACTIVE);
257
}
258
 
5421 leency 259
inline fastcall int MinimizeWindow()
260
{
261
	EAX = 18;
262
	EBX = 10;
263
	$int 0x40
264
}
265
 
5576 pavelyakov 266
inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
3067 leency 267
{
268
	$mov eax,51
269
	$mov ebx,1
270
	$int 0x40
271
}
272
 
273
inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
274
{
275
	$mov eax,68
276
	$mov ebx,1
277
	$int 0x40
278
}
279
 
3458 leency 280
inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
3444 leency 281
{
282
	$mov eax, 72
283
	$mov ebx, 1
284
	$int 0x40
285
}
286
 
3067 leency 287
inline fastcall int KillProcess( ECX)
288
{
289
	$mov eax,18;
290
	$mov ebx,18;
291
	$int 0x40
292
}
293
 
294
#define TURN_OFF 2
295
#define REBOOT 3
296
#define KERNEL 4
297
inline fastcall int ExitSystem( ECX)
298
{
299
	$mov eax, 18
300
	$mov ebx, 9
301
	$int 0x40
302
}
303
 
304
inline fastcall ExitProcess()
305
{
306
	$mov eax,-1;
307
	$int 0x40
308
}
309
 
310
//------------------------------------------------------------------------------
311
 
6791 leency 312
//eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
7590 leency 313
///SYSFUNC DOESN'T WORK!!! => https://bit.ly/2XNdiTD
6662 leency 314
#define SYS_LANG_ENG 1
315
#define SYS_LANG_FIN 2
316
#define SYS_LANG_GER 3
317
#define SYS_LANG_RUS 4
3067 leency 318
inline fastcall int GetSystemLanguage()
319
{
320
	EAX = 26;
321
	EBX = 5;
322
	$int 0x40
323
}
324
 
7235 leency 325
#define BUTTON_STYLE_FLAT 0
326
#define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
327
inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
328
{
329
	$mov eax,48
330
	$mov ebx,1
331
	int 64
332
}
333
 
3067 leency 334
inline fastcall GetSkinHeight()
335
{
336
	$push ebx
337
	$mov eax,48
338
	$mov ebx,4
339
	$int 0x40
340
	$pop ebx
341
}
342
 
343
inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
344
{
345
	EAX = 48;
346
	EBX = 8;
347
	$int 0x40
348
}
349
 
350
inline fastcall int GetScreenWidth()
351
{
352
	$mov eax, 14
353
	$int 0x40
354
	$shr eax, 16
355
}
356
 
357
inline fastcall int GetScreenHeight()
358
{
359
	$mov eax, 14
360
	$int 0x40
361
	$and eax,0x0000FFFF
362
}
363
 
5421 leency 364
inline fastcall int GetClientTop()
365
{
366
	$mov eax, 48
367
	$mov ebx, 5
368
	$int 0x40
6058 leency 369
	$mov eax, ebx
370
	$shr eax, 16
5421 leency 371
}
372
 
373
inline fastcall int GetClientHeight()
374
{
375
	$mov eax, 48
376
	$mov ebx, 5
377
	$int 0x40
6058 leency 378
	$mov eax, ebx
5421 leency 379
}
380
 
3067 leency 381
inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
382
{
383
	$mov eax, 68
384
	$mov ebx, 19
385
	$int 0x40
386
}
387
 
388
inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
389
{
390
	$shr eax,cl
391
	$and eax,1
392
}
393
 
7166 leency 394
:void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
395
{
396
	EAX = 48;
397
	EBX = 6;
398
	ECX = _left * 65536 + _right;
399
	EDX = _top * 65536 + _bottom;
400
	$int 64;
401
}
402
 
3067 leency 403
//------------------------------------------------------------------------------
404
 
8946 leency 405
#define ROLLED_UP 0x04
6746 leency 406
:void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
3067 leency 407
{
408
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
409
	EBX = 1;
410
	$int 0x40
411
 
5576 pavelyakov 412
	$xor EAX,EAX
6746 leency 413
	EBX = _x << 16 + _w;
414
	ECX = _y << 16 + _h;
415
	EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
416
	EDI = _title;
417
	ESI = _flags;
3067 leency 418
	$int 0x40
419
 
420
	EAX = 12;       // function 12:tell os about windowdraw
421
	EBX = 2;
422
	$int 0x40
423
}
424
 
425
inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
426
{
427
	$mov eax, 67
428
	$int 0x40
429
}
430
 
431
inline fastcall void DrawTitle( ECX)
432
{
433
	EAX = 71;
434
	EBX = 1;
435
	$int 0x40;
436
}
437
 
6794 leency 438
// @EDX is a process id, -1 for self
6791 leency 439
// @ESI is a new LayerBehaviour
440
// @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
6794 leency 441
#define ZPOS_DESKTOP   -2
442
#define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
443
#define ZPOS_NORMAL   0
444
#define ZPOS_ALWAYS_TOP 1
6791 leency 445
inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
446
{
447
	EAX = 18;
448
	EBX = 25;
449
	ECX = 2;
450
	$int 64
451
}
452
 
6735 leency 453
:void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3067 leency 454
{
9602 leency 455
	WriteText(x,y,fontType, color, str_offset);
3107 leency 456
	$add ebx, 1<<16
457
	$int 0x40
3067 leency 458
}
459
 
6735 leency 460
:void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
3107 leency 461
{
462
	EAX = 4;
463
	EBX = x<<16+y;
464
	ECX = fontType<<24+color;
6735 leency 465
	EDX = str_offset;
3107 leency 466
	$int 0x40;
467
}
468
 
6742 leency 469
:dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
3467 leency 470
{
6742 leency 471
	EDI = buf_offset;
7373 leency 472
	WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
3467 leency 473
}
474
 
7373 leency 475
:void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
476
{
477
	EDI = bgcolor;
478
	WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
479
}
480
 
9693 leency 481
:void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, flags, number_or_offset)
3067 leency 482
{
483
	EAX = 47;
9693 leency 484
	EBX = flags;
6735 leency 485
	ECX = number_or_offset;
3067 leency 486
	EDX = x<<16+y;
487
	ESI = fontType<<24+color;
488
	$int 0x40;
489
}
490
 
6735 leency 491
:void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
3067 leency 492
{
493
 EAX = 36;
6735 leency 494
 EBX = dst_offset;
3363 leency 495
 ECX = w << 16 + h;
3067 leency 496
 EDX = x << 16 + y;
497
 $int 0x40;
498
}
499
 
6791 leency 500
:dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
3067 leency 501
{
6791 leency 502
	EAX = 35;
9597 leency 503
	EBX = _y * screen.w + _x;
6791 leency 504
	$int 64
3067 leency 505
}
506
 
7089 leency 507
#define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
508
#define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
7160 leency 509
:void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
7089 leency 510
{
511
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
512
	$mov   ebx,4    // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
513
	$mov   ecx,mode  // drawing mode - tile (1), stretch (2)
514
	$int   64
515
 
516
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
517
	$mov   ebx,1    // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
518
	$mov   ecx,w    // width
519
	$mov   edx,h    // height
520
	$int   64
521
 
522
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
523
	$mov   ebx,5    // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
524
	$mov   ecx,image  // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
525
	$mov   edx,0    // offset in data of the background image
526
	ESI   = 3*w*h;  // size of data in bytes = 3 * number of pixels
527
	$int   64
528
 
529
	$mov   eax,15   // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
530
	$mov   ebx,3    // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
531
	$int   64
532
}
533
 
9602 leency 534
:void PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
3067 leency 535
{
536
	EAX = 7;
6735 leency 537
	EBX = data_offset;
3067 leency 538
	ECX = w<<16+h;
539
	EDX = x<<16+y;
540
	$int 0x40
541
}
542
 
7163 leency 543
:void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
3067 leency 544
{
7806 leency 545
	if (h<1) || (w<0) return;
3067 leency 546
	EAX = 65;
7163 leency 547
	EBX = inbuf;
3067 leency 548
	ECX = w<<16+h;
549
	EDX = x<<16+y;
7163 leency 550
	ESI = bits;
551
	EDI = pal;
3067 leency 552
	EBP = 0;
553
	$int 0x40
6742 leency 554
}
3067 leency 555
 
556
inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
557
{
558
 EAX=1;
559
 $int 0x40
560
}
561
 
6742 leency 562
:void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
3067 leency 563
{
564
	EAX = 13;
565
	EBX = x<<16+w;
566
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 567
	EDX = color;
6058 leency 568
	$int 0x40
3067 leency 569
}
570
 
7203 leency 571
:void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3067 leency 572
{
3107 leency 573
	EAX = 8;
7203 leency 574
	EDX = id + BT_DEL;
3107 leency 575
	$int 0x40;
7203 leency 576
	EDX = id;
577
	ESI = color;
3067 leency 578
	EBX = x<<16+w;
579
	ECX = y<<16+h;
580
	$int 0x40
581
}
582
 
6742 leency 583
:void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
3107 leency 584
{
585
	EAX = 8;
586
	EBX = x<<16+w;
587
	ECX = y<<16+h;
6742 leency 588
	EDX = id;
589
	ESI = color;
3107 leency 590
	$int 0x40
591
}
592
 
7160 leency 593
:void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
6791 leency 594
{
9602 leency 595
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,EDI,0b);
6791 leency 596
}
597
 
7166 leency 598
:void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
599
{
9602 leency 600
	DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, EDI, 0x01fffFFF);
7166 leency 601
}
602
 
6791 leency 603
:void EventDragWindow()
604
{
7422 leency 605
	proc_info Form1;
6791 leency 606
	dword tmp_x,tmp_y;
607
	dword z1,z2;
608
	tmp_x = mouse.x;
609
	tmp_y = mouse.y;
610
	do {
7422 leency 611
		GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
6791 leency 612
		mouse.get();
613
		if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
614
		{
7422 leency 615
			z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
616
			z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
9597 leency 617
			if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.w-Form1.width-10)z1=screen.w-Form1.width;
618
			if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.h-Form1.height-10)z2=screen.h-Form1.height;
6791 leency 619
			MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
620
			draw_window();
621
		}
622
		pause(1);
623
	} while (mouse.lkm);
624
}
625
 
626
:void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
627
{
9632 leency 628
	DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
6791 leency 629
}
630
 
3067 leency 631
inline fastcall void DeleteButton( EDX)
632
{
633
	EAX = 8;
634
	EDX += BT_DEL;
5630 leency 635
	$int 0x40
5548 leency 636
}
637
 
638
inline fastcall dword GetStartTime()
639
{
640
	$mov eax,26
641
	$mov ebx,9
642
	$int 0x40
5575 pavelyakov 643
}
644
 
5606 pavelyakov 645
:dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
646
:void _EventRedrawWindow()
647
{
9602 leency 648
	DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,EDI,0);
7244 leency 649
	ExitProcess();
5606 pavelyakov 650
}
5760 pavelyakov 651
:char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
5606 pavelyakov 652
:void EventRedrawWindow(dword x,y)
653
{
654
	X_EventRedrawWindow = x;
655
	Y_EventRedrawWindow = y;
5760 pavelyakov 656
	CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
5606 pavelyakov 657
}
658
 
5582 pavelyakov 659
:struct _screen
660
{
9597 leency 661
	dword w,h;
5582 pavelyakov 662
} screen;
663
 
9597 leency 664
:byte skin_h;
5582 pavelyakov 665
 
7773 leency 666
dword __generator; // random number generator init
5646 pavelyakov 667
 
5575 pavelyakov 668
//The initialization of the initial data before running
7982 leency 669
:void ______INIT______()
5575 pavelyakov 670
{
9597 leency 671
	skin_h  = @GetSkinHeight();
672
	screen.w = @GetScreenWidth()+1;
673
	screen.h = @GetScreenHeight()+1;
9699 Coldy 674
	__generator = @GetStartTime();
675
#ifndef __COFF__
7812 leency 676
	mem_init();
9699 Coldy 677
#endif
5575 pavelyakov 678
	main();
5598 pavelyakov 679
}
9701 Coldy 680
 
681
#ifdef __COFF__
682
@ void start();
683
#undef ______INIT______
684
#else
5648 pavelyakov 685
______STOP______:
6021 leency 686
#endif
9701 Coldy 687
#endif
6021 leency 688
 
689
#ifndef INCLUDE_MEM_H
690
#include "../lib/mem.h"
691
#endif
6058 leency 692
 
693
#ifndef INCLUDE_DEBUG_H
694
#include "../lib/debug.h"
7773 leency 695
#endif
696
 
697
#ifndef INCLUDE_IPC_H
698
#include "../lib/ipc.h"
8043 pavelyakov 699
#endif