Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 2248 | Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //HTML Viewer in C--
 2. //Copyright 2007-2009 by Veliant & Leency
 3. //Asper, Lrz, Nable, lev.
 4.  
 5. #include "../lib/kolibri.h--"
 6. #include "../lib/file_system.h--"
 7. #include "include/some_code.h--"
 8. #include "img/toolbar_icons.c--"
 9. #include "img/URLgoto.txt";
 10. //Asper
 11. #include "../lib/mem.h--"
 12. #include "../lib/libio_lib.h--"
 13. #include "../lib/libimg_lib.h--"
 14. #include "../lib/edit_box_lib.h--"
 15. #include "../lib/dll.h--"
 16.  
 17. //ïåðåìåííûå
 18. char URL[4096]="/sys/index.htm",
 19.         editURL[4096],
 20.         page_links[12000],
 21.         header[512];
 22.  
 23. int max_kolvo_strok,
 24.          max_kolvo_stolbcov,
 25.          count;
 26.  
 27. int za_kadrom,
 28.         scroll_size,
 29.         mouse_dd;
 30.  
 31. edit_box edit1= {250,207,16,0xffffff,0x94AECE,0xffffff,0xffffff,0,248,#editURL,#mouse_dd,2,19,19};
 32.  
 33.  
 34. #include "TWB.h--"
 35.  
 36. proc_info Form;
 37.  
 38.  
 39. void main()
 40. {
 41.         mouse m;
 42.         int btn;
 43.         byte key;
 44.        
 45.     //Asper [
 46.         mem_Init();
 47.         $or      eax, eax
 48.         $jnz      loc00
 49.         return;
 50.       @loc00:
 51.       load_dll2(libio, #libio_init,1);
 52.       load_dll2(libimg, #libimg_init,1);
 53.       load_dll2(boxlib, #edit_box_draw,0);
 54.     //] Asper
 55.        
 56.         IF (param) copystr(#param,#URL);
 57.         BrowserHistory.AddUrl();
 58.         copystr(#URL,#editURL);
 59.        
 60.         SetEventMask(0x27);
 61.         loop()
 62.         {
 63.                 switch(WaitEvent())
 64.                 {
 65.                         CASE evMouse:  
 66.                                 m.get();
 67.                                 IF (m.vert==65535) //ïðîêðóòêà êîë¸ñèêîì
 68.                                 {
 69.                                         IF (za_kadrom==0) break;
 70.                                         IF (za_kadrom>3) za_kadrom-=2; ELSE za_kadrom=1;
 71.                                         WB1.Scan(ID1);
 72.                                 }
 73.                                 IF (m.vert==1)
 74.                                 {
 75.                                         IF(max_kolvo_strok+za_kadrom+3>=count) WB1.Scan(181);
 76.                                         ELSE    {
 77.                                                 za_kadrom+=2;
 78.                                                 WB1.Scan(ID2);
 79.                                         }
 80.                                 }
 81.                                 //IF (count<max_kolvo_strok) break;
 82.                                 if (m.x>=WB1.width-14) && (m.x<=WB1.width+6)
 83.                                 && (m.y>WB1.top+16) && (m.y<WB1.top+WB1.height-16)
 84.                                 && (count>max_kolvo_strok) while (m.lkm)
 85.                                 {
 86.                                         IF (scroll_size/2+WB1.top>m.y) || (m.y<0) || (m.y>4000) m.y=scroll_size/2+WB1.top; //åñëè êóðñîð íàä îêíîì
 87.                                         btn=za_kadrom; //ñîõðàíÿåì ñòàðîå êîëè÷åñòâî
 88.                                         j= scroll_size/2;
 89.                                         za_kadrom = m.y -j -WB1.top * count / WB1.height;
 90.                                         IF (max_kolvo_strok+za_kadrom>count) za_kadrom=count-max_kolvo_strok;
 91.                                         IF (btn<>za_kadrom) WB1.ParseHTML(buf, filesize); //÷òîá ëèøíèé ðàç íå ïåðåðèñîâûâàòü
 92.                                         m.get();
 93.                                 }                              
 94.                                 BREAK;
 95.                         case evButton:
 96.                                 btn=GetButtonID();
 97.                                 IF (btn==1) ExitProcess();
 98.                                 ELSE
 99.                                 {
 100.                                         WB1.Scan(btn);
 101.                                         //WB1.HttpLoad(#URL);
 102.                                 }
 103.                                 BREAK;
 104.                         case evKey:
 105.                                 key = GetKey();
 106.                                 WB1.Scan(key);
 107.                                 IF (key<>0x0d) && (key<>183) && (key<>184) && (key<>173) {EAX=key<<8; edit_box_key stdcall(#edit1);} //àäðåñíàÿ ñòðîêà
 108.                                 BREAK;
 109.                         case evReDraw:
 110.                                 Draw_Window();
 111.                                 break;
 112.                 }
 113.                 edit_box_mouse stdcall (#edit1);
 114.         }
 115. }
 116.  
 117.  
 118. void Draw_Window()
 119. {
 120.         WindowRedrawStatus(1);
 121.         DefineAndDrawWindow(215,100,640,480,0x73,0x00E4DFE1,0,0,0);
 122.         WindowRedrawStatus(2);
 123.        
 124.         GetProcessInfo(#Form, SelfInfo);
 125.         IF (Form.height==GetSkinWidth()+3) //åñëè ñâåðíóòî â çàãîëîâîê, íè÷åãî íå ðèñóåì
 126.         {
 127.                 DrawTitle(#header);
 128.                 return;
 129.         }
 130.         IF (Form.height<120) MoveSize(OLD,OLD,OLD,120);
 131.         IF (Form.width<280) MoveSize(OLD,OLD,280,OLD);
 132.        
 133.         PutPaletteImage(#toolbar,200,42,0,0,8,#toolbar_pal);
 134.         DrawBar(200,0,onLeft(200,9),43,0xE4DFE1); //çàêðàøèâàåì ôîí ïîä òóëáàðîì
 135.         DrawBar(0,42,onLeft(5,4),1,0xE2DBDC); //âûïóêëîñòü
 136.         DrawBar(0,43,onLeft(5,4),1,0xD2CED0); //âûïóêëîñòü
 137.         FOR (j=0; j<5; j++) DefineButton(j*37+11, 7, 29, 29, 300+j+BT_HIDE, 0x00E4DFE1);
 138.         PutImage(#URLgoto,40,19,onLeft(57,0),14);
 139.         DefineButton(onLeft(37,0),15, 18, 16, GOTOURL+BT_HIDE, 0xE4DFE1);
 140.         DefineButton(onLeft(56,0),15, 17, 16, SEARCHWEB+BT_HIDE, 0xE4DFE1);
 141.         DrawRegion_3D(205,14,onLeft(58,205),18,0x94AECE,0x94AECE); //îáîäîê ïîëîñû àäðåñà
 142.         DrawRegion_3D(206,15,onLeft(59,205),16,0xE4ECF3,0xE4ECF3);
 143.         edit1.width=Form.width-266;
 144.         WB1.top=44;
 145.         WB1.width=Form.width-11;
 146.         WB1.height=onTop(43,5);
 147.         WB1.Load(#URL);
 148. }
 149.  
 150. int onLeft(dword right,left) {return Form.width-right-left;}
 151. int onTop(dword down,up) {return Form.height-GetSkinWidth()-down-up;}
 152.  
 153.  
 154. stop:
 155.