Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. movedata:
 3.         push eax
 4.         xor eax,eax
 5.         sub eax,edi
 6.         and eax,3
 7.         xchg ecx,eax
 8.         sub eax,ecx
 9.         jle .l1
 10.         rep movsb
 11.         mov ecx,eax
 12.         shr ecx,2
 13.         rep movsd
 14.         and eax,3
 15.    .l1: add ecx,eax
 16.         rep  movsb
 17.         pop eax
 18.         ret
 19.  
 20. mallocz:
 21.         call malloc
 22.         pushad
 23.         add ecx,3
 24.         xor eax,eax
 25.         shr ecx,2
 26.         rep stosd
 27.         popad
 28.         ret
 29.  
 30.      mresize1: popad
 31.                 xor edi,edi
 32.                 stc
 33.      mresize2: ret
 34. mresize: ; puntero en di ncr retorna nuevo puntero en di
 35.        test edi,edi
 36.        jz malloc
 37.        cmp ecx,[edi-4]
 38.        je mresize2
 39.        call free
 40. malloc:
 41.         mov edi,ecx
 42.         jecxz mresize2
 43.         pushad
 44.         mov esi,iniciomemoria+4
 45.         lea ebx,[ecx+3]
 46.         and ebx,-4 ;redondeo a 4
 47.     .l1: mov edi,esi
 48.         add esi,[esi]
 49.         jc mresize1
 50.         lodsd
 51.         cmp eax,ebx
 52.         jc .l1
 53.         cmp esi,[iniciomemoria+8]
 54.         jc .l2
 55.         jne mresize1
 56.         lea edx,[ebx+esi+4]
 57.         cmp edx,[iniciomemoria+12]
 58.         jnc mresize1
 59.         mov [iniciomemoria+8],edx
 60.     .l2: pop dword [esi-4]
 61.         push esi
 62.         sub eax,ebx
 63.         je .l3
 64.         sub eax,4
 65.         mov [esi+ebx],eax
 66.         jz .l3
 67.         ;fragmentar
 68.         add ebx,4
 69.         add [edi],ebx
 70.         mov eax,[esi]
 71.         sub eax,ebx
 72.         mov [esi+ebx],eax
 73.         popad
 74.         ret
 75.     .l3: lodsd
 76.         add eax,4
 77.         add [edi],eax
 78.         popad
 79.         ret
 80.  
 81. realloc: test edi,edi
 82.         jz malloc
 83.         jecxz free
 84.        pushad
 85.        pop esi
 86.        mov eax,[edi-4]
 87.        call malloc
 88.        push edi
 89.        cmp ecx,eax
 90.        jc .l1
 91.        mov ecx,eax
 92.     .l1: push esi
 93.         call movedata
 94.        pop edi
 95.        call free
 96.        popad
 97.    .l2: ret
 98. free:           ;puntero en di
 99.                 ;no se comprueban los punteros
 100.                 ;retorna di=0 , ncr
 101.        test edi,edi
 102.        jz realloc.l2
 103.        pushad
 104.        pop edi
 105.        mov ebp,[edi-4]
 106.        dec ebp
 107.        and ebp,-4  ;redondeo a 4,dx=dx-4
 108.        xor edx,edx
 109.        push edx
 110.        mov edx,iniciomemoria+4
 111.        mov esi,edx
 112.        ;buscar puntero libre anterior
 113.     .l1: mov ebx,esi
 114.        lodsd
 115.        add esi,eax
 116.        cmp esi,edi
 117.        jc .l1
 118.         ;enlazar
 119.        mov ecx,esi
 120.        sub ecx,edi
 121.        sub eax,ecx
 122.        sub ecx,4
 123.        mov [ebx],eax
 124.         ;fusionar con el anterior
 125.        cmp eax,[ebx-4]
 126.        jne .l2
 127.        cmp ebx,edx
 128.        je .l2 ;no fusionar con el primero
 129.        mov edi,ebx
 130.        add eax,4
 131.        add ecx,eax
 132.        add ebp,eax
 133.     .l2: mov ebx,ebp ;fusionar con bloques de tamaŠ“o 0
 134.     .l3: add ebx,4
 135.        test dword [edi+ebx],-1
 136.        jz .l3
 137.        cmp ebx,ecx
 138.        jne .l4
 139.         ;fusionar con el siguiente
 140.         add ebx,[esi-4]
 141.         add ecx,[esi]
 142.         add ebx,4
 143.         add ecx,4
 144.         cmp esi,[edx+4]
 145.         jne .l4
 146.         mov [edx+4],edi
 147.      .l4: mov [edi-4],ebx
 148.         mov [edi],ecx
 149.         popad
 150.         ret
 151.  
 152. add_mem: ;edi,ecx ;el ultimo bloque libre debe ser >8 bytes para poder fragmentarlo
 153.         cmp ecx,64
 154.         jc .l1
 155.         add ecx,edi
 156.         add edi,3
 157.         and edi,-4
 158.         and ecx,-4
 159.         mov eax,ecx
 160.         sub ecx,edi   ;redondeo
 161.         xchg eax,[iniciomemoria+12]
 162.         cmp edi,eax
 163.         jna .l1
 164.         lea esi,[edi+4]
 165.         mov edx,esi
 166.         xchg esi,[iniciomemoria+8]
 167.         neg edx
 168.         mov [edi],edx
 169.         mov [edi+4],edx
 170.         lea edx,[edi-4]
 171.         sub edi,esi
 172.         mov [esi],edi
 173.         sub eax,4
 174.         sub eax,esi
 175.         mov [esi-4],eax
 176.         add esi,eax
 177.         sub edx,esi
 178.         mov [esi],edx
 179.    .l1: ret
 180.  
 181. check_mem:  ;busqueda de errores en la memoria
 182.            ;retorna edx nbloques o 0 si error,ecx memoria libre
 183.            ;ncr: ebp,ebx,eax
 184.         mov edi,iniciomemoria
 185.         mov esi,edi
 186.         xor edx,edx
 187.         mov ecx,[edi]
 188.         neg ecx ;el primer bloque no cuenta
 189.     .l1: add ecx,[edi]
 190.         add edi,4
 191.         add edi,[edi]
 192.    .l2: inc edx
 193.         add esi,[esi]
 194.         jc .l4
 195.         add esi,7
 196.         jc .l3
 197.         and esi,-4
 198.         cmp esi,edi
 199.         jc .l2
 200.         je .l1
 201.         jmp .l4
 202.     .l3: test edi,edi
 203.        jnz .l4
 204.        add ecx,[iniciomemoria+12]
 205.        ret
 206.      .l4: xor edx,edx
 207.       stc
 208.       ret
 209.  
 210.  
 211.