Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 2501 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. use32
 2.         org 0x0
 3.         db 'MENUET01' ;¨¤¥­â¨ä. ¨á¯®«­ï¥¬®£® ä ©«  ¢á¥£¤  8 ¡ ©â
 4.         dd 0x1
 5.         dd start
 6.         dd i_end ;à §¬¥à ¯à¨«®¦¥­¨ï
 7.         dd mem
 8.         dd stacktop
 9.         dd 0
 10.         dd sys_path
 11.  
 12. include '../../../macros.inc'
 13. include '../../../proc32.inc'
 14. include '../../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
 15. include '../../nu_pogodi/trunk/mem.inc'
 16. include '../../nu_pogodi/trunk/dll.inc'
 17.  
 18. @use_library_mem mem.Alloc,mem.Free,mem.ReAlloc,dll.Load
 19. hed db 'Life 20.02.12',0 ;¯®¤¯¨áì ®ª­ 
 20.  
 21. struct FileInfoBlock
 22.         Function dd ?
 23.         Position dd ?
 24.         Flags    dd ?
 25.         Count    dd ?
 26.         Buffer   dd ?
 27.                 db ?
 28.         FileName dd ?
 29. ends
 30.  
 31. run_file_70 FileInfoBlock
 32. image_data dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¢à¥¬¥­­ãî ¯ ¬ïâì. ¤«ï ­ã¦¥­ ¯à¥®¡à §®¢ ­¨ï ¨§®¡à ¦¥­¨ï
 33.  
 34. fn_toolbar db 'toolbar.png',0
 35. IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE equ 16*16*3
 36. IMAGE_TOOLBAR_SIZE equ IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE*9
 37. image_data_toolbar dd 0
 38.  
 39. macro load_image_file path,buf,size { ;¬ ªà®á ¤«ï § £à㧪¨ ¨§®¡à ¦¥­¨©
 40.         ;path - ¬®¦¥â ¡ëâì ¯¥à¥¬¥­­®© ¨«¨ áâப®¢ë¬ ¯ à ¬¥â஬
 41.         if path eqtype '' ;¯à®¢¥à塞 § ¤ ­ «¨ áâப®© ¯ à ¬¥âà path
 42.                 jmp @f
 43.                         local .path_str
 44.                         .path_str db path ;ä®à¬¨à㥬 «®ª «ì­ãî ¯¥à¥¬¥­­ãî
 45.                         db 0
 46.                 @@:
 47.                 ;32 - áâ ­¤ àâ­ë©  ¤à¥á ¯® ª®â®à®¬ã ¤®«¦¥­ ¡ëâì ¡ãä¥à á á¨á⥬­ë¬ ¯ã⥬
 48.                 copy_path .path_str,[32],file_name,0x0
 49.         else
 50.                 copy_path path,[32],file_name,0x0 ;ä®à¬¨à㥬 ¯®«­ë© ¯ãâì ª ä ©«ã ¨§®¡à ¦¥­¨ï, ¯®¤à §ã¬¥¢ ¥¬ çâ® ®­ ¢ ®¤­®© ¯ ¯ª¥ á ¯à®£à ¬¬®©
 51.         end if
 52.  
 53.         stdcall mem.Alloc, dword size ;¢ë¤¥«ï¥¬ ¯ ¬ïâì ¤«ï ¨§®¡à ¦¥­¨ï
 54.         mov [buf],eax
 55.  
 56.         mov eax,70 ;70-ï äã­ªæ¨ï à ¡®â  á ä ©« ¬¨
 57.         mov [run_file_70.Function], 0
 58.         mov [run_file_70.Position], 0
 59.         mov [run_file_70.Flags], 0
 60.         mov [run_file_70.Count], dword size
 61.         m2m [run_file_70.Buffer], [buf]
 62.         mov byte[run_file_70+20], 0
 63.         mov [run_file_70.FileName], file_name
 64.         mov ebx,run_file_70
 65.         int 0x40 ;§ £à㦠¥¬ ä ©« ¨§®¡à ¦¥­¨ï
 66.         cmp ebx,0xffffffff
 67.         je @f
 68.                 ;®¯à¥¤¥«ï¥¬ ¢¨¤ ¨§®¡à ¦¥­¨ï ¨ ¯¥à¥¢®¤¨¬ ¥£® ¢® ¢à¥¬¥­­ë© ¡ãä¥à image_data
 69.                 stdcall dword[img_decode], dword[buf],ebx,0
 70.                 mov dword[image_data],eax
 71.                 ;¯à¥®¡à §ã¥¬ ¨§®¡à ¦¥­¨¥ ª ä®à¬ âã rgb
 72.                 stdcall dword[img_to_rgb2], dword[image_data],dword[buf]
 73.                 ;㤠«ï¥¬ ¢à¥¬¥­­ë© ¡ãä¥à image_data
 74.                 stdcall dword[img_destroy], dword[image_data]
 75.         @@:
 76. }
 77.  
 78. ;--------------------------------------
 79. struct Cell
 80.         x dd ? ;+0
 81.         y dd ? ;+4
 82.         tc dd ? ;+8
 83.         liv db ? ;+12
 84.         so db ? ;+13
 85. ends
 86.  
 87. MAX_CELL equ 90000
 88. COL_MEM equ 64 ;ç¨á«® 梥⮢
 89.  
 90. cell dd 0 ;㪠§ â¥«ì ­  ¯ ¬ïâì á® áâàãªâãà ¬¨ ï祥ª
 91. memCell dd 0
 92. CellColors dd 0
 93.  
 94. macro get_cell_offset reg,ind
 95. {
 96.         mov reg,ind
 97.         imul reg,sizeof.Cell
 98.         add reg,dword[cell]
 99. }
 100.  
 101. capt rb 50
 102. er_oom db 0 ;­  á«ãç © ¨áç¥à¯ ­¨ï ¯ ¬ïâ¨
 103. tim_ch db 0 ; ¢â®¬ â¨ç¥áª¨ ¯à®áç¨â뢠âì ¯®ª®«¥­¨ï
 104. poc_stop dd 1 ;¯à®áç¥â ­  ç¨á«® ¯®ª®«¥­¨©
 105. Cor_x dd 0
 106. Cor_y dd 0
 107. tim dd 0 ;¢à¥¬ï (¯®ª®«¥­¨¥)
 108. b_sort dd 0 ;£à ­¨æ  ¤«ï á®àâ¨à®¢ ­­ëå ï祥ª
 109. osob dd 0 ;ç¨á«® ®á®¡¥©
 110. zoom db 3 ;¬ áèâ ¡ ¯®«ï
 111. txt_zoom db 'Œ áèâ ¡:',0
 112. txt_gen db '®ª®«¥­¨¥:',0
 113. txt_osob db 'Žá®¡¥©:',0
 114.  
 115. ;­ áâனª  ¬ áᨢ  á 梥⠬¨
 116. ; col_pole - 梥⠯®«ï
 117. ; col_cell_n - 梥⠭®¢®© ï祩ª¨
 118. ; col_cell_o - 梥â áâ à®© ï祩ª¨
 119. align 4
 120. proc pole_init_colors uses eax ebx ecx edx esi edi, col_pole:dword, col_cell_n:dword, col_cell_o:dword
 121.         mov esi,dword[CellColors]
 122.         mov ebx,dword[col_pole]
 123.         mov dword[esi],ebx
 124.  
 125.         add esi,4
 126.         mov edi,COL_MEM
 127.         dec edi
 128.         shl edi,2
 129.         add edi,esi
 130.         ; esi - 㪠§ â¥«ì ­  1-© £à ¤¨¥­â­ë© 梥â
 131.         ; edi - 㪠§ â¥«ì ­  ¯®á«¥¤­¨© £à ¤¨¥­â­ë© 梥â
 132.         mov eax,dword[col_cell_n]
 133.         mov ebx,dword[col_cell_o]
 134.  
 135.         mov dword[esi],eax
 136.         mov dword[edi],ebx
 137.         ;need save ecx edx
 138.         stdcall middle_colors, esi,edi
 139.  
 140.         ret
 141. endp
 142.  
 143. ;¢á¯®¬®£ â¥«ì­ ï äã­ªæ¨ï ¤«ï ­ å®¤¦¥­¨ï á।­¥£® æ¢¥â  ¨ § ¯¨á¨ ¥£® ¢ ¬ áᨢ
 144. ;input:
 145. ; eax - 梥⠭ ç «ì­ë©
 146. ; ebx - 梥⠪®­¥ç­ë©
 147. ;§ §àãè îâìáï: ecx, edx
 148. align 4
 149. proc middle_colors uses edi esi, i0:dword, i1:dword
 150.         mov esi,dword[i0]
 151.         mov edi,dword[i1]
 152.         ;¯¥à¥¤ ¢ë§®¢®¬ ä㭪樨
 153.         ;dword[esi]=eax
 154.         ;dword[edi]=ebx
 155.         sub edi,esi
 156.         shr edi,1
 157.         btr edi,1 ;®ªà㣫塞 ¤® 4-å, â. ª. ­ã¦­® ¯®«ãç¨âì  ¤à¥á (®ªà㣫¥­¨¥ å¨â஥ - 㡨ࠥ¬ ®¤¨­ ¡¨â ¢¬¥áâ® ¯à¥¤¯®« £ ¥¬ëå 2-å)
 158.         add edi,esi
 159.         cmp edi,esi
 160.         je @f
 161.                 push eax ebx
 162.  
 163.                 mov ecx,eax
 164.                 mov edx,ebx
 165.  
 166.                 ;­ å®¤¨¬ á।­¨© 梥⠬¥¦¤ã eax ¨ ebx
 167.                 and ebx,111111101111111011111110b ;㡨ࠥ¬ ¯®á«¥¤­¨¥ ¡¨âë ¢ 梥â å r, g, b
 168.                 and eax,111111101111111011111110b
 169.                 add eax,ebx ;á㬨à㥬 æ¢¥â  ¨§ r, g, b
 170.                 shr eax,1   ;¤¥«¨¬ ­  2
 171.                 mov dword[edi],eax
 172.  
 173.                 ;४ãàᨢ­ë© ¢ë§®¢ ¤«ï ¤à®¡«¥­¨ï ¢¥àå­¥© ¯®«®¢¨­ë
 174.                 mov ebx,eax
 175.                 mov eax,ecx
 176.                 stdcall middle_colors, [i0],edi
 177.  
 178.                 ;४ãàᨢ­ë© ¢ë§®¢ ¤«ï ¤à®¡«¥­¨ï ­¨¦­¥© ¯®«®¢¨­ë
 179.                 mov eax,ebx
 180.                 mov ebx,edx
 181.                 stdcall middle_colors, edi,[i1]
 182.  
 183.                 pop ebx eax
 184.         @@:
 185.         ret
 186. endp
 187.  
 188. align 4
 189. pole_clear:
 190.         push eax ecx edi
 191.         xor eax,eax
 192.         mov dword[tim],eax
 193.         mov dword[osob],eax
 194.         mov  byte[tim_ch],al
 195.         mov dword[Cor_x],eax
 196.         mov dword[Cor_y],eax
 197.         mov dword[b_sort],eax
 198.         mov  byte[er_oom],al
 199.         cld
 200.         mov ecx,MAX_CELL
 201.         imul ecx,sizeof.Cell
 202.         mov edi,dword[cell]
 203.         repne stosb ;memset(cell,0,sizeof(Cell)*MAX_CELL);
 204.         mov edi,dword[memCell]
 205.         mov ecx,MAX_CELL
 206.         @@:
 207.                 stosd ;for(i=0;i<MAX_CELL;i++) memCell[i]=i;
 208.                 ;mov dword[edi],eax
 209.                 ;add edi,4
 210.                 inc eax
 211.                 loop @b
 212.         pop edi ecx eax
 213.         ret
 214.  
 215. align 4
 216. proc pole_cell_creat, x:dword, y:dword, li:dword
 217.         pushad ;eax ebx ecx edx edi
 218.  
 219.         ; *** ¥á«¨ ª«¥âª  㦥 ¡ë«  ᮧ¤ ­ 
 220.         stdcall pole_cell_find, [x],[y]
 221.         cmp eax,0
 222.         je @f ;if(i){
 223.                 get_cell_offset ebx,eax
 224.                 cmp dword[li],0
 225.                 jne .else_if ;if(!li)
 226.                         ; ¥á«¨ ᮧ¤ ¥âáï ¯ãáâ ï ª«¥âª 
 227.                         inc byte[ebx+13] ;+13 = .so
 228.                         jmp .fun_e
 229.                 .else_if: ;else if(!(cell[i].liv&1) ){
 230.                 bt word[ebx+12],0 ;+12 = .liv
 231.                         ; ¥á«¨ ᮧ¤ ¥âáï ¦¨¢ ï ª«¥âª 
 232.                         ; ¨ à ­ìè¥ ª«¥âª  ¡ë«  ᮧ¤ ­  ­® ®ª § « áì ¯ãá⮩
 233.                         jae .creat_border_cells
 234.                 jmp .fun_e
 235.         @@:
 236.  
 237.         ; *** ᮧ¤ ­¨¥ ­®¢®© ï祩ª¨
 238.         ; ­ å®¤¨¬ ­®¬¥à ᢮¡®¤­®© ï祩ª¨ (i) ¤«ï ¤®¡ ¢«¥­¨ï ­®¢®©
 239.         mov edi,dword[memCell]
 240.         inc dword[edi]
 241.         cmp dword[edi],MAX_CELL
 242.         jne @f
 243.                 dec dword[edi]
 244.                 mov byte[tim_ch],0
 245.                 ;... need call message: "eror out of memory" ...
 246.                 ;... ¢ë¢®¤ á®®¡é¥­¨ï ¯¥à¥¯®«­¥­¨ï ­ ¤® ¤®¡ ¢¨âì  ...
 247.                 mov byte[er_oom],0
 248.                 jmp .fun_e ;return;
 249.         @@:
 250.         mov eax,dword[edi]
 251.         shl eax,2
 252.         add eax,dword[memCell] ;eax -> memCell[firstC]
 253.         get_cell_offset ebx,dword[eax]
 254.  
 255.         mov ecx,dword[x]
 256.         mov dword[ebx],ecx ;+0 = .x
 257.         mov edx,dword[y]
 258.         mov dword[ebx+4],edx ;+4 = .y
 259.         mov eax,dword[tim]
 260.         mov dword[ebx+8],eax ;+8 = .tc
 261.         mov byte[ebx+12],0 ;+12 = .liv
 262.  
 263.         cmp dword[li],0
 264.         jne @f
 265.                 mov byte[ebx+13],1 ;+13 = .so
 266.                 jmp .fun_e
 267.         @@:
 268.         mov byte[ebx+13],0 ;+13 = .so
 269.  
 270.         .creat_border_cells:
 271.                 inc dword[osob]
 272.                 or byte[ebx+12],1 ;+12 = .liv
 273.                 mov ecx,dword[x]
 274.                 dec ecx
 275.                 mov edx,dword[y]
 276.                 dec edx
 277.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 278.                 inc edx
 279.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 280.                 inc edx
 281.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 282.                 inc ecx
 283.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 284.                 sub edx,2
 285.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 286.                 inc ecx
 287.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 288.                 inc edx
 289.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 290.                 inc edx
 291.                 stdcall pole_cell_creat,ecx,edx,0
 292.         .fun_e:
 293.         popad ;edi edx ecx ebx eax
 294.         ret
 295. endp
 296.  
 297. ;output:
 298. ; eax - index
 299. align 4
 300. proc pole_cell_find, x:dword, y:dword
 301.         mov eax,dword[memCell]
 302.         cmp dword[eax],0
 303.         jne @f
 304.                 xor eax,eax ;if(!fristC) return 0;
 305.                 jmp .fun_e
 306.         @@:
 307.  
 308.         xor eax,eax ;fnd=0;
 309.         cmp dword[b_sort],0
 310.         je @f
 311.                 stdcall pole_bin_find, [memCell], [x],[y], [b_sort] ;i=BinFind(memCell, x,y, b_sort);
 312.                 cmp eax,0
 313.                 je @f
 314.                         shl eax,2
 315.                         add eax,dword[memCell]
 316.                         mov eax,dword[eax] ;if(i) fnd=memCell[i];
 317.                         jmp .fun_e
 318.         @@:
 319.  
 320.         cmp eax,0
 321.         jne @f ;if(!fnd){ // ¯®¨áª ï祩ª¨ §  ¡¨­ à­ë¬ ¤¥à¥¢®¬
 322.                 push ebx ecx edx edi esi
 323.                 ;ebx -> i
 324.                 ;ecx -> firstC
 325.                 ;edx -> &memCell[i]
 326.                 ;edi -> cell[memCell[i]]
 327.                 mov ecx,dword[memCell]
 328.                 mov ebx,dword[b_sort]
 329.                 mov edx,ebx
 330.                 shl edx,2
 331.                 add edx,ecx
 332.                 inc ebx
 333.                 mov ecx,dword[ecx]
 334.                 .cycle_b: ;for(i=b_sort+1;i<=fristC;i++)
 335.                         add edx,4
 336.                         get_cell_offset edi,dword[edx]
 337.                         mov esi,dword[x]
 338.                         cmp dword[edi],esi ;+0 = .x
 339.                         jne .if_e
 340.                         mov esi,dword[y]
 341.                         cmp dword[edi+4],esi ;+4 = .y
 342.                         jne .if_e
 343.                                 ;if(cell[memCell[i]].x==x && cell[memCell[i]].y==y){
 344.                                 mov eax,dword[edx] ;fnd=memCell[i];
 345.                                 jmp .cycle_e ;break;
 346.                         .if_e:
 347.                         inc ebx
 348.                         cmp ebx,ecx
 349.                         jle .cycle_b
 350.                 .cycle_e:
 351.                 pop esi edi edx ecx ebx
 352.         @@:
 353.         .fun_e:
 354.         ret
 355. endp
 356.  
 357. ;output:
 358. ; eax - index
 359. align 4
 360. proc pole_bin_find, mas:dword, fx:dword, fy:dword, k:dword
 361.         push ebx ecx edx edi
 362.         xor eax,eax
 363.         mov ebx,1 ;ebx - ¬ ªá¨¬ «ì­ë© ¯®à冷ª ¤«ï ¤¥à¥¢ 
 364.         @@:
 365.         cmp dword[k],ebx
 366.         jle @f ;while(k>por)
 367.                 shl ebx,1 ;por<<=1;
 368.                 jmp @b
 369.         @@:
 370.         cmp dword[k],ebx
 371.         jge @f ;if(k<por)
 372.                 shr ebx,1 ;por>>=1;
 373.         @@:
 374.         mov ecx,ebx ;i=por;
 375.  
 376.         ;ecx -> i
 377.         ;edi -> mas[i]
 378.         .cycle_b: ;do{
 379.                 shr ebx,1 ;por>>=1;
 380.  
 381.                 mov edi,ecx
 382.                 shl edi,2
 383.                 add edi,dword[mas]
 384.                 ;if(compare_cells_mb(mas[i],fx,fy)){
 385.                 stdcall pole_compare_cells_mb_coords, dword[edi],[fx],[fy]
 386.                 cmp dl,0
 387.                 je .if_u0_e
 388.                         @@: ;while(i+por>k)
 389.                         mov edx,ecx
 390.                         add edx,ebx
 391.                         cmp edx,dword[k] ;i+por>k
 392.                         jle @f
 393.                                 shr ebx,1 ;por>>=1;
 394.                                 jmp @b
 395.                         @@:
 396.                         add ecx,ebx ;i+=por;
 397.                         jmp .if_e
 398.                 .if_u0_e:
 399.                 ;else if(compare_cells_bm(mas[i],fx,fy))i-=por;
 400.                 stdcall pole_compare_cells_bm_coords, dword[edi],[fx],[fy]
 401.                 cmp dl,0
 402.                 je .if_u1_e
 403.                         sub ecx,ebx
 404.                         jmp .if_e
 405.                 .if_u1_e:
 406.                 ;else { m=i; por=0; }
 407.                         mov eax,ecx
 408.                         xor ebx,ebx
 409.                 .if_e:
 410.         cmp ebx,0
 411.         jne .cycle_b ;}while(por);
 412.  
 413.         pop edi edx ecx ebx
 414.         ret
 415. endp
 416.  
 417. ;output:
 418. ; dl
 419. align 4
 420. proc pole_compare_cells_bm_coords, i0:dword, fx:dword, fy:dword
 421.         push eax ebx ecx
 422.         get_cell_offset eax,[i0]
 423.         ;eax -> cell[i0]
 424.         mov ebx,dword[fx]
 425.         cmp dword[eax],ebx
 426.         jle @f
 427.                 mov dl,1
 428.                 jmp .fun_e
 429.         @@:
 430.         mov ecx,dword[fy]
 431.         cmp dword[eax+4],ecx
 432.         jle @f
 433.         cmp dword[eax],ebx
 434.         jne @f
 435.                 mov dl,1
 436.                 jmp .fun_e
 437.         @@:
 438.         xor dl,dl
 439.         .fun_e:
 440.         pop ecx ebx eax
 441.         ret
 442. endp
 443.  
 444. ;output:
 445. ; dl
 446. align 4
 447. proc pole_compare_cells_mb_coords, i0:dword, fx:dword, fy:dword
 448.         push eax ebx ecx
 449.         get_cell_offset eax,[i0]
 450.         ;eax -> cell[i0]
 451.         mov ebx,dword[fx]
 452.         cmp dword[eax],ebx
 453.         jge @f
 454.                 mov dl,1
 455.                 jmp .fun_e
 456.         @@:
 457.         mov ecx,dword[fy]
 458.         cmp dword[eax+4],ecx
 459.         jge @f
 460.         cmp dword[eax],ebx
 461.         jne @f
 462.                 mov dl,1
 463.                 jmp .fun_e
 464.         @@:
 465.         xor dl,dl
 466.         .fun_e:
 467.         pop ecx ebx eax
 468.         ret
 469. endp
 470.  
 471. ;output:
 472. ; dl
 473. align 4
 474. proc pole_compare_cells_bm, i0:dword, i1:dword
 475.         push eax ebx ecx
 476.         get_cell_offset eax,[i0] ;eax -> cell[i0]
 477.         get_cell_offset ebx,[i1] ;ebx -> cell[i1]
 478.         mov ecx,dword[ebx] ;+0 = .x
 479.         cmp dword[eax],ecx
 480.         jle @f ;x0>x1
 481.                 mov dl,1
 482.                 jmp .fun_e
 483.         @@:
 484.         jne @f ;x0==x1
 485.         mov ecx,dword[ebx+4] ;+4 = .y
 486.         cmp dword[eax+4],ecx
 487.         jle @f ;y0>y1
 488.                 mov dl,1
 489.                 jmp .fun_e
 490.         @@:
 491.         xor dl,dl
 492.         .fun_e:
 493.         pop ecx ebx eax
 494.         ret
 495. endp
 496.  
 497. align 4
 498. pole_paint:
 499.         pushad
 500.         ;eax -> firstC
 501.         ;ebx -> i
 502.         ;ecx -> cell[memCell[i]]
 503.         ;edx -> color
 504.         ;edi -> coord_x
 505.         ;esi -> coord_y
 506.         mov eax,dword[memCell]
 507.         cmp dword[eax],0
 508.         je .no_draw
 509.  
 510.         mov eax,dword[eax]
 511.         mov ebx,1
 512.  
 513. ;---
 514.         @@: ;while(i<b_sort && Cor_x+cell[memCell[i]].x<0)
 515.                 cmp ebx,dword[b_sort]
 516.                 jge @f ;¯¥à¥å®¤¨¬ ­  ­ ç «® ­¨¦­¥£® 横« 
 517.                 mov ecx,ebx
 518.                 shl ecx,2
 519.                 add ecx,dword[memCell]
 520.                 get_cell_offset ecx,dword[ecx]
 521.                 mov edx,dword[ecx] ;+0 = .x
 522.                 add edx,dword[Cor_x]
 523.                 cmp edx,0
 524.                 jge @f ;¯¥à¥å®¤¨¬ ­  ­ ç «® ­¨¦­¥£® 横« 
 525.                         inc ebx ;i++; // ¤«ï ¯à®¯ã᪠ ï祥ª §  ®ª­®¬ á«¥¢ 
 526.                 jmp @b
 527.         @@:
 528.  
 529.         cmp byte[zoom],2
 530.         jge .zoom2
 531.         @@: ;for(;i<=fristC;i++){
 532.                 mov ecx,ebx
 533.                 shl ecx,2
 534.                 add ecx,dword[memCell]
 535.                 get_cell_offset ecx,dword[ecx]
 536. ;...
 537.                 mov edi,dword[Cor_x]
 538.                 add edi,dword[ecx] ;+0 = .x
 539.                 mov esi,dword[Cor_y]
 540.                 add esi,dword[ecx+4] ;+4 = .y
 541.                 bt word[ecx+12],0 ;+12 = .liv
 542.                 jc .cell_1
 543.                         ;­¥ ¦¨¢ ï ï祩ª 
 544.                         mov edx,dword[CellColors]
 545.                         mov edx,dword[edx]
 546.                         jmp .cell_0
 547.                 .cell_1:
 548.                         ;¦¨¢ ï ï祩ª 
 549.                         mov edx,dword[tim]
 550.                         inc edx
 551.                         sub edx,dword[ecx+8] ;+8 = .tc
 552.                         cmp edx,COL_MEM
 553.                         jle .in_color
 554.                                 mov edx,COL_MEM
 555.                         .in_color:
 556.                         shl edx,2
 557.                         add edx,dword[CellColors]
 558.                         mov edx,dword[edx]
 559.                 .cell_0:
 560.                 stdcall [buf2d_set_pixel], buf_0, edi, esi, edx
 561. ;...
 562.                 inc ebx
 563.                 cmp ebx,eax
 564.                 jle @b
 565.  
 566.         jmp .no_draw
 567.         .zoom2:
 568.  
 569.         @@: ;for(;i<=fristC;i++){
 570.                 mov ecx,ebx
 571.                 shl ecx,2
 572.                 add ecx,dword[memCell]
 573.                 get_cell_offset ecx,dword[ecx]
 574.  
 575.                 xor edx,edx
 576.                 mov dl,byte[zoom] ;edx ¨á¯®«ì§ã¥âáï ¤«ï ¢­¥á¥­¨ï zoom ¢ 4 ¡ ©â­®¥ ç¨á«®
 577.                 mov edi,dword[ecx] ;+0 = .x
 578.                 add edi,dword[Cor_x]
 579.                 imul edi,edx
 580.                 mov esi,dword[ecx+4] ;+4 = .y
 581.                 add esi,dword[Cor_y]
 582.                 imul esi,edx
 583.                 bt word[ecx+12],0 ;+12 = .liv
 584.                 jc .z2_cell_1
 585.                         ;­¥ ¦¨¢ ï ï祩ª 
 586.                         mov edx,dword[CellColors]
 587.                         mov edx,dword[edx]
 588.                         jmp .z2_cell_0
 589.                 .z2_cell_1:
 590.                         ;¦¨¢ ï ï祩ª 
 591.                         mov edx,dword[tim]
 592.                         inc edx
 593.                         sub edx,dword[ecx+8] ;+8 = .tc
 594.                         cmp edx,COL_MEM
 595.                         jle .z2_in_color
 596.                                 mov edx,COL_MEM
 597.                         .z2_in_color:
 598.                         shl edx,2
 599.                         add edx,dword[CellColors]
 600.                         mov edx,dword[edx]
 601.                 .z2_cell_0:
 602.                 xor ecx,ecx
 603.                 mov cl,byte[zoom] ;ecx ¨á¯®«ì§ã¥âáï ¤«ï ¢­¥á¥­¨ï zoom ¢ 4 ¡ ©â­®¥ ç¨á«®
 604.                 ;;;dec ecx
 605.                 stdcall [buf2d_filled_rect_by_size], buf_0, edi, esi, ecx, ecx, edx
 606.                 inc ebx
 607.                 cmp ebx,eax
 608.                 jle @b
 609.  
 610.         .no_draw:
 611.         popad
 612.         ret
 613.  
 614. align 4
 615. pole_next_gen:
 616.         pushad
 617.         ;eax -> firstC
 618.         ;ebx -> i
 619.         ;ecx -> &memCell[i]
 620.         ;edx -> cell[memCell[i]]
 621.  
 622.         mov eax,dword[memCell]
 623.         mov ecx,eax
 624.         mov eax,dword[eax]
 625.         cmp eax,1
 626.         jl .fun_e
 627.         inc dword[tim]
 628.         mov ebx,1
 629.         @@: ;for(i=1;i<=firstC;i++)
 630.                 add ecx,4
 631.                 get_cell_offset edx,dword[ecx]
 632.                 bt word[edx+12],0 ;+12 = .liv
 633.                 jae .if_0_e
 634.                         ; á®åà ­¥­¨¥ ï祩ª¨ (á®á¥¤¥© 2 ¨«¨ 3)
 635.                         cmp byte[edx+13],2 ;+13 = .so
 636.                         je .if_2_e
 637.                         cmp byte[edx+13],3 ;+13 = .so
 638.                         je .if_2_e
 639.                         jmp .change
 640.                 .if_0_e:
 641.                         ; ᮧ¤ ­¨¥ ï祩ª¨ (á®á¥¤¥© 3)
 642.                         cmp byte[edx+13],3 ;+13 = .so
 643.                         jne .if_1_e
 644.                         .change:
 645.                                 or byte[edx+12],2 ;+12 = .liv
 646.                                 jmp .if_2_e
 647.                 .if_1_e:
 648.                         ; 㤠«¥­¨¥ ¯ãá⮩ ï祩ª¨ ¤«ï ®á¢®¡®¦¤¥­¨ï ¯ ¬ïâ¨
 649.                         cmp byte[edx+13],0 ;+13 = .so
 650.                         jne .if_2_e
 651.                         mov edi,dword[edx+8] ;+8 = .tc
 652.                         add edi,5 ; 5 - ¢à¥¬ï á®åà ­¥­¨ï ¯ãá⮩ ï祩ª¨, ¤® ¥ñ 㤠«¥­¨ï
 653.                         cmp edi,dword[tim]
 654.                         jge .if_2_e
 655.                                 mov edi,eax
 656.                                 shl edi,2
 657.                                 add edi,dword[memCell] ;edi -> &memCell[fristC]
 658.                                 mov esi,dword[edi] ;swp=memCell[fristC];
 659.                                 mov edx,dword[ecx] ;edx - 㦥 ­¥ ¨á¯®«ì§ã¥¬, ¯®â®¬ã ¬®¦¥¬ ¯®àâ¨âì
 660.                                 mov dword[edi],edx ;memCell[fristC]=memCell[i];
 661.                                 mov dword[ecx],esi ;memCell[i]=swp;
 662.                                 dec eax
 663.                                 dec ebx
 664.                                 sub ecx,4
 665.                 .if_2_e:
 666.  
 667.                 inc ebx
 668.                 cmp ebx,eax
 669.                 jle @b
 670.         mov ebx,dword[memCell]
 671.         mov dword[ebx],eax ;firstC <- eax
 672.  
 673.         mov dword[b_sort],eax
 674.         stdcall pole_fl_sort, dword[memCell],eax
 675.  
 676.         mov ecx,dword[memCell]
 677.         mov ebx,1
 678.         @@: ;for(i=1;i<=firstC;i++)
 679.                 add ecx,4
 680.                 get_cell_offset edx,dword[ecx]
 681.                 bt word[edx+12],1 ;+12 = .liv
 682.                 jae .no_change
 683.                         xor byte[edx+12],3 ;+12 = .liv
 684.                         mov edi,dword[tim]
 685.                         mov dword[edx+8],edi ;+8 = .tc
 686.                         bt word[edx+12],0 ;+12 = .liv
 687.                         jc .new_cell
 688.                                 push eax
 689.                                 mov edi,dword[edx]
 690.                                 dec edi
 691.                                 mov esi,dword[edx+4]
 692.                                 dec esi
 693.                                 dec dword[osob]
 694.                                 ;¤ «ìè¥ §­ ç¥­¨¥ edx ¯®àâ¨âáï
 695.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 696.                                 get_cell_offset edx,eax
 697.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 698.                                 inc esi
 699.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 700.                                 get_cell_offset edx,eax
 701.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 702.                                 inc esi
 703.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 704.                                 get_cell_offset edx,eax
 705.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 706.                                 inc edi
 707.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 708.                                 get_cell_offset edx,eax
 709.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 710.                                 sub esi,2
 711.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 712.                                 get_cell_offset edx,eax
 713.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 714.                                 inc edi
 715.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 716.                                 get_cell_offset edx,eax
 717.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 718.                                 inc esi
 719.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 720.                                 get_cell_offset edx,eax
 721.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 722.                                 inc esi
 723.                                 stdcall pole_cell_find,edi,esi
 724.                                 get_cell_offset edx,eax
 725.                                 dec byte[edx+13] ;+13 = .so
 726.                                 pop eax
 727.                                 jmp .no_change
 728.                         .new_cell: ; ¯®ï¢¨« áì ­®¢ ï ï祩ª 
 729.                                 inc dword[osob]
 730.                                 mov edi,dword[edx]
 731.                                 dec edi
 732.                                 mov esi,dword[edx+4]
 733.                                 dec esi
 734.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 735.                                 inc esi
 736.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 737.                                 inc esi
 738.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 739.                                 inc edi
 740.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 741.                                 sub esi,2
 742.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 743.                                 inc edi
 744.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 745.                                 inc esi
 746.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 747.                                 inc esi
 748.                                 stdcall pole_cell_creat,edi,esi,0
 749.                 .no_change:
 750.                 inc ebx
 751.                 cmp ebx,eax
 752.                 jle @b
 753.         .fun_e:
 754.         popad
 755.         ret
 756.  
 757. ;‘®àâ¨à®¢ª  ¢¥ªâ®à  a[1..n] ¬¥â®¤®¬ ”«®©¤ 
 758. align 4
 759. proc pole_fl_sort, a:dword, n:dword
 760.         pushad
 761.         mov ecx,dword[a]
 762.         ;”®à¬¨à®¢ âì ¨á室­®¥ ç áâ¨ç­® 㯮à冷祭­®¥ ¤¥à¥¢®
 763.         mov eax,dword[n]
 764.         shr eax,1
 765.         @@: ;for(i=n>>1; i>=2; i--)
 766.                 stdcall pole_fl_surface, ecx,eax,[n] ;(a,i,n)
 767.                 dec eax
 768.                 cmp eax,2
 769.                 jge @b
 770.         ;‚믮«­¨âì ¯à®æ¥¤ãà㠢ᯫëâ¨ï ”«®©¤  ¤«ï ª ¦¤®£® ¯®¤¤¥à¥¢ 
 771.         mov eax,dword[n]
 772.         @@: ;for(i=n; i>=2; i--){
 773.                 stdcall pole_fl_surface, ecx,1,eax ;(a,1,i)
 774.                 ;®¬¥áâ¨âì ­ ©¤¥­­ë© ¬ ªá¨¬ «ì­ë© í«¥¬¥­â ¢ ª®­¥æ ᯨ᪠
 775.                 mov edi,eax
 776.                 shl edi,2
 777.                 add edi,ecx ;edi -> &a[i]
 778.                 mov esi,dword[edi] ;w=a[i];
 779.                 mov edx,dword[ecx+4]
 780.                 mov dword[edi],edx ;a[i]=a[1];
 781.                 mov dword[ecx+4],esi ;a[1]=w;
 782.  
 783.                 dec eax
 784.                 cmp eax,2
 785.                 jge @b
 786.         popad
 787.         ret
 788. endp
 789.  
 790. ;à®æ¥¤ãà  ¢á¯«ëâ¨ï ”«®©¤  ¯® ¤¥à¥¢ã a[1..k]
 791. align 4
 792. proc pole_fl_surface, a:dword, i:dword, k:dword
 793. locals
 794.         copy dd ?
 795. endl
 796.         pushad
 797.         ;edx -> ...
 798.         ;edi -> m
 799.         ;esi -> j
 800.         mov eax,dword[a]
 801.         mov ebx,dword[i]
 802.         mov ecx,dword[k]
 803.  
 804.         mov edx,ebx
 805.         shl edx,2
 806.         add edx,eax
 807.         mov edx,dword[edx]
 808.         mov dword[copy],edx ;copy=a[i];
 809.         mov edi,ebx
 810.         shl edi,1 ;m=i<<1;
 811.         .cycle_b: ;while (m<=k) {
 812.                 cmp edi,ecx
 813.                 jg .cycle_e
 814.                 jne @f ;if (m==k) j=m;
 815.                         mov esi,edi
 816.                         jmp .else_e
 817.                 @@: ;else if (pole_compare_cells_bm(a[m],a[m+1])) j=m;
 818.                 mov edx,edi
 819.                 shl edx,2
 820.                 add edx,eax
 821.                 stdcall pole_compare_cells_bm, dword[edx],dword[edx+4]
 822.                 cmp dl,0
 823.                 je @f
 824.                         mov esi,edi
 825.                         jmp .else_e
 826.                 @@: ;else j=m+1;
 827.                         mov esi,edi
 828.                         inc esi
 829.                 .else_e:
 830.  
 831.                 ;if (pole_compare_cells_bm(a[j],copy)) {
 832.                 mov edx,esi
 833.                 shl edx,2
 834.                 add edx,eax
 835.                 stdcall pole_compare_cells_bm, dword[edx],dword[copy]
 836.                 cmp dl,0
 837.                 je .cycle_e ;} else break; //¢ë室 ¨§ 横« 
 838.  
 839.                 mov edx,esi
 840.                 shl edx,2
 841.                 add edx,eax
 842.                 push dword[edx] ;push a[j];
 843.                 mov edx,ebx
 844.                 shl edx,2
 845.                 add edx,eax
 846.                 pop dword[edx] ;a[i]=a[j];
 847.                 mov ebx,esi ;i=j;
 848.                 mov edi,ebx
 849.                 shl edi,1 ;m=i<<1;
 850.  
 851.                 jmp .cycle_b
 852.         .cycle_e:
 853.  
 854.         ;§­ ç¥­¨ï ¬­®£¨å ॣ¨áâ஢ 㦥 ­¥ ¢ ¦­ë â. ª. ª®­¥æ ä㭪樨
 855.         shl ebx,2
 856.         add eax,ebx
 857.         mov edx,dword[copy]
 858.         mov dword[eax],edx ;a[i]=copy;
 859.  
 860.         popad
 861.         ret
 862. endp
 863. ;--------------------------------------
 864.  
 865.  
 866. align 4
 867. start:
 868.         load_libraries l_libs_start,l_libs_end
 869.         ;¯à®¢¥àª  ­  ᪮«ìª® 㤠筮 § £ã§¨« áì ­ è  «¨¡ 
 870.         mov     ebp,lib_7
 871.         cmp     dword [ebp+ll_struc_size-4],0
 872.         jz      @f
 873.                 mcall -1 ;exit not correct
 874.         @@:
 875.         mcall 48,3,sc,sizeof.system_colors
 876.         mcall 40,0x27
 877.         stdcall [OpenDialog_Init],OpenDialog_data ;¯®¤£®â®¢ª  ¤¨ «®£ 
 878.  
 879.         stdcall [buf2d_create], buf_0 ;ᮧ¤ ­¨¥ ¡ãä¥à 
 880.  
 881.         stdcall mem.Alloc,MAX_CELL*sizeof.Cell
 882.         mov [cell],eax
 883.         stdcall mem.Alloc,MAX_CELL*4
 884.         mov [memCell],eax
 885.         stdcall mem.Alloc,(COL_MEM+1)*4
 886.         mov [CellColors],eax
 887.         load_image_file fn_toolbar, image_data_toolbar,IMAGE_TOOLBAR_SIZE
 888.  
 889.         stdcall pole_init_colors, 0xffffff,0xff0000,0x0000ff
 890.         call pole_clear
 891.         call pole_paint ;à¨á®¢ ­¨¥ ¯®«ï ¢ ¡ãä¥à¥ (­¥ ­  íªà ­¥)
 892.  
 893.         ;xor eax,eax
 894.         ;mov edi,txt_zoom.zi
 895.         ;mov al,byte[zoom]
 896.         ;call tl_convert_to_str
 897.  
 898.         mcall 26,9
 899.         mov [last_time],eax
 900.  
 901. align 4
 902. red_win:
 903.         call draw_window
 904.  
 905. align 4
 906. still:
 907.         mcall 26,9
 908.         mov ebx,[last_time]
 909.         add ebx,10 ;§ ¤¥à¦ª 
 910.         cmp ebx,eax
 911.         jge @f
 912.                 mov ebx,eax
 913.         @@:
 914.         sub ebx,eax
 915.         ;cmp ebx,10 ;§ ¤¥à¦ª 
 916.         ;ja timer_funct
 917.         ;test ebx,ebx
 918.         ;jz timer_funct
 919.         mcall 23
 920.         cmp eax,0
 921.         je timer_funct
 922.  
 923.         cmp al,1
 924.         jz red_win
 925.         cmp al,2
 926.         jz key
 927.         cmp al,3
 928.         jz button
 929.  
 930.         jmp still
 931.  
 932. align 4
 933. timer_funct:
 934.         pushad
 935.         mcall 26,9
 936.         mov [last_time],eax
 937.  
 938.         cmp byte[tim_ch],0
 939.         je @f
 940.                 ;call but_next_gen
 941.                 cld
 942.                 mov ecx,dword[poc_stop]
 943.                 cmp ecx,1
 944.                 jg .clear
 945.                         mov ecx,1 ;¨á¯à ¢«¥­¨¥ ecx ­  á«ãç © ç¨á¥« ¬¥­ìè¨å 1
 946.                         jmp .cycle
 947.                 .clear: ;ç¨á⨬ ¯®«¥ ¥á«¨ ¥áâì ¯à®áç¥â ­  ­¥áª®«ìª® ¯®ª®«¥­¨© §  1 â ªâ â ©¬¥à 
 948.                         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 949.                 .cycle:
 950.                         call pole_next_gen
 951.                         loop .cycle
 952.                 call pole_paint
 953.                 stdcall [buf2d_draw], buf_0
 954.                 call draw_pok
 955.         @@:
 956.         popad
 957.         jmp still
 958.  
 959. align 4
 960. draw_window:
 961. pushad
 962.         mcall 12,1
 963.         xor eax,eax
 964.         mov ebx,(20 shl 16)+485
 965.         mov ecx,(20 shl 16)+415
 966.         mov edx,[sc.work]
 967.         or  edx,(3 shl 24)+0x10000000+0x20000000
 968.         mov edi,hed
 969.         int 0x40
 970.  
 971.         mov eax,8
 972.         mov ebx,(5 shl 16)+20
 973.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 974.         mov edx,3
 975.         mov esi,[sc.work_button]
 976.         int 0x40
 977.  
 978.         mov ebx,(30 shl 16)+20
 979.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 980.         mov edx,4
 981.         int 0x40
 982.  
 983.         mov ebx,(55 shl 16)+20
 984.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 985.         mov edx,5
 986.         int 0x40
 987.  
 988.         mov ebx,(85 shl 16)+20
 989.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 990.         mov edx,6
 991.         int 0x40
 992.  
 993.         mov ebx,(110 shl 16)+20
 994.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 995.         mov edx,7
 996.         int 0x40
 997.  
 998.         mov ebx,(135 shl 16)+20
 999.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 1000.         mov edx,8
 1001.         int 0x40
 1002.  
 1003.         mov ebx,(165 shl 16)+20
 1004.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 1005.         mov edx,9
 1006.         int 0x40
 1007.  
 1008.         mov ebx,(190 shl 16)+20
 1009.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 1010.         mov edx,10
 1011.         int 0x40
 1012.  
 1013.         mov ebx,(220 shl 16)+20
 1014.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 1015.         mov edx,11
 1016.         int 0x40
 1017.  
 1018.         mov ebx,(245 shl 16)+20
 1019.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 1020.         mov edx,12
 1021.         int 0x40
 1022.  
 1023.         mov ebx,(270 shl 16)+20
 1024.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 1025.         mov edx,13
 1026.         int 0x40
 1027.  
 1028.         mov ebx,(295 shl 16)+20
 1029.         mov ecx,(5 shl 16)+20
 1030.         mov edx,14
 1031.         int 0x40
 1032.  
 1033.         mov eax,7
 1034.         mov ebx,[image_data_toolbar]
 1035.         mov ecx,(16 shl 16)+16
 1036.         mov edx,(32 shl 16)+7
 1037.         int 0x40
 1038.  
 1039.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1040.         mov edx,(87 shl 16)+7 ;run once
 1041.         int 0x40
 1042.  
 1043.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1044.         mov edx,(112 shl 16)+7 ;run auto
 1045.         int 0x40
 1046.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1047.         mov edx,(137 shl 16)+7 ;stop
 1048.         int 0x40
 1049.  
 1050.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1051.         mov edx,(167 shl 16)+7 ;-
 1052.         int 0x40
 1053.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1054.         mov edx,(192 shl 16)+7 ;+
 1055.         int 0x40
 1056.  
 1057.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1058.         mov edx,(222 shl 16)+7 ;move up
 1059.         int 0x40
 1060.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1061.         mov edx,(247 shl 16)+7 ;move doun
 1062.         int 0x40
 1063.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1064.         mov edx,(272 shl 16)+7 ;move left
 1065.         int 0x40
 1066.         add ebx,IMAGE_TOOLBAR_ICON_SIZE
 1067.         mov edx,(297 shl 16)+7 ;move up
 1068.         int 0x40
 1069.  
 1070.         call draw_pok
 1071.  
 1072.         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1073.  
 1074.         mcall 12,2
 1075. popad
 1076.         ret
 1077.  
 1078. align 4
 1079. draw_pok:
 1080.         mov eax,4 ;à¨á®¢ ­¨¥ ⥪áâ 
 1081.         mov ebx,325*65536+5
 1082.         mov ecx,[sc.work_text]
 1083.         or  ecx,0x80000000 ;or (1 shl 30)
 1084.         mov edx,txt_zoom
 1085.         ;mov edi,[sc.work]
 1086.         int 0x40
 1087.         add bx,9
 1088.         mov edx,txt_gen
 1089.         int 0x40
 1090.         add bx,9
 1091.         mov edx,txt_osob
 1092.         int 0x40
 1093.  
 1094.         mov eax,47
 1095.         xor ecx,ecx
 1096.         mov cl,byte[zoom]
 1097.         mov ebx,(2 shl 16)
 1098.         mov edx,(325+6*9)*65536+5
 1099.         mov esi,[sc.work_button_text]
 1100.         or  esi,(1 shl 30)
 1101.         mov edi,[sc.work_button]
 1102.         int 0x40 ;¬ áèâ ¡
 1103.         mov ebx,(5 shl 16)
 1104.         mov ecx,[tim]
 1105.         add edx,(6*2)*65536+9
 1106.         int 0x40 ;¢à¥¬ï
 1107.         mov ebx,(5 shl 16)
 1108.         mov ecx,[osob]
 1109.         add edx,(6*0)*65536+9
 1110.         int 0x40 ;¯®¯ã«ïæ¨ï
 1111.         ret
 1112.  
 1113. align 4
 1114. key:
 1115.         mcall 2
 1116.         jmp still
 1117.  
 1118.  
 1119. align 4
 1120. button:
 1121.         mcall 17
 1122.         cmp ah,3
 1123.         jne @f
 1124.                 call but_new_file
 1125.         @@:
 1126.         cmp ah,4
 1127.         jne @f
 1128.                 call but_open_file
 1129.         @@:
 1130.         cmp ah,5
 1131.         jne @f
 1132.                 call but_save_file
 1133.         @@:
 1134.         cmp ah,6
 1135.         jne @f
 1136.                 call but_next_gen
 1137.         @@:
 1138.         cmp ah,7
 1139.         jne @f
 1140.                 call but_run
 1141.         @@:
 1142.         cmp ah,8
 1143.         jne @f
 1144.                 call but_stop
 1145.         @@:
 1146.         cmp ah,9
 1147.         jne @f
 1148.                 call but_zoom_p
 1149.         @@:
 1150.         cmp ah,10
 1151.         jne @f
 1152.                 call but_zoom_m
 1153.         @@:
 1154.         cmp ah,11
 1155.         jne @f
 1156.                 call but_pole_up
 1157.         @@:
 1158.         cmp ah,12
 1159.         jne @f
 1160.                 call but_pole_dn
 1161.         @@:
 1162.         cmp ah,13
 1163.         jne @f
 1164.                 call but_pole_left
 1165.         @@:
 1166.         cmp ah,14
 1167.         jne @f
 1168.                 call but_pole_right
 1169.         @@:
 1170.         cmp ah,1
 1171.         jne still
 1172. .exit:
 1173.         stdcall [buf2d_delete],buf_0
 1174.         stdcall mem.Free,[cell]
 1175.         stdcall mem.Free,[memCell]
 1176.         stdcall mem.Free,[CellColors]
 1177.         stdcall mem.Free,[image_data_toolbar]
 1178.         mcall -1
 1179.  
 1180.  
 1181. align 4
 1182. but_new_file:
 1183.         ret
 1184.  
 1185. align 4
 1186. open_file_lif:
 1187.         rb 4096 ;®¡« áâì ¤«ï ®âªàëâ¨ï ä ©«®¢
 1188. .end:
 1189.  
 1190. align 4
 1191. but_open_file:
 1192.         pushad
 1193.         copy_path open_dialog_name,communication_area_default_path,file_name,0
 1194.         mov [OpenDialog_data.type],0
 1195.         stdcall [OpenDialog_Start],OpenDialog_data
 1196.         cmp [OpenDialog_data.status],2
 1197.         je .end_open_file
 1198.         ;ª®¤ ¯à¨ 㤠筮¬ ®âªàë⨨ ¤¨ «®£ 
 1199.  
 1200.         mov eax,70 ;70-ï äã­ªæ¨ï à ¡®â  á ä ©« ¬¨
 1201.         mov [run_file_70.Function], 0
 1202.         mov [run_file_70.Position], 0
 1203.         mov [run_file_70.Flags], 0
 1204.         mov dword[run_file_70.Count], open_file_lif.end-open_file_lif
 1205.         m2m [run_file_70.Buffer], open_file_lif
 1206.         mov byte[run_file_70+20], 0
 1207.         mov dword[run_file_70.FileName], openfile_path
 1208.         mov ebx,run_file_70
 1209.         int 0x40 ;§ £à㦠¥¬ ä ©« ¨§®¡à ¦¥­¨ï
 1210.         cmp ebx,0xffffffff
 1211.         je .end_open_file
 1212.  
 1213.         add ebx,open_file_lif
 1214.         mov byte[ebx],0 ;­  á«ãç © ¥á«¨ à ­¥¥ ¡ë« ®âªàëâ ä ©« ¡®«ì襣® à §¬¥à  ç¨á⨬ ª®­¥æ ¡ãä¥à  á ä ©«®¬
 1215.         mcall 71,1,openfile_path
 1216.  
 1217.         call pole_clear
 1218.         mov eax,dword[buf_0.w]
 1219.         shr eax,1
 1220.         xor ecx,ecx
 1221.         mov cl,byte[zoom]
 1222.         cmp cx,2
 1223.         jl @f ;¤¥«¥­¨¥ ­  ¢¥«¨ç¨­ã zoom
 1224.                 xor edx,edx
 1225.                 div ecx
 1226.         @@:
 1227.         add dword[Cor_x],eax
 1228.         mov eax,dword[buf_0.h]
 1229.         shr eax,1
 1230.         cmp cx,2
 1231.         jl @f ;¤¥«¥­¨¥ ­  ¢¥«¨ç¨­ã zoom
 1232.                 xor edx,edx
 1233.                 div ecx
 1234.         @@:
 1235.         add dword[Cor_y],eax
 1236.  
 1237.         ;eax - first x position
 1238.         ;ebx - x position
 1239.         ;ecx - y position
 1240.         mov edi,open_file_lif
 1241.         xor ebx,ebx
 1242.         xor ecx,ecx
 1243.         mov eax,ebx
 1244.         @@:
 1245.                 cmp byte[edi],'*'
 1246.                 jne .no_cell
 1247.                         stdcall pole_cell_creat, ebx,ecx,1
 1248.                         inc ebx
 1249.                 .no_cell:
 1250.                 cmp byte[edi],'.'
 1251.                 jne .cell_move
 1252.                         inc ebx
 1253.                 .cell_move:
 1254.                 cmp byte[edi],13
 1255.                 jne .cell_nl
 1256.                         mov ebx,eax
 1257.                         inc ecx
 1258.                 .cell_nl:
 1259.                 cmp word[edi],'#P' ;ᬥ­  ¯®§¨æ¨¨
 1260.                 jne .pos
 1261.                         inc edi ;¯à®¯ã᪠'#'
 1262.                         .space:
 1263.                                 inc edi ;¯à®¯ã᪠'P' ¨ ' '
 1264.                                 cmp byte[edi],' '
 1265.                                 je .space
 1266.                         stdcall conv_str_to_int,edi
 1267.                         mov ebx,eax
 1268.                         cmp byte[edi],'-'
 1269.                         jne .digit
 1270.                                 inc edi
 1271.                         .digit:
 1272.                                 cmp byte[edi],'0'
 1273.                                 jl .digit_no
 1274.                                 cmp byte[edi],'9'
 1275.                                 jg .digit_no
 1276.                                 inc edi
 1277.                                 jmp .digit
 1278.                         .digit_no:
 1279.                         ;.space_1:
 1280.                                 inc edi ;¯à®¯ã᪠'P' ¨ ' '
 1281.                                 cmp byte[edi],' '
 1282.                                 je .digit_no ;.space_1
 1283.                         stdcall conv_str_to_int,edi
 1284.                         mov ecx,eax
 1285.                         mov eax,ebx ;¢®ááâ ­®¢«¥­¨¥ «¥¢®£® ®âáâ㯠 ¢ eax
 1286.                 .pos:
 1287.                 inc edi
 1288.                 cmp byte[edi],0
 1289.                 jne @b
 1290.         ;---
 1291.         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color] ;ç¨á⨬ ¡ãä¥à
 1292.         call pole_paint ;à¨á㥬 ¯®«¥ (­  á«ãç © ¥á«¨ ¥áâì á¥âª  ¨«¨ ⥪áâ®¢ë¥ ¯®¤¯¨á¨)
 1293.         stdcall [buf2d_draw], buf_0 ;®¡­®¢«ï¥¬ ¡ãä¥à ­  íªà ­¥
 1294.         .end_open_file:
 1295.         popad
 1296.         ret
 1297.  
 1298. align 4
 1299. but_save_file:
 1300.         ret
 1301.  
 1302. align 4
 1303. but_next_gen:
 1304.         call pole_next_gen
 1305.         call pole_paint
 1306.         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1307.         pushad
 1308.                 call draw_pok
 1309.         popad
 1310.         ret
 1311.  
 1312. align 4
 1313. but_run:
 1314.         mov byte[tim_ch],1
 1315.         ret
 1316.  
 1317. align 4
 1318. but_stop:
 1319.         mov byte[tim_ch],0
 1320.         ;cld
 1321.         ;mov ecx,100
 1322.         ;@@:
 1323.         ;       call pole_next_gen
 1324.         ;loop @b
 1325.         ;stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 1326.         ;call pole_paint
 1327.         ;stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1328.         ret
 1329.  
 1330. align 4
 1331. but_zoom_p:
 1332.         cmp byte[zoom],16
 1333.         jge @f
 1334.                 pushad
 1335.                 ;¢ëç¨á«¥­¨¥ ᤢ¨£®¢ ¤«ï ¯®«ï, ª®â®àë¥ ®¡¥á¯¥ç â 業â஢ªã ¯®«ï ¯à¨ 㢥«¨ç¥­¨¨ ¬ áèâ ¡ 
 1336.                 xor ecx,ecx
 1337.                 mov cl,byte[zoom]
 1338.                 xor edx,edx
 1339.                 mov eax,dword[buf_0.w]
 1340.                 shr eax,1 ;¢ eax ¯®«®¢¨­  è¨à¨­ë ¯®«ï
 1341.                 mov ebx,eax ;¤¥« ¥¬ १¥à¢­ãî ª®¯¨î eax
 1342.                 div ecx ;¤¥«¨¬ eax ­  ⥪ã騩 ¬ áèâ ¡
 1343.                 xchg eax,ebx
 1344.                 xor edx,edx
 1345.                 inc ecx
 1346.                 div ecx ;¤¥«¨¬ eax ­  ­®¢ë© ¬ áèâ ¡
 1347.                 sub ebx,eax ;¢ëç¨á«ï¥âáï ᤢ¨£ ¯®«ï ª®â®àë© ®¡¥á¯¥ç¨â 業â஢ªã ¯®«ï
 1348.                 sub dword[Cor_x],ebx ;ᤢ¨£ ¥¬ ¯®«¥ §à¥­¨ï ¯® ®á¨ x
 1349.                 xor ecx,ecx
 1350.                 mov cl,byte[zoom]
 1351.                 xor edx,edx
 1352.                 mov eax,dword[buf_0.h]
 1353.                 shr eax,1
 1354.                 mov ebx,eax
 1355.                 div ecx
 1356.                 xchg eax,ebx
 1357.                 xor edx,edx
 1358.                 inc ecx
 1359.                 div ecx
 1360.                 sub ebx,eax
 1361.                 sub dword[Cor_y],ebx ;ᤢ¨£ ¥¬ ¯®«¥ §à¥­¨ï ¯® ®á¨ y
 1362.  
 1363.                 inc byte[zoom]
 1364.                 ;xor eax,eax
 1365.                 ;mov edi,txt_zoom.zi
 1366.                 ;mov al,byte[zoom]
 1367.                 ;call tl_convert_to_str
 1368.                 call draw_pok
 1369.                 popad
 1370.  
 1371.                 cmp dword[poc_stop],1
 1372.                 jle .buf_clear
 1373.                 cmp byte[tim_ch],0
 1374.                 jne @f
 1375.                         .buf_clear:
 1376.                         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 1377.                         call pole_paint
 1378.                         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1379.         @@:
 1380.         ret
 1381.  
 1382. align 4
 1383. but_zoom_m:
 1384.         cmp byte[zoom],1
 1385.         jle @f
 1386.                 pushad
 1387.                 ;¢ëç¨á«¥­¨¥ ᤢ¨£®¢ ¤«ï ¯®«ï, ª®â®àë¥ ®¡¥á¯¥ç â 業â஢ªã ¯®«ï ¯à¨ 㬥­ì襭¨¨ ¬ áèâ ¡ 
 1388.                 xor ecx,ecx
 1389.                 mov cl,byte[zoom]
 1390.                 xor edx,edx
 1391.                 mov eax,dword[buf_0.w]
 1392.                 shr eax,1 ;¢ eax ¯®«®¢¨­  è¨à¨­ë ¯®«ï
 1393.                 mov ebx,eax ;¤¥« ¥¬ १¥à¢­ãî ª®¯¨î eax
 1394.                 div ecx ;¤¥«¨¬ eax ­  ⥪ã騩 ¬ áèâ ¡
 1395.                 xchg eax,ebx
 1396.                 xor edx,edx
 1397.                 dec ecx
 1398.                 div ecx ;¤¥«¨¬ eax ­  ­®¢ë© ¬ áèâ ¡
 1399.                 sub ebx,eax ;¢ëç¨á«ï¥âáï ᤢ¨£ ¯®«ï ª®â®àë© ®¡¥á¯¥ç¨â 業â஢ªã ¯®«ï
 1400.                 sub dword[Cor_x],ebx ;ᤢ¨£ ¥¬ ¯®«¥ §à¥­¨ï ¯® ®á¨ x
 1401.                 xor ecx,ecx
 1402.                 mov cl,byte[zoom]
 1403.                 xor edx,edx
 1404.                 mov eax,dword[buf_0.h]
 1405.                 shr eax,1
 1406.                 mov ebx,eax
 1407.                 div ecx
 1408.                 xchg eax,ebx
 1409.                 xor edx,edx
 1410.                 dec ecx
 1411.                 div ecx
 1412.                 sub ebx,eax
 1413.                 sub dword[Cor_y],ebx ;ᤢ¨£ ¥¬ ¯®«¥ §à¥­¨ï ¯® ®á¨ y
 1414.  
 1415.                 dec byte[zoom]
 1416.                 ;xor eax,eax
 1417.                 ;mov edi,txt_zoom.zi
 1418.                 ;mov al,byte[zoom]
 1419.                 ;call tl_convert_to_str
 1420.                 call draw_pok
 1421.                 popad
 1422.  
 1423.                 cmp dword[poc_stop],1
 1424.                 jle .buf_clear
 1425.                 cmp byte[tim_ch],0
 1426.                 jne @f
 1427.                         .buf_clear:
 1428.                         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 1429.                         call pole_paint
 1430.                         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1431.         @@:
 1432.         ret
 1433.  
 1434. align 4
 1435. but_pole_up:
 1436.         push eax ecx edx
 1437.         mov eax,dword[buf_0.h]
 1438.         shr eax,2
 1439.         xor ecx,ecx
 1440.         mov cl,byte[zoom]
 1441.         cmp cx,2
 1442.         jl @f ;¤¥«¥­¨¥ ­  ¢¥«¨ç¨­ã zoom
 1443.                 xor edx,edx
 1444.                 div ecx
 1445.         @@:
 1446.         add dword[Cor_y],eax
 1447.         pop edx ecx eax
 1448.         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 1449.         call pole_paint
 1450.         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1451.         ret
 1452.  
 1453. align 4
 1454. but_pole_dn:
 1455.         push eax ecx edx
 1456.         mov eax,dword[buf_0.h]
 1457.         shr eax,2
 1458.         xor ecx,ecx
 1459.         mov cl,byte[zoom]
 1460.         cmp cx,2
 1461.         jl @f ;¤¥«¥­¨¥ ­  ¢¥«¨ç¨­ã zoom
 1462.                 xor edx,edx
 1463.                 div ecx
 1464.         @@:
 1465.         sub dword[Cor_y],eax
 1466.         pop edx ecx eax
 1467.         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 1468.         call pole_paint
 1469.         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1470.         ret
 1471.  
 1472. align 4
 1473. but_pole_left:
 1474.         push eax ecx edx
 1475.         mov eax,dword[buf_0.w]
 1476.         shr eax,2
 1477.         xor ecx,ecx
 1478.         mov cl,byte[zoom]
 1479.         cmp cx,2
 1480.         jl @f ;¤¥«¥­¨¥ ­  ¢¥«¨ç¨­ã zoom
 1481.                 xor edx,edx
 1482.                 div ecx
 1483.         @@:
 1484.         add dword[Cor_x],eax
 1485.         pop edx ecx eax
 1486.         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 1487.         call pole_paint
 1488.         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1489.         ret
 1490.  
 1491. align 4
 1492. but_pole_right:
 1493.         push eax ecx edx
 1494.         mov eax,dword[buf_0.w]
 1495.         shr eax,2
 1496.         xor ecx,ecx
 1497.         mov cl,byte[zoom]
 1498.         cmp cx,2
 1499.         jl @f ;¤¥«¥­¨¥ ­  ¢¥«¨ç¨­ã zoom
 1500.                 xor edx,edx
 1501.                 div ecx
 1502.         @@:
 1503.         sub dword[Cor_x],eax
 1504.         pop edx ecx eax
 1505.         stdcall [buf2d_clear], buf_0, [buf_0.color]
 1506.         call pole_paint
 1507.         stdcall [buf2d_draw], buf_0
 1508.         ret
 1509.  
 1510. ;align 4
 1511. ;but_bru_clear:
 1512. ;        ret
 1513.  
 1514. ;input:
 1515. ; buf - 㪠§ â¥«ì ­  áâபã, ç¨á«® ¤®«¦­® ¡ëâì ¢ 10 ¨«¨ 16 à¨ç­®¬ ¢¨¤¥
 1516. ;output:
 1517. ; eax - ç¨á«®
 1518. align 4
 1519. proc conv_str_to_int, buf:dword
 1520.         xor eax,eax
 1521.         push ebx ecx esi
 1522.         xor ebx,ebx
 1523.         mov esi,[buf]
 1524.         ;®¯à¥¤¥«¥­¨¥ ®âà¨æ â¥«ì­ëå ç¨á¥«
 1525.         xor ecx,ecx
 1526.         inc ecx
 1527.         cmp byte[esi],'-'
 1528.         jne @f
 1529.                 dec ecx
 1530.                 inc esi
 1531.         @@:
 1532.  
 1533.         cmp word[esi],'0x'
 1534.         je .load_digit_16
 1535.  
 1536.         .load_digit_10: ;áç¨â뢠­¨¥ 10-â¨ç­ëå æ¨äà
 1537.                 mov bl,byte[esi]
 1538.                 cmp bl,'0'
 1539.                 jl @f
 1540.                 cmp bl,'9'
 1541.                 jg @f
 1542.                         sub bl,'0'
 1543.                         imul eax,10
 1544.                         add eax,ebx
 1545.                         inc esi
 1546.                         jmp .load_digit_10
 1547.         jmp @f
 1548.  
 1549.         .load_digit_16: ;áç¨â뢠­¨¥ 16-à¨ç­ëå æ¨äà
 1550.                 add esi,2
 1551.         .cycle_16:
 1552.                 mov bl,byte[esi]
 1553.                 cmp bl,'0'
 1554.                 jl @f
 1555.                 cmp bl,'f'
 1556.                 jg @f
 1557.                 cmp bl,'9'
 1558.                 jle .us1
 1559.                         cmp bl,'A'
 1560.                         jl @f ;®âᥨ¢ ¥¬ ᨬ¢®«ë >'9' ¨ <'A'
 1561.                 .us1: ;á®áâ ¢­®¥ ãá«®¢¨¥
 1562.                 cmp bl,'F'
 1563.                 jle .us2
 1564.                         cmp bl,'a'
 1565.                         jl @f ;®âᥨ¢ ¥¬ ᨬ¢®«ë >'F' ¨ <'a'
 1566.                         sub bl,32 ;¯¥à¥¢®¤¨¬ ᨬ¢®«ë ¢ ¢¥àå­¨© ॣ¨áâà, ¤«ï ã¯à®é¥­¨ï ¨å ¯®á«¥¤ã饩 ®¡à ¡®âª¨
 1567.                 .us2: ;á®áâ ¢­®¥ ãá«®¢¨¥
 1568.                         sub bl,'0'
 1569.                         cmp bl,9
 1570.                         jle .cor1
 1571.                                 sub bl,7 ;convert 'A' to '10'
 1572.                         .cor1:
 1573.                         shl eax,4
 1574.                         add eax,ebx
 1575.                         inc esi
 1576.                         jmp .cycle_16
 1577.         @@:
 1578.         cmp ecx,0 ;¥á«¨ ç¨á«® ®âà¨æ â¥«ì­®¥
 1579.         jne @f
 1580.                 sub ecx,eax
 1581.                 mov eax,ecx
 1582.         @@:
 1583.         pop esi ecx ebx
 1584.         ret
 1585. endp
 1586.  
 1587. ;¤ ­­ë¥ ¤«ï ¤¨ «®£  ®âªàëâ¨ï ä ©«®¢
 1588. align 4
 1589. OpenDialog_data:
 1590. .type                   dd 0 ;0 - ®âªàëâì, 1 - á®åà ­¨âì, 2 - ¢ë¡à âì ¤â४â®à¨î
 1591. .procinfo               dd procinfo     ;+4
 1592. .com_area_name          dd communication_area_name      ;+8
 1593. .com_area               dd 0    ;+12
 1594. .opendir_path           dd plugin_path  ;+16
 1595. .dir_default_path       dd default_dir ;+20
 1596. .start_path             dd file_name ;+24 ¯ãâì ª ¤¨ «®£ã ®âªàëâ¨ï ä ©«®¢
 1597. .draw_window            dd draw_window  ;+28
 1598. .status                 dd 0    ;+32
 1599. .openfile_path          dd openfile_path        ;+36 ¯ãâì ª ®âªà뢠¥¬®¬ã ä ©«ã
 1600. .filename_area          dd filename_area        ;+40
 1601. .filter_area            dd Filter
 1602. .x:
 1603. .x_size                 dw 420 ;+48 ; Window X size
 1604. .x_start                dw 10 ;+50 ; Window X position
 1605. .y:
 1606. .y_size                 dw 320 ;+52 ; Window y size
 1607. .y_start                dw 10 ;+54 ; Window Y position
 1608.  
 1609. default_dir db '/rd/1',0
 1610.  
 1611. communication_area_name:
 1612.         db 'FFFFFFFF_open_dialog',0
 1613. open_dialog_name:
 1614.         db 'opendial',0
 1615. communication_area_default_path:
 1616.         db '/rd/1/File managers/',0
 1617.  
 1618. Filter:
 1619. dd Filter.end - Filter ;.1
 1620. .1:
 1621. db 'LIF',0
 1622. db 'RLE',0
 1623. .end:
 1624. db 0
 1625.  
 1626.  
 1627.  
 1628. head_f_i:
 1629. head_f_l db '‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
 1630.  
 1631. system_dir_0 db '/sys/lib/'
 1632. lib_name_0 db 'proc_lib.obj',0
 1633. err_message_found_lib_0 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'proc_lib.obj',39,0
 1634. err_message_import_0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'proc_lib.obj',39,0
 1635.  
 1636. system_dir_1 db '/sys/lib/'
 1637. lib_name_1 db 'libimg.obj',0
 1638. err_message_found_lib_1 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'libimg.obj',39,0
 1639. err_message_import_1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'libimg.obj',39,0
 1640.  
 1641. system_dir_7 db '/sys/lib/'
 1642. lib_name_7 db 'buf2d.obj',0
 1643. err_msg_found_lib_7 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'buf2d.obj',39,0
 1644. err_msg_import_7 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'buf2d',39,0
 1645.  
 1646. l_libs_start:
 1647.         lib0 l_libs lib_name_0, sys_path, file_name, system_dir_0,\
 1648.                 err_message_found_lib_0, head_f_l, proclib_import,err_message_import_0, head_f_i
 1649.         lib1 l_libs lib_name_1, sys_path, file_name, system_dir_1,\
 1650.                 err_message_found_lib_1, head_f_l, import_libimg, err_message_import_1, head_f_i
 1651.         lib_7 l_libs lib_name_7, sys_path, library_path, system_dir_7,\
 1652.                 err_msg_found_lib_7,head_f_l,import_buf2d,err_msg_import_7,head_f_i
 1653. l_libs_end:
 1654.  
 1655. align 4
 1656. import_libimg:
 1657.         dd alib_init1
 1658.         img_is_img  dd aimg_is_img
 1659.         img_info    dd aimg_info
 1660.         img_from_file dd aimg_from_file
 1661.         img_to_file dd aimg_to_file
 1662.         img_from_rgb dd aimg_from_rgb
 1663.         img_to_rgb  dd aimg_to_rgb
 1664.         img_to_rgb2 dd aimg_to_rgb2
 1665.         img_decode  dd aimg_decode
 1666.         img_encode  dd aimg_encode
 1667.         img_create  dd aimg_create
 1668.         img_destroy dd aimg_destroy
 1669.         img_destroy_layer dd aimg_destroy_layer
 1670.         img_count   dd aimg_count
 1671.         img_lock_bits dd aimg_lock_bits
 1672.         img_unlock_bits dd aimg_unlock_bits
 1673.         img_flip    dd aimg_flip
 1674.         img_flip_layer dd aimg_flip_layer
 1675.         img_rotate  dd aimg_rotate
 1676.         img_rotate_layer dd aimg_rotate_layer
 1677.         img_draw    dd aimg_draw
 1678.  
 1679.         dd 0,0
 1680.         alib_init1   db 'lib_init',0
 1681.         aimg_is_img  db 'img_is_img',0 ;®¯à¥¤¥«ï¥â ¯® ¤ ­­ë¬, ¬®¦¥â «¨ ¡¨¡«¨®â¥ª  ᤥ« âì ¨§ ­¨å ¨§®¡à ¦¥­¨¥
 1682.         aimg_info    db 'img_info',0
 1683.         aimg_from_file db 'img_from_file',0
 1684.         aimg_to_file db 'img_to_file',0
 1685.         aimg_from_rgb db 'img_from_rgb',0
 1686.         aimg_to_rgb  db 'img_to_rgb',0 ;¯à¥®¡à §®¢ ­¨¥ ¨§®¡à ¦¥­¨ï ¢ ¤ ­­ë¥ RGB
 1687.         aimg_to_rgb2 db 'img_to_rgb2',0
 1688.         aimg_decode  db 'img_decode',0 ; ¢â®¬ â¨ç¥áª¨ ®¯à¥¤¥«ï¥â ä®à¬ â £à ä¨ç¥áª¨å ¤ ­­ëå
 1689.         aimg_encode  db 'img_encode',0
 1690.         aimg_create  db 'img_create',0
 1691.         aimg_destroy db 'img_destroy',0
 1692.         aimg_destroy_layer db 'img_destroy_layer',0
 1693.         aimg_count   db 'img_count',0
 1694.         aimg_lock_bits db 'img_lock_bits',0
 1695.         aimg_unlock_bits db 'img_unlock_bits',0
 1696.         aimg_flip    db 'img_flip',0
 1697.         aimg_flip_layer db 'img_flip_layer',0
 1698.         aimg_rotate  db 'img_rotate',0
 1699.         aimg_rotate_layer db 'img_rotate_layer',0
 1700.         aimg_draw    db 'img_draw',0
 1701.  
 1702. align 4
 1703. proclib_import: ;®¯¨á ­¨¥ íªá¯®àâ¨à㥬ëå ä㭪権
 1704.         OpenDialog_Init dd aOpenDialog_Init
 1705.         OpenDialog_Start dd aOpenDialog_Start
 1706. dd 0,0
 1707.         aOpenDialog_Init db 'OpenDialog_init',0
 1708.         aOpenDialog_Start db 'OpenDialog_start',0
 1709.  
 1710. align 4
 1711. import_buf2d:
 1712.         init dd sz_init
 1713.         buf2d_create dd sz_buf2d_create
 1714.         buf2d_create_f_img dd sz_buf2d_create_f_img
 1715.         buf2d_clear dd sz_buf2d_clear
 1716.         buf2d_draw dd sz_buf2d_draw
 1717.         buf2d_delete dd sz_buf2d_delete
 1718.         buf2d_line dd sz_buf2d_line
 1719.         buf2d_rect_by_size dd sz_buf2d_rect_by_size
 1720.         buf2d_filled_rect_by_size dd sz_buf2d_filled_rect_by_size
 1721.         buf2d_circle dd sz_buf2d_circle
 1722.         buf2d_img_hdiv2 dd sz_buf2d_img_hdiv2
 1723.         buf2d_img_wdiv2 dd sz_buf2d_img_wdiv2
 1724.         buf2d_conv_24_to_8 dd sz_buf2d_conv_24_to_8
 1725.         buf2d_conv_24_to_32 dd sz_buf2d_conv_24_to_32
 1726.         buf2d_bit_blt dd sz_buf2d_bit_blt
 1727.         buf2d_bit_blt_transp dd sz_buf2d_bit_blt_transp
 1728.         buf2d_bit_blt_alpha dd sz_buf2d_bit_blt_alpha
 1729.         buf2d_curve_bezier dd sz_buf2d_curve_bezier
 1730.         buf2d_convert_text_matrix dd sz_buf2d_convert_text_matrix
 1731.         buf2d_draw_text dd sz_buf2d_draw_text
 1732.         buf2d_crop_color dd sz_buf2d_crop_color
 1733.         buf2d_offset_h dd sz_buf2d_offset_h
 1734.         buf2d_flood_fill dd sz_buf2d_flood_fill
 1735.         buf2d_set_pixel dd sz_buf2d_set_pixel
 1736.         dd 0,0
 1737.         sz_init db 'lib_init',0
 1738.         sz_buf2d_create db 'buf2d_create',0
 1739.         sz_buf2d_create_f_img db 'buf2d_create_f_img',0
 1740.         sz_buf2d_clear db 'buf2d_clear',0
 1741.         sz_buf2d_draw db 'buf2d_draw',0
 1742.         sz_buf2d_delete db 'buf2d_delete',0
 1743.         sz_buf2d_line db 'buf2d_line',0
 1744.         sz_buf2d_rect_by_size db 'buf2d_rect_by_size',0
 1745.         sz_buf2d_filled_rect_by_size db 'buf2d_filled_rect_by_size',0
 1746.         sz_buf2d_circle db 'buf2d_circle',0
 1747.         sz_buf2d_img_hdiv2 db 'buf2d_img_hdiv2',0
 1748.         sz_buf2d_img_wdiv2 db 'buf2d_img_wdiv2',0
 1749.         sz_buf2d_conv_24_to_8 db 'buf2d_conv_24_to_8',0
 1750.         sz_buf2d_conv_24_to_32 db 'buf2d_conv_24_to_32',0
 1751.         sz_buf2d_bit_blt db 'buf2d_bit_blt',0
 1752.         sz_buf2d_bit_blt_transp db 'buf2d_bit_blt_transp',0
 1753.         sz_buf2d_bit_blt_alpha db 'buf2d_bit_blt_alpha',0
 1754.         sz_buf2d_curve_bezier db 'buf2d_curve_bezier',0
 1755.         sz_buf2d_convert_text_matrix db 'buf2d_convert_text_matrix',0
 1756.         sz_buf2d_draw_text db 'buf2d_draw_text',0
 1757.         sz_buf2d_crop_color db 'buf2d_crop_color',0
 1758.         sz_buf2d_offset_h db 'buf2d_offset_h',0
 1759.         sz_buf2d_flood_fill db 'buf2d_flood_fill',0
 1760.         sz_buf2d_set_pixel db 'buf2d_set_pixel',0
 1761.  
 1762. mouse_dd dd 0x0
 1763. sc system_colors
 1764. last_time dd 0
 1765.  
 1766. align 16
 1767. procinfo process_information
 1768.  
 1769. align 4
 1770. buf_0: dd 0 ;a? § a?«i ­  ?aa?a ?§®?a ¦?­?i
 1771.         dw 5 ;+4 left
 1772.         dw 35 ;+6 top
 1773. .w: dd 460 ;+8 w
 1774. .h: dd 340 ;+12 h
 1775. .color: dd 0xffffd0 ;+16 color
 1776.         db 24 ;+20 bit in pixel
 1777.  
 1778. ;íâ®â ª®¤ ­¥ ¬®©, ®­ ¯à¥®¡à §ã¥â ç¨á«® ¢ áâபã
 1779. ;input:
 1780. ; eax = value
 1781. ; edi = string buffer
 1782. ;output:
 1783. align 4
 1784. tl_convert_to_str:
 1785.         pushad
 1786.                 mov dword[edi+1],0
 1787.                 call .str
 1788.         popad
 1789.         ret
 1790.  
 1791. align 4
 1792. .str:
 1793.         mov ecx,0x0a ;§ ¤ ¥âáï á¨á⥬  áç¨á«¥­¨ï ¨§¬¥­ïîâáï ॣ¨áâàë ebx,eax,ecx,edx ¢å®¤­ë¥ ¯ à ¬¥âàë eax - ç¨á«®
 1794.     ;¯à¥à¥¢®¤ ç¨á«  ¢ ASCII áâப㠢§®¤­ë¥ ¤ ­­ë¥ ecx=á¨á⥬  áç¨á«¥­ï edi  ¤à¥á ªã¤  § ¯¨á뢠âì, ¡ã¤¥¬ áâபã, ¯à¨ç¥¬ ª®­¥æ ¯¥à¥¬¥­­®©
 1795.         cmp eax,ecx  ;áà ¢­¨âì ¥á«¨ ¢ eax ¬¥­ìè¥ ç¥¬ ¢ ecx â® ¯¥à¥©â¨ ­  @@-1 â.¥. ­  pop eax
 1796.         jb @f
 1797.                 xor edx,edx  ;®ç¨áâ¨âì edx
 1798.                 div ecx      ;à §¤¥«¨âì - ®áâ â®ª ¢ edx
 1799.                 push edx     ;¯®«®¦¨âì ¢ á⥪
 1800.                 ;dec edi             ;ᬥ饭¨¥ ­¥®¡å®¤¨¬®¥ ¤«ï § ¯¨á¨ á ª®­æ  áâப¨
 1801.                 call .str ;¯¥à¥©â¨ ­  á ¬ã ᥡï â.¥. ¢ë§¢ âì á ¬ã á¥¡ï ¨ â ª ¤® ⮣® ¬®¬¥­â  ¯®ª  ¢ eax ­¥ áâ ­¥â ¬¥­ìè¥ ç¥¬ ¢ ecx
 1802.                 pop eax
 1803.         @@: ;cmp al,10 ;¯à®¢¥à¨âì ­¥ ¬¥­ìè¥ «¨ §­ ç¥­¨¥ ¢ al 祬 10 (¤«ï á¨á⥬ë áç¨á«¥­ï 10 ¤ ­­ ï ª®¬ ­¤  - «¨è­ ï))
 1804.         or al,0x30  ;¤ ­­ ï ª®¬ ­¤  ª®à®ç¥  ç¥¬ ¤¢¥ ¢ëè¥
 1805.         stosb       ;§ ¯¨á âì í«¥¬¥­â ¨§ ॣ¨áâà  al ¢ ï祪㠯 ¬ï⨠es:edi
 1806.         ret           ;¢¥à­ãâìáï ç¥­ì ¨­â¥à¥á­ë© 室 â.ª. ¯®ª  ¢ á⥪¥ åà ­¨âìáï ª®«-¢® ¢ë§®¢®¢ â® á⮫쪮 à § ¬ë ¨ ¡ã¤¥¬ ¢ë§ë¢ âìáï
 1807.  
 1808. i_end:
 1809.         rb 1024
 1810. stacktop:
 1811.         sys_path rb 1024
 1812.         file_name:
 1813.                 rb 1024 ;4096
 1814.         library_path rb 1024
 1815.         plugin_path rb 4096
 1816.         openfile_path rb 4096
 1817.         filename_area rb 256
 1818. mem:
 1819.