Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 2295 | Rev 5230 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //Leency 06.10.2011, Flood-it! v2.4, GPL
 2.  
 3. #include "lib\kolibri.h"
 4. #include "lib\random.h"
 5.  
 6. #ifndef AUTOBUILD
 7. #include "lang.h--"
 8. #endif
 9.  
 10. system_colors sc;
 11. proc_info Form;
 12. dword stak[100]; //îêíî ïîìîùè
 13.  
 14. //óðîâíè ñëîæíîñòè
 15. int DIFFICULTY_LEV_PARAMS[]={ 28, 14, 25,  //ëåãêî
 16.                               17, 28, 50}; //òÿæåëî
 17.                                                          
 18. //ïî-óìîë÷àíèþ "ëåãêî"
 19. int BLOCK_SIZE = 28; //ðàçìåð êâàäðàòèêà
 20. int BLOCKS_NUM = 14; //êîëè÷åñòâî êâàäðàòèêîâ ïî Õ è ïî Y
 21. int MAX_CLICKS = 25; //ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êëèêîâ äî âûèãðûøà
 22.  
 23. int CLICKS = 0;      //ñêîëüêî õîäîâ óæå ñäåëàë èãðîê
 24.  
 25. #define USER_PANEL_WIDTH 119
 26.  
 27. //øåñòü öâåòîâ èñïîëüçóåòñÿ â èãðå äëÿ êâàäðàòèêîâ, ñåäüìîé æå (ïîñëåäíèé) äëÿ òîãî,
 28. //÷òîáû îòìåòèòü êâàäðàòèêè â ïðîöåññå çàëèâêè
 29. dword FIELD_COLORS[]= {0xf18db6, 0x605ca8, 0xfddc80, 0xdc4a20, 0x46b1e2, 0x7e9d1e,   0x232323, 0};
 30. char *BOARD_SIZES[]={ "S", "L", 0 };
 31.  
 32.  
 33. #ifdef LANG_RUS
 34.         char *BUTTON_CAPTIONS[]={ " ‡ ­®¢® [F2]", " ®¬®éì [F1]", " ‚ë室 [Esc]", 0};
 35.         char CLICKS_TEXT[]=" Š«¨ª¨:   /";
 36.         char LEVELS_TEXT[]="®«¥:";
 37.        
 38.         char HELP_WINDOW_CAPTION[]="®¬®éì";
 39.         char *HELP_TEXT[]={     "Š ª ¨£à âì ¢® Flood-it?",
 40.         "",
 41.         "‡ ¯®«­¨â¥ ¯®«¥ ®¤­¨¬ 梥⮬ §  ®£à ­¨ç¥­­®¥ ç¨á«® 室®¢.",
 42.         "ˆ£à  ­ ç¨­ ¥âáï á ¢¥àå­¥© «¥¢®© ª«¥âª¨. ‚ë¡¥à¨â¥ 梥â, ­ ¦ ¢ ­  ®¤¨­ ¨§",
 43.         "ª¢ ¤à â¨ª®¢ á«¥¢ , ¨ ª«¥âª¨ ®ªà áïâáï í⨬ 梥⮬ - â ª ¢ë ¯à¨á®¥¤¨­¨â¥",
 44.         "á®á¥¤­¨¥ ª«¥âª¨ ⮩ ¦¥ ®ªà áª¨. ‡ å¢ â¨âì ¯®«¥ ­ã¦­® §  ¬¨­¨¬ «ì­®¥",
 45.         "ç¨á«® 室®¢. ®è £®¢ ï áâà â¥£¨ï á ¨­â¥à¥á­ë¬ ¯à¨­æ¨¯®¬ - ¨§¬¥­¨áì,",
 46.         "çâ®¡ë ¯®¡¥¤¨âì!",
 47.         "",
 48.         "ˆ£à âì â ª¦¥ ¬®¦­® ª« ¢¨è ¬¨:",
 49.         "[Q] [W] [E]",
 50.         "[A] [S] [D]",
 51.         0};
 52. #elif LANG_EST
 53.         char *BUTTON_CAPTIONS[]={ "Uus mäng [F2]", "Abi      [F1]", "Välju   [Esc]", 0};
 54.         char CLICKS_TEXT[]="Klikki:   /";
 55.         char LEVELS_TEXT[]="Väli:";
 56.        
 57.         char HELP_WINDOW_CAPTION[]="Help";
 58.         char *HELP_TEXT[]={     "Kuidas mängida mängu Flood-it?",
 59.         "",
 60.         "Ujuta kogu mänguväli üle ühe värviga lubatud käikude arvuga.",
 61.         "Mängu alustad ülemisest vasakust nurgast ja edened valides ühe värvi",
 62.         "vajutades nuppudele vasakul. Kui sa muudad värvi pragusel alal,",
 63.         "siis iga kokkupuutuv sama värv muutub samaks. Nii saad ujutada",
 64.         "teised alad mänguväljal üle. Valida saad 2 mänguvälja suuruse",
 65.         "vahel. Proovi väli üle ujutada etteandtud käikude arvuga!",
 66.         "Kaasahaarav ja lõbus!",
 67.         "",
 68.         "Mängida saab ka klaviatuuriga:",
 69.         "[Q] [W] [E]",
 70.         "[A] [S] [D]",
 71.         0};
 72. #else
 73.         char *BUTTON_CAPTIONS[]={ "New Game [F2]", "Help     [F1]", "Exit    [Esc]", 0};
 74.         char CLICKS_TEXT[]="Clicks:   /";
 75.         char LEVELS_TEXT[]="Board:";
 76.        
 77.         char HELP_WINDOW_CAPTION[]="Help";
 78.         char *HELP_TEXT[]={     "How to play Flood-it?",
 79.         "",
 80.         "Flood the whole board with one color within the allowed steps.",
 81.         "You start from the top left corner and progress by selecting one",
 82.         "of the colored buttons on the left. When you change your current area",
 83.         "color, every adjacent square with the same color also changes, that",
 84.         "way you can flood other areas of the board. Select from 3 sizes of",
 85.         "the board and try to flood-it in the least amount of steps!",
 86.         "Addictive and Fun!",
 87.         "",
 88.         "You can also play with keyboard:",
 89.         "[Q] [W] [E]",
 90.         "[A] [S] [D]",
 91.         0};
 92. #endif
 93.  
 94.  
 95. unsigned char color_matrix[28*28]; //öâåòà äëÿ ïîëÿ ñ êâàäðàòèêàìè
 96.  
 97. unsigned char loss_matrix[14*14]={
 98. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 99. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 100. 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 101. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 2,
 102. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 103. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 104. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 105. 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 106. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 107. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 108. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2,
 109. 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2,
 110. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
 111. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
 112. };
 113.  
 114. unsigned char win_matrix[14*14]={
 115. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
 116. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
 117. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 118. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 119. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4,
 120. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 4,
 121. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 122. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 123. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 124. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 125. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 126. 4, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, 4,
 127. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
 128. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
 129. };
 130.  
 131. void main()
 132. {  
 133.         int key, id;
 134.        
 135.         new_game();
 136.    
 137.         loop()
 138.         {
 139.                 switch(WaitEvent())
 140.                 {
 141.                         case evButton:
 142.                                 id = GetButtonID();
 143.                                 IF (id==1) || (id==4) ExitProcess();
 144.                                 IF (id==2) goto _NEW_GAME_MARK;
 145.                                 IF (id==3) goto _HELP_MARK;
 146.                                 IF (id>=100)
 147.                                 {
 148.                                         make_turn(id-100);
 149.                                         break;
 150.                                 }
 151.                                 if (id>=10)
 152.                                 {
 153.                                         id=id-10*3;
 154.                                        
 155.                                         IF (BLOCK_SIZE == DIFFICULTY_LEV_PARAMS[id]) break; //âûáðàí òîò æå ðàçìåð
 156.                                        
 157.                                         BLOCK_SIZE = DIFFICULTY_LEV_PARAMS[id]; //ðàçìåð êâàäðàòèêà
 158.                                         BLOCKS_NUM = DIFFICULTY_LEV_PARAMS[id+1]; //êîëè÷åñòâî êâàäðàòèêîâ ïî Õ è ïî Y
 159.                                         MAX_CLICKS = DIFFICULTY_LEV_PARAMS[id+2]; //ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî êëèêîâ äî âûèãðûøà
 160.                                        
 161.                                         new_game();
 162.                                        
 163.                                         MoveSize(-1, -1, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +14+USER_PANEL_WIDTH, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +GetSkinWidth()+14);
 164.                                 }
 165.                                 break;
 166.                         case evKey:
 167.                                 key = GetKey();
 168.                                 IF (key==027) //Escape
 169.                                          ExitProcess();
 170.                                 IF (key==050) //F1
 171.                                 {
 172.                                         _HELP_MARK:
 173.                                                 CreateThread(#help,#stak);
 174.                                 }
 175.                                 IF (key==051) //F2
 176.                                 {
 177.                                         _NEW_GAME_MARK:
 178.                                                 new_game();
 179.                                                 draw_clicks_num();
 180.                                                 draw_field();
 181.                                 }
 182.                                 IF (key==113) make_turn(0); //Q
 183.                                 IF (key==119) make_turn(1); //W
 184.                                 IF (key==101) make_turn(2); //E
 185.                                 IF (key==097) make_turn(3); //A
 186.                                 IF (key==115) make_turn(4); //S
 187.                                 IF (key==100) make_turn(5); //D
 188.                                 break;
 189.                         case evReDraw:
 190.                                 draw_window();
 191.                 }
 192.         }
 193. }
 194.  
 195.  
 196. void make_turn(int turn_id)
 197. {
 198.         IF (color_matrix[0]==turn_id) return; //åñëè öâåò ïåðâîé ôèøêè òàêîé æå, èãíîðèðóåì áåññìûñëåííûé õîä
 199.         IF (CLICKS>=MAX_CLICKS) return; //åñëè èãðà çàêîí÷åíà
 200.        
 201.         CLICKS++;
 202.         draw_clicks_num();
 203.        
 204.         fill_field(turn_id);
 205.         draw_field();
 206.         check_for_end(); //åñëè èãðà çàêîí÷åíà 
 207. }
 208.  
 209.  
 210. void draw_window()
 211. {
 212.         int i, j;
 213.         #define BUTTON_SIZE 28
 214.        
 215.         sc.get();
 216.                
 217.         DefineAndDrawWindow(300,176, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +14+USER_PANEL_WIDTH, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +GetSkinWidth()+14, 0x74,sc.work,0,0,"Flood-it!");
 218.        
 219.         //ïðîâåðÿåì íå ñõëîïíóòî ëè îêíî â çàãîëîâîê
 220.         GetProcessInfo(#Form, SelfInfo);
 221.         IF (Form.status_window==4) return;
 222.        
 223.         //çàêðàøèâàåì ôîí -> óìåíüøàåò ïåðåðèñîâêó
 224.         for (i=0;i<=4;i++)
 225.         {
 226.                 IF (i<>4)
 227.                         DrawRegion(USER_PANEL_WIDTH+i-5,i, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +9-i-i, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM+9-i-i, sc.work);
 228.                 else
 229.                         DrawRegion(USER_PANEL_WIDTH+i-5,i, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM +9-i-i, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM+9-i-i, sc.work_graph); //îáîäîê
 230.         }
 231.         DrawBar(0,0, USER_PANEL_WIDTH-5, BLOCK_SIZE*BLOCKS_NUM+10, sc.work);
 232.        
 233.         //êíîïî÷êè çàëèâêè
 234.         for (i=0;i<2;i++)
 235.                 for (j=0;j<3;j++)
 236.                         DefineButton(j*BUTTON_SIZE+17,i*BUTTON_SIZE+15,BUTTON_SIZE,BUTTON_SIZE, i*3+j+100,FIELD_COLORS[i*3+j]);
 237.  
 238.         //êíîïî÷êè äåéñòâèé
 239.         for (j=0;j<3;j++)
 240.         {
 241.                 DefineButton(17,j*25+120, 13*6+6, 20, j+2,sc.work_button);
 242.                 WriteText(17+4,j*25+127,0x80,sc.work_button_text,BUTTON_CAPTIONS[j],0);
 243.         }
 244.  
 245.         //êíîïî÷êè âûáîðà óðîâíÿ ñëîæíîñòè
 246.         WriteText(17,BLOCKS_NUM*BLOCK_SIZE-20+7,0x80,sc.work_text,#LEVELS_TEXT,0);
 247.         for (j=0;j<2;j++)
 248.         {
 249.                 DefineButton(j*25+56,BLOCKS_NUM*BLOCK_SIZE-20, 20,20, j+10,sc.work_button);
 250.                
 251.                 IF (BLOCK_SIZE == DIFFICULTY_LEV_PARAMS[j*3]) EDI=0x800080;
 252.                         else EDI=sc.work_button_text;
 253.                
 254.                 WriteText(j*25+56+8,BLOCKS_NUM*BLOCK_SIZE-20+7,0x80,EDI,BOARD_SIZES[j],0);
 255.                 WriteText(j*25+56+9,BLOCKS_NUM*BLOCK_SIZE-20+7,0x80,EDI,BOARD_SIZES[j],0);
 256.         }
 257.        
 258.         draw_clicks_num();
 259.        
 260.         draw_field();
 261.  
 262. }
 263.  
 264.  
 265. void new_game()
 266. {
 267.         int i;
 268.        
 269.         CLICKS = 0;
 270.        
 271.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM*BLOCKS_NUM;i++)
 272.                         color_matrix[i] = random(6);
 273. }
 274.  
 275.  
 276. void fill_field(int new_color_id)
 277. {
 278.         int i, j,
 279.         old_color_id=color_matrix[0],
 280.         restart;
 281.         #define MARKED 6
 282.        
 283.         color_matrix[0]=MARKED;
 284.        
 285.         _RESTART_MARK:
 286.        
 287.         restart=0;
 288.        
 289.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM;i++)
 290.                 for (j=0;j<BLOCKS_NUM;j++)
 291.                 {
 292.                         IF (color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]<>old_color_id) continue; //åñëè ôèøêà íå íóæíîãî öâåòà èä¸ì äàëüøå
 293.                         IF (color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) continue; //åñëè ôèøêà óæå îòìå÷åíà, èä¸ì äàëåå
 294.                        
 295.                         IF (j>0) && (color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j-1]==MARKED) color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì ëåâûé
 296.                         IF (i>0) && (color_matrix[i-1*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì âåðõíèé
 297.                         IF (j<BLOCKS_NUM-1) && (color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j+1]==MARKED) color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì ïðàâûé
 298.                         IF (i<BLOCKS_NUM-1) && (color_matrix[i+1*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]=MARKED; //ñìîòðèì íèæíèé
 299.                        
 300.                         IF (color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j]==MARKED) restart=1; //åñëè ôèøêó îòìåòèëè, òî ïîòîì öèêë íóæíî áóäåò ïðîêðóòèòü ñíà÷àëà - ìîæ åù¸ ÷¸ îòìåòèì
 301.                 }
 302.         IF (restart) goto _RESTART_MARK;
 303.  
 304.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM*BLOCKS_NUM;i++)
 305.                         IF (color_matrix[i]==MARKED) color_matrix[i]=new_color_id;
 306. }
 307.  
 308.  
 309. int check_for_end()
 310. {
 311.         int i, j, ii, jj;
 312.  
 313.         if (CLICKS>=MAX_CLICKS) //åñëè ïðîèãðûø
 314.         {
 315.                 IF (CLICKS==MAX_CLICKS) //âûèãðûøü íà ïîñëåäíåì õîäå
 316.                 {
 317.                         for (i=0;i<BLOCKS_NUM*BLOCKS_NUM;i++) //ïðîâåðÿåì âñ¸ ëè ïîëå îäíîãî öâåòà, åñëè íåò óõîäèì
 318.                                         IF (color_matrix[i]<>color_matrix[0]) goto _loss_MARK;
 319.                         goto _WIN_MARK;
 320.                 }
 321.                
 322.                 _loss_MARK:
 323.                
 324.                 for (i=0;i<14;i++)
 325.                         for (j=0;j<14;j++)
 326.                         {
 327.                                 IF (BLOCK_SIZE == DIFFICULTY_LEV_PARAMS[0])
 328.                                 {
 329.                                         ii=i;
 330.                                         jj=j;
 331.                                 }
 332.                                 else
 333.                                 {
 334.                                         ii=i*2;
 335.                                         jj=j*2;
 336.                                 }
 337.                                 color_matrix[ii*BLOCKS_NUM+jj]=loss_matrix[i*14+j];
 338.                                 color_matrix[ii+1*BLOCKS_NUM+jj]=loss_matrix[i*14+j];
 339.                                 color_matrix[ii*BLOCKS_NUM+jj+1]=loss_matrix[i*14+j];
 340.                                 color_matrix[ii+1*BLOCKS_NUM+jj+1]=loss_matrix[i*14+j];
 341.                                 draw_field();
 342.                                 //Pause(5);                            
 343.                         }      
 344.                        
 345.                 return 1;
 346.         }
 347.        
 348.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM*BLOCKS_NUM;i++) //ïðîâåðÿåì âñ¸ ëè ïîëå îäíîãî öâåòà, åñëè íåò óõîäèì
 349.                         IF (color_matrix[i]<>color_matrix[0]) return 0;
 350.  
 351.         //âñ¸ ïîëå îäíîãî öâåòà è ôèøåê ìåíüøå MAX_CLICKS -> ïîáåäà
 352.        
 353.         _WIN_MARK:
 354.        
 355.         for (i=0;i<25;i++)
 356.         {
 357.                 new_game();
 358.                 draw_field();
 359.                 Pause(7);
 360.         }
 361.  
 362.         CLICKS=MAX_CLICKS;
 363.        
 364.         for (i=0;i<14;i++)
 365.                 for (j=0;j<14;j++)
 366.                 {
 367.                         IF (BLOCK_SIZE == DIFFICULTY_LEV_PARAMS[0]) //çàëèâêà äëÿ ïîëåé ðàçíîãî ðàçìåðà ðàçíàÿ
 368.                         {
 369.                                 ii=i;
 370.                                 jj=j;
 371.                         }
 372.                         else
 373.                         {
 374.                                 ii=i*2;
 375.                                 jj=j*2;
 376.                         }
 377.                         color_matrix[ii*BLOCKS_NUM+jj]=win_matrix[i*14+j];
 378.                         color_matrix[ii+1*BLOCKS_NUM+jj]=win_matrix[i*14+j];
 379.                         color_matrix[ii*BLOCKS_NUM+jj+1]=win_matrix[i*14+j];
 380.                         color_matrix[ii+1*BLOCKS_NUM+jj+1]=win_matrix[i*14+j];
 381.                         draw_field();
 382.                         //Pause(5);                            
 383.                 }      
 384.         return 1;
 385. }
 386.  
 387.  
 388. void draw_clicks_num()
 389. {
 390.         #define TEXT_X 21
 391.         #define TEXT_Y 92
 392.        
 393.         DrawBar(8*6+TEXT_X, TEXT_Y, 6*2,9, sc.work);
 394.        
 395.         WriteText(TEXT_X,TEXT_Y,0x80,sc.work_text,#CLICKS_TEXT,0);
 396.  
 397.         IF (CLICKS<10) EBX=9*6+TEXT_X;
 398.                 else EBX=8*6+TEXT_X;
 399.        
 400.         WriteText(EBX,TEXT_Y,0x80,sc.work_text,IntToStr(CLICKS),0);
 401.        
 402.         WriteText(11*6+TEXT_X,TEXT_Y,0x80,sc.work_text,IntToStr(MAX_CLICKS),0);
 403. }
 404.  
 405.  
 406. void draw_field()
 407. {
 408.         int i, j;
 409.         int color_id;
 410.        
 411.         for (i=0;i<BLOCKS_NUM;i++)
 412.                 for (j=0;j<BLOCKS_NUM;j++)
 413.                 {
 414.                         color_id = color_matrix[i*BLOCKS_NUM+j];
 415.                         DrawBar(j*BLOCK_SIZE+USER_PANEL_WIDTH, i*BLOCK_SIZE+5, BLOCK_SIZE,BLOCK_SIZE, FIELD_COLORS[color_id]);
 416.                 }
 417. }
 418.  
 419.  
 420. void help()
 421. {  
 422.         int i;
 423.        
 424.         loop()
 425.         switch (WaitEvent())
 426.         {
 427.                 CASE evButton:
 428.                                 IF (GetButtonID()==1) ExitProcess();
 429.                                 break;
 430.                 CASE evKey:
 431.                                 IF (GetKey()==27) ExitProcess(); //Esc
 432.                                 break;
 433.                 CASE evReDraw:
 434.                                 for (i=0; HELP_TEXT[i]<>0; i++;) {};
 435.                                
 436.                                 DefineAndDrawWindow(500,200,450,i*13+44,0x34,sc.work,0,0,#HELP_WINDOW_CAPTION);
 437.                                
 438.                                 WriteText(6,12,0x80,sc.work_text,HELP_TEXT[0],0); //ýòî äëÿ æèðíîãî øðèôòà
 439.                                 for (i=0; HELP_TEXT[i]<>0; i++;) WriteText(5,i*13+12,0x80,sc.work_text,HELP_TEXT[i],0);
 440.         }
 441. }
 442.  
 443.  
 444. stop: