Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 1792 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. draw_menu_bar:
 2.     mov   ecx,[skin_high]
 3.     shl   ecx,16
 4.     mov   cx,19
 5.     mov   ebx,[window_width]
 6.     sub   ebx,9
 7.     add   ebx,5 shl 16
 8.     mcall 13,,,0xcccccc
 9.     add   ecx,37 shl 16
 10.     mov   cx,3
 11.     mcall
 12.     push  ecx
 13.     add   ecx,16 shl 16
 14.     mcall
 15.     add   ecx,16 shl 16
 16.     mov   cx,1
 17.     mcall
 18.     pop   ecx
 19.     add   ecx,3 shl 16
 20.     mov   eax,[window_high]
 21.     shr   ecx,16
 22.     sub   eax,ecx
 23.     sub   eax,4
 24.     shl   ecx,16
 25.     add   ecx,eax
 26.     mov   bx,2
 27.     sub   ecx,33
 28.     mcall 13
 29.     push  ebx
 30.     ror   ebx,16
 31.     mov   bx,[right_panel_x.start_x]
 32.     sub   bx,2
 33.     rol   ebx,16
 34.     push  ecx
 35.     sub   ecx,13
 36.     add   ecx,13 shl 16
 37.     mcall       ; middle vertical line
 38.     pop   ecx
 39.     pop   ebx
 40.     mov   ax,cx
 41.     dec   ax
 42.     shl   eax,16
 43.     add   ecx,eax
 44.     mov   cx,3
 45.     mov   eax,[window_width]
 46.     mov   bx,ax
 47.     sub   ebx,9
 48.     mcall 13
 49.     add   ecx,15 shl 16
 50.     mcall
 51.     ret