Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 9039 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. ; int __stdcall GenericBox(DLGTEMPLATE* dlg, void* DlgProc);
 2. ;       int __stdcall DlgProc(DLGTEMPLATE* dlg, int msg, int param1, int param2);
 3.  
 4. virtual at 0
 5. dlgtemplate:
 6. ; ”« £¨:
 7. ; ¡¨â 0: ¨á¯®«ì§®¢ âì áâ ­¤ àâ­ë¥ æ¢¥â  ¤¨ «®£ 
 8. ; ¡¨â 1: ¨á¯®«ì§®¢ âì áâ ­¤ àâ­ë¥ æ¢¥â  ¯à¥¤ã¯à¥¦¤¥­¨ï/®è¨¡ª¨
 9. ; (¥á«¨ «î¡®© ¨§ íâ¨å ¡¨â®¢ ãáâ ­®¢«¥­, ¯®«ï main_color,border_color,header_color
 10. ;  ¨£­®à¨àãîâáï)
 11. ; ¡¨â 2: ­¥ à¨á®¢ âì ⥭ì
 12. .flags          dd      ?
 13. .x              dd      ?
 14. .y              dd      ?
 15. .width          dd      ?
 16. .height         dd      ?
 17. .border_size_x  dd      ?
 18. .border_size_y  dd      ?
 19. .title          dd      ?
 20. .main_color     db      ?
 21. .border_color   db      ?
 22. .header_color   db      ?
 23.                 db      ?       ; align
 24. .dataptr        dd      ?       ; used internally, ignored on input
 25. .size = $
 26. end virtual
 27.  
 28. align 16
 29. GenericBox:
 30.         push    [cursor_x]
 31.         push    [cursor_y]
 32.         push    dword [esp+8+8]
 33.         push    dword [esp+8+8]
 34.         call    ShowGenericBox
 35.         test    eax, eax
 36.         jz      @f
 37.         pop     [cursor_y]
 38.         pop     [cursor_x]
 39.         ret
 40. @@:
 41.         pushad
 42. ; message loop
 43. .event:
 44. ;        call    get_event
 45.         push    SF_WAIT_EVENT
 46.         pop     eax
 47.         int     40h
 48.         dec     eax
 49.         jz      .redraw
 50.         dec     eax
 51.         jz      .key
 52.         sub     eax, 4
 53.         jz      .mouse
 54.         jmp     exit
 55. .redraw:
 56.         call    draw_window
 57.         jmp     .event
 58. .key:
 59.         mov     al, SF_GET_KEY
 60.         int     40h
 61.         shr     eax, 8
 62.         cmp     al, 0xE0
 63.         jnz     @f
 64.         mov     [bWasE0], 1
 65.         jmp     .event
 66. @@:
 67.         xchg    ah, [bWasE0]
 68.         cmp     al, 0x1D
 69.         jz      .ctrl_down
 70.         cmp     al, 0x9D
 71.         jz      .ctrl_up
 72.         cmp     al, 0x2A
 73.         jz      .lshift_down
 74.         cmp     al, 0xAA
 75.         jz      .lshift_up
 76.         cmp     al, 0x36
 77.         jz      .rshift_down
 78.         cmp     al, 0xB6
 79.         jz      .rshift_up
 80.         cmp     al, 0x38
 81.         jz      .alt_down
 82.         cmp     al, 0xB8
 83.         jz      .alt_up
 84.         mov     ebx, [esp+24h+8]
 85.         mov     ecx, [esp+28h+8]
 86.         push    0
 87.         push    eax
 88.         push    2
 89.         push    ebx
 90.         call    ecx ;DlgProc
 91.         test    eax, eax
 92.         jz      .event
 93.         mov     [esp+28], eax
 94.         jmp     .exit
 95. .ctrl_down:
 96.         test    ah, ah
 97.         jnz     .rctrl_down
 98.         or      [ctrlstate], 4
 99.         jmp     .event
 100. .rctrl_down:
 101.         or      [ctrlstate], 8
 102.         jmp     .event
 103. .ctrl_up:
 104.         test    ah, ah
 105.         jnz     .rctrl_up
 106.         and     [ctrlstate], not 4
 107.         jmp     .event
 108. .rctrl_up:
 109.         and     [ctrlstate], not 8
 110.         jmp     .event
 111. .lshift_down:
 112.         test    ah, ah
 113.         jnz     @f
 114.         or      [ctrlstate], 1
 115. @@:     jmp     .event
 116. .lshift_up:
 117.         test    ah, ah
 118.         jnz     @b
 119.         and     [ctrlstate], not 1
 120.         jmp     @b
 121. .rshift_down:
 122.         or      [ctrlstate], 2
 123.         jmp     .event
 124. .rshift_up:
 125.         and     [ctrlstate], not 2
 126.         jmp     .event
 127. .alt_down:
 128.         test    ah, ah
 129.         jnz     .ralt_down
 130.         or      [ctrlstate], 0x10
 131.         jmp     .event
 132. .ralt_down:
 133.         or      [ctrlstate], 0x20
 134.         jmp     .event
 135. .alt_up:
 136.         test    ah, ah
 137.         jnz     .ralt_up
 138.         and     [ctrlstate], not 0x10
 139.         jmp     .event
 140. .ralt_up:
 141.         and     [ctrlstate], not 0x20
 142.         jmp     .event
 143. align 4
 144. .mouse:
 145.         mov     eax,SF_MOUSE_GET
 146.         mov     ebx,SSF_BUTTON_EXT
 147.         int     0x40
 148.         mov     byte[mousestate], 1
 149.         bt      eax,8 ;left but. down
 150.         jc      @f
 151.         mov     byte[mousestate], 0
 152. @@:
 153.         mov     eax,SF_MOUSE_GET
 154.         mov     ebx,SSF_WINDOW_POSITION
 155.         int     0x40
 156.         cmp     ax, word[skinh]
 157.         jl      .event
 158.         sub     ax, word[skinh]
 159.         xor     dx,dx
 160.         mov     bx, font_height
 161.         div     bx
 162.         movzx   edx,ax
 163.         shr     eax,16
 164.         sub     eax, 5 ;window border
 165.  
 166.         push    edx
 167.         xor     dx,dx
 168.         mov     bx, font_width
 169.         div     bx
 170.         movzx   eax,ax
 171.         pop     edx
 172.  
 173.         mov     ebx, [esp+24h+8] ;DLGTEMPLATE* dlg
 174.         cmp     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 175.         jl      .event
 176.         cmp     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 177.         jl      .event
 178.         sub     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 179.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 180.         cmp     edx, [ebx+dlgtemplate.height]
 181.         jge     .event
 182.         cmp     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 183.         jge     .event
 184.         cmp     dword[ebx+dlgtemplate.size], 0
 185.         je      .m_menu_end
 186.         ;¥á«¨ ¤¨ «®£®¢®¥ ®ª­® ­¥ áâ ­¤ àâ­®¥ (ᯨ᮪ §­ ç¥­¨©)
 187.         cmp     edx, [ebx+44]
 188.         jl      @f
 189.         mov     edx, [ebx+44]
 190.         dec     edx
 191. @@:
 192.         mov     ecx, [ebx+48]
 193.         mov     ecx, [ecx]    ;¡¥à¥¬ 㪠§ â¥«ì ­  listitem[1]
 194.         sub     ecx, [ebx+48] ;ecx - à §¬¥à ®¤­®£® listitem
 195.         mov     [ebx+56], edx
 196.         imul    edx, ecx
 197.         add     edx, [ebx+48]
 198.         mov     [ebx+40], edx
 199.         cmp     byte[mousestate], 1
 200.         jne     @f
 201.         mov     [esp+28], edx ;save to eax
 202.         jmp     .exit
 203. @@:
 204.         call    MenuDlgProc.dodraw
 205.         call    draw_image
 206.         jmp     .event
 207. .m_menu_end:
 208.         cmp     byte[mousestate], 1
 209.         jne     .event
 210.         add     ebx, dlgtemplate.size+12
 211.         mov     ecx, [ebx-4]
 212.         or      ecx, ecx
 213.         jz      .event
 214.  
 215.         push    ebx ecx
 216. .m_loop:
 217.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 2 ;button
 218.         je      .m_comp
 219.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 3 ;edit
 220.         je      .m_comp
 221.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 5 ;check
 222.         je      .m_comp
 223.         jmp     .m_next
 224. align 4
 225. .m_comp:
 226.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.x1], eax
 227.         jg      .m_next
 228.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.y1], edx
 229.         jg      .m_next
 230.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.x2], eax
 231.         jl      .m_next
 232.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.y2], edx
 233.         jl      .m_next
 234.  
 235.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 2 ;button
 236.         jne      @f
 237.         mov     [esp+28+8], ebx ;save to eax
 238.         pop     ecx ebx
 239.         jmp     .exit
 240. @@:
 241.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 5 ;check
 242.         jne     @f
 243.         xor     [ebx+dlgitemtemplate.flags], 10h
 244.         mov     eax, ebx
 245.         jmp     .m_new_focus
 246. @@:
 247.         mov     eax, [ebx+dlgitemtemplate.flags]
 248.         and     eax, 4
 249.         jnz     .m_old_focus
 250.         mov     eax, ebx
 251.         jmp     .m_new_focus
 252. align 4
 253. .m_next:
 254.         add     ebx, sizeof.DlgBtn
 255.         loop    .m_loop
 256. .m_old_focus:
 257.         pop     ecx ebx
 258.         jmp     .event
 259. align 4
 260. .m_new_focus:
 261.         pop     ecx ebx
 262.         call    DlgClearFocus
 263.         or      dword[eax+dlgitemtemplate.flags], 4
 264.  
 265.         sub     ebx, dlgtemplate.size+12
 266.         push    ebp
 267.         mov     ebp, ebx
 268.         call    ManagerDlgProc.dodraw
 269.         pop     ebp
 270.         call    draw_image
 271.         jmp     .event
 272. align 4
 273. .exit:
 274.         popad
 275.         push    eax
 276.         push    0
 277.         push    dword [esp+12+8]
 278.         call    HideGenericBox
 279.         pop     eax
 280.         pop     [cursor_y]
 281.         pop     [cursor_x]
 282.         pushad
 283.         call    draw_image
 284.         popad
 285.         ret     8
 286.  
 287. ;input:
 288. ; ebx - pointer to first item
 289. ; ecx - count items
 290. align 4
 291. DlgClearFocus:
 292.         push    ebx ecx
 293. @@:
 294.         and     byte [ebx+dlgitemtemplate.flags], not 4
 295.         add     ebx, sizeof.DlgBtn
 296.         loop    @b
 297.         pop     ecx ebx
 298.         ret
 299.  
 300. ; int __stdcall ShowGenericBox(DLGTEMPLATE* dlg, void* DlgProc);
 301. align 16
 302. ShowGenericBox:
 303.         pushad
 304.         mov     ebx, [esp+20h+4]
 305. ; center window if required
 306.         push    [ebx+dlgtemplate.x]
 307.         push    [ebx+dlgtemplate.y]
 308.         cmp     [ebx+dlgtemplate.x], -1
 309.         jnz     @f
 310.         mov     eax, [cur_width]
 311.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 312.         shr     eax, 1
 313.         mov     [ebx+dlgtemplate.x], eax
 314. @@:
 315.         cmp     [ebx+dlgtemplate.y], -1
 316.         jnz     @f
 317.         mov     eax, [cur_height]
 318.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.height]
 319.         shr     eax, 1
 320.         mov     [ebx+dlgtemplate.y], eax
 321. @@:
 322. ; some checks
 323.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 324.         cmp     eax, 1
 325.         jl      .sizeerr
 326.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 327.         cmp     eax, [cur_width]
 328.         jge     .sizeerr
 329.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.y]
 330.         cmp     eax, 1
 331.         jl      .sizeerr
 332.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.height]
 333.         cmp     eax, [cur_height]
 334.         jge     .sizeerr
 335.         cmp     [ebx+dlgtemplate.border_size_x], 1
 336.         jl      .sizeerr
 337.         cmp     [ebx+dlgtemplate.border_size_y], 1
 338.         jge     .sizeok
 339. .sizeerr:
 340.         pop     [ebx+dlgtemplate.y]
 341.         pop     [ebx+dlgtemplate.x]
 342.         popad
 343.         or      eax, -1
 344.         ret     8
 345. .sizeok:
 346. ; set color if required
 347.         test    byte [ebx+dlgtemplate.flags], 1
 348.         jz      @f
 349.         mov     edi, dialog_colors
 350.         jmp     .setcolor
 351. @@:
 352.         test    byte [ebx+dlgtemplate.flags], 2
 353.         jz      @f
 354.         mov     edi, warning_colors
 355. .setcolor:
 356.         mov     al, [edi + dialog_main_color-dialog_colors]
 357.         mov     [ebx+dlgtemplate.main_color], al
 358.         mov     al, [edi + dialog_border_color-dialog_colors]
 359.         mov     [ebx+dlgtemplate.border_color], al
 360.         mov     al, [edi + dialog_header_color-dialog_colors]
 361.         mov     [ebx+dlgtemplate.header_color], al
 362. @@:
 363. ; allocate memory for data under dialog
 364. ; for 'No memory' dialog use static data area
 365.         mov     eax, nomem_dlgsavearea
 366.         cmp     ebx, nomem_dlgdata
 367.         jz      .allocated
 368.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 369.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 370.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 371.         inc     eax
 372.         inc     eax
 373.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.height]
 374.         add     edx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 375.         add     edx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 376.         inc     edx
 377.         mul     edx
 378.         lea     ecx, [eax*2+8]
 379.         call    xpgalloc
 380.         test    eax, eax
 381.         jnz     @f
 382.         pop     [ebx+dlgtemplate.y]
 383.         pop     [ebx+dlgtemplate.x]
 384.         popad
 385.         or      eax, -1
 386.         ret     8
 387. @@:
 388. .allocated:
 389.         mov     [ebx+dlgtemplate.dataptr], eax
 390.         pop     dword [eax+4]
 391.         pop     dword [eax]
 392.         lea     ebp, [eax+8]
 393. ; save data
 394.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.y]
 395.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.height]
 396.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 397.         inc     eax
 398.         push    eax
 399.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 400.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 401.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 402.         inc     eax
 403.         inc     eax
 404.         push    eax
 405.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.y]
 406.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 407.         push    eax
 408.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 409.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 410.         push    eax
 411.         call    save_console_data
 412. ; draw shadow
 413.         test    byte [ebx+dlgtemplate.flags], 4
 414.         jnz     .noshadow
 415.         call    draw_dialog_shadow
 416. .noshadow:
 417.         popad
 418.         push    dword [esp+8]
 419.         push    dword [esp+8]
 420.         call    DrawGenericBox
 421.         xor     eax, eax
 422.         ret     8
 423.  
 424. draw_dialog_shadow:
 425.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 426.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 427.         ja      @f
 428.         xor     eax, eax
 429. @@:
 430.         inc     eax
 431.         inc     eax
 432.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 433.         sub     edx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 434.         ja      @f
 435.         xor     edx, edx
 436. @@:
 437.         inc     edx
 438.         call    get_console_ptr
 439.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.y]
 440.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 441.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 442.         inc     ecx
 443.         cmp     ecx, [cur_height]
 444.         jb      @f
 445.         mov     ecx, [cur_height]
 446. @@:
 447.         sub     ecx, edx
 448.         mov     edx, ecx
 449.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.x]
 450.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.width]
 451.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 452.         inc     ecx
 453.         inc     ecx
 454.         cmp     ecx, [cur_width]
 455.         jb      @f
 456.         mov     ecx, [cur_width]
 457. @@:
 458.         sub     ecx, eax
 459.         mov     eax, ecx
 460. .shadow_loop:
 461.         mov     ecx, eax
 462.         push    edi
 463. .sl1:
 464.         inc     edi
 465.         test    byte [edi], 0x0F
 466.         jnz     @f
 467.         or      byte [edi], 8
 468. @@:
 469.         and     byte [edi], 0x0F
 470.         inc     edi
 471.         loop    .sl1
 472.         pop     edi
 473.         add     edi, [cur_width]
 474.         add     edi, [cur_width]
 475.         dec     edx
 476.         jnz     .shadow_loop
 477.         ret
 478.  
 479. ; void __stdcall DrawGenericBox(DLGDATA* dlg, void* DlgProc)
 480. align 16
 481. DrawGenericBox:
 482.         pushad
 483.         mov     ebx, [esp+24h]
 484. ; draw area background
 485.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 486.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 487.         ja      @f
 488.         xor     eax, eax
 489. @@:
 490.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 491.         sub     edx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 492.         ja      @f
 493.         xor     edx, edx
 494. @@:
 495.         call    get_console_ptr
 496.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.x]
 497.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.width]
 498.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 499.         cmp     ecx, [cur_width]
 500.         jb      @f
 501.         mov     ecx, [cur_width]
 502. @@:
 503.         sub     ecx, eax
 504.         mov     esi, ecx
 505.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.y]
 506.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 507.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 508.         cmp     ecx, [cur_height]
 509.         jb      @f
 510.         mov     ecx, [cur_height]
 511. @@:
 512.         sub     ecx, edx
 513.         mov     edx, ecx
 514.         mov     al, ' '
 515.         mov     ah, [ebx+dlgtemplate.border_color]
 516. .1:
 517.         mov     ecx, esi
 518.         push    edi
 519.         rep     stosw
 520.         pop     edi
 521.         add     edi, [cur_width]
 522.         add     edi, [cur_width]
 523.         dec     edx
 524.         jnz     .1
 525. ; draw border
 526.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 527.         dec     eax
 528.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 529.         dec     edx
 530.         call    get_console_ptr
 531.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.height]
 532.         inc     edx
 533.         inc     edx
 534.         mov     ah, [ebx+dlgtemplate.border_color]
 535.         push    ebx
 536.         mov     ebx, [ebx+dlgtemplate.width]
 537.         inc     ebx
 538.         inc     ebx
 539.         call    draw_border
 540.         pop     ebx
 541. ; draw header
 542.         mov     esi, [ebx+dlgtemplate.title]
 543.         test    esi, esi
 544.         jz      .noheader
 545.         cmp     byte [esi], 0
 546.         jz      .noheader
 547.         push    esi
 548. @@:     lodsb
 549.         test    al, al
 550.         jnz     @b
 551.         mov     eax, esi
 552.         pop     esi
 553.         sub     eax, esi
 554.         inc     eax     ; eax = ¤«¨­  § £®«®¢ª  + 2
 555.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.width]
 556.         cmp     eax, ecx
 557.         jbe     .fullhea
 558.         sub     ecx, 5
 559.         jb      .noheader
 560.         xor     edx, edx
 561.         jmp     .drawhea
 562. .fullhea:
 563.         mov     edx, ecx
 564.         sub     edx, eax
 565.         shr     edx, 1
 566. .drawhea:
 567.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 568.         add     eax, edx
 569.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 570.         dec     edx
 571.         call    get_console_ptr
 572.         mov     ah, [ebx+dlgtemplate.header_color]
 573.         mov     al, ' '
 574.         stosw
 575. .2:
 576.         dec     ecx
 577.         jz      .3
 578.         lodsb
 579.         test    al, al
 580.         jz      .4
 581.         stosw
 582.         jmp     .2
 583. .3:
 584.         mov     al, '.'
 585.         stosw
 586.         stosw
 587.         stosw
 588. .4:
 589.         mov     al, ' '
 590.         stosw
 591. .noheader:
 592. ; draw window background
 593.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 594.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 595.         call    get_console_ptr
 596.         mov     ah, [ebx+dlgtemplate.main_color]
 597.         mov     al, ' '
 598.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.height]
 599. @@:
 600.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.width]
 601.         push    edi
 602.         rep     stosw
 603.         pop     edi
 604.         add     edi, [cur_width]
 605.         add     edi, [cur_width]
 606.         dec     edx
 607.         jnz     @b
 608. ; send redraw message
 609.         mov     eax, [esp+28h]
 610.         push    0
 611.         push    0
 612.         push    1
 613.         push    ebx
 614.         call    eax
 615.         call    draw_image
 616.         popad
 617.         ret     8
 618.  
 619. ; void __stdcall HideGenericBox(DLGTEMPLATE* dlg, int bRedrawWindow);
 620. align 16
 621. HideGenericBox:
 622. ; void __stdcall HideDialogBox(DLGDATA* dlg, int bRedrawWindow);
 623. HideDialogBox:
 624.         pushad
 625.         mov     ebx, [esp+24h]
 626.         mov     ebp, [ebx+dlgtemplate.dataptr]
 627.         add     ebp, 8
 628. ; restore data
 629.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.y]
 630.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.height]
 631.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 632.         inc     eax
 633.         push    eax
 634.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 635.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 636.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 637.         inc     eax
 638.         inc     eax
 639.         push    eax
 640.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.y]
 641.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 642.         push    eax
 643.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 644.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 645.         push    eax
 646.         call    restore_console_data
 647.         call    draw_keybar
 648.         lea     ecx, [ebp-8]
 649.         push    dword [ecx]
 650.         push    dword [ecx+4]
 651.         pop     [ebx+dlgtemplate.y]
 652.         pop     [ebx+dlgtemplate.x]
 653.         cmp     ebx, nomem_dlgdata
 654.         jz      @f
 655.         call    pgfree
 656. @@:
 657.         or      [cursor_x], -1
 658.         or      [cursor_y], -1
 659.         cmp     dword [esp+28h], 0
 660.         jz      @f
 661.         call    draw_image
 662. @@:
 663.         popad
 664.         ret     8
 665.  
 666. save_console_data:
 667.         cmp     dword [esp+4], 0
 668.         jge     @f
 669.         and     dword [esp+4], 0
 670. @@:
 671.         cmp     dword [esp+8], 0
 672.         jge     @f
 673.         and     dword [esp+8], 0
 674. @@:
 675.         mov     eax, [esp+12]
 676.         cmp     eax, [cur_width]
 677.         jbe     @f
 678.         mov     eax, [cur_width]
 679. @@:
 680.         sub     eax, [esp+4]
 681.         ja      @f
 682.         ret     16
 683. @@:
 684.         mov     [esp+12], eax
 685.         mov     eax, [esp+16]
 686.         cmp     eax, [cur_height]
 687.         jbe     @f
 688.         mov     eax, [cur_height]
 689. @@:
 690.         sub     eax, [esp+8]
 691.         ja      @f
 692.         ret     16
 693. @@:
 694.         mov     [esp+16], eax
 695.         mov     eax, [esp+4]
 696.         mov     edx, [esp+8]
 697.         call    get_console_ptr
 698.         mov     esi, edi
 699.         mov     edi, ebp
 700. .l:
 701.         mov     ecx, [esp+12]
 702.         push    esi
 703.         shr     ecx, 1
 704.         rep     movsd
 705.         adc     ecx, ecx
 706.         rep     movsw
 707.         pop     esi
 708.         add     esi, [cur_width]
 709.         add     esi, [cur_width]
 710.         dec     dword [esp+16]
 711.         jnz     .l
 712.         ret     16
 713.  
 714. restore_console_data:
 715.         cmp     dword [esp+4], 0
 716.         jge     @f
 717.         and     dword [esp+4], 0
 718. @@:
 719.         cmp     dword [esp+8], 0
 720.         jge     @f
 721.         and     dword [esp+8], 0
 722. @@:
 723.         mov     eax, [esp+12]
 724.         cmp     eax, [cur_width]
 725.         jbe     @f
 726.         mov     eax, [cur_width]
 727. @@:
 728.         sub     eax, [esp+4]
 729.         ja      @f
 730.         ret     16
 731. @@:
 732.         mov     [esp+12], eax
 733.         mov     eax, [esp+16]
 734.         cmp     eax, [cur_height]
 735.         jbe     @f
 736.         mov     eax, [cur_height]
 737. @@:
 738.         sub     eax, [esp+8]
 739.         ja      @f
 740.         ret     16
 741. @@:
 742.         mov     [esp+16], eax
 743.         mov     eax, [esp+4]
 744.         mov     edx, [esp+8]
 745.         call    get_console_ptr
 746.         mov     esi, ebp
 747. .l:
 748.         mov     ecx, [esp+12]
 749.         push    edi
 750.         shr     ecx, 1
 751.         rep     movsd
 752.         adc     ecx, ecx
 753.         rep     movsw
 754.         pop     edi
 755.         add     edi, [cur_width]
 756.         add     edi, [cur_width]
 757.         dec     dword [esp+16]
 758.         jnz     .l
 759.         ret     16
 760.  
 761. ; int __stdcall menu(void* variants, const char* title, unsigned flags);
 762. ; variants 㪠§ë¢ ¥â ­  ⥪ã騩 í«¥¬¥­â ¢ ¤¢ãá¢ï§­®¬ «¨­¥©­®¬ ᯨ᪥
 763. align 16
 764. menu:
 765.         pop     eax
 766.         push    [cur_height]
 767.         push    [cur_width]
 768.         push    0
 769.         push    0
 770.         push    eax
 771.  
 772. ; int __stdcall menu_centered_in(unsigned left, unsigned top, unsigned width, unsigned height,
 773. ;       void* variants, const char* title, unsigned flags);
 774. menu_centered_in:
 775.         pushad
 776.         mov     ecx, 60
 777. ; 40 bytes for dlgtemplate + additional:
 778. ; +40: dd cur_variant   - 㪠§ â¥«ì ­  ¬ áᨢ listitem[num_variants]
 779. ; +44: dd num_variants  - ᪮«ìª® í«¥¬¥­â®¢ ¢ ᯨ᪥
 780. ; +48: dd begin_variant - 㪠§ â¥«ì ­  listitem[0]
 781. ; +52: dd end_variant   - 㪠§ â¥«ì ­  listitem[num_variants-1]
 782. ; +56: dd cur_variant_idx - ¨­¤¥ªá ¢ë¡à ­­®£® í«¥¬¥­â  ®â 0 ¤® num_variants-1
 783.         call    xpgalloc
 784.         test    eax, eax
 785.         jnz     @f
 786. .ret_bad:
 787.         popad
 788.         or      eax, -1
 789.         ret     28
 790. @@:
 791.         mov     ebx, eax
 792.         mov     eax, 1
 793.         test    byte [esp+20h+28], 1 ;unsigned flags
 794.         jz      @f
 795.         mov     al, 3
 796. @@:
 797.         mov     [ebx+dlgtemplate.border_size_x], eax
 798.         inc     eax
 799.         shr     eax, 1
 800.         mov     [ebx+dlgtemplate.border_size_y], eax
 801. ;  å®¤¨¬ è¨à¨­ã ¨ ¢ëá®âã ®ª­ 
 802.         xor     eax, eax
 803.         xor     ecx, ecx
 804.         mov     esi, [esp+20h+20] ;void* variants
 805.         mov     [ebx+40], esi
 806.         mov     dword [ebx+56], eax
 807. @@:
 808.         cmp     dword [esi+4], eax
 809.         jz      .find_width
 810.         mov     esi, [esi+4]
 811.         inc     dword [ebx+56]
 812.         jmp     @b
 813. .find_width:
 814.         mov     [ebx+48], esi
 815.         add     esi, 8
 816.         push    esi
 817.         xor     edx, edx
 818. .fw1:
 819.         cmp     byte [esi], '&'
 820.         jnz     @f
 821.         mov     dl, 1
 822. @@:
 823.         inc     esi
 824.         cmp     byte [esi-1], 0
 825.         jnz     .fw1
 826.         sub     esi, [esp]
 827.         sub     esi, edx
 828.         dec     esi
 829.         cmp     eax, esi
 830.         ja      @f
 831.         mov     eax, esi
 832. @@:
 833.         inc     ecx
 834.         pop     esi
 835.         mov     esi, [esi-8]
 836.         test    esi, esi
 837.         jnz     .find_width
 838.         add     eax, 3
 839.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 840.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 841.         cmp     eax, [cur_width]
 842.         jb      @f
 843.         mov     eax, [cur_width]
 844. @@:
 845.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 846.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 847.         mov     [ebx+dlgtemplate.width], eax
 848.         mov     [ebx+dlgtemplate.height], ecx
 849.         mov     [ebx+44], ecx
 850.         sub     eax, [esp+20h+12]
 851.         neg     eax
 852.         sar     eax, 1
 853.         add     eax, [esp+20h+4]
 854.         cmp     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 855.         jge     @f
 856.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 857. @@:
 858.         push    eax
 859.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 860.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 861.         cmp     eax, [cur_width]
 862.         jbe     @f
 863.         pop     eax
 864.         mov     eax, [cur_width]
 865.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 866.         sub     eax, [ebx+dlgtemplate.border_size_x]
 867.         push    eax
 868. @@:
 869.         pop     [ebx+dlgtemplate.x]
 870.         sub     ecx, [esp+20h+16]
 871.         neg     ecx
 872.         sar     ecx, 1
 873.         add     ecx, [esp+20h+8]
 874.         cmp     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 875.         jge     @f
 876.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 877. @@:
 878.         push    ecx
 879.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 880.         add     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 881.         cmp     ecx, [cur_height]
 882.         jbe     @f
 883.         pop     ecx
 884.         mov     ecx, [cur_height]
 885.         sub     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 886.         sub     ecx, [ebx+dlgtemplate.border_size_y]
 887.         push    ecx
 888. @@:
 889.         pop     [ebx+dlgtemplate.y]
 890.         mov     eax, [cur_height]
 891.         sub     eax, 6
 892.         cmp     [ebx+dlgtemplate.height], eax
 893.         jbe     .small_height
 894.         mov     [ebx+dlgtemplate.height], eax
 895.         mov     [ebx+dlgtemplate.y], 3
 896. .small_height:
 897.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 898.         mov     eax, [ebx+40]
 899.         mov     [ebx+48], eax
 900.         dec     ecx
 901.         jz      .skip
 902.         push    ecx
 903. @@:
 904.         cmp     dword [eax+4], 0
 905.         jz      @f
 906.         mov     eax, [eax+4]
 907.         loop    @b
 908. @@:
 909.         mov     [ebx+48], eax
 910.         pop     ecx
 911. .loop:
 912.         mov     eax, [eax]
 913.         loop    .loop
 914. .skip:
 915.         mov     [ebx+52], eax
 916.         mov     eax, [esp+20h+24]
 917.         mov     [ebx+dlgtemplate.title], eax
 918.         mov     al, [menu_normal_color]
 919.         mov     [ebx+dlgtemplate.main_color], al
 920.         mov     al, [menu_border_color]
 921.         mov     [ebx+dlgtemplate.border_color], al
 922.         mov     al, [menu_header_color]
 923.         mov     [ebx+dlgtemplate.header_color], al
 924.         push    MenuDlgProc
 925.         push    ebx
 926.         call    GenericBox
 927.         mov     [esp+28], eax
 928.         mov     ecx, ebx
 929.         call    pgfree
 930.         popad
 931.         ret     28
 932.  
 933. align 16
 934. MenuDlgProc:
 935.         mov     eax, [esp+8]
 936.         cmp     al, 1
 937.         jz      .draw
 938.         cmp     al, 2
 939.         jz      .key
 940.         ret     16
 941. .draw:
 942.         call    .dodraw
 943.         ret     16
 944. .prev:
 945.         mov     eax, [ebx+40]
 946.         cmp     dword [eax+4], 0
 947.         jz      .end
 948.         call    .line_prev
 949. .posret:
 950.         mov     [ebx+40], eax
 951. .redraw:
 952.         call    .dodraw
 953.         call    draw_image
 954.         xor     eax, eax
 955.         ret     16
 956. .next:
 957.         mov     eax, [ebx+40]
 958.         cmp     dword [eax], 0
 959.         jz      .home
 960.         call    .line_next
 961.         jmp     .posret
 962. .pgdn:
 963.         mov     eax, [ebx+40]
 964.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 965. .pgdnl:
 966.         cmp     dword [eax], 0
 967.         jz      .posret
 968.         call    .line_next
 969.         loop    .pgdnl
 970.         jmp     .posret
 971. .key:
 972.         mov     al, [esp+12]
 973.         cmp     al, 0x48
 974.         jz      .prev
 975.         cmp     al, 0x4B
 976.         jz      .prev
 977.         cmp     al, 0x4D
 978.         jz      .next
 979.         cmp     al, 0x50
 980.         jz      .next
 981.         cmp     al, 0x1C
 982.         jz      .enter
 983.         cmp     al, 1
 984.         jz      .esc
 985.         cmp     al, 0x47
 986.         jz      .home
 987.         cmp     al, 0x4F
 988.         jz      .end
 989.         cmp     al, 0x51
 990.         jz      .pgdn
 991.         cmp     al, 0x49
 992.         jz      .pgup
 993.         cmp     al, 0x52
 994.         jz      .ins
 995.         cmp     al, 0x53
 996.         jz      .del
 997.         mov     edx, [ebx+40]
 998. @@:
 999.         cmp     dword [edx+4], 0
 1000.         jz      @f
 1001.         mov     edx, [edx+4]
 1002.         jmp     @b
 1003. @@:
 1004. .l:
 1005.         lea     esi, [edx+7]
 1006. @@:
 1007.         inc     esi
 1008.         cmp     byte [esi], 0
 1009.         jz      .n
 1010.         cmp     byte [esi], '&'
 1011.         jnz     @b
 1012.         movzx   ecx, byte [esi+1]
 1013.         cmp     [ascii2scan+ecx], al
 1014.         jnz     .n
 1015.         mov     eax, edx
 1016.         ret     16
 1017. .n:
 1018.         mov     edx, [edx]
 1019.         test    edx, edx
 1020.         jnz     .l
 1021. .ret:
 1022.         xor     eax, eax
 1023.         ret     16
 1024. .pgup:
 1025.         mov     eax, [ebx+40]
 1026.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 1027. .pgupl:
 1028.         cmp     dword [eax+4], 0
 1029.         jz      .posret
 1030.         call    .line_prev
 1031.         loop    .pgupl
 1032.         jmp     .posret
 1033. .home:
 1034.         mov     eax, [ebx+40]
 1035. @@:
 1036.         cmp     dword [eax+4], 0
 1037.         jz      @f
 1038.         mov     eax, [eax+4]
 1039.         jmp     @b
 1040. @@:
 1041.         mov     [ebx+48], eax
 1042.         push    eax
 1043.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 1044.         dec     ecx
 1045.         jz      .h1
 1046. .h2:
 1047.         mov     eax, [eax]
 1048.         loop    .h2
 1049. .h1:
 1050.         mov     [ebx+52], eax
 1051.         pop     eax
 1052.         and     dword [ebx+56], 0
 1053.         jmp     .posret
 1054. .end:
 1055.         mov     eax, [ebx+40]
 1056. @@:
 1057.         cmp     dword [eax], 0
 1058.         jz      @f
 1059.         mov     eax, [eax]
 1060.         jmp     @b
 1061. @@:
 1062.         mov     [ebx+52], eax
 1063.         push    eax
 1064.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 1065.         dec     ecx
 1066.         jz      .e1
 1067. .e2:
 1068.         mov     eax, [eax+4]
 1069.         loop    .e2
 1070. .e1:
 1071.         mov     [ebx+48], eax
 1072.         mov     eax, [ebx+44]
 1073.         dec     eax
 1074.         mov     [ebx+56], eax
 1075.         pop     eax
 1076.         jmp     .posret
 1077. .esc:
 1078.         or      eax, -1
 1079.         ret     16
 1080. .enter:
 1081.         mov     eax, [ebx+40]
 1082.         ret     16
 1083. .ins:
 1084.         push    5
 1085.         pop     edx
 1086.         jmp     @f
 1087. .del:
 1088.         push    4
 1089.         pop     edx
 1090. @@:
 1091.         mov     eax, [ebx+40]
 1092.         cmp     byte [eax+8], '/'
 1093.         jnz     @f
 1094.         cmp     word [eax+9], 'cd'
 1095.         jnz     @f
 1096.         movzx   ecx, byte [eax+11]
 1097.         sub     ecx, '0'
 1098.         push    SF_CD
 1099.         pop     eax
 1100.         mov     ebx, edx
 1101.         int     40h
 1102. @@:
 1103.         xor     eax, eax
 1104.         ret     16
 1105.  
 1106. .line_prev:
 1107.         cmp     eax, [ebx+48]
 1108.         jnz     @f
 1109.         mov     edx, [ebx+48]
 1110.         mov     edx, [edx+4]
 1111.         mov     [ebx+48], edx
 1112.         mov     edx, [ebx+52]
 1113.         mov     edx, [edx+4]
 1114.         mov     [ebx+52], edx
 1115. @@:
 1116.         mov     eax, [eax+4]
 1117.         dec     dword [ebx+56]
 1118.         ret
 1119. .line_next:
 1120.         cmp     eax, [ebx+52]
 1121.         jnz     @f
 1122.         mov     edx, [ebx+48]
 1123.         mov     edx, [edx]
 1124.         mov     [ebx+48], edx
 1125.         mov     edx, [ebx+52]
 1126.         mov     edx, [edx]
 1127.         mov     [ebx+52], edx
 1128. @@:
 1129.         mov     eax, [eax]
 1130.         inc     dword [ebx+56]
 1131.         ret
 1132.  
 1133. .dodraw:
 1134.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 1135.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 1136.         call    get_console_ptr
 1137.         mov     esi, [ebx+48]
 1138. .0:
 1139.         xor     edx, edx
 1140.         mov     ah, [menu_selected_color]
 1141.         cmp     esi, [ebx+40]
 1142.         jz      @f
 1143.         mov     ah, [menu_normal_color]
 1144. @@:
 1145.         push    edi
 1146.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.width]
 1147.         mov     al, ' '
 1148.         stosw
 1149.         dec     ecx
 1150.         stosw
 1151.         dec     ecx
 1152.         dec     ecx
 1153.         push    esi
 1154.         add     esi, 8
 1155. @@:
 1156.         lodsb
 1157.         test    al, al
 1158.         jz      @f
 1159.         cmp     al, '&'
 1160.         jnz     .noamp
 1161.         test    dl, dl
 1162.         jnz     .noamp
 1163.         mov     dl, 1
 1164.         lodsb
 1165.         push    eax
 1166.         mov     ah, [menu_selected_highlight_color]
 1167.         push    ecx
 1168.         mov     ecx, [esp+8]
 1169.         cmp     ecx, [ebx+40]
 1170.         pop     ecx
 1171.         jz      .amp1
 1172.         mov     ah, [menu_highlight_color]
 1173. .amp1:
 1174.         stosw
 1175.         pop     eax
 1176.         jmp     .amp2
 1177. .noamp:
 1178.         stosw
 1179. .amp2:
 1180.         loop    @b
 1181.         mov     al, ' '
 1182.         cmp     byte [esi], 0
 1183.         jnz     .1
 1184.         lodsb
 1185.         jmp     .1
 1186. @@:
 1187.         mov     al, ' '
 1188. .1:
 1189.         stosw
 1190.         mov     al, ' '
 1191.         rep     stosw
 1192.         pop     esi edi
 1193.         add     edi, [cur_width]
 1194.         add     edi, [cur_width]
 1195.         cmp     esi, [ebx+52]
 1196.         jz      @f
 1197.         mov     esi, [esi]
 1198.         test    esi, esi
 1199.         jnz     .0
 1200. @@:
 1201. ; ‹¨­¥©ª  ¯à®ªàã⪨
 1202.         mov     ecx, [ebx+dlgtemplate.height]
 1203.         cmp     ecx, [ebx+44]
 1204.         jz      .noscrollbar
 1205.         sub     ecx, 2
 1206.         jbe     .noscrollbar
 1207.         mov     eax, [ebx+56]
 1208.         mul     ecx
 1209.         div     dword [ebx+44]
 1210.         push    eax
 1211.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.x]
 1212.         add     eax, [ebx+dlgtemplate.width]
 1213.         mov     edx, [ebx+dlgtemplate.y]
 1214.         call    get_console_ptr
 1215.         pop     edx
 1216.         inc     edx
 1217.         mov     al, 0x1E
 1218.         mov     ah, [menu_scrollbar_color]
 1219.         mov     [edi], ax
 1220.         add     edi, [cur_width]
 1221.         add     edi, [cur_width]
 1222. .2:
 1223.         mov     al, 0xB2
 1224.         dec     edx
 1225.         jz      @f
 1226.         mov     al, 0xB0
 1227. @@:
 1228.         mov     [edi], ax
 1229.         add     edi, [cur_width]
 1230.         add     edi, [cur_width]
 1231.         loop    .2
 1232.         mov     al, 0x1F
 1233.         stosw
 1234. .noscrollbar:
 1235.         ret
 1236.  
 1237. get_ascii_char:
 1238. ; query keyboard layout
 1239.         pushad
 1240.         mov     al, [ctrlstate]
 1241.         and     al, 3
 1242.         xor     ecx, ecx
 1243.         cmp     al, 1
 1244.         sbb     ecx, -2
 1245.         push    SF_SYSTEM_GET
 1246.         pop     eax
 1247.         push    SSF_KEYBOARD_LAYOUT
 1248.         pop     ebx
 1249.         mov     edx, layout
 1250.         int     0x40
 1251.         popad
 1252. ; translate scancode to ASCII
 1253.         movzx   eax, byte [layout+eax]
 1254.         ret
 1255.  
 1256. struct DlgLbl
 1257. type           dd      1
 1258. x1             dd      ?
 1259. y1             dd      ?
 1260. x2             dd      ?
 1261. y2             dd      ?
 1262. text           dd      ?
 1263. flags          dd      ?
 1264. ends
 1265.  
 1266. struct DlgBtn
 1267. type           dd      2
 1268. x1             dd      ?
 1269. y1             dd      ?
 1270. x2             dd      ?
 1271. y2             dd      ?
 1272. text           dd      ?
 1273. flags          dd      ?
 1274. ends
 1275.  
 1276. struct DlgEdit
 1277. type           dd      3
 1278. x1             dd      ?
 1279. y1             dd      ?
 1280. x2             dd      ?
 1281. y2             dd      ?
 1282. text           dd      ?
 1283. flags          dd      ?
 1284. ends
 1285.  
 1286. struct DlgLine
 1287. type           dd      4
 1288. x1             dd      ?
 1289. y1             dd      ?
 1290. x2             dd      ?
 1291. y2             dd      ?
 1292.                dq      0
 1293. ends
 1294.  
 1295. struct DlgCheck
 1296. type           dd      5
 1297. x1             dd      ?
 1298. y1             dd      ?
 1299. x2             dd      ?
 1300. y2             dd      ?
 1301. text           dd      ?
 1302. flags          dd      ?
 1303. ends
 1304.  
 1305. struct DlgList
 1306. type           dd      6
 1307. x1             dd      ?
 1308. y1             dd      ?
 1309. x2             dd      ?
 1310. y2             dd      ?
 1311. text           dd      ?
 1312. flags          dd      ?
 1313. ends
 1314.  
 1315. virtual at 0
 1316. dlgitemtemplate:
 1317. ; «¥¬¥­âë:
 1318. ;       1 = áâ â¨ç¥áª¨© ⥪áâ
 1319. ;       2 = ª­®¯ª 
 1320. ;       3 = ¯®«¥ । ªâ¨à®¢ ­¨ï
 1321. ;       4 = £®à¨§®­â «ì­ë© à §¤¥«¨â¥«ì
 1322. ;       5 = ä« ¦®ª
 1323. ;       6 = ᯨ᮪
 1324. .type           dd      ?
 1325. .x1             dd      ?
 1326. .y1             dd      ?
 1327. .x2             dd      ?
 1328. .y2             dd      ?
 1329. ; „ ­­ë¥:
 1330. ; ¤«ï ⥪áâ : const char* data - ASCIIZ-áâப 
 1331. ; ¤«ï ª­®¯ª¨ ¨ ä« ¦ª : const char* data - § £®«®¢®ª
 1332. ; ¤«ï । ªâ®à : struct {unsigned maxlength; unsigned pos; unsigned start;
 1333. ;                        char data[maxlength+1];}* data;
 1334. ; ¤«ï ᯨ᪠: struct {listitem* curitemptr; unsigned numitems;
 1335. ;               listitem *head; unsigned curitem;}* data;
 1336. ; head = 㪠§ â¥«ì ­  ¯¥à¢ë© ®â®¡à ¦ ¥¬ë© í«¥¬¥­â,
 1337. ; curitemptr = 㪠§ â¥«ì ­  ¢ë¤¥«¥­­ë© í«¥¬¥­â, curitem = ¥£® ¨­¤¥ªá ¢ ᯨ᪥ (®â 0)
 1338. ; (£¤¥ struct listitem {listitem* next; listitem* prev; char text[];};)
 1339. .data           dd      ?
 1340. .flags          dd      ?
 1341. ; ”« £¨:
 1342. ;       0 = ¢ëà ¢­¨¢ ­¨¥ ¢«¥¢®
 1343. ;       1 = ¢ëà ¢­¨¢ ­¨¥ ¯® 業âàã
 1344. ;       2 = ¢ëà ¢­¨¢ ­¨¥ ¢¯à ¢®
 1345. ;       4 = í«¥¬¥­â ¨¬¥¥â 䮪ãá ¢¢®¤ 
 1346. ;       8 = í«¥¬¥­â ¬®¦¥â ¨¬¥âì 䮪ãá ¢¢®¤ 
 1347. ;       10h: ¤«ï ª­®¯ª¨ = ª­®¯ª  ¯® 㬮«ç ­¨î (Enter ­  ­¥-ª­®¯ª¥)
 1348. ;            ¤«ï ¯®«ï ¢¢®¤  = ¤ ­­ë¥ ¡ë«¨ ¬®¤¨ä¨æ¨à®¢ ­ë
 1349. ;            ¤«ï ä« ¦ª  = ä« ¦®ª ãáâ ­®¢«¥­
 1350. ;       20h: ¤«ï ¯®«ï ¢¢®¤  = ­¥ ®â®¡à ¦ âì ¢¢®¤¨¬ë¥ ¤ ­­ë¥ (¯®ª §ë¢ âì '*')
 1351. .size = $
 1352. end virtual
 1353. ;       struct DLGDATA
 1354. ;       {
 1355. ;               DLGTEMPLATE dialog;     /* window description */
 1356. ;               void* DlgProc;          /* dialog procedure */
 1357. ; /* int __stdcall DlgProc(DLGDATA* dlg, int msg, int param1, int param2); */
 1358. ;               void* user_data;        /* arbitrary user data */
 1359. ;               unsigned num_items;     /* number of items in the following array */
 1360. ;               DLGITEMTEMPLATE items[]; /* array of dialog items */
 1361. ;       }
 1362. ; int __stdcall DialogBox(DLGDATA* dlg);
 1363. align 16
 1364. DialogBox:
 1365.         push    ManagerDlgProc
 1366.         push    dword [esp+8]
 1367.         call    GenericBox
 1368.         ret     4
 1369.  
 1370. ; int __stdcall ShowDialogBox(DLGDATA* dlg);
 1371. ShowDialogBox:
 1372.         push    ManagerDlgProc
 1373.         push    dword [esp+8]
 1374.         call    ShowGenericBox
 1375.         ret     4
 1376.  
 1377. ; void __stdcall DrawDialogBox(DLGDATA* dlg);
 1378. DrawDialogBox:
 1379.         push    ManagerDlgProc
 1380.         push    dword [esp+8]
 1381.         call    DrawGenericBox
 1382.         ret     4
 1383.  
 1384. align 16
 1385. ManagerDlgProc:
 1386.         mov     ebp, ebx
 1387.         mov     eax, [esp+8]
 1388.         dec     eax
 1389.         jz      .draw
 1390.         dec     eax
 1391.         jz      .key
 1392.         ;sub     eax, 4
 1393.         ;jz      .mouse
 1394.         xor     eax, eax
 1395.         ret     16
 1396. .draw:
 1397.         call    .dodraw
 1398.         ret     16
 1399. ;.mouse:
 1400.         ;todo
 1401.         ;ret     16
 1402. .key:
 1403. ; find item with focus
 1404.         add     ebx, dlgtemplate.size+12
 1405.         mov     ecx, [ebx-4]
 1406.         jecxz   .nobtns
 1407. @@:
 1408.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 4
 1409.         jnz     @f
 1410.         add     ebx, dlgitemtemplate.size
 1411.         loop    @b
 1412. @@:
 1413. .nobtns:
 1414.         mov     al, [esp+12]
 1415.         cmp     al, 1
 1416.         jz      .esc
 1417.         cmp     al, 0x1C
 1418.         jz      .enter
 1419.         cmp     al, 0xF
 1420.         jz      .tab
 1421.         cmp     al, 0x48
 1422.         jz      .up
 1423.         cmp     al, 0x50
 1424.         jz      .down
 1425.         jecxz   .nobtns2
 1426.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 3
 1427.         jz      .key_edit
 1428.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 5
 1429.         jnz     @f
 1430.         cmp     al, 0x39
 1431.         jnz     @f
 1432.         xor     [ebx+dlgitemtemplate.flags], 10h
 1433.         jmp     .ret_draw
 1434. @@:
 1435. .nobtns2:
 1436.         cmp     al, 0x4B
 1437.         jz      .left
 1438.         cmp     al, 0x4D
 1439.         jz      .right
 1440. .ret0:
 1441.         xor     eax, eax
 1442.         ret     16
 1443. .esc:
 1444.         or      eax, -1
 1445.         ret     16
 1446. .enter:
 1447.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 2
 1448.         jnz     @f
 1449. .enter_found:
 1450.         mov     eax, ebx
 1451.         ret     16
 1452. @@:
 1453.         lea     ebx, [ebp+dlgtemplate.size+12]
 1454.         mov     ecx, [ebx-4]
 1455. .enter_find:
 1456.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 2
 1457.         jnz     @f
 1458.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 0x10
 1459.         jnz     .enter_found
 1460. @@:
 1461.         add     ebx, dlgitemtemplate.size
 1462.         loop    .enter_find
 1463.         jmp     .enter_found
 1464. .tab:
 1465.         test    [ctrlstate], 3
 1466.         jnz     .shift_tab
 1467. .right:
 1468. .down:
 1469.         jecxz   .ret0
 1470.         and     byte [ebx+dlgitemtemplate.flags], not 4
 1471.         dec     ecx
 1472.         jz      .find_first_btn
 1473. @@:
 1474.         add     ebx, dlgitemtemplate.size
 1475.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 8
 1476.         jnz     .btn_found
 1477.         loop    @b
 1478. .find_first_btn:
 1479.         lea     ebx, [ebp+dlgtemplate.size+12]
 1480. @@:
 1481.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 8
 1482.         jnz     .btn_found
 1483.         add     ebx, dlgitemtemplate.size
 1484.         jmp     @b
 1485. .btn_found:
 1486.         or      byte [ebx+dlgitemtemplate.flags], 4
 1487. .ret_draw:
 1488.         mov     ebx, ebp
 1489.         call    .dodraw
 1490.         call    draw_image
 1491.         xor     eax, eax
 1492.         ret     16
 1493. .shift_tab:
 1494. .left:
 1495. .up:
 1496.         jecxz   .ret0
 1497.         and     byte [ebx+dlgitemtemplate.flags], not 4
 1498.         sub     ecx, [ebp+dlgtemplate.size+8]
 1499.         neg     ecx
 1500.         jz      .find_last_btn
 1501. @@:
 1502.         sub     ebx, dlgitemtemplate.size
 1503.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 8
 1504.         loopz   @b
 1505.         jnz     .btn_found
 1506. .find_last_btn:
 1507.         mov     ebx, [ebp+dlgtemplate.size+8]
 1508.         imul    ebx, dlgitemtemplate.size
 1509.         lea     ebx, [ebx+ebp+dlgtemplate.size+12]
 1510. @@:
 1511.         sub     ebx, dlgitemtemplate.size
 1512.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 8
 1513.         jz      @b
 1514.         jmp     .btn_found
 1515. .key_edit:
 1516. ; ®¡à ¡®âª  ª« ¢¨è ¢ ¯®«¥ ¢¢®¤ 
 1517.         test    al, 0x80
 1518.         jnz     .ret0
 1519.         or      [ebx+dlgitemtemplate.flags], 0x10
 1520.         mov     edx, [ebx+dlgitemtemplate.data]
 1521.         cmp     al, 0x4B
 1522.         jz      .editor_left
 1523.         cmp     al, 0x4D
 1524.         jz      .editor_right
 1525.         cmp     al, 0x47
 1526.         jz      .editor_home
 1527.         cmp     al, 0x4F
 1528.         jz      .editor_end
 1529.         cmp     al, 0x0E
 1530.         jz      .editor_backspace
 1531.         cmp     al, 0x53
 1532.         jnz     .editor_char
 1533. .editor_del:
 1534.         mov     ecx, [edx+4]
 1535.         lea     edi, [ecx+edx+12]
 1536.         lea     esi, [edi+1]
 1537.         cmp     byte [edi], 0
 1538.         jz      .ret_test
 1539.         jmp     .copy_and_ret_test
 1540. .editor_left:
 1541.         mov     ecx, [edx+4]
 1542.         jecxz   @f
 1543.         dec     dword [edx+4]
 1544. @@:     jmp     .ret_test
 1545. .editor_right:
 1546.         mov     ecx, [edx+4]
 1547.         cmp     byte [edx+ecx+12], 0
 1548.         jz      @b
 1549.         inc     dword [edx+4]
 1550.         jmp     @b
 1551. .editor_home:
 1552.         and     dword [edx+4], 0
 1553.         jmp     @b
 1554. .editor_end:
 1555.         lea     edi, [edx+12]
 1556.         xor     eax, eax
 1557.         or      ecx, -1
 1558.         repnz   scasb
 1559.         not     ecx
 1560.         dec     ecx
 1561.         mov     [edx+4], ecx
 1562. .ret_test:
 1563.         mov     eax, [edx+4]
 1564.         cmp     [edx+8], eax
 1565.         jl      .ret_test.l1
 1566.         mov     [edx+8], eax
 1567.         jmp     .ret_test.l2
 1568. .ret_test.l1:
 1569.         add     eax, [ebx+dlgitemtemplate.x1]
 1570.         sub     eax, [ebx+dlgitemtemplate.x2]
 1571.         cmp     [edx+8], eax
 1572.         jge     .ret_test.l2
 1573.         mov     [edx+8], eax
 1574. .ret_test.l2:
 1575.         jmp     .ret_draw
 1576. .editor_backspace:
 1577.         mov     ecx, [edx+4]
 1578.         jecxz   .ret_test
 1579.         dec     dword [edx+4]
 1580.         lea     esi, [edx+ecx+12]
 1581.         lea     edi, [esi-1]
 1582. .copy_and_ret_test:
 1583. @@:
 1584.         lodsb
 1585.         stosb
 1586.         test    al, al
 1587.         jnz     @b
 1588.         jmp     .ret_test
 1589. .editor_char:
 1590.         test    [ctrlstate], 0x3C
 1591.         jnz     .ret_draw
 1592.         movzx   eax, al
 1593.         call    get_ascii_char
 1594.         push    eax
 1595. ; insert entered symbol
 1596.         xor     eax, eax
 1597.         lea     edi, [edx+12]
 1598.         or      ecx, -1
 1599.         repnz   scasb
 1600.         not     ecx
 1601.         pop     eax
 1602.         cmp     ecx, [edx]
 1603.         ja      .ret_test       ; buffer capacity exceeded
 1604.         lea     edi, [edx+ecx+12-1]
 1605.         mov     esi, [edx+4]
 1606.         lea     esi, [edx+esi+12]
 1607. @@:
 1608.         mov     cl, [edi]
 1609.         mov     [edi+1], cl
 1610.         dec     edi
 1611.         cmp     edi, esi
 1612.         jae     @b
 1613.         mov     [esi], al
 1614.         inc     dword [edx+4]
 1615. @@:     jmp     .ret_test
 1616.  
 1617. align 4
 1618. .dodraw:
 1619.         or      [cursor_x], -1
 1620.         or      [cursor_y], -1
 1621.         add     ebx, dlgtemplate.size+8
 1622.         mov     ecx, [ebx]
 1623.         add     ebx, 4
 1624.         jecxz   .done_draw
 1625. .draw_loop:
 1626.         push    ecx
 1627.         mov     eax, [ebx+dlgitemtemplate.type]
 1628.         cmp     eax, draw_functions_num
 1629.         jae     .draw_loop_continue
 1630.         call    [draw_functions + eax*4]
 1631. .draw_loop_continue:
 1632.         pop     ecx
 1633.         add     ebx, dlgitemtemplate.size
 1634.         loop    .draw_loop
 1635. .done_draw:
 1636.         ret
 1637.  
 1638. iglobal
 1639. align 4
 1640. label draw_functions dword
 1641.         dd      ManagerDlgProc.done_draw
 1642.         dd      draw_static_text
 1643.         dd      draw_button
 1644.         dd      draw_editbox
 1645.         dd      draw_h_separator
 1646.         dd      draw_checkbox
 1647.         dd      draw_listbox
 1648. draw_functions_num = ($ - draw_functions) / 4
 1649. endg
 1650.  
 1651. align 4
 1652. draw_static_text:
 1653. ; à¨á㥬 áâ â¨ç¥áª¨© ⥪áâ
 1654.         mov     ah, [dialog_main_color]
 1655.         test    byte [ebp+dlgtemplate.flags], 2
 1656.         jz      draw_text
 1657.         mov     ah, [warning_main_color]
 1658. draw_text:
 1659. ; ®¯à¥¤¥«ï¥¬ ¤«¨­ã áâப¨
 1660.         mov     esi, [ebx+dlgitemtemplate.data]
 1661. draw_text_esi:
 1662.         test    esi, esi
 1663.         jz      .ret2
 1664.         push    eax
 1665.         push    -1
 1666.         pop     ecx
 1667. @@:
 1668.         inc     ecx
 1669.         cmp     byte [ecx+esi], 0
 1670.         jnz     @b
 1671. ; ¢ ecx ¤«¨­  áâப¨
 1672.         xor     eax, eax
 1673.         mov     edx, [ebx+dlgitemtemplate.x2]
 1674.         sub     edx, [ebx+dlgitemtemplate.x1]
 1675.         inc     edx
 1676.         cmp     ecx, edx
 1677.         jae     .text_draw
 1678.         mov     al, byte [ebx+dlgitemtemplate.flags]
 1679.         and     al, 3
 1680.         jz      .text_align_left
 1681.         cmp     al, 1
 1682.         jz      .text_align_center
 1683. ; ⥪áâ ¢ë஢­¥­ ¢¯à ¢®
 1684.         mov     eax, edx
 1685.         sub     eax, ecx
 1686.         jmp     .text_draw
 1687. .text_align_center:
 1688.         mov     eax, edx
 1689.         sub     eax, ecx
 1690.         shr     eax, 1
 1691.         jmp     .text_draw
 1692. .text_align_left:
 1693.         xor     eax, eax
 1694. .text_draw:
 1695.         push    ecx
 1696.         push    eax
 1697.         push    edx
 1698.         call    dlgitem_get_console_ptr
 1699.         pop     edx
 1700.         pop     ecx
 1701.         mov     ah, [esp+5]
 1702.         mov     al, ' '
 1703.         rep     stosw
 1704.         pop     ecx
 1705.         cmp     ecx, edx
 1706.         jbe     .text_copy
 1707.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 3
 1708.         jnz     @f
 1709.         mov     ecx, edx
 1710.         jmp     .text_copy
 1711. @@:
 1712.         cmp     edx, 3
 1713.         jb      .ret
 1714.         mov     al, '.'
 1715.         stosw
 1716.         stosw
 1717.         stosw
 1718.         add     esi, ecx
 1719.         mov     ecx, edx
 1720.         sub     ecx, 3
 1721.         sub     esi, ecx
 1722. .text_copy:
 1723.         jecxz   .ret
 1724. ; check for password editboxes
 1725.         cmp     [ebx+dlgitemtemplate.type], 3
 1726.         jnz     @f
 1727.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 20h
 1728.         jz      @f
 1729.         mov     al, '*'
 1730.         rep     stosw
 1731.         jmp     .ret
 1732. @@:
 1733.         lodsb
 1734.         stosw
 1735.         loop    @b
 1736. .ret:
 1737.         mov     eax, [ebp+dlgtemplate.x]
 1738.         mov     edx, [ebp+dlgtemplate.y]
 1739.         add     eax, [ebx+dlgitemtemplate.x2]
 1740.         inc     eax
 1741.         add     edx, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 1742.         mov     ecx, edi
 1743.         call    get_console_ptr
 1744.         xchg    ecx, edi
 1745.         sub     ecx, edi
 1746.         shr     ecx, 1
 1747.         pop     eax
 1748.         mov     al, ' '
 1749.         rep     stosw
 1750. .ret2:
 1751.         ret
 1752.  
 1753. align 4
 1754. draw_button:
 1755.         mov     ecx, dialog_colors
 1756.         test    byte [ebp+dlgtemplate.flags], 2
 1757.         jz      @f
 1758.         mov     ecx, warning_colors
 1759. @@:
 1760.         mov     ah, [dialog_normal_btn_color-dialog_colors+ecx]
 1761.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 4
 1762.         jz      @f
 1763.         mov     ah, [dialog_selected_btn_color-dialog_colors+ecx]
 1764. @@:
 1765.         jmp     draw_text
 1766.  
 1767. align 4
 1768. draw_editbox:
 1769.         mov     edx, [ebx+dlgitemtemplate.data]
 1770.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 4
 1771.         jz      @f
 1772.         mov     eax, [ebx+dlgitemtemplate.x1]
 1773.         add     eax, [edx+4]
 1774.         sub     eax, [edx+8]
 1775.         add     eax, [ebp+dlgtemplate.x]
 1776.         mov     [cursor_x], eax
 1777.         mov     eax, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 1778.         add     eax, [ebp+dlgtemplate.y]
 1779.         mov     [cursor_y], eax
 1780. @@:
 1781.         mov     ecx, dialog_colors
 1782.         test    byte [ebp+dlgtemplate.flags], 2
 1783.         jz      @f
 1784.         mov     ecx, warning_colors
 1785. @@:
 1786.         mov     ah, [dialog_edit_color-dialog_colors+ecx]
 1787.         test    [ebx+dlgitemtemplate.flags], 10h
 1788.         jnz     @f
 1789.         mov     ah, [dialog_unmodified_edit_color-dialog_colors+ecx]
 1790. @@:
 1791.         mov     esi, [ebx+dlgitemtemplate.data]
 1792.         add     esi, [edx+8]
 1793.         add     esi, 12
 1794.         jmp     draw_text_esi
 1795.  
 1796. align 4
 1797. dlgitem_get_console_ptr:
 1798.         mov     eax, [ebx+dlgitemtemplate.x1]
 1799.         mov     edx, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 1800.         mov     ecx, eax
 1801.         add     eax, [ebp+dlgtemplate.x]
 1802.         add     edx, [ebp+dlgtemplate.y]
 1803.         jmp     get_console_ptr
 1804.  
 1805. align 4
 1806. draw_h_separator:
 1807. ; à¨á㥬 £®à¨§®­â «ì­ë© à §¤¥«¨â¥«ì
 1808.         call    dlgitem_get_console_ptr
 1809. .scan:
 1810.         mov     al, 0xC7
 1811.         test    ecx, ecx
 1812.         js      @f
 1813.         mov     al, 0xB6
 1814.         cmp     ecx, [ebp+dlgtemplate.width]
 1815.         jz      @f
 1816.         mov     al, 0xC4
 1817. @@:
 1818.         stosb
 1819.         jz      .done
 1820.         inc     ecx
 1821.         inc     edi
 1822.         cmp     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.x2]
 1823.         jb      .scan
 1824. .done:
 1825.         ret
 1826.  
 1827. align 4
 1828. draw_checkbox:
 1829. ; à¨á㥬 ä« ¦®ª
 1830.         call    dlgitem_get_console_ptr
 1831.         test    byte [ebx+dlgitemtemplate.flags], 4
 1832.         jz      @f
 1833.         inc     eax
 1834.         mov     [cursor_x], eax
 1835.         mov     [cursor_y], edx
 1836. @@:
 1837.         mov     ah, [dialog_main_color]
 1838.         test    byte [ebp+dlgtemplate.flags], 2
 1839.         jz      @f
 1840.         mov     ah, [warning_main_color]
 1841. @@:
 1842.         mov     al, '['
 1843.         stosw
 1844.         mov     al, 'x'
 1845.         test    byte [ebx+dlgitemtemplate.flags], 10h
 1846.         jnz     @f
 1847.         mov     al, ' '
 1848. @@:
 1849.         stosw
 1850.         mov     al, ']'
 1851.         stosw
 1852.         mov     al, ' '
 1853.         stosw
 1854.         mov     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.x2]
 1855.         sub     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.x1]
 1856.         jb      .ret
 1857.         sub     ecx, 3
 1858.         jbe     .ret
 1859.         mov     esi, [ebx+dlgitemtemplate.data]
 1860. @@:
 1861.         lodsb
 1862.         test    al, al
 1863.         jz      .correct
 1864.         stosw
 1865.         loop    @b
 1866.                 ret
 1867. .correct:
 1868.                 sub     [ebx+dlgitemtemplate.x2], ecx
 1869. .ret:
 1870.         ret
 1871.  
 1872. align 4
 1873. draw_listbox:
 1874. ; à¨á㥬 ᯨ᮪
 1875.         call    dlgitem_get_console_ptr
 1876.         mov     edx, [ebx+dlgitemtemplate.data]
 1877.         mov     esi, [edx+8]
 1878.         mov     eax, [ebx+dlgitemtemplate.y2]
 1879.         sub     eax, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 1880.         push    eax
 1881.         push    eax
 1882. .0:
 1883.         test    esi, esi
 1884.         jz      .listdone
 1885.         push    esi edi
 1886.         push    edx
 1887.         or      edx, -1
 1888.         mov     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.x2]
 1889.         sub     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.x1]
 1890.         inc     ecx
 1891.         xor     eax, eax
 1892. @@:
 1893.         inc     edx
 1894.         cmp     byte [esi+8+edx], al
 1895.         jnz     @b
 1896. @@:
 1897.         cmp     ecx, edx
 1898.         jae     .text_draw
 1899.         mov     al, byte [ebx+dlgitemtemplate.flags]
 1900.         and     al, 3
 1901.         jz      .text_align_left
 1902.         cmp     al, 1
 1903.         jz      .text_align_center
 1904. ; ⥪áâ ¢ë஢­¥­ ¢¯à ¢®
 1905.         mov     eax, edx
 1906.         sub     eax, ecx
 1907.         jmp     .text_draw
 1908. .text_align_center:
 1909.         mov     eax, edx
 1910.         sub     eax, ecx
 1911.         shr     eax, 1
 1912.         jmp     .text_draw
 1913. .text_align_left:
 1914. ;        xor     eax, eax
 1915. .text_draw:
 1916.         pop     edx
 1917.         cmp     esi, [edx]
 1918.         lea     esi, [esi+8+eax]
 1919.         mov     ah, [dialog_selected_list_color]
 1920.         jz      @f
 1921.         mov     ah, [dialog_list_color]
 1922. @@:
 1923.         jecxz   .next
 1924. @@:
 1925.         lodsb
 1926.         test    al, al
 1927.         jz      @f
 1928.         stosw
 1929.         loop    @b
 1930. @@:
 1931.         mov     al, ' '
 1932.         rep     stosw
 1933. .next:
 1934.         pop     edi esi
 1935.         add     edi, [cur_width]
 1936.         add     edi, [cur_width]
 1937.         mov     esi, [esi]
 1938.         dec     dword [esp]
 1939.         jns     .0
 1940. .listdone:
 1941.         pop     eax
 1942. ; ‹¨­¥©ª  ¯à®ªàã⪨
 1943.         pop     ecx
 1944.         inc     ecx
 1945.         mov     esi, [edx+4]
 1946.         cmp     ecx, esi
 1947.         jae     .noscrollbar
 1948.         sub     ecx, 2
 1949.         jbe     .noscrollbar
 1950.         mov     eax, [edx+12]
 1951.         mul     ecx
 1952.         div     esi
 1953.         push    eax
 1954.         mov     eax, [ebx+dlgitemtemplate.x2]
 1955.         add     eax, [ebp+dlgtemplate.x]
 1956.         mov     edx, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 1957.         add     edx, [ebp+dlgtemplate.y]
 1958.         call    get_console_ptr
 1959.         pop     edx
 1960.         inc     edx
 1961.         mov     al, 0x1E
 1962.         mov     ah, [dialog_scroll_list_color]
 1963.         mov     [edi], ax
 1964.         add     edi, [cur_width]
 1965.         add     edi, [cur_width]
 1966. .2:
 1967.         mov     al, 0xB1
 1968.         dec     edx
 1969.         jz      @f
 1970.         mov     al, 0xB0
 1971. @@:
 1972.         mov     [edi], ax
 1973.         add     edi, [cur_width]
 1974.         add     edi, [cur_width]
 1975.         loop    .2
 1976.         mov     al, 0x1F
 1977.         stosw
 1978. .noscrollbar:
 1979.         ret
 1980.  
 1981. align 4
 1982. listbox_key:
 1983.         mov     edx, [ebx+dlgitemtemplate.data]
 1984.         cmp     al, 0x48
 1985.         jz      .prev
 1986.         cmp     al, 0x50
 1987.         jz      .next
 1988.         cmp     al, 0x47
 1989.         jz      .home
 1990.         cmp     al, 0x4F
 1991.         jz      .end
 1992.         cmp     al, 0x51
 1993.         jz      .pgdn
 1994.         cmp     al, 0x49
 1995.         jz      .pgup
 1996.         ret
 1997. .next:
 1998.         call    .calc_last_line
 1999.         mov     eax, [edx]
 2000.         cmp     dword [eax], 0
 2001.         jz      @f
 2002.         call    .line_next
 2003. @@:
 2004.         mov     [edx], eax
 2005.         ret
 2006. .pgdn:
 2007.         call    .calc_last_line
 2008.         mov     eax, [edx]
 2009.         mov     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y2]
 2010.         sub     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 2011. .pgdnl:
 2012.         cmp     dword [eax], 0
 2013.         jz      @f
 2014.         call    .line_next
 2015.         loop    .pgdnl
 2016. @@:
 2017.         mov     [edx], eax
 2018.         ret
 2019. .prev:
 2020.         mov     eax, [edx]
 2021.         cmp     dword [eax+4], 0
 2022.         jz      @f
 2023.         call    .line_prev
 2024. @@:
 2025.         mov     [edx], eax
 2026.         ret
 2027. .pgup:
 2028.         mov     eax, [edx]
 2029.         mov     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y2]
 2030.         sub     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 2031. ;        inc     ecx
 2032. .pgupl:
 2033.         cmp     dword [eax+4], 0
 2034.         jz      @f
 2035.         call    .line_prev
 2036.         loop    .pgupl
 2037. @@:
 2038.         mov     [edx], eax
 2039.         ret
 2040. .home:
 2041.         mov     eax, [edx]
 2042. @@:
 2043.         cmp     dword [eax+4], 0
 2044.         jz      @f
 2045.         mov     eax, [eax+4]
 2046.         jmp     @b
 2047. @@:
 2048.         mov     [edx], eax
 2049.         mov     [edx+8], eax
 2050.         and     dword [edx+12], 0
 2051.         ret
 2052. .end:
 2053.         mov     eax, [edx]
 2054. @@:
 2055.         cmp     dword [eax], 0
 2056.         jz      @f
 2057.         mov     eax, [eax]
 2058.         jmp     @b
 2059. @@:
 2060.         mov     [edx], eax
 2061.         mov     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y2]
 2062.         sub     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 2063.         jz      .e1
 2064. .e2:
 2065.         mov     eax, [eax+4]
 2066.         loop    .e2
 2067. .e1:
 2068.         mov     [edx+8], eax
 2069.         mov     eax, [edx+4]
 2070.         dec     eax
 2071.         mov     [edx+12], eax
 2072.         ret
 2073.  
 2074. .line_prev:
 2075.         cmp     eax, [edx+8]
 2076.         mov     eax, [eax+4]
 2077.         jnz     @f
 2078.         mov     [edx+8], eax
 2079. @@:
 2080.         dec     dword [edx+12]
 2081.         ret
 2082. .calc_last_line:
 2083.         mov     esi, [edx+8]
 2084.         mov     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y2]
 2085.         sub     ecx, [ebx+dlgitemtemplate.y1]
 2086.         jz      .clldone
 2087. @@:
 2088.         mov     esi, [esi]
 2089.         test    esi, esi
 2090.         jz      @f
 2091.         loop    @b
 2092. .clldone:
 2093.         ret
 2094. .line_next:
 2095.         cmp     eax, esi
 2096.         mov     eax, [eax]
 2097.         jnz     @f
 2098.         push    eax
 2099.         mov     eax, [edx+8]
 2100.         mov     eax, [eax]
 2101.         mov     [edx+8], eax
 2102.         pop     eax
 2103.         mov     esi, eax
 2104. @@:
 2105.         inc     dword [edx+12]
 2106.         ret
 2107.  
 2108. ; void __stdcall SayNoMem(void);
 2109. SayNoMem:
 2110.         or      dword [nomem_dlgdata+4], -1
 2111.         or      dword [nomem_dlgdata+8], -1
 2112.         push    nomem_dlgdata
 2113.         call    DialogBox
 2114.         ret
 2115.  
 2116. ; int __stdcall ConfirmCancel(void);
 2117. ; return value: 0 = the user is sure, nonzero = the user wants to continue
 2118. ConfirmCancel:
 2119.         push    YesOrNoBtn
 2120.         push    2
 2121.         push    ConfirmCancelMsg
 2122.         push    1
 2123.         push    aCancelled
 2124.         call    SayErrTitle
 2125.         test    eax, eax
 2126.         ret
 2127.  
 2128. ; int __stdcall SayErr(int num_strings, const char* strings[],
 2129. ;                      int num_buttons, const char* buttons[]);
 2130. SayErr:
 2131.         pop     eax
 2132.         push    aError
 2133.         push    eax
 2134. ; int __stdcall SayErrTitle(const char* title,
 2135. ;                       int num_strings, const char* strings[],
 2136. ;                       int num_buttons, const char* buttons[]);
 2137. SayErrTitle:
 2138.         push    2
 2139.         jmp     @f
 2140.  
 2141. ; int __stdcall Message(const char* title,
 2142. ;                       int num_strings, const char* strings[],
 2143. ;                       int num_buttons, const char* buttons[]);
 2144. align 16
 2145. Message:
 2146.         push    1
 2147. @@:
 2148.         pop     eax
 2149. ; [esp+4] = title
 2150. ; [esp+8] = num_strings
 2151. ; [esp+12] = strings
 2152. ; [esp+16] = num_buttons
 2153. ; [esp+20] = buttons
 2154.         pushad
 2155.         mov     ecx, [esp+32+8]
 2156.         add     ecx, [esp+32+16]
 2157.         imul    ecx, dlgitemtemplate.size
 2158.         add     ecx, dlgtemplate.size+12
 2159.         call    xpgalloc
 2160.         test    eax, eax
 2161.         jnz     @f
 2162.         popad
 2163.         or      eax, -1
 2164.         ret     28
 2165. @@:
 2166.         mov     ebx, eax
 2167.         mov     edi, eax
 2168.         mov     eax, [esp+28]
 2169.         stosd                           ; dlgtemplate.flags
 2170.         or      eax, -1
 2171.         stosd                           ; dlgtemplate.x
 2172.         stosd                           ; dlgtemplate.y
 2173. ; calculate width
 2174.         mov     ecx, [esp+32+8]
 2175.         mov     esi, [esp+32+12]
 2176.         xor     edx, edx
 2177. .calcwidth:
 2178.         lodsd
 2179. @@:
 2180.         inc     eax
 2181.         cmp     byte [eax-1], 0
 2182.         jnz     @b
 2183.         sub     eax, [esi-4]
 2184.         inc     eax
 2185.         cmp     edx, eax
 2186.         ja      @f
 2187.         mov     edx, eax
 2188. @@:
 2189.         loop    .calcwidth
 2190.         mov     ecx, [esp+32+16]
 2191.         mov     esi, [esp+32+20]
 2192.         xor     ebp, ebp
 2193. .calcwidth2:
 2194.         lodsd
 2195. @@:
 2196.         inc     eax
 2197.         cmp     byte [eax-1], 0
 2198.         jnz     @b
 2199.         sub     eax, [esi-4]
 2200.         inc     eax
 2201.         add     ebp, eax
 2202.         loop    .calcwidth2
 2203.         inc     ebp
 2204.         inc     ebp
 2205.         cmp     edx, ebp
 2206.         ja      @f
 2207.         mov     edx, ebp
 2208. @@:
 2209.         mov     eax, [cur_width]
 2210.         sub     eax, 8
 2211.         cmp     edx, eax
 2212.         jb      @f
 2213.         mov     edx, eax
 2214. @@:
 2215.         mov     eax, edx
 2216.         stosd                           ; dlgtemplate.width
 2217.         mov     eax, [esp+32+8]
 2218.         inc     eax
 2219.         stosd                           ; dlgtemplate.height
 2220.         mov     eax, 3
 2221.         stosd                           ; dlgtemplate.border_size_x
 2222.         mov     al, 2
 2223.         stosd                           ; dlgtemplate.border_size_y
 2224.         mov     eax, [esp+32+4]
 2225.         stosd                           ; dlgtemplate.title
 2226.         xor     eax, eax
 2227.         stosd                           ; (ignored)
 2228.         stosd                           ; (ignored)
 2229.         stosd                           ; DlgProc
 2230.         stosd                           ; userdata
 2231.         mov     eax, [esp+32+8]
 2232.         add     eax, [esp+32+16]
 2233.         stosd                           ; num_items
 2234. ; fill strings
 2235.         xor     ecx, ecx
 2236.         mov     esi, [esp+32+12]
 2237. @@:
 2238.         mov     eax, 1
 2239.         stosd                           ; dlgitemtemplate.type
 2240.         dec     eax
 2241.         stosd                           ; dlgitemtemplate.x1
 2242.         mov     eax, ecx
 2243.         stosd                           ; dlgitemtemplate.y1
 2244.         lea     eax, [edx-1]
 2245.         stosd                           ; dlgitemtemplate.x2
 2246.         mov     eax, ecx
 2247.         stosd                           ; dlgitemtemplate.y2
 2248.         movsd                           ; dlgitemtemplate.data
 2249.         mov     eax, 1
 2250.         stosd                           ; dlgitemtemplate.flags
 2251.         inc     ecx
 2252.         cmp     ecx, [esp+32+8]
 2253.         jb      @b
 2254. ; fill buttons
 2255.         mov     ecx, [esp+32+16]
 2256.         mov     esi, [esp+32+20]
 2257.         sub     edx, ebp
 2258.         jc      .big
 2259.         shr     edx, 1
 2260.         inc     edx
 2261.         jmp     .fillbtns
 2262. .big:
 2263.         xor     edx, edx
 2264. .fillbtns:
 2265.         mov     eax, 2
 2266.         stosd                           ; dlgitemtemplate.type
 2267.         mov     eax, edx
 2268.         stosd                           ; dlgitemtemplate.x1
 2269.         mov     eax, [ebx+dlgtemplate.height]
 2270.         dec     eax
 2271.         stosd                           ; dlgitemtemplate.y1
 2272.         push    eax
 2273.         lodsd
 2274.         sub     eax, edx
 2275. @@:
 2276.         inc     edx
 2277.         cmp     byte [eax+edx-1], 0
 2278.         jnz     @b
 2279.         mov     eax, edx
 2280.         inc     edx
 2281.         stosd                           ; dlgitemtemplate.x2
 2282.         pop     eax
 2283.         stosd                           ; dlgitemtemplate.y2
 2284.         mov     eax, [esi-4]
 2285.         stosd                           ; dlgitemtemplate.data
 2286.         mov     eax, 9
 2287.         cmp     ecx, [esp+32+16]
 2288.         jnz     @f
 2289.         or      al, 4
 2290. @@:
 2291.         stosd                           ; dlgitemtemplate.flags
 2292.         loop    .fillbtns
 2293.         push    ebx
 2294.         call    DialogBox
 2295.         cmp     eax, -1
 2296.         jz      @f
 2297.         sub     eax, ebx
 2298.         sub     eax, dlgtemplate.size+12
 2299.         xor     edx, edx
 2300.         mov     ecx, dlgitemtemplate.size
 2301.         div     ecx
 2302.         sub     eax, [esp+32+8]
 2303. @@:
 2304.         mov     [esp+28], eax
 2305.         mov     ecx, ebx
 2306.         call    pgfree
 2307.         popad
 2308.         ret     20
 2309.