Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 8012 | Rev 8044 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. #ifndef ENTRY_POINT
 18.         #define ENTRY_POINT #______INIT______
 19. #endif
 20.  
 21. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 22. dword  os_version   = 0x00000001;
 23. dword  start_addr   = ENTRY_POINT;
 24. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 25. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 26. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 27. dword  I_Param      = #param;
 28. dword  I_Path       = #program_path;
 29. char param[4096];
 30. char program_path[4096];
 31.  
 32. #define bool      int
 33.  
 34. #define NULL      0
 35. #define OLD      -1
 36. #define true      1
 37. #define false     0
 38.  
 39. //Process Events
 40. #define evReDraw  1
 41. #define evKey     2
 42. #define evButton  3
 43. #define evExit    4
 44. #define evDesktop 5
 45. #define evMouse   6
 46. #define evIPC     7
 47. #define evNetwork 8
 48. #define evDebug   9
 49.  
 50. //Event mask bits for function 40
 51. #define EVM_REDRAW                1b
 52. #define EVM_KEY                  10b
 53. #define EVM_BUTTON              100b
 54. #define EVM_EXIT               1000b
 55. #define EVM_DESKTOPBG         10000b
 56. #define EVM_MOUSE            100000b
 57. #define EVM_IPC             1000000b
 58. #define EVM_STACK          10000000b
 59. #define EVM_DEBUG         100000000b
 60. #define EVM_STACK2       1000000000b
 61. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 62. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 63.  
 64. //Button options
 65. #define BT_DEL      0x80000000
 66. #define BT_HIDE     0x40000000
 67. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 68.  
 69. #define CLOSE_BTN 1
 70.  
 71. //-------------------------------------------------------------------------
 72.  
 73. #include "../lib/system.h"
 74. #include "../lib/mouse.h"
 75. #include "../lib/keyboard.h"
 76.  
 77. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 78.  
 79.  
 80. :struct raw_image {
 81.         dword w, h, data;
 82. };
 83.  
 84. //------------------------------------------------------------------------------
 85. inline fastcall dword WaitEvent()
 86. {
 87.         $mov eax,10
 88.         $int 0x40
 89. }
 90.  
 91. inline fastcall dword CheckEvent()
 92. {
 93.         $mov eax,11
 94.         $int 0x40
 95. }
 96.  
 97. inline dword WaitEventTimeout(dword time)
 98. {
 99.         EAX = 23;
 100.         EBX = time;
 101.         $int 0x40
 102. }
 103.  
 104. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 105. {
 106.         $mov eax,40
 107.         $int 0x40
 108. }
 109.  
 110.  
 111. inline fastcall pause(EBX)
 112. {
 113.         $mov eax, 5
 114.         $int 0x40
 115. }
 116.  
 117. inline fastcall word GetButtonID()
 118. {
 119.         $mov eax,17
 120.         $int  0x40
 121.         $shr eax,8
 122. }
 123.  
 124. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 125. {
 126.         $mov eax, 18
 127.         $mov ebx, 16
 128.         $int 0x40
 129.         //return eax = free RAM size in Kb
 130. }
 131.  
 132. inline fastcall dword GetTotalRAM()
 133. {
 134.         $mov eax, 18
 135.         $mov ebx, 17
 136.         $int 0x40
 137.         //return eax = total RAM size in Kb
 138. }
 139.  
 140. inline fastcall int GetCpuIdleCount()
 141. {
 142.         EAX = 18;
 143.         EBX = 4;
 144.         $int 0x40
 145. }
 146.  
 147. inline fastcall int GetCpuFrequency()
 148. {
 149.         EAX = 18;
 150.         EBX = 5;
 151.         $int 0x40
 152. }
 153.  
 154. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 155. {
 156.         $mov eax, 68
 157.         $mov ebx, 16
 158.         $int 0x40
 159.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 160. }
 161.  
 162. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 163. {
 164.         $mov eax, 68
 165.         $mov ebx, 17
 166.         $int 0x40
 167.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 168. }
 169.  
 170. struct proc_info
 171. {
 172.         #define SelfInfo -1
 173.         dword   use_cpu;
 174.         word    pos_in_stack,slot,rezerv1;
 175.         unsigned char name[11];
 176.         char    rezerv2;
 177.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 178.         word    status_slot,rezerv3;
 179.         dword   cleft,ctop,cwidth,cheight;
 180.         char    status_window;
 181.         byte    reserved[1024-71-8];
 182. };
 183.  
 184. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 185. {
 186.         EAX = 9;
 187.         EBX = _process_struct_pointer;
 188.         ECX = _process_id;
 189.         $int  0x40
 190. }
 191.  
 192. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 193. {
 194.         $mov eax,34
 195.         $int 0x40
 196. }
 197.  
 198. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 199. {
 200.         EAX = 18;
 201.         EBX = 21;
 202.         $int 0x40
 203. }
 204.  
 205. inline fastcall int GetActiveProcess()
 206. {
 207.         EAX = 18;
 208.         EBX = 7;
 209.         $int 0x40
 210. }
 211.  
 212. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 213. {
 214.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 215.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 216.         return 0;
 217. }
 218.  
 219. inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
 220. {
 221.         EAX = 18;
 222.         EBX = 3;
 223.         $int 0x40
 224. }
 225.  
 226. :void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 227. {
 228.         ActivateWindow(ID_REFRESH);
 229.         ActivateWindow(ID_ACTIVE);
 230. }
 231.  
 232. inline fastcall int MinimizeWindow()
 233. {
 234.         EAX = 18;
 235.         EBX = 10;
 236.         $int 0x40
 237. }
 238.  
 239. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 240. {
 241.         $mov eax,51
 242.         $mov ebx,1
 243.         $int 0x40
 244. }
 245.  
 246. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 247. {
 248.         $mov eax,68
 249.         $mov ebx,1
 250.         $int 0x40
 251. }
 252.  
 253. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 254. {
 255.         $mov eax, 72
 256.         $mov ebx, 1
 257.         $int 0x40
 258. }
 259.  
 260. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 261. {
 262.         $mov eax,18;
 263.         $mov ebx,18;
 264.         $int 0x40
 265. }
 266.  
 267. #define TURN_OFF 2
 268. #define REBOOT 3
 269. #define KERNEL 4
 270. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 271. {
 272.         $mov eax, 18
 273.         $mov ebx, 9
 274.         $int 0x40
 275. }
 276.  
 277. inline fastcall ExitProcess()
 278. {
 279.         $mov eax,-1;
 280.         $int 0x40
 281. }
 282.  
 283. //------------------------------------------------------------------------------
 284.  
 285. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 286. ///SYSFUNC DOESN'T WORK!!!  =>  https://bit.ly/2XNdiTD
 287. #define SYS_LANG_ENG 1
 288. #define SYS_LANG_FIN 2
 289. #define SYS_LANG_GER 3
 290. #define SYS_LANG_RUS 4
 291. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 292. {
 293.         EAX = 26;
 294.         EBX = 5;
 295.         $int 0x40
 296. }
 297.  
 298. #define BUTTON_STYLE_FLAT 0
 299. #define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
 300. inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
 301. {
 302.         $mov eax,48
 303.         $mov ebx,1
 304.         int 64
 305. }
 306.  
 307. inline fastcall GetSkinHeight()
 308. {
 309.         $push ebx
 310.         $mov  eax,48
 311.         $mov  ebx,4
 312.         $int 0x40
 313.         $pop  ebx
 314. }
 315.  
 316. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 317. {
 318.         EAX = 48;
 319.         EBX = 8;
 320.         $int 0x40
 321. }
 322.  
 323. inline fastcall int GetScreenWidth()
 324. {
 325.         $mov eax, 14
 326.         $int 0x40
 327.         $shr eax, 16
 328. }
 329.  
 330. inline fastcall int GetScreenHeight()
 331. {
 332.         $mov eax, 14
 333.         $int 0x40
 334.         $and eax,0x0000FFFF
 335. }
 336.  
 337. inline fastcall int GetClientTop()
 338. {
 339.         $mov eax, 48
 340.         $mov ebx, 5
 341.         $int 0x40
 342.         $mov eax, ebx
 343.         $shr eax, 16
 344. }
 345.  
 346. inline fastcall int GetClientHeight()
 347. {
 348.         $mov eax, 48
 349.         $mov ebx, 5
 350.         $int 0x40
 351.         $mov eax, ebx
 352. }
 353.  
 354. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 355. {
 356.         $mov eax, 68
 357.         $mov ebx, 19
 358.         $int  0x40
 359. }
 360.  
 361. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 362. {
 363.         $shr eax,cl
 364.         $and eax,1
 365. }
 366.  
 367. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 368. {
 369.         EAX = 48;
 370.         EBX = 6;
 371.         ECX = _left * 65536 + _right;
 372.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 373.         $int 64;
 374. }
 375.  
 376. //------------------------------------------------------------------------------
 377.  
 378. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 379. {
 380.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 381.         EBX = 1;
 382.         $int 0x40
 383.        
 384.         $xor EAX,EAX
 385.         EBX = _x << 16 + _w;
 386.         ECX = _y << 16 + _h;
 387.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 388.         EDI = _title;
 389.         ESI = _flags;
 390.         $int 0x40
 391.  
 392.  
 393.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 394.         EBX = 2;
 395.         $int 0x40
 396. }
 397.  
 398. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 399. {
 400.         $mov eax, 67
 401.         $int 0x40
 402. }
 403.  
 404. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 405. {
 406.         EAX = 71;
 407.         EBX = 1;
 408.         $int 0x40;
 409. }
 410.  
 411. // @EDX is a process id, -1 for self
 412. // @ESI is a new LayerBehaviour
 413. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 414. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 415. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 416. #define ZPOS_NORMAL      0
 417. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 418. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 419. {
 420.         EAX = 18;
 421.         EBX = 25;
 422.         ECX = 2;
 423.         $int 64
 424. }
 425.  
 426. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 427. {
 428.         EAX = 4;
 429.         EBX = x<<16+y;
 430.         ECX = fontType<<24+color;
 431.         EDX = str_offset;
 432.         ESI = 0;
 433.         $int 0x40;
 434.         $add ebx, 1<<16
 435.         $int 0x40
 436. }
 437.  
 438. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 439. {
 440.         EAX = 4;
 441.         EBX = x<<16+y;
 442.         ECX = fontType<<24+color;
 443.         EDX = str_offset;
 444.         $int 0x40;
 445. }
 446.  
 447. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 448. {
 449.         EDI = buf_offset;
 450.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 451. }
 452.  
 453. :void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
 454. {
 455.         EDI = bgcolor;
 456.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 457. }
 458.  
 459. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 460. {
 461.         EAX = 47;
 462.         EBX = count<<16;
 463.         ECX = number_or_offset;
 464.         EDX = x<<16+y;
 465.         ESI = fontType<<24+color;
 466.         $int 0x40;
 467. }
 468.  
 469. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 470. {
 471.   EAX = 36;
 472.   EBX = dst_offset;
 473.   ECX = w << 16 + h;
 474.   EDX = x << 16 + y;
 475.   $int  0x40;
 476. }
 477.  
 478. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 479. {
 480.         EAX = 35;
 481.         EBX = _y * screen.width + _x;
 482.         $int 64
 483. }
 484.  
 485. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 486. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 487. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 488. {
 489.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 490.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 491.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 492.         $int     64
 493.  
 494.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 495.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 496.         $mov     ecx,w       // width
 497.         $mov     edx,h       // height
 498.         $int     64
 499.  
 500.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 501.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 502.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 503.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 504.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 505.         $int     64
 506.  
 507.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 508.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 509.         $int     64
 510. }
 511.  
 512. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 513. {
 514.         EAX = 7;
 515.         EBX = data_offset;
 516.         ECX = w<<16+h;
 517.         EDX = x<<16+y;
 518.         $int 0x40
 519. }
 520.  
 521. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 522. {
 523.         if (h<1) || (w<0) return;
 524.         EAX = 65;
 525.         EBX = inbuf;
 526.         ECX = w<<16+h;
 527.         EDX = x<<16+y;
 528.         ESI = bits;
 529.         EDI = pal;
 530.         EBP = 0;
 531.         $int 0x40
 532. }
 533.  
 534. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 535. {
 536.   EAX=1;
 537.   $int 0x40
 538. }
 539.  
 540. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 541. {
 542.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 543.         EAX = 13;
 544.         EBX = x<<16+w;
 545.         ECX = y<<16+h;
 546.         EDX = color;
 547.         $int 0x40
 548. }
 549.  
 550. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 551. {
 552.         EAX = 8;
 553.         EDX = id + BT_DEL;
 554.         $int 0x40;
 555.         EDX = id;
 556.         ESI = color;
 557.         EBX = x<<16+w;
 558.         ECX = y<<16+h;
 559.         $int 0x40
 560. }
 561.  
 562. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 563. {
 564.         EAX = 8;
 565.         EBX = x<<16+w;
 566.         ECX = y<<16+h;
 567.         EDX = id;
 568.         ESI = color;
 569.         $int 0x40
 570. }
 571.  
 572. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 573. {
 574.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 575. }
 576.  
 577. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 578. {
 579.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 580. }
 581.  
 582. :void EventDragWindow()
 583. {
 584.         proc_info Form1;
 585.         dword tmp_x,tmp_y;
 586.         dword z1,z2;
 587.         tmp_x = mouse.x;
 588.         tmp_y = mouse.y;
 589.         do {
 590.                 GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
 591.                 mouse.get();
 592.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 593.                 {
 594.                         z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
 595.                         z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
 596.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form1.width-10)z1=screen.width-Form1.width;
 597.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form1.height-10)z2=screen.height-Form1.height;
 598.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 599.                         draw_window();
 600.                 }
 601.                 pause(1);
 602.         } while (mouse.lkm);
 603. }
 604.  
 605. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 606. {
 607.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 608. }
 609.  
 610. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 611. {
 612.         EAX = 8;
 613.         EDX += BT_DEL;
 614.         $int 0x40
 615. }
 616.  
 617. inline fastcall dword GetStartTime()
 618. {
 619.         $mov eax,26
 620.         $mov ebx,9
 621.         $int 0x40
 622. }
 623.  
 624. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 625. :void _EventRedrawWindow()
 626. {
 627.         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 628.         //pause(10);
 629.         ExitProcess();
 630. }
 631. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 632. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 633. {
 634.         X_EventRedrawWindow = x;
 635.         Y_EventRedrawWindow = y;
 636.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 637. }
 638.  
 639. :struct _screen
 640. {
 641.         dword width,height;
 642. } screen;
 643.  
 644. :byte skin_height;
 645.  
 646. dword __generator;  // random number generator init
 647.  
 648. //The initialization of the initial data before running
 649. :void ______INIT______()
 650. {
 651.         skin_height   = @GetSkinHeight();
 652.         screen.width  = @GetScreenWidth()+1;
 653.         screen.height = @GetScreenHeight()+1;
 654.         __generator = @GetStartTime(); 
 655.         mem_init();
 656.         main();
 657. }
 658. ______STOP______:
 659. #endif
 660.  
 661. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 662. #include "../lib/mem.h"
 663. #endif
 664.  
 665. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 666. #include "../lib/debug.h"
 667. #endif
 668.  
 669. #ifndef INCLUDE_IPC_H
 670. #include "../lib/ipc.h"
 671. #endif
 672.