Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7981 | Rev 8012 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. #ifndef ENTRY_POINT
 18.         #define ENTRY_POINT #______INIT______
 19. #endif
 20.  
 21. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 22. dword  os_version   = 0x00000001;
 23. dword  start_addr   = ENTRY_POINT;
 24. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 25. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 26. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 27. dword  I_Param      = #param;
 28. dword  I_Path       = #program_path;
 29. char param[4096];
 30. char program_path[4096];
 31.  
 32. #define bool      int
 33.  
 34. #define NULL      0
 35. #define OLD      -1
 36. #define true      1
 37. #define false     0
 38.  
 39. //Process Events
 40. #define evReDraw  1
 41. #define evKey     2
 42. #define evButton  3
 43. #define evExit    4
 44. #define evDesktop 5
 45. #define evMouse   6
 46. #define evIPC     7
 47. #define evNetwork 8
 48. #define evDebug   9
 49.  
 50. //Event mask bits for function 40
 51. #define EVM_REDRAW                1b
 52. #define EVM_KEY                  10b
 53. #define EVM_BUTTON              100b
 54. #define EVM_EXIT               1000b
 55. #define EVM_DESKTOPBG         10000b
 56. #define EVM_MOUSE            100000b
 57. #define EVM_IPC             1000000b
 58. #define EVM_STACK          10000000b
 59. #define EVM_DEBUG         100000000b
 60. #define EVM_STACK2       1000000000b
 61. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 62. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 63.  
 64. //Button options
 65. #define BT_DEL      0x80000000
 66. #define BT_HIDE     0x40000000
 67. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 68.  
 69. #define CLOSE_BTN 1
 70.  
 71. //-------------------------------------------------------------------------
 72.  
 73. #include "../lib/system.h"
 74. #include "../lib/mouse.h"
 75. #include "../lib/keyboard.h"
 76.  
 77. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 78.  
 79.  
 80. :struct raw_image {
 81.         dword w, h, data;
 82. };
 83.  
 84. //------------------------------------------------------------------------------
 85. inline fastcall dword WaitEvent()
 86. {
 87.         $mov eax,10
 88.         $int 0x40
 89. }
 90.  
 91. inline fastcall dword CheckEvent()
 92. {
 93.         $mov eax,11
 94.         $int 0x40
 95. }
 96.  
 97. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 98. {
 99.         EAX = 23;
 100.         $int 0x40
 101. }
 102.  
 103. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 104. {
 105.         $mov eax,40
 106.         $int 0x40
 107. }
 108.  
 109.  
 110. inline fastcall pause(EBX)
 111. {
 112.         $mov eax, 5
 113.         $int 0x40
 114. }
 115.  
 116. inline fastcall word GetButtonID()
 117. {
 118.         $mov eax,17
 119.         $int  0x40
 120.         $shr eax,8
 121. }
 122.  
 123. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 124. {
 125.         $mov eax, 18
 126.         $mov ebx, 16
 127.         $int 0x40
 128.         //return eax = free RAM size in Kb
 129. }
 130.  
 131. inline fastcall dword GetTotalRAM()
 132. {
 133.         $mov eax, 18
 134.         $mov ebx, 17
 135.         $int 0x40
 136.         //return eax = total RAM size in Kb
 137. }
 138.  
 139. inline fastcall int GetCpuIdleCount()
 140. {
 141.         EAX = 18;
 142.         EBX = 4;
 143.         $int 0x40
 144. }
 145.  
 146. inline fastcall int GetCpuFrequency()
 147. {
 148.         EAX = 18;
 149.         EBX = 5;
 150.         $int 0x40
 151. }
 152.  
 153. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 154. {
 155.         $mov eax, 68
 156.         $mov ebx, 16
 157.         $int 0x40
 158.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 159. }
 160.  
 161. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 162. {
 163.         $mov eax, 68
 164.         $mov ebx, 17
 165.         $int 0x40
 166.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 167. }
 168.  
 169. struct proc_info
 170. {
 171.         #define SelfInfo -1
 172.         dword   use_cpu;
 173.         word    pos_in_stack,slot,rezerv1;
 174.         unsigned char name[11];
 175.         char    rezerv2;
 176.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 177.         word    status_slot,rezerv3;
 178.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 179.         char    status_window;
 180.         dword   cwidth,cheight;
 181.         byte    reserved[1024-71-8];
 182. };
 183.  
 184. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 185. {
 186.         EAX = 9;
 187.         EBX = _process_struct_pointer;
 188.         ECX = _process_id;
 189.         $int  0x40
 190.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 191.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 192. }
 193.  
 194. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 195. {
 196.         $mov eax,34
 197.         $int 0x40
 198. }
 199.  
 200. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 201. {
 202.         EAX = 18;
 203.         EBX = 21;
 204.         $int 0x40
 205. }
 206.  
 207. inline fastcall int GetActiveProcess()
 208. {
 209.         EAX = 18;
 210.         EBX = 7;
 211.         $int 0x40
 212. }
 213.  
 214. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 215. {
 216.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 217.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 218.         return 0;
 219. }
 220.  
 221. inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
 222. {
 223.         EAX = 18;
 224.         EBX = 3;
 225.         $int 0x40
 226. }
 227.  
 228. :void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 229. {
 230.         ActivateWindow(ID_REFRESH);
 231.         ActivateWindow(ID_ACTIVE);
 232. }
 233.  
 234. inline fastcall int MinimizeWindow()
 235. {
 236.         EAX = 18;
 237.         EBX = 10;
 238.         $int 0x40
 239. }
 240.  
 241. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 242. {
 243.         $mov eax,51
 244.         $mov ebx,1
 245.         $int 0x40
 246. }
 247.  
 248. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 249. {
 250.         $mov eax,68
 251.         $mov ebx,1
 252.         $int 0x40
 253. }
 254.  
 255. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 256. {
 257.         $mov eax, 72
 258.         $mov ebx, 1
 259.         $int 0x40
 260. }
 261.  
 262. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 263. {
 264.         $mov eax,18;
 265.         $mov ebx,18;
 266.         $int 0x40
 267. }
 268.  
 269. #define TURN_OFF 2
 270. #define REBOOT 3
 271. #define KERNEL 4
 272. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 273. {
 274.         $mov eax, 18
 275.         $mov ebx, 9
 276.         $int 0x40
 277. }
 278.  
 279. inline fastcall ExitProcess()
 280. {
 281.         $mov eax,-1;
 282.         $int 0x40
 283. }
 284.  
 285. //------------------------------------------------------------------------------
 286.  
 287. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 288. ///SYSFUNC DOESN'T WORK!!!  =>  https://bit.ly/2XNdiTD
 289. #define SYS_LANG_ENG 1
 290. #define SYS_LANG_FIN 2
 291. #define SYS_LANG_GER 3
 292. #define SYS_LANG_RUS 4
 293. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 294. {
 295.         EAX = 26;
 296.         EBX = 5;
 297.         $int 0x40
 298. }
 299.  
 300. #define BUTTON_STYLE_FLAT 0
 301. #define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
 302. inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
 303. {
 304.         $mov eax,48
 305.         $mov ebx,1
 306.         int 64
 307. }
 308.  
 309. inline fastcall GetSkinHeight()
 310. {
 311.         $push ebx
 312.         $mov  eax,48
 313.         $mov  ebx,4
 314.         $int 0x40
 315.         $pop  ebx
 316. }
 317.  
 318. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 319. {
 320.         EAX = 48;
 321.         EBX = 8;
 322.         $int 0x40
 323. }
 324.  
 325. inline fastcall int GetScreenWidth()
 326. {
 327.         $mov eax, 14
 328.         $int 0x40
 329.         $shr eax, 16
 330. }
 331.  
 332. inline fastcall int GetScreenHeight()
 333. {
 334.         $mov eax, 14
 335.         $int 0x40
 336.         $and eax,0x0000FFFF
 337. }
 338.  
 339. inline fastcall int GetClientTop()
 340. {
 341.         $mov eax, 48
 342.         $mov ebx, 5
 343.         $int 0x40
 344.         $mov eax, ebx
 345.         $shr eax, 16
 346. }
 347.  
 348. inline fastcall int GetClientHeight()
 349. {
 350.         $mov eax, 48
 351.         $mov ebx, 5
 352.         $int 0x40
 353.         $mov eax, ebx
 354. }
 355.  
 356. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 357. {
 358.         $mov eax, 68
 359.         $mov ebx, 19
 360.         $int  0x40
 361. }
 362.  
 363. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 364. {
 365.         $shr eax,cl
 366.         $and eax,1
 367. }
 368.  
 369. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 370. {
 371.         EAX = 48;
 372.         EBX = 6;
 373.         ECX = _left * 65536 + _right;
 374.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 375.         $int 64;
 376. }
 377.  
 378. //------------------------------------------------------------------------------
 379.  
 380. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 381. {
 382.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 383.         EBX = 1;
 384.         $int 0x40
 385.        
 386.         $xor EAX,EAX
 387.         EBX = _x << 16 + _w;
 388.         ECX = _y << 16 + _h;
 389.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 390.         EDI = _title;
 391.         ESI = _flags;
 392.         $int 0x40
 393.  
 394.  
 395.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 396.         EBX = 2;
 397.         $int 0x40
 398. }
 399.  
 400. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 401. {
 402.         $mov eax, 67
 403.         $int 0x40
 404. }
 405.  
 406. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 407. {
 408.         EAX = 71;
 409.         EBX = 1;
 410.         $int 0x40;
 411. }
 412.  
 413. // @EDX is a process id, -1 for self
 414. // @ESI is a new LayerBehaviour
 415. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 416. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 417. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 418. #define ZPOS_NORMAL      0
 419. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 420. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 421. {
 422.         EAX = 18;
 423.         EBX = 25;
 424.         ECX = 2;
 425.         $int 64
 426. }
 427.  
 428. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 429. {
 430.         EAX = 4;
 431.         EBX = x<<16+y;
 432.         ECX = fontType<<24+color;
 433.         EDX = str_offset;
 434.         ESI = 0;
 435.         $int 0x40;
 436.         $add ebx, 1<<16
 437.         $int 0x40
 438. }
 439.  
 440. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 441. {
 442.         EAX = 4;
 443.         EBX = x<<16+y;
 444.         ECX = fontType<<24+color;
 445.         EDX = str_offset;
 446.         $int 0x40;
 447. }
 448.  
 449. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 450. {
 451.         EDI = buf_offset;
 452.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 453. }
 454.  
 455. :void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
 456. {
 457.         EDI = bgcolor;
 458.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 459. }
 460.  
 461. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 462. {
 463.         EAX = 47;
 464.         EBX = count<<16;
 465.         ECX = number_or_offset;
 466.         EDX = x<<16+y;
 467.         ESI = fontType<<24+color;
 468.         $int 0x40;
 469. }
 470.  
 471. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 472. {
 473.   EAX = 36;
 474.   EBX = dst_offset;
 475.   ECX = w << 16 + h;
 476.   EDX = x << 16 + y;
 477.   $int  0x40;
 478. }
 479.  
 480. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 481. {
 482.         EAX = 35;
 483.         EBX = _y * screen.width + _x;
 484.         $int 64
 485. }
 486.  
 487. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 488. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 489. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 490. {
 491.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 492.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 493.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 494.         $int     64
 495.  
 496.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 497.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 498.         $mov     ecx,w       // width
 499.         $mov     edx,h       // height
 500.         $int     64
 501.  
 502.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 503.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 504.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 505.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 506.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 507.         $int     64
 508.  
 509.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 510.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 511.         $int     64
 512. }
 513.  
 514. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 515. {
 516.         EAX = 7;
 517.         EBX = data_offset;
 518.         ECX = w<<16+h;
 519.         EDX = x<<16+y;
 520.         $int 0x40
 521. }
 522.  
 523. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 524. {
 525.         if (h<1) || (w<0) return;
 526.         EAX = 65;
 527.         EBX = inbuf;
 528.         ECX = w<<16+h;
 529.         EDX = x<<16+y;
 530.         ESI = bits;
 531.         EDI = pal;
 532.         EBP = 0;
 533.         $int 0x40
 534. }
 535.  
 536. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 537. {
 538.   EAX=1;
 539.   $int 0x40
 540. }
 541.  
 542. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 543. {
 544.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 545.         EAX = 13;
 546.         EBX = x<<16+w;
 547.         ECX = y<<16+h;
 548.         EDX = color;
 549.         $int 0x40
 550. }
 551.  
 552. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 553. {
 554.         EAX = 8;
 555.         EDX = id + BT_DEL;
 556.         $int 0x40;
 557.         EDX = id;
 558.         ESI = color;
 559.         EBX = x<<16+w;
 560.         ECX = y<<16+h;
 561.         $int 0x40
 562. }
 563.  
 564. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 565. {
 566.         EAX = 8;
 567.         EBX = x<<16+w;
 568.         ECX = y<<16+h;
 569.         EDX = id;
 570.         ESI = color;
 571.         $int 0x40
 572. }
 573.  
 574. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 575. {
 576.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 577. }
 578.  
 579. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 580. {
 581.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 582. }
 583.  
 584. :void EventDragWindow()
 585. {
 586.         proc_info Form1;
 587.         dword tmp_x,tmp_y;
 588.         dword z1,z2;
 589.         tmp_x = mouse.x;
 590.         tmp_y = mouse.y;
 591.         do {
 592.                 GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
 593.                 mouse.get();
 594.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 595.                 {
 596.                         z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
 597.                         z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
 598.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form1.width-10)z1=screen.width-Form1.width;
 599.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form1.height-10)z2=screen.height-Form1.height;
 600.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 601.                         draw_window();
 602.                 }
 603.                 pause(1);
 604.         } while (mouse.lkm);
 605. }
 606.  
 607. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 608. {
 609.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 610. }
 611.  
 612. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 613. {
 614.         EAX = 8;
 615.         EDX += BT_DEL;
 616.         $int 0x40
 617. }
 618.  
 619. inline fastcall dword GetStartTime()
 620. {
 621.         $mov eax,26
 622.         $mov ebx,9
 623.         $int 0x40
 624. }
 625.  
 626. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 627. :void _EventRedrawWindow()
 628. {
 629.         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 630.         //pause(10);
 631.         ExitProcess();
 632. }
 633. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 634. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 635. {
 636.         X_EventRedrawWindow = x;
 637.         Y_EventRedrawWindow = y;
 638.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 639. }
 640.  
 641. :struct _screen
 642. {
 643.         dword width,height;
 644. } screen;
 645.  
 646. :byte skin_height;
 647.  
 648. dword __generator;  // random number generator init
 649.  
 650. //The initialization of the initial data before running
 651. :void ______INIT______()
 652. {
 653.         skin_height   = @GetSkinHeight();
 654.         screen.width  = @GetScreenWidth()+1;
 655.         screen.height = @GetScreenHeight()+1;
 656.         __generator = @GetStartTime(); 
 657.         mem_init();
 658.         main();
 659. }
 660. ______STOP______:
 661. #endif
 662.  
 663. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 664. #include "../lib/mem.h"
 665. #endif
 666.  
 667. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 668. #include "../lib/debug.h"
 669. #endif
 670.  
 671. #ifndef INCLUDE_IPC_H
 672. #include "../lib/ipc.h"
 673. #endif