Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7863 | Rev 7914 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define EOS       0
 32. #define OLD      -1
 33. #define true      1
 34. #define false     0
 35.  
 36. //Process Events
 37. #define evReDraw  1
 38. #define evKey     2
 39. #define evButton  3
 40. #define evExit    4
 41. #define evDesktop 5
 42. #define evMouse   6
 43. #define evIPC     7
 44. #define evNetwork 8
 45. #define evDebug   9
 46.  
 47. //Event mask bits for function 40
 48. #define EVM_REDRAW                1b
 49. #define EVM_KEY                  10b
 50. #define EVM_BUTTON              100b
 51. #define EVM_EXIT               1000b
 52. #define EVM_DESKTOPBG         10000b
 53. #define EVM_MOUSE            100000b
 54. #define EVM_IPC             1000000b
 55. #define EVM_STACK          10000000b
 56. #define EVM_DEBUG         100000000b
 57. #define EVM_STACK2       1000000000b
 58. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 59. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 60.  
 61. //Button options
 62. #define BT_DEL      0x80000000
 63. #define BT_HIDE     0x40000000
 64. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 65.  
 66. #define CLOSE_BTN 1
 67.  
 68. //-------------------------------------------------------------------------
 69.  
 70. #include "../lib/system.h"
 71. #include "../lib/mouse.h"
 72. #include "../lib/keyboard.h"
 73.  
 74. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 75.  
 76. inline fastcall swap(EAX, EBX)
 77. {
 78.         $push ESDWORD[EAX]
 79.         ESDWORD[EAX] = ESDWORD[EBX];
 80.         $pop ESDWORD[EBX];
 81. }
 82.  
 83. :struct raw_image {
 84.         dword w, h, data;
 85. };
 86.  
 87. //------------------------------------------------------------------------------
 88. inline fastcall dword WaitEvent()
 89. {
 90.         $mov eax,10
 91.         $int 0x40
 92. }
 93.  
 94. inline fastcall dword CheckEvent()
 95. {
 96.         $mov eax,11
 97.         $int 0x40
 98. }
 99.  
 100. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 101. {
 102.         EAX = 23;
 103.         $int 0x40
 104. }
 105.  
 106. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 107. {
 108.         $mov eax,40
 109.         $int 0x40
 110. }
 111.  
 112.  
 113. inline fastcall pause(EBX)
 114. {
 115.         $mov eax, 5
 116.         $int 0x40
 117. }
 118.  
 119. inline fastcall word GetButtonID()
 120. {
 121.         $mov eax,17
 122.         $int  0x40
 123.         $shr eax,8
 124. }
 125.  
 126. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 127. {
 128.         $mov eax, 18
 129.         $mov ebx, 16
 130.         $int 0x40
 131.         //return eax = free RAM size in Kb
 132. }
 133.  
 134. inline fastcall dword GetTotalRAM()
 135. {
 136.         $mov eax, 18
 137.         $mov ebx, 17
 138.         $int 0x40
 139.         //return eax = total RAM size in Kb
 140. }
 141.  
 142. inline fastcall int GetCpuIdleCount()
 143. {
 144.         EAX = 18;
 145.         EBX = 4;
 146.         $int 0x40
 147. }
 148.  
 149. inline fastcall int GetCpuFrequency()
 150. {
 151.         EAX = 18;
 152.         EBX = 5;
 153.         $int 0x40
 154. }
 155.  
 156. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 157. {
 158.         $mov eax, 68
 159.         $mov ebx, 16
 160.         $int 0x40
 161.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 162. }
 163.  
 164. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 165. {
 166.         $mov eax, 68
 167.         $mov ebx, 17
 168.         $int 0x40
 169.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 170. }
 171.  
 172. struct proc_info
 173. {
 174.         #define SelfInfo -1
 175.         dword   use_cpu;
 176.         word    pos_in_stack,slot,rezerv1;
 177.         unsigned char name[11];
 178.         char    rezerv2;
 179.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 180.         word    status_slot,rezerv3;
 181.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 182.         char    status_window;
 183.         dword   cwidth,cheight;
 184.         byte    reserved[1024-71-8];
 185. };
 186.  
 187. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 188. {
 189.         EAX = 9;
 190.         EBX = _process_struct_pointer;
 191.         ECX = _process_id;
 192.         $int  0x40
 193.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 194.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 195. }
 196.  
 197. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 198. {
 199.         $mov eax,34
 200.         $int 0x40
 201. }
 202.  
 203. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 204. {
 205.         EAX = 18;
 206.         EBX = 21;
 207.         $int 0x40
 208. }
 209.  
 210. inline fastcall int GetActiveProcess()
 211. {
 212.         EAX = 18;
 213.         EBX = 7;
 214.         $int 0x40
 215. }
 216.  
 217. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 218. {
 219.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 220.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 221.         return 0;
 222. }
 223.  
 224. inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
 225. {
 226.         EAX = 18;
 227.         EBX = 3;
 228.         $int 0x40
 229. }
 230.  
 231. :void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 232. {
 233.         ActivateWindow(ID_REFRESH);
 234.         ActivateWindow(ID_ACTIVE);
 235. }
 236.  
 237. inline fastcall int MinimizeWindow()
 238. {
 239.         EAX = 18;
 240.         EBX = 10;
 241.         $int 0x40
 242. }
 243.  
 244. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 245. {
 246.         $mov eax,51
 247.         $mov ebx,1
 248.         $int 0x40
 249. }
 250.  
 251. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 252. {
 253.         $mov eax,68
 254.         $mov ebx,1
 255.         $int 0x40
 256. }
 257.  
 258. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 259. {
 260.         $mov eax, 72
 261.         $mov ebx, 1
 262.         $int 0x40
 263. }
 264.  
 265. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 266. {
 267.         $mov eax,18;
 268.         $mov ebx,18;
 269.         $int 0x40
 270. }
 271.  
 272. #define TURN_OFF 2
 273. #define REBOOT 3
 274. #define KERNEL 4
 275. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 276. {
 277.         $mov eax, 18
 278.         $mov ebx, 9
 279.         $int 0x40
 280. }
 281.  
 282. inline fastcall ExitProcess()
 283. {
 284.         $mov eax,-1;
 285.         $int 0x40
 286. }
 287.  
 288. //------------------------------------------------------------------------------
 289.  
 290. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 291. ///SYSFUNC DOESN'T WORK!!!  =>  https://bit.ly/2XNdiTD
 292. #define SYS_LANG_ENG 1
 293. #define SYS_LANG_FIN 2
 294. #define SYS_LANG_GER 3
 295. #define SYS_LANG_RUS 4
 296. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 297. {
 298.         EAX = 26;
 299.         EBX = 5;
 300.         $int 0x40
 301. }
 302.  
 303. #define BUTTON_STYLE_FLAT 0
 304. #define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
 305. inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
 306. {
 307.         $mov eax,48
 308.         $mov ebx,1
 309.         int 64
 310. }
 311.  
 312. inline fastcall GetSkinHeight()
 313. {
 314.         $push ebx
 315.         $mov  eax,48
 316.         $mov  ebx,4
 317.         $int 0x40
 318.         $pop  ebx
 319. }
 320.  
 321. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 322. {
 323.         EAX = 48;
 324.         EBX = 8;
 325.         $int 0x40
 326. }
 327.  
 328. inline fastcall int GetScreenWidth()
 329. {
 330.         $mov eax, 14
 331.         $int 0x40
 332.         $shr eax, 16
 333. }
 334.  
 335. inline fastcall int GetScreenHeight()
 336. {
 337.         $mov eax, 14
 338.         $int 0x40
 339.         $and eax,0x0000FFFF
 340. }
 341.  
 342. inline fastcall int GetClientTop()
 343. {
 344.         $mov eax, 48
 345.         $mov ebx, 5
 346.         $int 0x40
 347.         $mov eax, ebx
 348.         $shr eax, 16
 349. }
 350.  
 351. inline fastcall int GetClientHeight()
 352. {
 353.         $mov eax, 48
 354.         $mov ebx, 5
 355.         $int 0x40
 356.         $mov eax, ebx
 357. }
 358.  
 359. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 360. {
 361.         $mov eax, 68
 362.         $mov ebx, 19
 363.         $int  0x40
 364. }
 365.  
 366. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 367. {
 368.         $shr eax,cl
 369.         $and eax,1
 370. }
 371.  
 372. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 373. {
 374.         EAX = 48;
 375.         EBX = 6;
 376.         ECX = _left * 65536 + _right;
 377.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 378.         $int 64;
 379. }
 380.  
 381. //------------------------------------------------------------------------------
 382.  
 383. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 384. {
 385.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 386.         EBX = 1;
 387.         $int 0x40
 388.        
 389.         $xor EAX,EAX
 390.         EBX = _x << 16 + _w;
 391.         ECX = _y << 16 + _h;
 392.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 393.         EDI = _title;
 394.         ESI = _flags;
 395.         $int 0x40
 396.  
 397.  
 398.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 399.         EBX = 2;
 400.         $int 0x40
 401. }
 402.  
 403. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 404. {
 405.         $mov eax, 67
 406.         $int 0x40
 407. }
 408.  
 409. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 410. {
 411.         EAX = 71;
 412.         EBX = 1;
 413.         $int 0x40;
 414. }
 415.  
 416. // @EDX is a process id, -1 for self
 417. // @ESI is a new LayerBehaviour
 418. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 419. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 420. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 421. #define ZPOS_NORMAL      0
 422. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 423. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 424. {
 425.         EAX = 18;
 426.         EBX = 25;
 427.         ECX = 2;
 428.         $int 64
 429. }
 430.  
 431. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 432. {
 433.         EAX = 4;
 434.         EBX = x<<16+y;
 435.         ECX = fontType<<24+color;
 436.         EDX = str_offset;
 437.         ESI = 0;
 438.         $int 0x40;
 439.         $add ebx, 1<<16
 440.         $int 0x40
 441. }
 442.  
 443. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 444. {
 445.         EAX = 4;
 446.         EBX = x<<16+y;
 447.         ECX = fontType<<24+color;
 448.         EDX = str_offset;
 449.         $int 0x40;
 450. }
 451.  
 452. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 453. {
 454.         EDI = buf_offset;
 455.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 456. }
 457.  
 458. :void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
 459. {
 460.         EDI = bgcolor;
 461.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 462. }
 463.  
 464. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 465. {
 466.         EAX = 47;
 467.         EBX = count<<16;
 468.         ECX = number_or_offset;
 469.         EDX = x<<16+y;
 470.         ESI = fontType<<24+color;
 471.         $int 0x40;
 472. }
 473.  
 474. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 475. {
 476.   EAX = 36;
 477.   EBX = dst_offset;
 478.   ECX = w << 16 + h;
 479.   EDX = x << 16 + y;
 480.   $int  0x40;
 481. }
 482.  
 483. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 484. {
 485.         EAX = 35;
 486.         EBX = _y * screen.width + _x;
 487.         $int 64
 488. }
 489.  
 490. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 491. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 492. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 493. {
 494.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 495.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 496.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 497.         $int     64
 498.  
 499.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 500.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 501.         $mov     ecx,w       // width
 502.         $mov     edx,h       // height
 503.         $int     64
 504.  
 505.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 506.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 507.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 508.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 509.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 510.         $int     64
 511.  
 512.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 513.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 514.         $int     64
 515. }
 516.  
 517. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 518. {
 519.         EAX = 7;
 520.         EBX = data_offset;
 521.         ECX = w<<16+h;
 522.         EDX = x<<16+y;
 523.         $int 0x40
 524. }
 525.  
 526. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 527. {
 528.         if (h<1) || (w<0) return;
 529.         EAX = 65;
 530.         EBX = inbuf;
 531.         ECX = w<<16+h;
 532.         EDX = x<<16+y;
 533.         ESI = bits;
 534.         EDI = pal;
 535.         EBP = 0;
 536.         $int 0x40
 537. }
 538.  
 539. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 540. {
 541.   EAX=1;
 542.   $int 0x40
 543. }
 544.  
 545. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 546. {
 547.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 548.         EAX = 13;
 549.         EBX = x<<16+w;
 550.         ECX = y<<16+h;
 551.         EDX = color;
 552.         $int 0x40
 553. }
 554.  
 555. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 556. {
 557.         EAX = 8;
 558.         EDX = id + BT_DEL;
 559.         $int 0x40;
 560.         EDX = id;
 561.         ESI = color;
 562.         EBX = x<<16+w;
 563.         ECX = y<<16+h;
 564.         $int 0x40
 565. }
 566.  
 567. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 568. {
 569.         EAX = 8;
 570.         EBX = x<<16+w;
 571.         ECX = y<<16+h;
 572.         EDX = id;
 573.         ESI = color;
 574.         $int 0x40
 575. }
 576.  
 577. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 578. {
 579.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 580. }
 581.  
 582. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 583. {
 584.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 585. }
 586.  
 587. :void EventDragWindow()
 588. {
 589.         proc_info Form1;
 590.         dword tmp_x,tmp_y;
 591.         dword z1,z2;
 592.         tmp_x = mouse.x;
 593.         tmp_y = mouse.y;
 594.         do {
 595.                 GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
 596.                 mouse.get();
 597.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 598.                 {
 599.                         z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
 600.                         z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
 601.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form1.width-10)z1=screen.width-Form1.width;
 602.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form1.height-10)z2=screen.height-Form1.height;
 603.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 604.                         draw_window();
 605.                 }
 606.                 pause(1);
 607.         } while (mouse.lkm);
 608. }
 609.  
 610. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 611. {
 612.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 613. }
 614.  
 615. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 616. {
 617.         EAX = 8;
 618.         EDX += BT_DEL;
 619.         $int 0x40
 620. }
 621.  
 622. inline fastcall dword GetStartTime()
 623. {
 624.         $mov eax,26
 625.         $mov ebx,9
 626.         $int 0x40
 627. }
 628.  
 629. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 630. :void _EventRedrawWindow()
 631. {
 632.         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 633.         //pause(10);
 634.         ExitProcess();
 635. }
 636. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 637. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 638. {
 639.         X_EventRedrawWindow = x;
 640.         Y_EventRedrawWindow = y;
 641.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 642. }
 643.  
 644. :struct _screen
 645. {
 646.         dword width,height;
 647. } screen;
 648.  
 649. :byte skin_height;
 650.  
 651. dword __generator;  // random number generator init
 652.  
 653. //The initialization of the initial data before running
 654. void ______INIT______()
 655. {
 656.         skin_height   = GetSkinHeight();
 657.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 658.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 659.         __generator = GetStartTime();  
 660.         mem_init();
 661.         main();
 662. }
 663. ______STOP______:
 664. #endif
 665.  
 666. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 667. #include "../lib/mem.h"
 668. #endif
 669.  
 670. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 671. #include "../lib/debug.h"
 672. #endif
 673.  
 674. #ifndef INCLUDE_IPC_H
 675. #include "../lib/ipc.h"
 676. #endif