Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7358 | Rev 7422 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define OLD      -1
 32. #define true      1
 33. #define false     0
 34.  
 35. //Process Events
 36. #define evReDraw  1
 37. #define evKey     2
 38. #define evButton  3
 39. #define evExit    4
 40. #define evDesktop 5
 41. #define evMouse   6
 42. #define evIPC     7
 43. #define evNetwork 8
 44. #define evDebug   9
 45.  
 46. //Event mask bits for function 40
 47. #define EVM_REDRAW                1b
 48. #define EVM_KEY                  10b
 49. #define EVM_BUTTON              100b
 50. #define EVM_EXIT               1000b
 51. #define EVM_BACKGROUND        10000b
 52. #define EVM_MOUSE            100000b
 53. #define EVM_IPC             1000000b
 54. #define EVM_STACK          10000000b
 55. #define EVM_DEBUG         100000000b
 56. #define EVM_STACK2       1000000000b
 57. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 58. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 59.  
 60. //Button options
 61. #define BT_DEL      0x80000000
 62. #define BT_HIDE     0x40000000
 63. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 64.  
 65. #define CLOSE_BTN 1
 66.  
 67. //-------------------------------------------------------------------------
 68.  
 69. #include "../lib/system.h"
 70. #include "../lib/mouse.h"
 71. #include "../lib/keyboard.h"
 72.  
 73. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 74.  
 75. :struct raw_image {
 76.         dword w, h, data;
 77. };
 78.  
 79. //------------------------------------------------------------------------------
 80. :dword wait_event_code;
 81. inline fastcall dword WaitEvent()
 82. {
 83.         $mov eax,10
 84.         $int 0x40
 85.         wait_event_code = EAX;
 86.         //if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
 87.         //return wait_event_code;
 88. }
 89.  
 90. inline fastcall dword CheckEvent()
 91. {
 92.         $mov eax,11
 93.         $int 0x40
 94.         wait_event_code = EAX;
 95. }
 96.  
 97. :dword WaitEventTimeout(dword time)
 98. {
 99.         EAX = 23;
 100.         EBX = time;
 101.         $int 0x40
 102.         wait_event_code = EAX;
 103. }
 104.  
 105. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 106. {
 107.         $mov eax,40
 108.         $int 0x40
 109. }
 110.  
 111.  
 112. inline fastcall pause(EBX)
 113. {
 114.         $mov eax, 5
 115.         $int 0x40
 116. }
 117.  
 118. inline fastcall word GetButtonID()
 119. {
 120.         $mov eax,17
 121.         $int  0x40
 122.         $shr eax,8
 123. }
 124.  
 125. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 126. {
 127.         $mov eax, 18
 128.         $mov ebx, 16
 129.         $int 0x40
 130.         //return eax = free RAM size in Kb
 131. }
 132.  
 133. inline fastcall dword GetTotalRAM()
 134. {
 135.         $mov eax, 18
 136.         $mov ebx, 17
 137.         $int 0x40
 138.         //return eax = total RAM size in Kb
 139. }
 140.  
 141. inline fastcall int GetCpuIdleCount()
 142. {
 143.         EAX = 18;
 144.         EBX = 4;
 145.         $int 0x40
 146. }
 147.  
 148. inline fastcall int GetCpuFrequency()
 149. {
 150.         EAX = 18;
 151.         EBX = 5;
 152.         $int 0x40
 153. }
 154.  
 155. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 156. {
 157.         $mov eax, 68
 158.         $mov ebx, 16
 159.         $int 0x40
 160.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 161. }
 162.  
 163. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 164. {
 165.         $mov eax, 68
 166.         $mov ebx, 17
 167.         $int 0x40
 168.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 169. }
 170.  
 171. struct proc_info
 172. {
 173.         #define SelfInfo -1
 174.         dword   use_cpu;
 175.         word    pos_in_stack,slot,rezerv1;
 176.         unsigned char name[11];
 177.         char    rezerv2;
 178.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 179.         word    status_slot,rezerv3;
 180.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 181.         char    status_window;
 182.         dword   cwidth,cheight;
 183.         byte    reserved[1024-71-8];
 184. };
 185.  
 186. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 187. {
 188.         skin_height = GetSkinHeight();
 189.         EAX = 9;
 190.         EBX = _process_struct_pointer;
 191.         ECX = _process_id;
 192.         $int  0x40
 193.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 194.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 195. }
 196.  
 197. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 198. {
 199.         $mov eax,34
 200.         $int 0x40
 201. }
 202.  
 203. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 204. {
 205.         EAX = 18;
 206.         EBX = 21;
 207.         $int 0x40
 208. }
 209.  
 210. inline fastcall int GetActiveProcess()
 211. {
 212.         EAX = 18;
 213.         EBX = 7;
 214.         $int 0x40
 215. }
 216.  
 217. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 218. {
 219.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 220.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 221.         return 0;
 222. }
 223.  
 224. inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
 225. {
 226.         EAX = 18;
 227.         EBX = 3;
 228.         $int 0x40
 229. }
 230.  
 231. :void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 232. {
 233.         ActivateWindow(ID_REFRESH);
 234.         ActivateWindow(ID_ACTIVE);
 235. }
 236.  
 237. inline fastcall int MinimizeWindow()
 238. {
 239.         EAX = 18;
 240.         EBX = 10;
 241.         $int 0x40
 242. }
 243.  
 244. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 245. {
 246.         $mov eax,51
 247.         $mov ebx,1
 248.         $int 0x40
 249. }
 250.  
 251. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 252. {
 253.         $mov eax,68
 254.         $mov ebx,1
 255.         $int 0x40
 256. }
 257.  
 258. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 259. {
 260.         $mov eax, 72
 261.         $mov ebx, 1
 262.         $int 0x40
 263. }
 264.  
 265. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 266. {
 267.         $mov eax,18;
 268.         $mov ebx,18;
 269.         $int 0x40
 270. }
 271.  
 272. #define TURN_OFF 2
 273. #define REBOOT 3
 274. #define KERNEL 4
 275. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 276. {
 277.         $mov eax, 18
 278.         $mov ebx, 9
 279.         $int 0x40
 280. }
 281.  
 282. inline fastcall ExitProcess()
 283. {
 284.         $mov eax,-1;
 285.         $int 0x40
 286. }
 287.  
 288. //------------------------------------------------------------------------------
 289.  
 290. inline fastcall void SetCurDir( ECX)
 291. {
 292.   EAX=30;
 293.   EBX=1;
 294.   $int 0x40
 295. }
 296.  
 297.  
 298. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 299. #define SYS_LANG_ENG 1
 300. #define SYS_LANG_FIN 2
 301. #define SYS_LANG_GER 3
 302. #define SYS_LANG_RUS 4
 303. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 304. {
 305.         EAX = 26;
 306.         EBX = 5;
 307.         $int 0x40
 308. }
 309.  
 310. #define BUTTON_STYLE_FLAT 0
 311. #define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
 312. inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
 313. {
 314.         $mov eax,48
 315.         $mov ebx,1
 316.         int 64
 317. }
 318.  
 319. inline fastcall GetSkinHeight()
 320. {
 321.         $push ebx
 322.         $mov  eax,48
 323.         $mov  ebx,4
 324.         $int 0x40
 325.         $pop  ebx
 326. }
 327.  
 328. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 329. {
 330.         EAX = 48;
 331.         EBX = 8;
 332.         $int 0x40
 333. }
 334.  
 335. inline fastcall int GetScreenWidth()
 336. {
 337.         $mov eax, 14
 338.         $int 0x40
 339.         $shr eax, 16
 340. }
 341.  
 342. inline fastcall int GetScreenHeight()
 343. {
 344.         $mov eax, 14
 345.         $int 0x40
 346.         $and eax,0x0000FFFF
 347. }
 348.  
 349. inline fastcall int GetClientTop()
 350. {
 351.         $mov eax, 48
 352.         $mov ebx, 5
 353.         $int 0x40
 354.         $mov eax, ebx
 355.         $shr eax, 16
 356. }
 357.  
 358. inline fastcall int GetClientHeight()
 359. {
 360.         $mov eax, 48
 361.         $mov ebx, 5
 362.         $int 0x40
 363.         $mov eax, ebx
 364. }
 365.  
 366. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 367. {
 368.         $mov eax, 68
 369.         $mov ebx, 19
 370.         $int  0x40
 371. }
 372.  
 373. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 374. {
 375.         $shr eax,cl
 376.         $and eax,1
 377. }
 378.  
 379. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 380. {
 381.         EAX = 48;
 382.         EBX = 6;
 383.         ECX = _left * 65536 + _right;
 384.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 385.         $int 64;
 386. }
 387.  
 388. //------------------------------------------------------------------------------
 389.  
 390. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 391. {
 392.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 393.         EBX = 1;
 394.         $int 0x40
 395.        
 396.         $xor EAX,EAX
 397.         EBX = _x << 16 + _w;
 398.         ECX = _y << 16 + _h;
 399.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 400.         EDI = _title;
 401.         ESI = _flags;
 402.         $int 0x40
 403.  
 404.  
 405.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 406.         EBX = 2;
 407.         $int 0x40
 408. }
 409.  
 410. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 411. {
 412.         $mov eax, 67
 413.         $int 0x40
 414. }
 415.  
 416. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 417. {
 418.         EAX = 71;
 419.         EBX = 1;
 420.         $int 0x40;
 421. }
 422.  
 423. // @EDX is a process id, -1 for self
 424. // @ESI is a new LayerBehaviour
 425. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 426. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 427. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 428. #define ZPOS_NORMAL      0
 429. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 430. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 431. {
 432.         EAX = 18;
 433.         EBX = 25;
 434.         ECX = 2;
 435.         $int 64
 436. }
 437.  
 438. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 439. {
 440.         EAX = 4;
 441.         EBX = x<<16+y;
 442.         ECX = fontType<<24+color;
 443.         EDX = str_offset;
 444.         ESI = 0;
 445.         $int 0x40;
 446.         $add ebx, 1<<16
 447.         $int 0x40
 448. }
 449.  
 450. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 451. {
 452.         EAX = 4;
 453.         EBX = x<<16+y;
 454.         ECX = fontType<<24+color;
 455.         EDX = str_offset;
 456.         $int 0x40;
 457. }
 458.  
 459. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 460. {
 461.         EDI = buf_offset;
 462.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 463. }
 464.  
 465. :void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
 466. {
 467.         EDI = bgcolor;
 468.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 469. }
 470.  
 471. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 472. {
 473.         EAX = 47;
 474.         EBX = count<<16;
 475.         ECX = number_or_offset;
 476.         EDX = x<<16+y;
 477.         ESI = fontType<<24+color;
 478.         $int 0x40;
 479. }
 480.  
 481. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 482. {
 483.   EAX = 36;
 484.   EBX = dst_offset;
 485.   ECX = w << 16 + h;
 486.   EDX = x << 16 + y;
 487.   $int  0x40;
 488. }
 489.  
 490. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 491. {
 492.         EAX = 35;
 493.         EBX = _y * screen.width + _x;
 494.         $int 64
 495. }
 496.  
 497. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 498. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 499. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 500. {
 501.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 502.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 503.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 504.         $int     64
 505.  
 506.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 507.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 508.         $mov     ecx,w       // width
 509.         $mov     edx,h       // height
 510.         $int     64
 511.  
 512.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 513.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 514.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 515.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 516.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 517.         $int     64
 518.  
 519.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 520.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 521.         $int     64
 522. }
 523.  
 524. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 525. {
 526.         EAX = 7;
 527.         EBX = data_offset;
 528.         ECX = w<<16+h;
 529.         EDX = x<<16+y;
 530.         $int 0x40
 531. }
 532.  
 533. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 534. {
 535.         EAX = 65;
 536.         EBX = inbuf;
 537.         ECX = w<<16+h;
 538.         EDX = x<<16+y;
 539.         ESI = bits;
 540.         EDI = pal;
 541.         EBP = 0;
 542.         $int 0x40
 543. }
 544.  
 545. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 546. {
 547.   EAX=1;
 548.   $int 0x40
 549. }
 550.  
 551. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 552. {
 553.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 554.         EAX = 13;
 555.         EBX = x<<16+w;
 556.         ECX = y<<16+h;
 557.         EDX = color;
 558.         $int 0x40
 559. }
 560.  
 561. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 562. {
 563.         EAX = 8;
 564.         EDX = id + BT_DEL;
 565.         $int 0x40;
 566.         EDX = id;
 567.         ESI = color;
 568.         EBX = x<<16+w;
 569.         ECX = y<<16+h;
 570.         $int 0x40
 571. }
 572.  
 573. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 574. {
 575.         EAX = 8;
 576.         EBX = x<<16+w;
 577.         ECX = y<<16+h;
 578.         EDX = id;
 579.         ESI = color;
 580.         $int 0x40
 581. }
 582.  
 583. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 584. {
 585.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 586. }
 587.  
 588. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 589. {
 590.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 591. }
 592.  
 593. :void EventDragWindow()
 594. {
 595.         dword tmp_x,tmp_y;
 596.         dword z1,z2;
 597.         tmp_x = mouse.x;
 598.         tmp_y = mouse.y;
 599.         do {
 600.                 mouse.get();
 601.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 602.                 {
 603.                         z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
 604.                         z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
 605.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
 606.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
 607.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 608.                         draw_window();
 609.                 }
 610.                 pause(1);
 611.         } while (mouse.lkm);
 612. }
 613.  
 614. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 615. {
 616.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 617. }
 618.  
 619. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 620. {
 621.         EAX = 8;
 622.         EDX += BT_DEL;
 623.         $int 0x40
 624. }
 625.  
 626. inline fastcall dword GetStartTime()
 627. {
 628.         $mov eax,26
 629.         $mov ebx,9
 630.         $int 0x40
 631. }
 632.  
 633. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 634. :void _EventRedrawWindow()
 635. {
 636.         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 637.         //pause(10);
 638.         ExitProcess();
 639. }
 640. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 641. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 642. {
 643.         X_EventRedrawWindow = x;
 644.         Y_EventRedrawWindow = y;
 645.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 646. }
 647.  
 648. :struct _screen
 649. {
 650.         dword width,height;
 651. } screen;
 652.  
 653. :byte skin_height;
 654.  
 655. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 656. {
 657.         EDI = in_date;
 658.         EAX = 47;
 659.         EBX = 2<<16;
 660.         EDX = x<<16+y;
 661.         ESI = 0x90<<24+color;
 662.         ECX = EDI.date.day;
 663.         $int 0x40;
 664.         EDX += 20<<16;
 665.         ECX = EDI.date.month;
 666.         $int 0x40;
 667.         EDX += 20<<16;
 668.         EBX = 4<<16;
 669.         ECX = EDI.date.year;
 670.         $int 0x40;
 671.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 672.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 673. }
 674.  
 675. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 676. {
 677.         dword beg = PATH;
 678.         dword pos = PATH;
 679.         dword sav = PATH;
 680.         dword i;
 681.         while(DSBYTE[pos])
 682.         {
 683.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 684.                 pos++;
 685.         }
 686.         i = sav-beg;
 687.         while(i)
 688.         {
 689.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 690.                 beg++;
 691.                 BUF++;
 692.                 i--;
 693.         }
 694.         /*while(DSBYTE[beg])
 695.         {
 696.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 697.                 beg++;
 698.                 BUF1++;
 699.         }*/
 700.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 701.         DSBYTE[BUF] = 0;
 702. }
 703. char __BUF_DIR__[4096];
 704. :struct SELF
 705. {
 706.         dword dir;
 707.         dword file;
 708.         dword path;
 709. } self;
 710.  
 711. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 712.  
 713. :dword program_path_length;
 714.  
 715. //The initialization of the initial data before running
 716. void ______INIT______()
 717. {
 718.         //if (program_path[0]!='/') I_Path++;
 719.        
 720.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 721.         self.file = 0;
 722.         self.path = I_Path;
 723.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 724.        
 725.         skin_height   = GetSkinHeight();
 726.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 727.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 728.        
 729.         __generator = GetStartTime();
 730.        
 731.         mem_init();
 732.  
 733.  
 734.         main();
 735.         ExitProcess();
 736. }
 737. ______STOP______:
 738. #endif
 739.  
 740. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 741. #include "../lib/mem.h"
 742. #endif
 743.  
 744. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 745. #include "../lib/debug.h"
 746. #endif