Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7225 | Rev 7235 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define OLD      -1
 32. #define true      1
 33. #define false     0
 34.  
 35. //Process Events
 36. #define evReDraw  1
 37. #define evKey     2
 38. #define evButton  3
 39. #define evExit    4
 40. #define evDesktop 5
 41. #define evMouse   6
 42. #define evIPC     7
 43. #define evNetwork 8
 44. #define evDebug   9
 45.  
 46. //Event mask bits for function 40
 47. #define EVM_REDRAW                1b
 48. #define EVM_KEY                  10b
 49. #define EVM_BUTTON              100b
 50. #define EVM_EXIT               1000b
 51. #define EVM_BACKGROUND        10000b
 52. #define EVM_MOUSE            100000b
 53. #define EVM_IPC             1000000b
 54. #define EVM_STACK          10000000b
 55. #define EVM_DEBUG         100000000b
 56. #define EVM_STACK2       1000000000b
 57. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 58. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 59.  
 60. //Button options
 61. #define BT_DEL      0x80000000
 62. #define BT_HIDE     0x40000000
 63. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 64.  
 65. #define CLOSE_BTN 1
 66.  
 67. //-------------------------------------------------------------------------
 68.  
 69. #include "../lib/system.h"
 70. #include "../lib/mouse.h"
 71. #include "../lib/keyboard.h"
 72.  
 73. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 74.  
 75. :struct raw_image {
 76.         dword w, h, data;
 77. };
 78.  
 79. //------------------------------------------------------------------------------
 80. :dword wait_event_code;
 81. inline fastcall dword WaitEvent()
 82. {
 83.         $mov eax,10
 84.         $int 0x40
 85.         wait_event_code = EAX;
 86.         //if(wait_event_code==evMouse) MOUSE.get();
 87.         //return wait_event_code;
 88. }
 89.  
 90. inline fastcall dword CheckEvent()
 91. {
 92.         $mov eax,11
 93.         $int 0x40
 94. }
 95.  
 96. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 97. {
 98.         $mov eax,23
 99.         $int 0x40
 100. }
 101.  
 102. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 103. {
 104.         $mov eax,40
 105.         $int 0x40
 106. }
 107.  
 108.  
 109. inline fastcall pause(EBX)
 110. {
 111.         $mov eax, 5
 112.         $int 0x40
 113. }
 114.  
 115. inline fastcall word GetButtonID()
 116. {
 117.         $mov eax,17
 118.         $int  0x40
 119.         $shr eax,8
 120. }
 121.  
 122. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 123. {
 124.         $mov eax, 18
 125.         $mov ebx, 16
 126.         $int 0x40
 127.         //return eax = free RAM in Kb
 128. }
 129.  
 130. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 131. {
 132.         $mov eax, 68
 133.         $mov ebx, 16
 134.         $int 0x40
 135.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 136. }
 137.  
 138. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 139. {
 140.         $mov eax, 68
 141.         $mov ebx, 17
 142.         $int 0x40
 143.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 144. }
 145.  
 146. struct proc_info
 147. {
 148.         #define SelfInfo -1
 149.         dword   use_cpu;
 150.         word    pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
 151.         unsigned char name[11];
 152.         char    rezerv2;
 153.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 154.         word    status_slot,rezerv3;
 155.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 156.         char    status_window;
 157.         dword   cwidth,cheight;
 158.         byte    reserved[1024-71-8];
 159. };
 160.  
 161. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 162. {
 163.         skin_height = GetSkinHeight();
 164.         EAX = 9;
 165.         EBX = _process_struct_pointer;
 166.         ECX = _process_id;
 167.         $int  0x40
 168.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 169.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 170. }
 171.  
 172. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 173. {
 174.         $mov eax,34
 175.         $int 0x40
 176. }
 177.  
 178. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 179. {
 180.         EAX = 18;
 181.         EBX = 21;
 182.         $int 0x40
 183. }
 184.  
 185. inline fastcall int GetActiveProcess()
 186. {
 187.         EAX = 18;
 188.         EBX = 7;
 189.         $int 0x40
 190. }
 191.  
 192. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 193. {
 194.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 195.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 196.         return 0;
 197. }
 198.  
 199. inline fastcall void ActivateWindow( ECX)
 200. {
 201.         EAX = 18;
 202.         EBX = 3;
 203.         $int 0x40
 204. }
 205.  
 206. inline fastcall int MinimizeWindow()
 207. {
 208.         EAX = 18;
 209.         EBX = 10;
 210.         $int 0x40
 211. }
 212.  
 213. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 214. {
 215.         $mov eax,51
 216.         $mov ebx,1
 217.         $int 0x40
 218. }
 219.  
 220. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 221. {
 222.         $mov eax,68
 223.         $mov ebx,1
 224.         $int 0x40
 225. }
 226.  
 227. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 228. {
 229.         $mov eax, 72
 230.         $mov ebx, 1
 231.         $int 0x40
 232. }
 233.  
 234. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 235. {
 236.         $mov eax,18;
 237.         $mov ebx,18;
 238.         $int 0x40
 239. }
 240.  
 241. #define TURN_OFF 2
 242. #define REBOOT 3
 243. #define KERNEL 4
 244. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 245. {
 246.         $mov eax, 18
 247.         $mov ebx, 9
 248.         $int 0x40
 249. }
 250.  
 251. inline fastcall ExitProcess()
 252. {
 253.         $mov eax,-1;
 254.         $int 0x40
 255. }
 256.  
 257. //------------------------------------------------------------------------------
 258.  
 259. inline fastcall void SetCurDir( ECX)
 260. {
 261.   EAX=30;
 262.   EBX=1;
 263.   $int 0x40
 264. }
 265.  
 266.  
 267. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 268. #define SYS_LANG_ENG 1
 269. #define SYS_LANG_FIN 2
 270. #define SYS_LANG_GER 3
 271. #define SYS_LANG_RUS 4
 272. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 273. {
 274.         EAX = 26;
 275.         EBX = 5;
 276.         $int 0x40
 277. }
 278.  
 279. inline fastcall GetSkinHeight()
 280. {
 281.         $push ebx
 282.         $mov  eax,48
 283.         $mov  ebx,4
 284.         $int 0x40
 285.         $pop  ebx
 286. }
 287.  
 288. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 289. {
 290.         EAX = 48;
 291.         EBX = 8;
 292.         $int 0x40
 293. }
 294.  
 295. inline fastcall int GetScreenWidth()
 296. {
 297.         $mov eax, 14
 298.         $int 0x40
 299.         $shr eax, 16
 300. }
 301.  
 302. inline fastcall int GetScreenHeight()
 303. {
 304.         $mov eax, 14
 305.         $int 0x40
 306.         $and eax,0x0000FFFF
 307. }
 308.  
 309. inline fastcall int GetClientTop()
 310. {
 311.         $mov eax, 48
 312.         $mov ebx, 5
 313.         $int 0x40
 314.         $mov eax, ebx
 315.         $shr eax, 16
 316. }
 317.  
 318. inline fastcall int GetClientHeight()
 319. {
 320.         $mov eax, 48
 321.         $mov ebx, 5
 322.         $int 0x40
 323.         $mov eax, ebx
 324. }
 325.  
 326. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 327. {
 328.         $mov eax, 68
 329.         $mov ebx, 19
 330.         $int  0x40
 331. }
 332.  
 333. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 334. {
 335.         $shr eax,cl
 336.         $and eax,1
 337. }
 338.  
 339. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 340. {
 341.         EAX = 48;
 342.         EBX = 6;
 343.         ECX = _left * 65536 + _right;
 344.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 345.         $int 64;
 346. }
 347.  
 348. //------------------------------------------------------------------------------
 349.  
 350. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 351. {
 352.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 353.         EBX = 1;
 354.         $int 0x40
 355.        
 356.         $xor EAX,EAX
 357.         EBX = _x << 16 + _w;
 358.         ECX = _y << 16 + _h;
 359.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 360.         EDI = _title;
 361.         ESI = _flags;
 362.         $int 0x40
 363.  
 364.  
 365.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 366.         EBX = 2;
 367.         $int 0x40
 368. }
 369.  
 370. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 371. {
 372.         $mov eax, 67
 373.         $int 0x40
 374. }
 375.  
 376. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 377. {
 378.         EAX = 71;
 379.         EBX = 1;
 380.         $int 0x40;
 381. }
 382.  
 383. // @EDX is a process id, -1 for self
 384. // @ESI is a new LayerBehaviour
 385. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 386. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 387. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 388. #define ZPOS_NORMAL      0
 389. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 390. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 391. {
 392.         EAX = 18;
 393.         EBX = 25;
 394.         ECX = 2;
 395.         $int 64
 396. }
 397.  
 398. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 399. {
 400.         EAX = 4;
 401.         EBX = x<<16+y;
 402.         ECX = fontType<<24+color;
 403.         EDX = str_offset;
 404.         ESI = 0;
 405.         $int 0x40;
 406.         $add ebx, 1<<16
 407.         $int 0x40
 408. }
 409.  
 410. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 411. {
 412.         EAX = 4;
 413.         EBX = x<<16+y;
 414.         ECX = fontType<<24+color;
 415.         EDX = str_offset;
 416.         $int 0x40;
 417. }
 418.  
 419. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 420. {
 421.         EAX = 4;
 422.         EBX = x<<16+y;
 423.         ECX = fontType<<24+color;
 424.         EDX = str_offset;
 425.         EDI = buf_offset;
 426.         $int 0x40;
 427. }
 428.  
 429. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 430. {
 431.         EAX = 47;
 432.         EBX = count<<16;
 433.         ECX = number_or_offset;
 434.         EDX = x<<16+y;
 435.         ESI = fontType<<24+color;
 436.         $int 0x40;
 437. }
 438.  
 439. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 440. {
 441.   EAX = 36;
 442.   EBX = dst_offset;
 443.   ECX = w << 16 + h;
 444.   EDX = x << 16 + y;
 445.   $int  0x40;
 446. }
 447.  
 448. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 449. {
 450.         EAX = 35;
 451.         EBX = _y * screen.width + _x;
 452.         $int 64
 453. }
 454.  
 455. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 456. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 457. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 458. {
 459.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 460.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 461.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 462.         $int     64
 463.  
 464.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 465.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 466.         $mov     ecx,w       // width
 467.         $mov     edx,h       // height
 468.         $int     64
 469.  
 470.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 471.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 472.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 473.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 474.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 475.         $int     64
 476.  
 477.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 478.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 479.         $int     64
 480. }
 481.  
 482. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 483. {
 484.         EAX = 7;
 485.         EBX = data_offset;
 486.         ECX = w<<16+h;
 487.         EDX = x<<16+y;
 488.         $int 0x40
 489. }
 490.  
 491. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 492. {
 493.         EAX = 65;
 494.         EBX = inbuf;
 495.         ECX = w<<16+h;
 496.         EDX = x<<16+y;
 497.         ESI = bits;
 498.         EDI = pal;
 499.         EBP = 0;
 500.         $int 0x40
 501. }
 502.  
 503. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 504. {
 505.   EAX=1;
 506.   $int 0x40
 507. }
 508.  
 509. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 510. {
 511.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 512.         EAX = 13;
 513.         EBX = x<<16+w;
 514.         ECX = y<<16+h;
 515.         EDX = color;
 516.         $int 0x40
 517. }
 518.  
 519. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 520. {
 521.         EAX = 8;
 522.         EDX = id + BT_DEL;
 523.         $int 0x40;
 524.         EDX = id;
 525.         ESI = color;
 526.         EBX = x<<16+w;
 527.         ECX = y<<16+h;
 528.         $int 0x40
 529. }
 530.  
 531. inline RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 532. {
 533.         EAX = 18;
 534.         EBX = 22;
 535.         ECX = 3;
 536.         EDX = ID_REFRESH;
 537.         $int 0x40
 538.         EAX = 18;
 539.         EBX = 3;
 540.         EDX = ID_ACTIVE;
 541.         $int 0x40
 542. }
 543.  
 544. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 545. {
 546.         EAX = 8;
 547.         EBX = x<<16+w;
 548.         ECX = y<<16+h;
 549.         EDX = id;
 550.         ESI = color;
 551.         $int 0x40
 552. }
 553.  
 554. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 555. {
 556.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 557. }
 558.  
 559. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 560. {
 561.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 562. }
 563.  
 564. :void EventDragWindow()
 565. {
 566.         dword tmp_x,tmp_y;
 567.         dword z1,z2;
 568.         tmp_x = mouse.x;
 569.         tmp_y = mouse.y;
 570.         do {
 571.                 mouse.get();
 572.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 573.                 {
 574.                         z1 = Form.left + mouse.x - tmp_x;
 575.                         z2 = Form.top + mouse.y - tmp_y;
 576.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form.width-10)z1=screen.width-Form.width;
 577.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form.height-10)z2=screen.height-Form.height;
 578.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 579.                         draw_window();
 580.                 }
 581.                 pause(1);
 582.         } while (mouse.lkm);
 583. }
 584.  
 585. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 586. {
 587.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 588. }
 589.  
 590. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 591. {
 592.         EAX = 8;
 593.         EDX += BT_DEL;
 594.         $int 0x40
 595. }
 596.  
 597. inline fastcall dword GetStartTime()
 598. {
 599.         $mov eax,26
 600.         $mov ebx,9
 601.         $int 0x40
 602. }
 603.  
 604. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 605. :void _EventRedrawWindow()
 606. {
 607.         loop()switch(WaitEvent())
 608.         {
 609.                 case evReDraw:
 610.                         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,100,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 611.                         pause(10);
 612.                         ExitProcess();
 613.                         break;
 614.         }
 615. }
 616. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 617. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 618. {
 619.         X_EventRedrawWindow = x;
 620.         Y_EventRedrawWindow = y;
 621.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 622. }
 623.  
 624. :struct _screen
 625. {
 626.         dword width,height;
 627. } screen;
 628.  
 629. :byte skin_height;
 630.  
 631. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 632. {
 633.         EDI = in_date;
 634.         EAX = 47;
 635.         EBX = 2<<16;
 636.         EDX = x<<16+y;
 637.         ESI = 0x90<<24+color;
 638.         ECX = EDI.date.day;
 639.         $int 0x40;
 640.         EDX += 20<<16;
 641.         ECX = EDI.date.month;
 642.         $int 0x40;
 643.         EDX += 20<<16;
 644.         EBX = 4<<16;
 645.         ECX = EDI.date.year;
 646.         $int 0x40;
 647.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 648.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 649. }
 650.  
 651. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 652. {
 653.         dword beg = PATH;
 654.         dword pos = PATH;
 655.         dword sav = PATH;
 656.         dword i;
 657.         while(DSBYTE[pos])
 658.         {
 659.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 660.                 pos++;
 661.         }
 662.         i = sav-beg;
 663.         while(i)
 664.         {
 665.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 666.                 beg++;
 667.                 BUF++;
 668.                 i--;
 669.         }
 670.         /*while(DSBYTE[beg])
 671.         {
 672.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 673.                 beg++;
 674.                 BUF1++;
 675.         }*/
 676.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 677.         DSBYTE[BUF] = 0;
 678. }
 679. char __BUF_DIR__[4096];
 680. :struct SELF
 681. {
 682.         dword dir;
 683.         dword file;
 684.         dword path;
 685. } self;
 686.  
 687. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 688.  
 689. :dword program_path_length;
 690.  
 691. //The initialization of the initial data before running
 692. void ______INIT______()
 693. {
 694.         //if (program_path[0]!='/') I_Path++;
 695.        
 696.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 697.         self.file = 0;
 698.         self.path = I_Path;
 699.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 700.        
 701.         skin_height   = GetSkinHeight();
 702.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 703.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 704.        
 705.         __generator = GetStartTime();
 706.        
 707.         mem_init();
 708.  
 709.  
 710.         main();
 711.         ExitProcess();
 712. }
 713. ______STOP______:
 714. #endif
 715.  
 716. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 717. #include "../lib/mem.h"
 718. #endif
 719.  
 720. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 721. #include "../lib/debug.h"
 722. #endif