Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 7647 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. //CODED by Veliant, Leency, Nable, Pavelyakov. GNU GPL licence.
 2.  
 3. #ifndef INCLUDE_KOLIBRI_H
 4. #define INCLUDE_KOLIBRI_H
 5.  
 6. #pragma option OST
 7. #pragma option ON
 8. #pragma option cri-
 9. #pragma option -CPA
 10. #initallvar 0
 11. #jumptomain FALSE
 12.  
 13. #startaddress 0
 14.  
 15. #code32 TRUE
 16.  
 17. char   os_name[8]   = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
 18. dword  os_version   = 0x00000001;
 19. dword  start_addr   = #______INIT______;
 20. dword  final_addr   = #______STOP______+32;
 21. dword  alloc_mem    = MEMSIZE;
 22. dword  x86esp_reg   = MEMSIZE;
 23. dword  I_Param      = #param;
 24. dword  I_Path       = #program_path;
 25. char param[4096];
 26. char program_path[4096];
 27.  
 28. #define bool      int
 29.  
 30. #define NULL      0
 31. #define OLD      -1
 32. #define true      1
 33. #define false     0
 34.  
 35. //Process Events
 36. #define evReDraw  1
 37. #define evKey     2
 38. #define evButton  3
 39. #define evExit    4
 40. #define evDesktop 5
 41. #define evMouse   6
 42. #define evIPC     7
 43. #define evNetwork 8
 44. #define evDebug   9
 45.  
 46. //Event mask bits for function 40
 47. #define EVM_REDRAW                1b
 48. #define EVM_KEY                  10b
 49. #define EVM_BUTTON              100b
 50. #define EVM_EXIT               1000b
 51. #define EVM_DESKTOPBG         10000b
 52. #define EVM_MOUSE            100000b
 53. #define EVM_IPC             1000000b
 54. #define EVM_STACK          10000000b
 55. #define EVM_DEBUG         100000000b
 56. #define EVM_STACK2       1000000000b
 57. #define EVM_MOUSE_FILTER  0x80000000
 58. #define EVM_CURSOR_FILTER 0x40000000
 59.  
 60. //Button options
 61. #define BT_DEL      0x80000000
 62. #define BT_HIDE     0x40000000
 63. #define BT_NOFRAME  0x20000000
 64.  
 65. #define CLOSE_BTN 1
 66.  
 67. //-------------------------------------------------------------------------
 68.  
 69. #include "../lib/system.h"
 70. #include "../lib/mouse.h"
 71. #include "../lib/keyboard.h"
 72.  
 73. inline fastcall dword calc(EAX) { return EAX; }
 74.  
 75. :struct raw_image {
 76.         dword w, h, data;
 77. };
 78.  
 79. //------------------------------------------------------------------------------
 80. inline fastcall dword WaitEvent()
 81. {
 82.         $mov eax,10
 83.         $int 0x40
 84. }
 85.  
 86. inline fastcall dword CheckEvent()
 87. {
 88.         $mov eax,11
 89.         $int 0x40
 90. }
 91.  
 92. inline fastcall dword WaitEventTimeout(EBX)
 93. {
 94.         EAX = 23;
 95.         $int 0x40
 96. }
 97.  
 98. inline fastcall dword SetEventMask(EBX)
 99. {
 100.         $mov eax,40
 101.         $int 0x40
 102. }
 103.  
 104.  
 105. inline fastcall pause(EBX)
 106. {
 107.         $mov eax, 5
 108.         $int 0x40
 109. }
 110.  
 111. inline fastcall word GetButtonID()
 112. {
 113.         $mov eax,17
 114.         $int  0x40
 115.         $shr eax,8
 116. }
 117.  
 118. inline fastcall dword GetFreeRAM()
 119. {
 120.         $mov eax, 18
 121.         $mov ebx, 16
 122.         $int 0x40
 123.         //return eax = free RAM size in Kb
 124. }
 125.  
 126. inline fastcall dword GetTotalRAM()
 127. {
 128.         $mov eax, 18
 129.         $mov ebx, 17
 130.         $int 0x40
 131.         //return eax = total RAM size in Kb
 132. }
 133.  
 134. inline fastcall int GetCpuIdleCount()
 135. {
 136.         EAX = 18;
 137.         EBX = 4;
 138.         $int 0x40
 139. }
 140.  
 141. inline fastcall int GetCpuFrequency()
 142. {
 143.         EAX = 18;
 144.         EBX = 5;
 145.         $int 0x40
 146. }
 147.  
 148. inline fastcall dword LoadDriver(ECX) //ECX - èìÿ äðàéâåðà
 149. {
 150.         $mov eax, 68
 151.         $mov ebx, 16
 152.         $int 0x40
 153.         //return 0 - íåóäà÷à, èíà÷å eax = õýíäë äðàéâåðà
 154. }
 155.  
 156. inline fastcall dword RuleDriver(ECX) //óêàçàòåëü íà óïðàâëÿþùóþ ñòðóêòóðó
 157. {
 158.         $mov eax, 68
 159.         $mov ebx, 17
 160.         $int 0x40
 161.         //return eax = îïðåäåëÿåòñÿ äðàéâåðîì
 162. }
 163.  
 164. struct proc_info
 165. {
 166.         #define SelfInfo -1
 167.         dword   use_cpu;
 168.         word    pos_in_stack,slot,rezerv1;
 169.         unsigned char name[11];
 170.         char    rezerv2;
 171.         dword   adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
 172.         word    status_slot,rezerv3;
 173.         dword   work_left,work_top,work_width,work_height;
 174.         char    status_window;
 175.         dword   cwidth,cheight;
 176.         byte    reserved[1024-71-8];
 177. };
 178.  
 179. :void GetProcessInfo(dword _process_struct_pointer, _process_id)
 180. {
 181.         skin_height = GetSkinHeight();
 182.         EAX = 9;
 183.         EBX = _process_struct_pointer;
 184.         ECX = _process_id;
 185.         $int  0x40
 186.         DSDWORD[EBX+71] = DSDWORD[EBX+42] - 9; //set cwidth
 187.         DSDWORD[EBX+75] = DSDWORD[EBX+46] - skin_height - 4; //set cheight
 188. }
 189.  
 190. inline fastcall int GetPointOwner( EBX, ECX) //ebx=m.x, ecx=m.y
 191. {
 192.         $mov eax,34
 193.         $int 0x40
 194. }
 195.  
 196. inline fastcall int GetProcessSlot( ECX)
 197. {
 198.         EAX = 18;
 199.         EBX = 21;
 200.         $int 0x40
 201. }
 202.  
 203. inline fastcall int GetActiveProcess()
 204. {
 205.         EAX = 18;
 206.         EBX = 7;
 207.         $int 0x40
 208. }
 209.  
 210. :int CheckActiveProcess(int Form_ID)
 211. {
 212.         int id9=GetProcessSlot(Form_ID);
 213.         if (id9==GetActiveProcess()) return 1;
 214.         return 0;
 215. }
 216.  
 217. inline fastcall void ActivateWindow( ECX) //ECX - slot
 218. {
 219.         EAX = 18;
 220.         EBX = 3;
 221.         $int 0x40
 222. }
 223.  
 224. :void RefreshWindow(dword ID_REFRESH,ID_ACTIVE)
 225. {
 226.         ActivateWindow(ID_REFRESH);
 227.         ActivateWindow(ID_ACTIVE);
 228. }
 229.  
 230. inline fastcall int MinimizeWindow()
 231. {
 232.         EAX = 18;
 233.         EBX = 10;
 234.         $int 0x40
 235. }
 236.  
 237. inline fastcall int CreateThread(ECX,EDX)
 238. {
 239.         $mov eax,51
 240.         $mov ebx,1
 241.         $int 0x40
 242. }
 243.  
 244. inline fastcall void SwitchToAnotherThread()
 245. {
 246.         $mov eax,68
 247.         $mov ebx,1
 248.         $int 0x40
 249. }
 250.  
 251. inline fastcall int SendWindowMessage( ECX, EDX)
 252. {
 253.         $mov eax, 72
 254.         $mov ebx, 1
 255.         $int 0x40
 256. }
 257.  
 258. inline fastcall int KillProcess( ECX)
 259. {
 260.         $mov eax,18;
 261.         $mov ebx,18;
 262.         $int 0x40
 263. }
 264.  
 265. #define TURN_OFF 2
 266. #define REBOOT 3
 267. #define KERNEL 4
 268. inline fastcall int ExitSystem( ECX)
 269. {
 270.         $mov eax, 18
 271.         $mov ebx, 9
 272.         $int 0x40
 273. }
 274.  
 275. inline fastcall ExitProcess()
 276. {
 277.         $mov eax,-1;
 278.         $int 0x40
 279. }
 280.  
 281. //------------------------------------------------------------------------------
 282.  
 283. //eax = ÿçûê ñèñòåìû (1=eng, 2=fi, 3=ger, 4=rus)
 284. ///SYSFUNC DOESN'T WORK!!!  =>  https://bit.ly/2XNdiTD
 285. #define SYS_LANG_ENG 1
 286. #define SYS_LANG_FIN 2
 287. #define SYS_LANG_GER 3
 288. #define SYS_LANG_RUS 4
 289. inline fastcall int GetSystemLanguage()
 290. {
 291.         EAX = 26;
 292.         EBX = 5;
 293.         $int 0x40
 294. }
 295.  
 296. #define BUTTON_STYLE_FLAT 0
 297. #define BUTTON_STYLE_GRADIENT 1
 298. inline fastcall SetButtonStyle(ECX) //ECX - button style
 299. {
 300.         $mov eax,48
 301.         $mov ebx,1
 302.         int 64
 303. }
 304.  
 305. inline fastcall GetSkinHeight()
 306. {
 307.         $push ebx
 308.         $mov  eax,48
 309.         $mov  ebx,4
 310.         $int 0x40
 311.         $pop  ebx
 312. }
 313.  
 314. inline fastcall void SetSystemSkin( ECX)
 315. {
 316.         EAX = 48;
 317.         EBX = 8;
 318.         $int 0x40
 319. }
 320.  
 321. inline fastcall int GetScreenWidth()
 322. {
 323.         $mov eax, 14
 324.         $int 0x40
 325.         $shr eax, 16
 326. }
 327.  
 328. inline fastcall int GetScreenHeight()
 329. {
 330.         $mov eax, 14
 331.         $int 0x40
 332.         $and eax,0x0000FFFF
 333. }
 334.  
 335. inline fastcall int GetClientTop()
 336. {
 337.         $mov eax, 48
 338.         $mov ebx, 5
 339.         $int 0x40
 340.         $mov eax, ebx
 341.         $shr eax, 16
 342. }
 343.  
 344. inline fastcall int GetClientHeight()
 345. {
 346.         $mov eax, 48
 347.         $mov ebx, 5
 348.         $int 0x40
 349.         $mov eax, ebx
 350. }
 351.  
 352. inline fastcall dword LoadLibrary( ECX)
 353. {
 354.         $mov eax, 68
 355.         $mov ebx, 19
 356.         $int  0x40
 357. }
 358.  
 359. inline fastcall int TestBit( EAX, CL)
 360. {
 361.         $shr eax,cl
 362.         $and eax,1
 363. }
 364.  
 365. :void SetClientScreenArea(dword _left, _right, _top, _bottom)
 366. {
 367.         EAX = 48;
 368.         EBX = 6;
 369.         ECX = _left * 65536 + _right;
 370.         EDX = _top * 65536 + _bottom;
 371.         $int 64;
 372. }
 373.  
 374. //------------------------------------------------------------------------------
 375.  
 376. :void DefineAndDrawWindow(dword _x, _y, _w, _h, _window_type, _bgcolor, _title, _flags)
 377. {
 378.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 379.         EBX = 1;
 380.         $int 0x40
 381.        
 382.         $xor EAX,EAX
 383.         EBX = _x << 16 + _w;
 384.         ECX = _y << 16 + _h;
 385.         EDX = _window_type << 24 | _bgcolor;
 386.         EDI = _title;
 387.         ESI = _flags;
 388.         $int 0x40
 389.  
 390.  
 391.         EAX = 12;              // function 12:tell os about windowdraw
 392.         EBX = 2;
 393.         $int 0x40
 394. }
 395.  
 396. inline fastcall MoveSize( EBX,ECX,EDX,ESI)
 397. {
 398.         $mov eax, 67
 399.         $int 0x40
 400. }
 401.  
 402. inline fastcall void DrawTitle( ECX)
 403. {
 404.         EAX = 71;
 405.         EBX = 1;
 406.         $int 0x40;
 407. }
 408.  
 409. // @EDX is a process id, -1 for self
 410. // @ESI is a new LayerBehaviour
 411. // @RETURN: EAX, 0 is fail, 1 is success
 412. #define ZPOS_DESKTOP     -2
 413. #define ZPOS_ALWAYS_BACK -1
 414. #define ZPOS_NORMAL      0
 415. #define ZPOS_ALWAYS_TOP  1
 416. inline fastcall dword SetWindowLayerBehaviour(EDX, ESI)
 417. {
 418.         EAX = 18;
 419.         EBX = 25;
 420.         ECX = 2;
 421.         $int 64
 422. }
 423.  
 424. :void WriteTextB(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 425. {
 426.         EAX = 4;
 427.         EBX = x<<16+y;
 428.         ECX = fontType<<24+color;
 429.         EDX = str_offset;
 430.         ESI = 0;
 431.         $int 0x40;
 432.         $add ebx, 1<<16
 433.         $int 0x40
 434. }
 435.  
 436. :void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset)
 437. {
 438.         EAX = 4;
 439.         EBX = x<<16+y;
 440.         ECX = fontType<<24+color;
 441.         EDX = str_offset;
 442.         $int 0x40;
 443. }
 444.  
 445. :dword WriteBufText(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, buf_offset)
 446. {
 447.         EDI = buf_offset;
 448.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 449. }
 450.  
 451. :void WriteTextWithBg(dword x,y,byte fontType, dword color, str_offset, bgcolor)
 452. {
 453.         EDI = bgcolor;
 454.         WriteText(x,y, fontType, color, str_offset);
 455. }
 456.  
 457. :void WriteNumber(dword x,y,byte fontType, dword color, count, number_or_offset)
 458. {
 459.         EAX = 47;
 460.         EBX = count<<16;
 461.         ECX = number_or_offset;
 462.         EDX = x<<16+y;
 463.         ESI = fontType<<24+color;
 464.         $int 0x40;
 465. }
 466.  
 467. :void CopyScreen(dword dst_offset, x, y, w, h)
 468. {
 469.   EAX = 36;
 470.   EBX = dst_offset;
 471.   ECX = w << 16 + h;
 472.   EDX = x << 16 + y;
 473.   $int  0x40;
 474. }
 475.  
 476. :dword GetPixelColorFromScreen(dword _x, _y)
 477. {
 478.         EAX = 35;
 479.         EBX = _y * screen.width + _x;
 480.         $int 64
 481. }
 482.  
 483. #define DRAW_DESKTOP_BG_TILE 1
 484. #define DRAW_DESKTOP_BG_STRETCH 2
 485. :void SetBackgroundImage(dword w,h, image, mode)
 486. {
 487.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 488.         $mov     ebx,4       // SSF_MODE_BG 4 - set drawing mode for the background
 489.         $mov     ecx,mode    // drawing mode - tile (1), stretch (2)
 490.         $int     64
 491.  
 492.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 493.         $mov     ebx,1       // SSF_SIZE_BG=1 - set a size of the background image
 494.         $mov     ecx,w       // width
 495.         $mov     edx,h       // height
 496.         $int     64
 497.  
 498.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 499.         $mov     ebx,5       // SSF_IMAGE_BG=5 - put block of pixels on the background image
 500.         $mov     ecx,image   // pointer to the data in the format BBGGRRBBGGRR...
 501.         $mov     edx,0       // offset in data of the background image
 502.         ESI      = 3*w*h;    // size of data in bytes = 3 * number of pixels
 503.         $int     64
 504.  
 505.         $mov     eax,15      // SF_BACKGROUND_SET 15 - work with desktop background graphics
 506.         $mov     ebx,3       // SSF_REDRAW_BG=3 - redraw background
 507.         $int     64
 508. }
 509.  
 510. :void _PutImage(dword x,y, w,h, data_offset)
 511. {
 512.         EAX = 7;
 513.         EBX = data_offset;
 514.         ECX = w<<16+h;
 515.         EDX = x<<16+y;
 516.         $int 0x40
 517. }
 518.  
 519. :void PutPaletteImage(dword inbuf,w,h,x,y,bits,pal)
 520. {
 521.         EAX = 65;
 522.         EBX = inbuf;
 523.         ECX = w<<16+h;
 524.         EDX = x<<16+y;
 525.         ESI = bits;
 526.         EDI = pal;
 527.         EBP = 0;
 528.         $int 0x40
 529. }
 530.  
 531. inline fastcall void PutPixel( EBX,ECX,EDX)
 532. {
 533.   EAX=1;
 534.   $int 0x40
 535. }
 536.  
 537. :void DrawBar(dword x,y,w,h,color)
 538. {
 539.         if (h<=0) || (h>60000) || (w<=0) || (w>60000) return; //bad boy :)
 540.         EAX = 13;
 541.         EBX = x<<16+w;
 542.         ECX = y<<16+h;
 543.         EDX = color;
 544.         $int 0x40
 545. }
 546.  
 547. :void DefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 548. {
 549.         EAX = 8;
 550.         EDX = id + BT_DEL;
 551.         $int 0x40;
 552.         EDX = id;
 553.         ESI = color;
 554.         EBX = x<<16+w;
 555.         ECX = y<<16+h;
 556.         $int 0x40
 557. }
 558.  
 559. :void UnsafeDefineButton(dword x,y,w,h,id,color)
 560. {
 561.         EAX = 8;
 562.         EBX = x<<16+w;
 563.         ECX = y<<16+h;
 564.         EDX = id;
 565.         ESI = color;
 566.         $int 0x40
 567. }
 568.  
 569. :void DefineDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 570. {
 571.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x41,0x000000,NULL,0b);
 572. }
 573.  
 574. :void DefineUnDragableWindow(dword _x, _y, _w, _h)
 575. {
 576.         DefineAndDrawWindow(_x, _y, _w, _h, 0x01, 0, 0, 0x01fffFFF);
 577. }
 578.  
 579. :void EventDragWindow()
 580. {
 581.         proc_info Form1;
 582.         dword tmp_x,tmp_y;
 583.         dword z1,z2;
 584.         tmp_x = mouse.x;
 585.         tmp_y = mouse.y;
 586.         do {
 587.                 GetProcessInfo(#Form1, SelfInfo);
 588.                 mouse.get();
 589.                 if (tmp_x!=mouse.x) || (tmp_y!=mouse.y)
 590.                 {
 591.                         z1 = Form1.left + mouse.x - tmp_x;
 592.                         z2 = Form1.top + mouse.y - tmp_y;
 593.                         if(z1<=10) || (z1>20000) z1=0; else if(z1>screen.width-Form1.width-10)z1=screen.width-Form1.width;
 594.                         if(z2<=10) || (z2>20000) z2=0; else if(z2>screen.height-Form1.height-10)z2=screen.height-Form1.height;
 595.                         MoveSize(z1 , z2, OLD, OLD);
 596.                         draw_window();
 597.                 }
 598.                 pause(1);
 599.         } while (mouse.lkm);
 600. }
 601.  
 602. :void DefineHiddenButton(dword _x, _y, _w, _h, _id)
 603. {
 604.         DefineButton(_x, _y, _w, _h, _id + BT_HIDE, 0);
 605. }
 606.  
 607. inline fastcall void DeleteButton( EDX)
 608. {
 609.         EAX = 8;
 610.         EDX += BT_DEL;
 611.         $int 0x40
 612. }
 613.  
 614. inline fastcall dword GetStartTime()
 615. {
 616.         $mov eax,26
 617.         $mov ebx,9
 618.         $int 0x40
 619. }
 620.  
 621. :dword X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow;
 622. :void _EventRedrawWindow()
 623. {
 624.         DefineAndDrawWindow(X_EventRedrawWindow,Y_EventRedrawWindow,1,1,0x34,0xFFFFFF,NULL,0);
 625.         //pause(10);
 626.         ExitProcess();
 627. }
 628. :char REDRAW_BUFF_EVENT_[4096];
 629. :void EventRedrawWindow(dword x,y)
 630. {
 631.         X_EventRedrawWindow = x;
 632.         Y_EventRedrawWindow = y;
 633.         CreateThread(#_EventRedrawWindow,#REDRAW_BUFF_EVENT_+4092);
 634. }
 635.  
 636. :struct _screen
 637. {
 638.         dword width,height;
 639. } screen;
 640.  
 641. :byte skin_height;
 642.  
 643. :void DrawDate(dword x, y, color, in_date)
 644. {
 645.         EDI = in_date;
 646.         EAX = 47;
 647.         EBX = 2<<16;
 648.         EDX = x<<16+y;
 649.         ESI = 0x90<<24+color;
 650.         ECX = EDI.date.day;
 651.         $int 0x40;
 652.         EDX += 20<<16;
 653.         ECX = EDI.date.month;
 654.         $int 0x40;
 655.         EDX += 20<<16;
 656.         EBX = 4<<16;
 657.         ECX = EDI.date.year;
 658.         $int 0x40;
 659.         DrawBar(x+17,y+10,2,2,color);
 660.         DrawBar(x+37,y+10,2,2,color);
 661. }
 662.  
 663. :void __path_name__(dword BUF,PATH)
 664. {
 665.         dword beg = PATH;
 666.         dword pos = PATH;
 667.         dword sav = PATH;
 668.         dword i;
 669.         while(DSBYTE[pos])
 670.         {
 671.                 if(DSBYTE[pos]=='/')sav = pos;
 672.                 pos++;
 673.         }
 674.         i = sav-beg;
 675.         while(i)
 676.         {
 677.                 DSBYTE[BUF] = DSBYTE[beg];
 678.                 beg++;
 679.                 BUF++;
 680.                 i--;
 681.         }
 682.         /*while(DSBYTE[beg])
 683.         {
 684.                 DSBYTE[BUF1] = DSBYTE[beg];
 685.                 beg++;
 686.                 BUF1++;
 687.         }*/
 688.         //DSBYTE[BUF1] = 0;
 689.         DSBYTE[BUF] = 0;
 690. }
 691. char __BUF_DIR__[4096];
 692. :struct SELF
 693. {
 694.         dword dir;
 695.         dword file;
 696.         dword path;
 697. } self;
 698.  
 699. dword __generator;  // random number generator - äëÿ ãåíåðàöèè ñëó÷àéíûõ ÷èñåë
 700.  
 701. :dword program_path_length;
 702.  
 703. //The initialization of the initial data before running
 704. void ______INIT______()
 705. {
 706.         //if (program_path[0]!='/') I_Path++;
 707.        
 708.         self.dir = #__BUF_DIR__;
 709.         self.file = 0;
 710.         self.path = I_Path;
 711.         __path_name__(#__BUF_DIR__,I_Path);
 712.        
 713.         skin_height   = GetSkinHeight();
 714.         screen.width  = GetScreenWidth()+1;
 715.         screen.height = GetScreenHeight()+1;
 716.        
 717.         __generator = GetStartTime();
 718.        
 719.         mem_init();
 720.  
 721.  
 722.         main();
 723.         ExitProcess();
 724. }
 725. ______STOP______:
 726. #endif
 727.  
 728. #ifndef INCLUDE_MEM_H
 729. #include "../lib/mem.h"
 730. #endif
 731.  
 732. #ifndef INCLUDE_DEBUG_H
 733. #include "../lib/debug.h"
 734. #endif