Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 3466 | Go to most recent revision | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. struct s_image
 2. {
 3.         dword *image;
 4.         char path[4096];
 5. };
 6. s_image pics[100]; //pics = mem_Alloc( 100*sizeof(s_image) );
 7. int num_of_pics;
 8.  
 9. int GetOrSetPicNum(dword i_path)
 10. {
 11.         int i;
 12.         for (i=0; i<num_of_pics; i++)
 13.         {
 14.                 if (!strcmp(#pics[i].path, i_path)) return i;
 15.         }
 16.         num_of_pics++;
 17.         return num_of_pics;
 18. }
 19.  
 20. void FreeImgCache()
 21. {
 22.         for ( ; num_of_pics>0; num_of_pics--)
 23.         {
 24.                 if (pics[num_of_pics].image) img_destroy stdcall (pics[num_of_pics].image);
 25.                 pics[num_of_pics].path = NULL;
 26.         }
 27. }
 28.  
 29.  
 30. void Images(int left1, top1, width1)
 31. {
 32.         dword image;
 33.     char img_path[4096], alt[4096];
 34.     int w=0, h=0, img_lines_first=0, cur_pic=0;
 35.        
 36.         do{
 37.                 if (!strcmp(#parametr,"src="))   //íàäî îáúåäèíèòü ñ GetNewUrl()
 38.                 {
 39.                         if (downloader_id) strcpy(#img_path, #history_list[history_current-1].Item);
 40.                                 else strcpy(#img_path, BrowserHistory.CurrentUrl()); //äîñòà¸ì àäðåñ òåêóùåé ñòðàíèöû
 41.                        
 42.                         if (strcmpn(#img_path, "http:", 5)!=0) || (strcmpn(#options, "http:", 5)!=0)
 43.                         {
 44.                                 img_path[strrchr(#img_path, '/')] = '\0'; //îáðåçàåì å¸ óðë äî ïîñëåäíåãî /
 45.                                 strcat(#img_path, #options);
 46.                                
 47.                                 cur_pic=GetOrSetPicNum(#img_path);
 48.                                 if (!pics[cur_pic].path)
 49.                                 {
 50.                                         pics[cur_pic].image=load_image(#img_path);
 51.                                         strcpy(#pics[cur_pic].path, #img_path);
 52.                                 }
 53.                         }
 54.                 }
 55.                         if (!strcmp(#parametr,"alt="))
 56.                 {
 57.                         strcpy(#alt, "[");
 58.                         strcat(#alt, #options);
 59.                         strcat(#alt, "]");
 60.                 }
 61.  
 62.         } while(GetNextParam());
 63.        
 64.         if (!pics[cur_pic].image)
 65.         {
 66.                 if (alt) && (link) strcat(#line, #alt);
 67.                 return;
 68.         }
 69.        
 70.         w = DSWORD[pics[cur_pic].image+4];
 71.         h = DSWORD[pics[cur_pic].image+8];
 72.         if (w > width1) w = width1;
 73.        
 74.         if (stroka==0) DrawBar(WB1.left, WB1.top, WB1.width-15, 5, bg_color); //çàêðàøèâàåì ïåðâóþ ñòðîêó
 75.         stroka+=h/10;
 76.         if (top1+h<WB1.top) || (top1>WB1.top+WB1.height-10) return; //åñëè ÂѨ èçîáðàæåíèå óøëî ÂÅÐÕ èëè ÂÍÈÇ
 77.         if (top1<WB1.top) //åñëè ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ñâåðõó
 78.         {
 79.                 img_lines_first=WB1.top-top1;
 80.                 h=h-img_lines_first;
 81.                 top1=WB1.top;
 82.         }
 83.         if (top1>WB1.top+WB1.height-h-5) //åñëè ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ñíèçó
 84.         {
 85.                 h=WB1.top+WB1.height-top1-5;
 86.         }      
 87.         if (h<=0) return;
 88.         if (anchor) return;
 89.        
 90.         img_draw stdcall (pics[cur_pic].image, left1-5, top1, w, h,0,img_lines_first);
 91.         DrawBar(left1+w - 5, top1, WB1.width-w, h, bg_color);
 92.         IF (link) UnsafeDefineButton(left1 - 5, top1, w, h-1, blink + BT_HIDE, 0xB5BFC9);
 93. }