Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 49 | Rev 54 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. get_titlebar_height: ; edi = window draw_data pointer
 2.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 3.         and     al,0x0F
 4.         cmp     al,0x03
 5.         jne     @f
 6.         mov     eax,[_skinh]
 7.         ret
 8.     @@: mov     eax,21
 9.         ret
 10.  
 11. get_rolledup_height: ; edi = window draw_data pointer
 12.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 13.         and     al,0x0F
 14.         cmp     al,0x03
 15.         jne     @f
 16.         mov     eax,[_skinh]
 17.         add     eax,3
 18.         ret
 19.     @@: or      al,al
 20.         jnz     @f
 21.         mov     eax,21
 22.         ret
 23.     @@: mov     eax,21+2
 24.         ret
 25.  
 26.  
 27. setwindowdefaults:
 28.         pushad
 29.  
 30.         xor   eax,eax
 31.         mov   ecx,0xc000
 32.        @@:
 33.         inc   eax
 34.         add   ecx,2
 35.         mov   [ecx+0x000],ax          ; process no
 36.         mov   [ecx+0x400],ax          ; positions in stack
 37.         cmp   ecx,0xc400-2            ; the more high, the more surface
 38.         jnz   @b
 39.  
 40.         popad
 41.         ret
 42.  
 43.  
 44.  
 45. ; eax = cx
 46. ; ebx = cy
 47. ; ecx = ex
 48. ; edx = ey
 49. ; èäåÿ: ïåðåáðàòü âñå îêíà, íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî íèæíåãî,
 50. ;       è äëÿ êàæäîãî âûçâàòü setscreen
 51. align 4
 52. calculatescreen:
 53.         pushad
 54.         cli
 55.  
 56.         mov   esi, 1
 57.         xor   eax, eax
 58.         xor   ebx, ebx
 59.         mov   ecx, [0xFE00]
 60.         mov   edx, [0xFE04]
 61.         call  setscreen
 62.  
 63.         mov   ebp, [0x3004]        ; number of processes
 64.         cmp   ebp, 1
 65.         jbe   .finish
 66.         align 4
 67.       .new_wnd:
 68.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 69.         shl   edi, 5
 70.         add   edi, window_data
 71.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 72.         jnz     .not_wnd
 73.         mov     eax,[edi+WDATA.left]
 74.         mov     ebx,[edi+WDATA.top]
 75.         mov     ecx,[edi+WDATA.width]
 76.         add     ecx,eax
 77.         mov     edx,[edi+WDATA.height]
 78.         add     edx,ebx
 79.         push  esi
 80.         movzx esi, word [0xC400 + esi * 2]
 81.         call  setscreen
 82.         pop   esi
 83.       .not_wnd:
 84.         inc   esi
 85.         dec   ebp
 86.         jnz   .new_wnd
 87.       .finish:
 88.         sti
 89.         popad
 90. ret
 91.  
 92.  
 93.  
 94. virtual at esp
 95.   ff_xsz   dd ?
 96.   ff_ysz   dd ?
 97.   ff_scale dd ?
 98. end virtual
 99.  
 100. align 4
 101. ; ðåçåðâèðóåò ìåñòî ïîä îêíî çàäàííîãî ïðîöåññà
 102. setscreen:
 103. ;  eax  x start
 104. ;  ebx  y start
 105. ;  ecx  x end
 106. ;  edx  y end
 107. ;  esi  process number
 108. pushad
 109.         mov edi, esi ;;;word [esi*2+0xc400]
 110.         shl   edi, 8
 111.         add   edi, 0x80000+0x80  ; address of random shaped window area
 112.         cmp   [edi], dword 0
 113.         jne   .free_form
 114.  
 115.         ; get x&y size
 116.         sub   ecx, eax
 117.         sub   edx, ebx
 118.         inc   ecx
 119.         inc   edx
 120.  
 121.         ; get WinMap start
 122.         mov   edi, [0xFE00] ; screen_sx
 123.         inc   edi
 124.         imul  edi, ebx
 125.         add   edi, eax
 126.         add   edi, WinMapAddress
 127.  
 128.   .new_y:
 129.         push  ecx ; sx
 130.         push  edx
 131.  
 132.         mov   edx, esi
 133.         align 4
 134.   .new_x:
 135.         mov   byte [edi], dl
 136.         inc   edi
 137.         dec   ecx
 138.         jnz   .new_x
 139.  
 140.         pop   edx
 141.         pop   ecx
 142.         add   edi, [0xFE00]
 143.         inc   edi
 144.         sub   edi, ecx
 145.         dec   edx
 146.         jnz   .new_y
 147.  popad
 148.  ret
 149.   .read_byte:
 150.    ;eax - address
 151.    ;esi - slot
 152.         push  eax
 153.         push  ebx
 154.         push  ecx
 155.         push  edx
 156.         mov   edx,eax
 157.         mov   eax,esi
 158.         lea   ebx,[esp+12]
 159.         mov   ecx,1
 160.         call  read_process_memory
 161.         pop   edx
 162.         pop   ecx
 163.         pop   ebx
 164.         pop   eax
 165.         ret  
 166.   .free_form:
 167.  
 168.         ;  for (y=0; y <= x_size; y++)
 169.         ;      for (x=0; x <= x_size; x++)
 170.         ;          if (shape[coord(x,y,scale)]==1)
 171.         ;             set_pixel(x, y, process_number);
 172.  
 173.         sub  ecx, eax
 174.         sub  edx, ebx
 175.         inc  ecx
 176.         inc  edx
 177.  
 178.         push  dword [edi+4]  ; push scale first -> for loop
 179.  
 180.         ; get WinMap start  -> ebp
 181.         push  eax
 182.         mov   eax, [0xFE00] ; screen_sx
 183.         inc   eax
 184.         imul  eax, ebx   ;ebx
 185.         add   eax, [esp] ;eax
 186.         add   eax, WinMapAddress
 187.         mov   ebp, eax
 188.  
 189.         mov   edi, [edi]
 190. ;        mov   eax, esi
 191. ;        shl   eax, 5
 192. ;        add   edi, [eax+0x3000+0x10]
 193.         pop   eax
 194.  
 195.         ; eax = x_start
 196.         ; ebx = y_start
 197.         ; ecx = x_size
 198.         ; edx = y_size
 199.         ; esi = process_number
 200.         ; edi = &shape
 201.         ;       [scale]
 202.         push edx ecx ;ebx eax
 203.         xor  ebx, ebx
 204.         align 4
 205.       .ff_new_y:
 206.         xor  edx, edx
 207.         align 4
 208.       .ff_new_x:
 209.         ; -- body --
 210.         mov  ecx, [ff_scale]
 211.         mov  eax, [ff_xsz]
 212.         shr  eax, cl
 213.         push ebx edx
 214.         shr  ebx, cl
 215.         shr  edx, cl
 216.         imul eax, ebx
 217.         add  eax, edx
 218.         pop  edx ebx
 219.         add  eax, edi ;[ff_shape]
 220.         call .read_byte
 221. ;        cmp  byte [eax], 1
 222. ;        jne  @f
 223.         test al,al
 224.         jz   @f
 225.         mov  eax, esi  ; [ff_proc]
 226.         mov  [ebp], al
 227.        @@:
 228.         ; -- end body --
 229.         inc  ebp
 230.         inc  edx
 231.         cmp  edx, [ff_xsz]
 232.         jb   .ff_new_x
 233.         sub  ebp, [ff_xsz]
 234.         add  ebp, [0xFE00]  ; screen.x
 235.         inc  ebp
 236.         inc  ebx
 237.         cmp  ebx, [ff_ysz]
 238.         jb   .ff_new_y
 239.  
 240.         pop  ecx edx   ; eax ebx first
 241.         add  esp, 4
 242. popad
 243. ret
 244.  
 245.  
 246. display_settings:
 247.  
 248. ;    eax = 0         ; DISPLAY redraw
 249. ;          ebx = 0   ; all
 250. ;
 251. ;    eax = 1         ; BUTTON type
 252. ;          ebx = 0   ; flat
 253. ;          ebx = 1   ; 3D
 254. ;    eax = 2         ; set WINDOW colours
 255. ;          ebx = pointer to table
 256. ;          ecx = number of bytes define
 257. ;    eax = 3         ; get WINDOW colours
 258. ;          ebx = pointer to table
 259. ;          ecx = number of bytes wanted
 260. ;    eax = 4         ; get skin height
 261. ;          input  : nothing
 262. ;          output : eax = skin height in pixel
 263. ;    eax = 5         ; get screen workarea
 264. ;          input  : nothing
 265. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 266. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 267. ;    eax = 6         ; set screen workarea
 268. ;          input  : ecx = [left]*65536+[right]
 269. ;                   edx = [top]*65536+[bottom]
 270. ;          output : nothing
 271. ;    eax = 7         ; get skin margins
 272. ;          input  : nothing
 273. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 274. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 275. ;    eax = 8         ; set window skin
 276. ;          input  : ecx = pointer to file info block
 277. ;          output : eax = FS error code
 278.  
 279.  
 280.      pushad
 281.  
 282.      test eax, eax      ; redraw display
 283.      jnz  dspl0
 284.      test ebx, ebx
 285.      jnz  dspl0
 286.      cmp  [windowtypechanged],dword 1
 287.      jne  dspl00
 288.      mov  [windowtypechanged],dword 0
 289.   redraw_screen_direct:
 290.      mov  [dlx],dword 0
 291.      mov  [dly],dword 0
 292.      mov  eax,[0xfe00]
 293.      mov  [dlxe],eax
 294.      mov  eax,[0xfe04]
 295.      mov  [dlye],eax
 296.      mov  eax,window_data
 297.      call redrawscreen
 298.    dspl00:
 299.      popad
 300.      ret
 301.    dspl0:
 302.  
 303.      cmp  eax,1       ; button type
 304.      jne  dspl1
 305.      and  ebx,1
 306.      cmp  ebx,[buttontype]
 307.      je   dspl9
 308.      mov  [buttontype],ebx
 309.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 310.     dspl9:
 311.      popad
 312.      ret
 313.    dspl1:
 314.  
 315.      cmp  eax,2       ; set common window colours
 316.      jne  no_com_colours
 317.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 318.      mov  esi,[0x3010]
 319.      add  esi,[esi+0x10]
 320.      mov  edi,common_colours
 321.      and  ecx,127
 322.      cld
 323.      rep  movsb
 324.      popad
 325.      ret
 326.    no_com_colours:
 327.  
 328.      cmp  eax,3       ; get common window colours
 329.      jne  no_get_com
 330.      mov  esi,[0x3010]
 331.      add  esi,0x10
 332.      add  ebx,[esi]
 333.      mov  edi,ebx
 334.      mov  esi,common_colours
 335.      and  ecx,127
 336.      cld
 337.      rep  movsb
 338.      popad
 339.      ret
 340.    no_get_com:
 341.  
 342.      cmp  eax,4       ; get skin height
 343.      jne  no_skin_height
 344.      popad
 345.      mov  eax,[_skinh]
 346.      mov  [esp+36],eax
 347.      ret
 348.    no_skin_height:
 349.  
 350.         cmp     eax,5       ; get screen workarea
 351.         jne     no_get_workarea
 352.         popad
 353.         mov     eax,[screen_workarea.left-2]
 354.         mov     ax,word[screen_workarea.right]
 355.         mov     [esp+36],eax
 356.         mov     eax,[screen_workarea.top-2]
 357.         mov     ax,word[screen_workarea.bottom]
 358.         mov     [esp+24],eax
 359.         ret
 360.    no_get_workarea:
 361.  
 362.         cmp     eax,6       ; set screen workarea
 363.         jne     no_set_workarea
 364.         movsx   eax,word[esp+16+2]
 365.         movsx   ebx,word[esp+16]
 366.         cmp     eax,ebx
 367.         jge     .lp1
 368.         or      eax,eax;[0xFE00]
 369.         jl      @f
 370.         mov     [screen_workarea.left],eax
 371.     @@: cmp     ebx,[0xFE00]
 372.         jg      .lp1
 373.         mov     [screen_workarea.right],ebx
 374.   .lp1: movsx   eax,word[esp+24+2]
 375.         movsx   ebx,word[esp+24]
 376.         cmp     eax,ebx
 377.         jge     .lp2
 378.         or      eax,eax;[0xFE04]
 379.         jl      @f
 380.         mov     [screen_workarea.top],eax
 381.     @@: cmp     ebx,[0xFE04]
 382.         jg      .lp2
 383.         mov     [screen_workarea.bottom],ebx
 384.   .lp2: call    repos_windows
 385.         call    calculatescreen
 386. ;       jmp     redraw_screen_direct
 387.     .exit:
 388.         popad
 389.         ret
 390.    no_set_workarea:
 391.  
 392.         cmp     eax,7       ; get skin margins
 393.         jne     no_get_skinmargins
 394.         popad
 395.         mov     eax,dword[_skinmargins+0]
 396.         mov     [esp+36],eax
 397.         mov     eax,dword[_skinmargins+4]
 398.         mov     [esp+24],eax
 399.         ret
 400.    no_get_skinmargins:
 401.  
 402.         cmp     eax,8       ; set window skin
 403.         jne     no_set_skin
 404.         mov     eax,ebx
 405.         mov     edi,[0x3010]
 406.         add     ebx,[edi+0x10]        ; abs start of info block
 407.         pushd   [ebx+0] [ebx+4] [ebx+8] [ebx+12]
 408.         mov     dword[ebx+0],0        ; read
 409.         mov     dword[ebx+4],0        ; from the beginning
 410.         mov     dword[ebx+8],64       ; 32 KBytes maximum
 411.         mov     ecx,skin_data+64*512
 412.         sub     ecx,[edi+0x10]
 413.         mov     dword[ebx+12],ecx     ; destination
 414.         push    eax
 415.         pushad
 416.         call    file_system
 417.         popad
 418.         pop     eax
 419.         popd    [ebx+12] [ebx+8] [ebx+4] [ebx+0]
 420.         cmp     eax,ERROR_SUCCESS
 421.         je      @f
 422.         cmp     eax,ERROR_END_OF_FILE
 423.         jne     .exit
 424.     @@: cmp     [skin_data+64*512+SKIN_HEADER.ident],'SKIN'
 425.         mov     eax,ERROR_UNKNOWN_FS
 426.         jne     .exit
 427.         mov     esi,skin_data+64*512
 428.         mov     edi,skin_data
 429.         mov     ecx,(64*512)/4
 430.         rep     movsd
 431.         call    parse_skin_data
 432.         call    calculatescreen
 433.         mov     dword[esp+32+36],0
 434.         jmp     redraw_screen_direct
 435.   .exit:
 436.         mov     [esp+32+36],eax
 437.         popad
 438.         ret
 439.    no_set_skin:
 440.  
 441.      popad
 442.      ret
 443.  
 444.  
 445. repos_windows:
 446.         mov     ecx,[0x3004]
 447.         mov     esi,0x20*2
 448.         mov     byte[0x0000fff0],1
 449.         dec     ecx
 450.         jge     @f
 451.         ret
 452.     @@: mov     [esi+WDATA.fl_redraw],1
 453.         test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 454.         jz      .lp2
 455.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 456.         mov     [esi+WDATA.left],eax
 457.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 458.         neg     eax
 459.         mov     [esi+WDATA.width],eax
 460.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 461.         mov     [esi+WDATA.top],eax
 462.         test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 463.         jnz     .lp1
 464.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 465.         neg     eax
 466.         mov     [esi+WDATA.height],eax
 467.   .lp1: add     esi,0x20
 468.         loop    @b
 469.         ret
 470.   .lp2: mov     eax,[esi+WDATA.left]
 471.         add     eax,[esi+WDATA.width]
 472.         mov     ebx,[0x0000fe00]
 473. ;       inc     ebx
 474.         cmp     eax,ebx
 475.         jle     .lp4
 476.         mov     eax,[esi+WDATA.width]
 477.         sub     eax,ebx
 478.         jle     .lp3
 479.         mov     [esi+WDATA.width],ebx
 480.   .lp3: sub     ebx,[esi+WDATA.width]
 481.         mov     [esi+WDATA.left],ebx
 482.   .lp4: mov     eax,[esi+WDATA.top]
 483.         add     eax,[esi+WDATA.height]
 484.         mov     ebx,[0x0000fe04]
 485. ;       inc     ebx
 486.         cmp     eax,ebx
 487.         jle     .lp6
 488.         mov     eax,[esi+WDATA.height]
 489.         sub     eax,ebx
 490.         jle     .lp5
 491.         mov     [esi+WDATA.height],ebx
 492.   .lp5: sub     ebx,[esi+WDATA.height]
 493.         mov     [esi+WDATA.top],ebx
 494.   .lp6: add     esi,0x20
 495.         loop    @b
 496.         ret
 497.  
 498. uglobal
 499.   common_colours:
 500.      times 128 db 0x0
 501. endg
 502.  
 503.  
 504.  
 505.  
 506. check_window_position:
 507.  
 508.     pushad                           ; window inside screen ?
 509.  
 510.     movzx eax,word [edi+0]
 511.     movzx ebx,word [edi+4]
 512.     movzx ecx,word [edi+8]
 513.     movzx edx,word [edi+12]
 514.  
 515.     mov   esi,ecx             ; check x pos
 516.     add   esi,eax
 517.     cmp   esi,[0xfe00]
 518.     jbe   x_pos_ok
 519.     mov   [edi+0],dword 0
 520.     xor   eax, eax
 521.   x_pos_ok:
 522.  
 523.     mov   esi,edx             ; check y pos
 524.     add   esi,ebx
 525.     cmp   esi,[0xfe04]
 526.     jbe   y_pos_ok
 527.     mov   [edi+4],dword 0
 528.     mov   ebx,0
 529.   y_pos_ok:
 530.  
 531.     mov   esi,ecx             ; check x size
 532.     add   esi,eax
 533.     cmp   esi,[0xfe00]
 534.     jbe   x_size_ok
 535.     mov   ecx,[0xfe00]
 536.     mov   [edi+8],ecx
 537.   x_size_ok:
 538.  
 539.     mov   esi,edx             ; check y size
 540.     add   esi,ebx
 541.     cmp   esi,[0xfe04]
 542.     jbe   y_size_ok
 543.     mov   edx,[0xfe04]
 544.     mov   [edi+12],edx
 545.   y_size_ok:
 546.  
 547.     popad
 548.  
 549.     ret
 550.  
 551.  
 552. uglobal
 553.   new_window_starting dd 0
 554. endg
 555.  
 556.  
 557. sys_window_mouse:
 558.  
 559.     push  eax
 560.  
 561.     mov   eax,[timer_ticks] ;[0xfdf0]
 562.     cmp   [new_window_starting],eax
 563.     jb    swml1
 564.  
 565.     mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 566.     mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 567.  
 568.     mov   [new_window_starting],eax
 569.  
 570.   swml1:
 571.  
 572.     pop   eax
 573.  
 574.     ret
 575.  
 576. drawwindow_I:
 577.  
 578.         pushad
 579.  
 580.         mov   esi,[edx+24]   ; rectangle
 581.         mov   eax,[edx+0]
 582.         shl   eax,16
 583.         add   eax,[edx+0]
 584.         add   eax,[edx+8]
 585.         mov   ebx,[edx+04]
 586.         shl   ebx,16
 587.         add   ebx,[edx+4]
 588.         add   ebx,[edx+12]
 589.         call  draw_rectangle
 590.  
 591.         mov   ecx,[edx+20]   ; grab bar
 592.         push  ecx
 593.         mov   esi,edx
 594.         mov   edx,[esi+04]
 595.         add   edx,1
 596.         mov   ebx,[esi+04]
 597.         add   ebx,25
 598.         mov   eax,[esi+04]
 599.         add   eax,[esi+12]
 600.         cmp   ebx,eax
 601.         jb    wdsizeok
 602.         mov   ebx,eax
 603.       wdsizeok:
 604.         push  ebx
 605.       drwi:
 606.         mov   ebx,edx
 607.         shl   ebx,16
 608.         add   ebx,edx
 609.         mov   eax,[esi+00]
 610.         inc   eax
 611.         shl   eax,16
 612.         add   eax,[esi+00]
 613.         add   eax,[esi+8]
 614.         sub   eax,1
 615.         push  edx
 616.         mov   edx,0x80000000
 617.         mov   ecx,[esi+20]
 618.         and   ecx,edx
 619.         cmp   ecx,edx
 620.         jnz   nofa
 621.         mov   ecx,[esi+20]
 622.         sub   ecx,0x00040404
 623.         mov   [esi+20],ecx
 624.         and   ecx,0x00ffffff
 625.         jmp   faj
 626.       nofa:
 627.         mov   ecx,[esi+20]
 628.         and   ecx,0x00ffffff
 629.       faj:
 630.         pop   edx
 631.         mov   edi,0
 632.         call  [draw_line]
 633.         inc   edx
 634.         cmp   edx,[esp]
 635.         jb    drwi
 636.         add   esp,4
 637.         pop   ecx
 638.         mov   [esi+20],ecx
 639.  
 640.         mov   edx,[esi+04]      ; inside work area
 641.         add   edx,21+5
 642.         mov   ebx,[esi+04]
 643.         add   ebx,[esi+12]
 644.         cmp   edx,ebx
 645.         jg    noinside
 646.         mov   eax,1
 647.         mov   ebx,21
 648.         mov   ecx,[esi+8]
 649.         mov   edx,[esi+12]
 650.         mov   edi,[esi+16]
 651.         call  [drawbar]
 652.       noinside:
 653.  
 654.         popad
 655.  
 656.         ret
 657.  
 658.  
 659. draw_rectangle:
 660.  
 661. r_eax equ [esp+28]   ; x start
 662. r_ax  equ [esp+30]   ; x end
 663. r_ebx equ [esp+16]   ; y start
 664. r_bx  equ [esp+18]   ; y end
 665. ;esi                 ; color
 666.  
 667.         pushad
 668.  
 669.         mov   ecx,esi          ; yb,xb -> yb,xe
 670.      ;<<< 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 671. ;        mov   eax,r_eax
 672. ;        shl   eax,16
 673. ;        mov   ax,r_ax
 674.         mov   eax, r_eax
 675.         rol   eax, 16
 676.      ;>>> 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 677.         mov   ebx,r_ebx
 678.         shl   ebx,16
 679.         mov   bx,r_ebx
 680.         xor   edi, edi
 681.         call  [draw_line]
 682.  
 683.         mov   ebx,r_bx         ; ye,xb -> ye,xe
 684.         shl   ebx,16
 685.         mov   bx,r_bx
 686.         call  [draw_line]
 687.  
 688.         mov   ecx,esi          ; ya,xa -> ye,xa
 689.         mov   eax,r_eax
 690.         shl   eax,16
 691.         mov   ax,r_eax
 692.         mov   ebx,r_ebx
 693.         shl   ebx,16
 694.         mov   bx,r_bx
 695.         mov   edi,0
 696.         call  [draw_line]
 697.  
 698.         mov   eax,r_ax       ; ya,xe -> ye,xe
 699.         shl   eax,16
 700.         mov   ax,r_ax
 701.         call  [draw_line]
 702.  
 703.         popad
 704.         ret
 705.  
 706.  
 707. drawwindow_III:
 708.  
 709.         pushad
 710.  
 711.         mov   edi,edx                              ; RECTANGLE
 712.         mov   eax,[edi+0]
 713.         shl   eax,16
 714.         mov   ax,[edi+0]
 715.         add   ax,[edi+8]
 716.         mov   ebx,[edi+4]
 717.         shl   ebx,16
 718.         mov   bx,[edi+4]
 719.         add   bx,[edi+12]
 720.         mov   esi,[edi+24]
 721.         shr   esi,1
 722.         and   esi,0x007f7f7f
 723.         push  esi
 724.         call  draw_rectangle
 725.         mov   ecx,3
 726.       dw3l:
 727.         add   eax,1*65536-1
 728.         add   ebx,1*65536-1
 729.         mov   esi,[edi+24]
 730.         call  draw_rectangle
 731.         dec   ecx
 732.         jnz   dw3l
 733.         pop   esi
 734.         add   eax,1*65536-1
 735.         add   ebx,1*65536-1
 736.         call  draw_rectangle
 737.  
 738.         mov   ecx,[edx+20]                       ; GRAB BAR
 739.         push  ecx
 740.         mov   esi,edx
 741.         mov   edx,[esi+04]
 742.         add   edx,4
 743.         mov   ebx,[esi+04]
 744.         add   ebx,20
 745.         mov   eax,[esi+04]
 746.         add   eax,[esi+12]
 747.         cmp   ebx,eax
 748.         jb    wdsizeok2
 749.         mov   ebx,eax
 750.       wdsizeok2:
 751.         push  ebx
 752.       drwi2:
 753.         mov   ebx,edx
 754.         shl   ebx,16
 755.         add   ebx,edx
 756.         mov   eax,[esi+00]
 757.         shl   eax,16
 758.         add   eax,[esi+00]
 759.         add   eax,[esi+8]
 760.         add   eax,4*65536-4
 761.         mov   ecx,[esi+20]
 762.         test  ecx,0x40000000
 763.         jz    nofa3
 764.         add   ecx,0x040404
 765.       nofa3:
 766.         test  ecx,0x80000000
 767.         jz    nofa2
 768.         sub   ecx,0x040404
 769.       nofa2:
 770.         mov   [esi+20],ecx
 771.         and   ecx,0xffffff
 772.         xor   edi, edi
 773.         call  [draw_line]
 774.         inc   edx
 775.         cmp   edx,[esp]
 776.         jb    drwi2
 777.         add   esp,4
 778.         pop   ecx
 779.         mov   [esi+20],ecx
 780.  
 781.         mov   edx,[esi+04]                       ; WORK AREA
 782.         add   edx,21+5
 783.         mov   ebx,[esi+04]
 784.         add   ebx,[esi+12]
 785.         cmp   edx,ebx
 786.         jg    noinside2
 787.         mov   eax,5
 788.         mov   ebx,20
 789.         mov   ecx,[esi+8]
 790.         mov   edx,[esi+12]
 791.         sub   ecx,4
 792.         sub   edx,4
 793.         mov   edi,[esi+16]
 794.         call  [drawbar]
 795.       noinside2:
 796.  
 797.         popad
 798.  
 799.         ret
 800.  
 801.  
 802.  
 803. ; activate window
 804. align 4
 805. windowactivate:
 806.  
 807.         ; esi = abs mem position in stack 0xC400+
 808.  
 809.         pushad
 810.         push   esi
 811.       movzx   eax, word [esi] ; ax <- process no
 812.       movzx   eax, word [0xC000+eax*2] ; ax <- position in window stack
 813.  
 814.         xor   esi, esi        ; drop others
 815.       waloop:
 816.         cmp   esi, dword [0x3004]
 817.         jae   wacont
 818.         inc   esi
 819.         lea   edi, [0xC000 + esi*2]
 820.         mov   bx, [edi] ; position of the current process
 821.         cmp   bx, ax
 822.         jbe   @f
 823.         dec   bx       ; upper? => drop!
 824.         mov   [edi], bx
 825.       @@:
 826.         jmp   waloop
 827.       wacont:
 828.                             ; set to no 1
 829.         pop   esi           ;   esi = pointer at 0xC400
 830.  
 831.       movzx   eax, word [esi]
 832.         mov   bx, [0x3004]  ; number of processes
 833.         mov   [0xC000+eax*2], bx     ; this is the last (and the upper)
 834.  
 835. ;* start code - get active process (4) - Mario79
 836.         cli
 837.         cmp  [active_process_flag],1
 838.         jne  @f
 839.         mov   [active_process_flag],0
 840.         jmp   end_save_active_process
 841.     @@:
 842.         call save_active_process_stack
 843.     end_save_active_process:
 844.         mov  [active_process],eax
 845.         push  eax
 846.         mov   eax,[active_process]
 847.         shl   eax,5
 848.         add   eax,0x3000
 849.         mov   [eax-twdw+31],byte 1
 850.         pop   eax
 851.         sti
 852. ;* end code - get active process (4) - Mario79
 853.  
 854.         ; update on screen -window stack
 855.         xor   esi, esi
 856.       waloop2:
 857.         mov   edi, [0x3004]
 858.         cmp   esi, edi
 859.         jae   wacont2
 860.         inc   esi
 861.         movzx ebx, word [esi*2 + 0xC000]
 862.         mov   [ebx*2 + 0xC400], si
 863.         jmp   waloop2
 864.       wacont2:
 865.         mov   [0xf400], byte 0           ; empty keyboard buffer
 866.         mov   [0xf500], byte 0           ; empty button buffer
 867.         popad
 868.         ret
 869.  
 870.  
 871. ; check if window is necessary to draw
 872.  
 873. checkwindowdraw:
 874.  
 875.         ; edi = position in window_data+
 876.  
 877.         mov   esi, edi
 878.         sub   esi, window_data
 879.         shr   esi, 5
 880.  
 881.         ; esi = process number
 882.  
 883. ; <IP 15.08.2004>
 884.         movzx eax, word [0xC000 + esi * 2] ; get value of the curr process
 885.         lea   esi, [0xC400 + eax * 2]      ; get address of this process at 0xC400
 886. ; </IP 15.08.2004>
 887.  
 888.         push  esi
 889.  
 890.       .new_check:
 891.  
 892.         pop   esi
 893.         add   esi, 2
 894.         push  esi
 895.  
 896.         mov   eax, [0x3004]
 897.         lea   eax, word [0xC400 + eax * 2] ; number of the upper window
 898.  
 899.         cmp   esi, eax
 900.         ja    .all_wnds_to_top
 901.  
 902.         movzx eax, word [esi]
 903.         shl   eax, 5
 904.         add   eax, window_data
 905.         mov   esi, eax
 906.  
 907.         mov   ebx, [edi+4]
 908.         mov   edx, [edi+12]
 909.         add   edx, ebx
 910.  
 911.         mov   ecx, [esi+4]    ; y check
 912.         cmp   ecx, edx
 913.         jae   .new_check
 914.         mov   eax, [esi+12]
 915.         add   ecx, eax
 916.         cmp   ebx, ecx
 917.         ja    .new_check
 918.  
 919.         mov   eax, [edi+0]
 920.         mov   ecx, [edi+8]
 921.         add   ecx, eax
 922.  
 923.         mov   edx, [esi+0]    ; x check
 924.         cmp   edx, ecx
 925.         jae   .new_check
 926.         mov   ecx, [esi+8]
 927.         add   edx, ecx
 928.         cmp   eax, edx
 929.         ja    .new_check
 930.  
 931.         pop   esi
 932.         mov   ecx,1   ; overlap some window
 933.         ret
 934.  
 935.   .all_wnds_to_top:
 936.  
 937.         pop   esi
 938.  
 939.         xor   ecx, ecx       ; passed all windows to top
 940.         ret
 941.  
 942.  
 943.  
 944.  
 945. waredraw:     ; if redraw necessary at activate
 946.  
 947.         pushad
 948.  
 949.         call  checkwindowdraw      ; draw window on activation ?
 950.         test  ecx, ecx
 951.         jz    .do_not_draw
 952.  
 953.         popad
 954.         mov   [0xfb44], byte 1     ; do draw mouse
 955.         call  windowactivate
 956.  
 957.         ; update screen info
 958.         pushad
 959.         mov   edi, [0x3004] ; the last process (number)
 960.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 961.         shl   esi, 5
 962.         add   esi, window_data
 963.  
 964.         ; coordinates of the upper window
 965.         mov   eax, [esi+00] ; cx
 966.         mov   ebx, [esi+04] ; cy
 967.         mov   ecx, [esi+08] ; sx
 968.         mov   edx, [esi+12] ; sy
 969.  
 970.         add   ecx, eax       ; ecx = x_end
 971.         add   edx, ebx       ; edx = y_end
 972.  
 973.         mov   edi, [0x3004]
 974.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 975.         shl   esi, 5
 976.         movzx esi, byte [esi + 0x3000 + 0xE]
 977.         call  setscreen ;;;calculatescreen ; setscreen
 978.         popad
 979.  
 980.         cmp   [0xff01], dword 1 ; if > 1 then activate process
 981.         jbe   .not_activate
 982.  
 983. ;;;        mov   eax, 10            ; wait for putimages to finish
 984. ;;;        call  delay_hs
 985.  
 986.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 987.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 988.  
 989.         ret
 990.  
 991.      .not_activate:
 992.  
 993. ;        mov   eax,5            ; wait for putimages to finish
 994. ;        call  delay_hs
 995.  
 996.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 997.  
 998.         mov   ecx, 25 ;100
 999.      .waitflagdown:
 1000.         dec   ecx
 1001.         jz    .nowait
 1002. ;        mov   eax, 2
 1003. ;        call  delay_hs
 1004.         cmp   [edi+31], byte 0 ; wait flag to drop
 1005.         jnz   .waitflagdown
 1006.       .nowait:
 1007.  
 1008. ;        mov   ecx,10
 1009. ;      .wait:
 1010. ;        mov   eax,1           ; wait for draw to finish
 1011. ;        call  delay_hs
 1012. ;        loop  .wait
 1013.  
 1014.         mov   [0xfb44],byte 0
 1015.  
 1016.         ret
 1017.  
 1018.      .do_not_draw:
 1019.  
 1020.         popad
 1021.  
 1022.         call  windowactivate
 1023.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 1024.         mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 1025.         mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 1026.         ret
 1027.  
 1028.  
 1029. iglobal
 1030.   window_moving   db 'K : Window - move/resize',13,10,0
 1031.   window_moved    db 'K : Window - done',13,10,0
 1032. endg
 1033.  
 1034. ; check window touch
 1035. align 4
 1036. checkwindows:
 1037.         pushad
 1038.  
 1039.         cmp  [0xff01],dword 1  ; activate request from app ?
 1040.         jbe  .no_activate_request
 1041.         mov  edi,[0xff01]     ; process number
 1042.         shl  edi,5
 1043.         add  edi,window_data
 1044.         mov  ebx,[0xff01]
 1045.         movzx esi, word [0xC000 + ebx * 2]
 1046.         lea  esi, [0xC400 + esi * 2]
 1047.         call waredraw
 1048.  
 1049. ;* start code - get active process (2) - Mario79
 1050. ;        mov  eax,[0xff01]
 1051. ;        mov  [active_process],eax
 1052. ;* end code - get active process  (2) - Mario79
 1053.  
 1054.         mov  [0xff01],dword 0  ; activated
 1055.  
 1056.         popad
 1057.         ret
 1058.  
 1059.     .no_activate_request:
 1060.    
 1061.         cmp   [0xfb40],byte 0    ; mouse buttons pressed ?
 1062.         jne   .mouse_buttons_pressed
 1063. ;        cmp   [window_minimize],2
 1064. ;        jne   .no_activate_request_1
 1065.         cmp   [window_minimize],0
 1066.         je   .no_activate_request_2
 1067.         cmp   [window_minimize],1
 1068.         je    .mouse_buttons_pressed
 1069.         mov   esi,[0x3004]
 1070.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 1071.         shl   edi, 5
 1072.         add   edi, window_data
 1073.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1074.         jnz     .mouse_buttons_pressed
 1075. ;        jne   .no_activate_request_2
 1076. ;    .no_activate_request_1:
 1077. ;        cmp   [window_minimize],1
 1078. ;        jge   .mouse_buttons_pressed
 1079. ;        jmp   .mouse_buttons_pressed
 1080.     .no_activate_request_2:
 1081.         mov   [window_minimize],0
 1082.         popad
 1083.         ret
 1084.  
 1085.     .mouse_buttons_pressed:
 1086.  
 1087.         mov   esi,[0x3004]
 1088.         inc   esi
 1089.  
 1090.       cwloop:
 1091.         cmp   esi,2
 1092.         jb   .exit
 1093.         .temp_window_minimize_1:
 1094.         dec   esi
 1095.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2] ; ebx
 1096.         shl   edi, 5
 1097.         add   edi, window_data
 1098. ;        mov   edi, ebx
 1099.         mov   ecx, [edi+0]
 1100.         mov   edx, [edi+4]
 1101.  
 1102.         mov   eax,ecx
 1103.         mov   ebx,edx
 1104.        cmp   [window_minimize],1
 1105.        jge   .window_minimize_no_check_mouse
 1106.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1107.         jnz     cwloop
 1108.  
 1109.        movzx  eax, word [0xfb0a]
 1110.        movzx  ebx, word [0xfb0c]
 1111.        
 1112.         cmp   ecx, eax
 1113.         jae   cwloop
 1114.         cmp   edx, ebx
 1115.         jae   cwloop
 1116.         add   ecx, [edi+8]
 1117.         add   edx, [edi+12]
 1118.         cmp   eax, ecx
 1119.         jae   cwloop
 1120.         cmp   ebx, edx
 1121.         jae   cwloop
 1122.  
 1123.       .window_minimize_no_check_mouse:
 1124.  
 1125.         pushad
 1126.         mov   eax, esi
 1127.         mov   ebx, [0x3004]
 1128.         cmp   eax, ebx      ; is this window active?
 1129.         jz    .move_resize_window
 1130.  
 1131.         ; eax = position in windowing stack
 1132.         ; redraw must ?
 1133.         lea   esi, [0xC400 + esi * 2]
 1134.         call  waredraw
 1135.         add   esp, 32
 1136.  
 1137.       .exit:
 1138.         popad
 1139.         ret
 1140.  
 1141.    .move_resize_window:    ; MOVE OR RESIZE WINDOW
 1142.  
 1143.         popad
 1144.  
 1145.         ; Check for user enabled fixed window
 1146.         mov   edx, [edi+0x14]
 1147.         and   edx, 0x0f000000
 1148.         cmp   edx, 0x01000000
 1149.         jne   .window_move_enabled_for_user
 1150.         popad
 1151.         ret
 1152.       .window_move_enabled_for_user:
 1153.  
 1154.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1155.         jnz     .no_resize_2
 1156.  
 1157.         mov   [do_resize_from_corner],byte 0   ; resize for skinned window
 1158.         mov   edx, [edi+0x10]
 1159.         and   edx, 0x0f000000
 1160.         cmp   edx, 0x02000000
 1161.         jb    .no_resize_2 ; not type 2 wnd
 1162.  
 1163.         mov   edx, [edi+4]
 1164.         add   edx, [edi+12]
 1165.         sub   edx, 6       ; edx = y_end - 6
 1166.         cmp   ebx, edx     ; ebx = mouse_y
 1167.         jb    .no_resize_2
 1168.         mov   [do_resize_from_corner],byte 1
 1169.         jmp   .continue
 1170.       .no_resize_2:
 1171.  
 1172.         push    eax
 1173.         call    get_titlebar_height
 1174.         add     eax,[edi+4]
 1175.         cmp     ebx,eax
 1176.         pop     eax
 1177.         jae     .exit
 1178.  
 1179.      .continue:
 1180.  
 1181.         push  esi
 1182.         mov   esi, window_moving
 1183.         call  sys_msg_board_str
 1184.         pop   esi
 1185.  
 1186.         mov   ecx, [timer_ticks] ;[0xfdf0]    ; double-click ?
 1187.         mov   edx, ecx
 1188.         sub   edx, [latest_window_touch]
 1189.         mov   [latest_window_touch], ecx
 1190.         mov   [latest_window_touch_delta], edx
 1191.  
 1192.         mov   cl, [0xfb40]     ; save for shade check
 1193.         mov   [do_resize], cl
 1194.      no_emulation_righ_button:
 1195.         mov   ecx, [edi+0]
 1196.         mov   edx, [edi+4]
 1197.  
 1198.         push  eax ecx edx
 1199.         mov   [dlx], ecx      ; save for drawlimits
 1200.         mov   [dly], edx
 1201.         mov   eax, [edi+8]
 1202.         add   ecx, eax
 1203.         mov   eax, [edi+12]
 1204.         add   edx, eax
 1205.         mov   [dlxe], ecx
 1206.         mov   [dlye], edx
 1207.         pop   edx ecx eax
 1208.  
 1209.         sub   eax, ecx
 1210.         sub   ebx, edx
 1211.  
 1212.         mov   esi, [0xfb0a]
 1213.         mov   [0xf300], esi
 1214.  
 1215.         pushad           ; wait for putimages to finish
 1216. ;        mov   eax,5
 1217. ;        call  delay_hs
 1218.         mov   eax,[edi+0]
 1219.         mov   [npx],eax
 1220.         mov   eax,[edi+4]
 1221.         mov   [npy],eax
 1222.         popad
 1223.  
 1224.         push eax                  ; save old coordinates
 1225.         mov   ax,[edi+00]
 1226.         mov   word [oldc+00],ax
 1227.         mov   ax,[edi+04]
 1228.         mov   word [oldc+04],ax
 1229.         mov   ax,[edi+8]
 1230.         mov   word [oldc+8],ax
 1231.         mov   word [npxe],ax
 1232.         mov   ax,[edi+12]
 1233.         mov   word [oldc+12],ax
 1234.         mov   word [npye],ax
 1235.         pop eax
 1236.  
 1237.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1238.         jnz     @f
 1239.         call  drawwindowframes
 1240.     @@:
 1241.  
 1242.         mov   [reposition],0
 1243.         mov   [0xfb44],byte 1   ; no reaction to mouse up/down
 1244.  
 1245.         ; move window
 1246.  
 1247.       newchm:
 1248.  
 1249.         mov   [0xfff5],byte 1
 1250.  
 1251.         call  checkidle
 1252.  
 1253.         call  checkEgaCga
 1254.  
 1255.         mov   [0xfff4],byte 0
 1256.  
 1257.         call  [draw_pointer]
 1258.  
 1259.         pushad
 1260.         call   stack_handler
 1261.         popad
 1262.  
 1263.         mov   esi,[0xf300]
 1264.         cmp   esi,[0xfb0a]
 1265.         je    cwb
 1266.  
 1267.         mov   cx,[0xfb0a]
 1268.         mov   dx,[0xfb0c]
 1269.         sub   cx,ax
 1270.         sub   dx,bx
 1271.  
 1272.         push  ax
 1273.         push  bx
 1274.  
 1275.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1276.         jnz     @f
 1277.         call  drawwindowframes
 1278.     @@:
 1279.  
 1280.         mov   ax,[0xfe00]
 1281.         mov   bx,[0xfe04]
 1282.  
 1283.         cmp   [do_resize_from_corner],1
 1284.         je    no_new_position
 1285.  
 1286.         mov   word [npx],word 0     ; x repos ?
 1287.         cmp   ax,cx
 1288.         jb    noreposx
 1289.         mov   [reposition],1
 1290.         sub   ax,word [npxe]
 1291.         mov   word [npx],ax
 1292.         cmp   ax,cx
 1293.         jb    noreposx
 1294.         mov   word [npx],cx
 1295.       noreposx:
 1296.  
 1297.         mov   word [npy],word 0     ; y repos ?
 1298.         cmp   bx,dx
 1299.         jb    noreposy
 1300.         mov   [reposition],1
 1301.         sub   bx,word [npye]
 1302.         mov   word [npy],bx
 1303.         cmp   bx,dx
 1304.         jb    noreposy
 1305.         mov   word [npy],dx
 1306.       noreposy:
 1307.  
 1308.       no_new_position:
 1309.  
 1310.         cmp   [do_resize_from_corner],0    ; resize from right corner
 1311.         je    norepos_size
 1312.         pushad
 1313.  
 1314.         mov   edx,edi
 1315.         sub   edx,window_data
 1316.         shr   edx,5
 1317.         shl   edx,8
 1318.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1319.  
 1320.         movzx eax,word [0xfb0a]
 1321.         cmp   eax,[edi+0]
 1322.         jb    nnepx
 1323.         sub   eax,[edi+0]
 1324.         cmp   eax,[edx+0x90+8]
 1325.         jge   nnepx2
 1326.         mov   eax,[edx+0x90+8]
 1327.       nnepx2:
 1328.         mov   [npxe],eax
 1329.       nnepx:
 1330.  
 1331.         call    get_titlebar_height
 1332.         mov     ebx,eax
 1333.         movzx eax,word [0xfb0c]
 1334.         cmp   eax,[edi+4]
 1335.         jb    nnepy
 1336.         sub   eax,[edi+4]
 1337.         cmp     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1338.         jge     nnepy2
 1339.         mov     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1340.       nnepy2:
 1341.         mov   [npye],eax
 1342.       nnepy:
 1343.  
 1344.         mov   [reposition],1
 1345.  
 1346.         popad
 1347.       norepos_size:
 1348.  
 1349.         pop   bx
 1350.         pop   ax
 1351.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1352.         jnz     @f
 1353.         call  drawwindowframes
 1354.     @@:
 1355.  
 1356.         mov   esi,[0xfb0a]
 1357.         mov   [0xf300],esi
 1358.  
 1359.       cwb:
 1360.         cmp   [0xfb40],byte 0
 1361.         jne   newchm
 1362.                                      ; new position done
 1363.         mov     [0xfff5],byte 1
 1364.         mov     cl,0
 1365.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1366.         jnz     @f
 1367.         mov     cl,[reposition]
 1368.         call    drawwindowframes
 1369.  
 1370.         mov   eax,[npx]
 1371.         mov   [edi+0],eax
 1372.         mov   eax,[npy]
 1373.         mov   [edi+4],eax
 1374.         mov   eax,[npxe]
 1375.         mov   [edi+8],eax
 1376.         mov   eax,[npye]
 1377.         mov   [edi+12],eax
 1378.  
 1379.     @@: mov     [reposition],cl
 1380.  
 1381.         cmp   [reposition],1         ; save new position and size
 1382.         jne   no_bounds_save
 1383.         ; <IP 28.08.2004>
 1384.         push  esi edi ecx
 1385.         mov   esi,edi
 1386.         sub   edi,window_data
 1387.         shr   edi,5
 1388.         shl   edi,8
 1389.         add   edi,0x80000+0x90
 1390.         mov   ecx,4
 1391.         cld
 1392.         rep   movsd
 1393.         pop   ecx edi esi
 1394.         ; </IP 28.08.2004>
 1395.       no_bounds_save:
 1396.  
 1397.         pushad                             ; WINDOW SHADE/FULLSCREEN
 1398.  
 1399.         cmp   [reposition],1
 1400.         je    no_window_sizing
 1401.         mov   edx,edi
 1402.         sub   edx,window_data
 1403.         shr   edx,5
 1404.         shl   edx,8
 1405.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1406.  
 1407.         cmp     [window_minimize],0
 1408.         je      no_wnd_minimize_restore
 1409.         mov     [reposition],1
 1410.   wnd_minimize:
 1411.         cmp     [window_minimize],1
 1412.         jne     wnd_restore
 1413.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1414.         jmp     no_wnd_minimize_restore
 1415.   wnd_restore:
 1416.         cmp     [window_minimize],2
 1417.         jne     no_wnd_minimize_restore
 1418.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MINIMIZED
 1419.   no_wnd_minimize_restore:
 1420.  
 1421.  
 1422.         cmp   [do_resize],2               ; window shade ?
 1423.         jne   no_window_shade
 1424.         mov   [reposition],1
 1425.  
 1426.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1427.         jnz     wnd_rolldown
 1428.   wnd_rollup:
 1429.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1430.         call    get_rolledup_height
 1431.         jmp     @f
 1432.   wnd_rolldown:
 1433.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_ROLLEDUP
 1434.         mov     eax,[edx+0x90+BOX.height]
 1435.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1436.         jz      @f
 1437.         mov     eax,[screen_workarea.bottom]
 1438.         sub     eax,[screen_workarea.top]
 1439.     @@: mov     [edi+WDATA.height],eax
 1440.  
 1441.       no_window_shade:
 1442.  
 1443.         cmp   [do_resize],1               ; fullscreen/restore ?
 1444.         jne   no_fullscreen_restore
 1445.         cmp   [latest_window_touch_delta],dword 50
 1446.         jg    no_fullscreen_restore
 1447.         mov   [reposition],1
 1448.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1449.         jnz     restore_from_fullscreen
 1450.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1451.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 1452.         mov     [edi+WDATA.left],eax
 1453.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 1454.         neg     eax
 1455.         mov     [edi+WDATA.width],eax
 1456.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 1457.         mov     [edi+WDATA.top],eax
 1458.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1459.         jnz     @f
 1460.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 1461.         neg     eax
 1462.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1463.     @@:
 1464.         jmp   no_fullscreen_restore
 1465.       restore_from_fullscreen:
 1466.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MAXIMIZED
 1467.         push    [edi+WDATA.height]
 1468.         push  edi                         ; restore
 1469.         lea   esi, [edx + 0x90]
 1470.         mov   ecx,4
 1471.         cld
 1472.         rep   movsd
 1473.         pop   edi
 1474.         pop     eax
 1475.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1476.         jz      @f
 1477.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1478.     @@:
 1479.  
 1480.       no_fullscreen_restore:
 1481.  
 1482.         mov   eax,[edi+4]                 ; check Y inside screen
 1483.         add   eax,[edi+12]
 1484.         cmp   eax,[0xfe04]
 1485.         jbe   no_window_sizing
 1486.         mov   eax,[edi+0]                 ; check X inside screen
 1487.         add   eax,[edi+8]
 1488.         cmp   eax,[0xfe00]
 1489.         jbe   no_window_sizing
 1490.         mov   eax,[0xfe00]
 1491.         sub   eax,[edi+8]
 1492.         mov   [edi+0],eax
 1493.         mov   eax,[0xfe04]
 1494.         sub   eax,[edi+12]
 1495.         mov   [edi+4],eax
 1496.       no_window_sizing:
 1497.  
 1498.         popad
 1499.  
 1500.         cmp   [reposition],0
 1501.         je    retwm
 1502.  
 1503.         pushad
 1504.         mov   eax,[edi+00]
 1505.         mov   ebx,[edi+04]
 1506.         mov   ecx,[edi+8]
 1507.         mov   edx,[edi+12]
 1508.         add   ecx,eax
 1509.         add   edx,ebx
 1510.         mov   edi,[0x3004]
 1511.         shl   edi,1
 1512.         add   edi,0xc400
 1513.         movzx esi,byte [edi]
 1514.         shl   esi,5
 1515.         add   esi,0x3000+0xe
 1516.         movzx esi,byte [esi]
 1517.  
 1518.         sub   edi,draw_data
 1519.         shr   edi,5
 1520.         shl   edi,8
 1521.         add   edi,0x80000+0x80
 1522.         ;cmp   [edi],dword 0
 1523.         ;jne   no_rect_shaped_move
 1524.         call  setscreen
 1525.         jmp   move_calculated
 1526.       no_rect_shaped_move:
 1527.         call  calculatescreen
 1528.       move_calculated:
 1529.  
 1530.         popad
 1531.  
 1532.         mov     [edi+WDATA.fl_redraw],1
 1533.         mov   [0xfff5],byte 1 ; no mouse
 1534.  
 1535.         push  eax ebx ecx edx
 1536.         mov   eax,[oldc+00]
 1537.         mov   ebx,[oldc+04]
 1538.         mov   ecx,[oldc+8]
 1539.         mov   edx,[oldc+12]
 1540.         add   ecx,eax
 1541.         add   edx,ebx
 1542.         call  calculatescreen
 1543.         pop   edx ecx ebx eax
 1544.  
 1545.         mov   eax,edi
 1546.         call  redrawscreen
 1547.  
 1548.         mov   ecx,100         ; wait to avoid mouse residuals
 1549.       waitre2:
 1550.         mov   [0xfff5],byte 1
 1551.         call  checkidle
 1552.         cmp     [edi+WDATA.fl_redraw],0
 1553.         jz    retwm
 1554.         loop  waitre2
 1555.  
 1556.       retwm:
 1557.  
 1558.         mov   [0xfff5],byte 0 ; mouse pointer
 1559.         mov   [0xfff4],byte 0 ; no mouse under
 1560.         mov   [0xfb44],byte 0 ; react to mouse up/down
 1561.  
 1562.         mov    esi,window_moved
 1563.         call   sys_msg_board_str
 1564.  
 1565.         popad
 1566.  
 1567.        mov   [window_minimize],0
 1568. ;        sti
 1569.         ret
 1570.  
 1571. ;temp_mouse_1 dw 0
 1572. ;temp_mouse_2 dw 0
 1573.  
 1574. uglobal
 1575.   add_window_data            dd  0
 1576.   do_resize_from_corner      db  0x0
 1577.   reposition                 db  0x0
 1578.   latest_window_touch        dd  0x0
 1579.   latest_window_touch_delta  dd  0x0
 1580.  
 1581.   do_resize db 0x0
 1582.  
 1583.   oldc    dd 0x0,0x0,0x0,0x0
 1584.  
 1585.   dlx     dd 0x0
 1586.   dly     dd 0x0
 1587.   dlxe    dd 0x0
 1588.   dlye    dd 0x0
 1589.  
 1590.   npx     dd 0x0
 1591.   npy     dd 0x0
 1592.   npxe    dd 0x0
 1593.   npye    dd 0x0
 1594.  
 1595.   mpx     dd 0x0
 1596.   mpy     dd 0x0
 1597. endg
 1598.  
 1599.  
 1600. ; draw negative window frames
 1601.  
 1602. drawwindowframes:
 1603.  
 1604.         pushad
 1605.  
 1606.         mov   eax,[npx]
 1607.         shl   eax,16
 1608.         add   eax,[npx]
 1609.         add   eax,[npxe]
 1610.         add   eax,65536*1-1
 1611.         mov   ebx,[npy]
 1612.         shl   ebx,16
 1613.         add   ebx,[npy]
 1614.         mov   ecx,0x01000000
 1615.         push  edi
 1616.         mov   edi,1
 1617.         call  [draw_line]
 1618.         pop   edi
 1619.  
 1620.         mov   eax,[npx]
 1621.         shl   eax,16
 1622.         add   eax,[npx]
 1623.         add   eax,[npxe]
 1624.         add   eax,65536*1-1
 1625.         mov   ebx,[npy]
 1626.         add   ebx,[npye]
 1627.         shl   ebx,16
 1628.         add   ebx,[npy]
 1629.         add   ebx,[npye]
 1630.         mov   ecx,0x01000000
 1631.         push  edi
 1632.         mov   edi,1
 1633.         call  [draw_line]
 1634.         pop   edi
 1635.  
 1636.         mov   eax,[npx]
 1637.         shl   eax,16
 1638.         add   eax,[npx]
 1639.         mov   ebx,[npy]
 1640.         shl   ebx,16
 1641.         add   ebx,[npy]
 1642.         add   ebx,[npye]
 1643.         mov   ecx,0x01000000
 1644.         push  edi
 1645.         mov   edi,1
 1646.         call  [draw_line]
 1647.         pop   edi
 1648.  
 1649.         mov   eax,[npx]
 1650.         add   eax,[npxe]
 1651.         shl   eax,16
 1652.         add   eax,[npx]
 1653.         add   eax,[npxe]
 1654.         mov   ebx,[npy]
 1655.         shl   ebx,16
 1656.         add   ebx,[npy]
 1657.         add   ebx,[npye]
 1658.         mov   ecx,0x01000000
 1659.         push  edi
 1660.         mov   edi,1
 1661.         call  [draw_line]
 1662.         mov   edi,[0x3000]
 1663.         shl   edi,5
 1664.         add   edi,window_data
 1665.         mov   [edi+30],byte 1
 1666.         pop   edi
 1667.  
 1668.         popad
 1669.  
 1670.         ret
 1671.  
 1672.  
 1673.  
 1674. random_shaped_window:
 1675.  
 1676. ;
 1677. ;  eax = 0    giving address of data area
 1678. ;      ebx    address
 1679. ;  ebx = 1    shape area scale
 1680. ;      ebx    2^ebx scale
 1681.  
 1682.      test eax, eax
 1683.      jne  rsw_no_address
 1684.      mov  eax,[0x3000]
 1685.      shl  eax,8
 1686.  
 1687.      mov  [eax+0x80000+0x80],ebx
 1688.    rsw_no_address:
 1689.  
 1690.      cmp  eax,1
 1691.      jne  rsw_no_scale
 1692.      mov  eax,[0x3000]
 1693.      shl  eax,8
 1694.      mov  [eax+0x80000+0x84],bl
 1695.    rsw_no_scale:
 1696.  
 1697.      ret
 1698.  
 1699.  
 1700.