Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 45 | Rev 52 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. get_titlebar_height: ; edi = window draw_data pointer
 2.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 3.         and     al,0x0F
 4.         cmp     al,0x03
 5.         jne     @f
 6.         mov     eax,[_skinh]
 7.         ret
 8.     @@: mov     eax,21
 9.         ret
 10.  
 11. get_rolledup_height: ; edi = window draw_data pointer
 12.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 13.         and     al,0x0F
 14.         cmp     al,0x03
 15.         jne     @f
 16.         mov     eax,[_skinh]
 17.         add     eax,3
 18.         ret
 19.     @@: or      al,al
 20.         jnz     @f
 21.         mov     eax,21
 22.         ret
 23.     @@: mov     eax,21+2
 24.         ret
 25.  
 26.  
 27. setwindowdefaults:
 28.         pushad
 29.  
 30.         xor   eax,eax
 31.         mov   ecx,0xc000
 32.        @@:
 33.         inc   eax
 34.         add   ecx,2
 35.         mov   [ecx+0x000],ax          ; process no
 36.         mov   [ecx+0x400],ax          ; positions in stack
 37.         cmp   ecx,0xc400-2            ; the more high, the more surface
 38.         jnz   @b
 39.  
 40.         popad
 41.         ret
 42.  
 43.  
 44.  
 45. ; eax = cx
 46. ; ebx = cy
 47. ; ecx = ex
 48. ; edx = ey
 49. ; èäåÿ: ïåðåáðàòü âñå îêíà, íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî íèæíåãî,
 50. ;       è äëÿ êàæäîãî âûçâàòü setscreen
 51. align 4
 52. calculatescreen:
 53.         pushad
 54.         cli
 55.  
 56.         mov   esi, 1
 57.         xor   eax, eax
 58.         xor   ebx, ebx
 59.         mov   ecx, [0xFE00]
 60.         mov   edx, [0xFE04]
 61.         call  setscreen
 62.  
 63.         mov   ebp, [0x3004]        ; number of processes
 64.         cmp   ebp, 1
 65.         jbe   .finish
 66.         align 4
 67.       .new_wnd:
 68.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 69.         shl   edi, 5
 70.         add   edi, window_data
 71.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 72.         jnz     .not_wnd
 73.         mov     eax,[edi+WDATA.left]
 74.         mov     ebx,[edi+WDATA.top]
 75.         mov     ecx,[edi+WDATA.width]
 76.         add     ecx,eax
 77.         mov     edx,[edi+WDATA.height]
 78.         add     edx,ebx
 79.         push  esi
 80.         movzx esi, word [0xC400 + esi * 2]
 81.         call  setscreen
 82.         pop   esi
 83.       .not_wnd:
 84.         inc   esi
 85.         dec   ebp
 86.         jnz   .new_wnd
 87.       .finish:
 88.         sti
 89.         popad
 90. ret
 91.  
 92.  
 93.  
 94. virtual at esp
 95.   ff_xsz   dd ?
 96.   ff_ysz   dd ?
 97.   ff_scale dd ?
 98. end virtual
 99.  
 100. align 4
 101. ; ðåçåðâèðóåò ìåñòî ïîä îêíî çàäàííîãî ïðîöåññà
 102. setscreen:
 103. ;  eax  x start
 104. ;  ebx  y start
 105. ;  ecx  x end
 106. ;  edx  y end
 107. ;  esi  process number
 108. pushad
 109.         mov edi, esi ;;;word [esi*2+0xc400]
 110.         shl   edi, 8
 111.         add   edi, 0x80000+0x80  ; address of random shaped window area
 112.         cmp   [edi], dword 0
 113.         jne   .free_form
 114.  
 115.         ; get x&y size
 116.         sub   ecx, eax
 117.         sub   edx, ebx
 118.         inc   ecx
 119.         inc   edx
 120.  
 121.         ; get WinMap start
 122.         mov   edi, [0xFE00] ; screen_sx
 123.         inc   edi
 124.         imul  edi, ebx
 125.         add   edi, eax
 126.         add   edi, WinMapAddress
 127.  
 128.   .new_y:
 129.         push  ecx ; sx
 130.         push  edx
 131.  
 132.         mov   edx, esi
 133.         align 4
 134.   .new_x:
 135.         mov   byte [edi], dl
 136.         inc   edi
 137.         dec   ecx
 138.         jnz   .new_x
 139.  
 140.         pop   edx
 141.         pop   ecx
 142.         add   edi, [0xFE00]
 143.         inc   edi
 144.         sub   edi, ecx
 145.         dec   edx
 146.         jnz   .new_y
 147.  popad
 148.  ret
 149.   .read_byte:
 150.    ;eax - address
 151.    ;esi - slot
 152.         push  eax
 153.         push  ebx
 154.         push  ecx
 155.         push  edx
 156.         mov   edx,eax
 157.         mov   eax,esi
 158.         lea   ebx,[esp+12]
 159.         mov   ecx,1
 160.         call  read_process_memory
 161.         pop   edx
 162.         pop   ecx
 163.         pop   ebx
 164.         pop   eax
 165.         ret  
 166.   .free_form:
 167.  
 168.         ;  for (y=0; y <= x_size; y++)
 169.         ;      for (x=0; x <= x_size; x++)
 170.         ;          if (shape[coord(x,y,scale)]==1)
 171.         ;             set_pixel(x, y, process_number);
 172.  
 173.         sub  ecx, eax
 174.         sub  edx, ebx
 175.         inc  ecx
 176.         inc  edx
 177.  
 178.         push  dword [edi+4]  ; push scale first -> for loop
 179.  
 180.         ; get WinMap start  -> ebp
 181.         push  eax
 182.         mov   eax, [0xFE00] ; screen_sx
 183.         inc   eax
 184.         imul  eax, ebx   ;ebx
 185.         add   eax, [esp] ;eax
 186.         add   eax, WinMapAddress
 187.         mov   ebp, eax
 188.  
 189.         mov   edi, [edi]
 190. ;        mov   eax, esi
 191. ;        shl   eax, 5
 192. ;        add   edi, [eax+0x3000+0x10]
 193.         pop   eax
 194.  
 195.         ; eax = x_start
 196.         ; ebx = y_start
 197.         ; ecx = x_size
 198.         ; edx = y_size
 199.         ; esi = process_number
 200.         ; edi = &shape
 201.         ;       [scale]
 202.         push edx ecx ;ebx eax
 203.         xor  ebx, ebx
 204.         align 4
 205.       .ff_new_y:
 206.         xor  edx, edx
 207.         align 4
 208.       .ff_new_x:
 209.         ; -- body --
 210.         mov  ecx, [ff_scale]
 211.         mov  eax, [ff_xsz]
 212.         shr  eax, cl
 213.         push ebx edx
 214.         shr  ebx, cl
 215.         shr  edx, cl
 216.         imul eax, ebx
 217.         add  eax, edx
 218.         pop  edx ebx
 219.         add  eax, edi ;[ff_shape]
 220.         call .read_byte
 221. ;        cmp  byte [eax], 1
 222. ;        jne  @f
 223.         test al,al
 224.         jz   @f
 225.         mov  eax, esi  ; [ff_proc]
 226.         mov  [ebp], al
 227.        @@:
 228.         ; -- end body --
 229.         inc  ebp
 230.         inc  edx
 231.         cmp  edx, [ff_xsz]
 232.         jb   .ff_new_x
 233.         sub  ebp, [ff_xsz]
 234.         add  ebp, [0xFE00]  ; screen.x
 235.         inc  ebp
 236.         inc  ebx
 237.         cmp  ebx, [ff_ysz]
 238.         jb   .ff_new_y
 239.  
 240.         pop  ecx edx   ; eax ebx first
 241.         add  esp, 4
 242. popad
 243. ret
 244.  
 245.  
 246. display_settings:
 247.  
 248. ;    eax = 0         ; DISPLAY redraw
 249. ;          ebx = 0   ; all
 250. ;
 251. ;    eax = 1         ; BUTTON type
 252. ;          ebx = 0   ; flat
 253. ;          ebx = 1   ; 3D
 254. ;    eax = 2         ; set WINDOW colours
 255. ;          ebx = pointer to table
 256. ;          ecx = number of bytes define
 257. ;    eax = 3         ; get WINDOW colours
 258. ;          ebx = pointer to table
 259. ;          ecx = number of bytes wanted
 260. ;    eax = 4         ; get skin height
 261. ;          input  : nothing
 262. ;          output : eax = skin height in pixel
 263. ;    eax = 5         ; get screen workarea
 264. ;          input  : nothing
 265. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 266. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 267. ;    eax = 6         ; set screen workarea
 268. ;          input  : ecx = [left]*65536+[right]
 269. ;                   edx = [top]*65536+[bottom]
 270. ;          output : nothing
 271.  
 272.  
 273.      pushad
 274.  
 275.      test eax, eax      ; redraw display
 276.      jnz  dspl0
 277.      test ebx, ebx
 278.      jnz  dspl0
 279.      cmp  [windowtypechanged],dword 1
 280.      jne  dspl00
 281.      mov  [windowtypechanged],dword 0
 282.   redraw_screen_direct:
 283.      mov  [dlx],dword 0
 284.      mov  [dly],dword 0
 285.      mov  eax,[0xfe00]
 286.      mov  [dlxe],eax
 287.      mov  eax,[0xfe04]
 288.      mov  [dlye],eax
 289.      mov  eax,window_data
 290.      call redrawscreen
 291.    dspl00:
 292.      popad
 293.      ret
 294.    dspl0:
 295.  
 296.      cmp  eax,1       ; button type
 297.      jne  dspl1
 298.      and  ebx,1
 299.      cmp  ebx,[buttontype]
 300.      je   dspl9
 301.      mov  [buttontype],ebx
 302.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 303.     dspl9:
 304.      popad
 305.      ret
 306.    dspl1:
 307.  
 308.      cmp  eax,2       ; set common window colours
 309.      jne  no_com_colours
 310.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 311.      mov  esi,[0x3010]
 312.      add  esi,0x10
 313.      add  ebx,[esi]
 314.      mov  esi,ebx
 315.      mov  edi,common_colours
 316.      and  ecx,127
 317.      cld
 318.      rep  movsb
 319.      popad
 320.      ret
 321.    no_com_colours:
 322.  
 323.      cmp  eax,3       ; get common window colours
 324.      jne  no_get_com
 325.      mov  esi,[0x3010]
 326.      add  esi,0x10
 327.      add  ebx,[esi]
 328.      mov  edi,ebx
 329.      mov  esi,common_colours
 330.      and  ecx,127
 331.      cld
 332.      rep  movsb
 333.      popad
 334.      ret
 335.    no_get_com:
 336.  
 337.      cmp  eax,4       ; get skin height
 338.      jne  no_skin_height
 339.      popad
 340.      mov  eax,[_skinh]
 341.      mov  [esp+36],eax
 342.      ret
 343.    no_skin_height:
 344.  
 345.         cmp     eax,5       ; get screen workarea
 346.         jne     no_get_workarea
 347.         popad
 348.         mov     eax,[screen_workarea.left-2]
 349.         mov     ax,word[screen_workarea.right]
 350.         mov     [esp+36],eax
 351.         mov     eax,[screen_workarea.top-2]
 352.         mov     ax,word[screen_workarea.bottom]
 353.         mov     [esp+24],eax
 354.         ret
 355.    no_get_workarea:
 356.  
 357.         cmp     eax,6       ; set screen workarea
 358.         jne     no_set_workarea
 359.         movsx   eax,word[esp+16+2]
 360.         movsx   ebx,word[esp+16]
 361.         cmp     eax,ebx
 362.         jge     .lp1
 363.         or      eax,eax;[0xFE00]
 364.         jl      @f
 365.         mov     [screen_workarea.left],eax
 366.     @@: cmp     ebx,[0xFE00]
 367.         jg      .lp1
 368.         mov     [screen_workarea.right],ebx
 369.   .lp1: movsx   eax,word[esp+24+2]
 370.         movsx   ebx,word[esp+24]
 371.         cmp     eax,ebx
 372.         jge     .lp2
 373.         or      eax,eax;[0xFE04]
 374.         jl      @f
 375.         mov     [screen_workarea.top],eax
 376.     @@: cmp     ebx,[0xFE04]
 377.         jg      .lp2
 378.         mov     [screen_workarea.bottom],ebx
 379.   .lp2: call    repos_windows
 380.         call    calculatescreen
 381. ;       jmp     redraw_screen_direct
 382.     .exit:
 383.         popad
 384.         ret
 385.    no_set_workarea:
 386.  
 387.      popad
 388.      ret
 389.  
 390.  
 391. repos_windows:
 392.         mov     ecx,[0x3004]
 393.         mov     esi,0x20*2
 394.         mov     byte[0x0000fff0],1
 395.         dec     ecx
 396.         jge     @f
 397.         ret
 398.     @@: mov     [esi+WDATA.fl_redraw],1
 399.         test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 400.         jz      .lp2
 401.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 402.         mov     [esi+WDATA.left],eax
 403.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 404.         neg     eax
 405.         mov     [esi+WDATA.width],eax
 406.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 407.         mov     [esi+WDATA.top],eax
 408.         test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 409.         jnz     .lp1
 410.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 411.         neg     eax
 412.         mov     [esi+WDATA.height],eax
 413.   .lp1: add     esi,0x20
 414.         loop    @b
 415.         ret
 416.   .lp2: mov     eax,[esi+WDATA.left]
 417.         add     eax,[esi+WDATA.width]
 418.         mov     ebx,[0x0000fe00]
 419. ;       inc     ebx
 420.         cmp     eax,ebx
 421.         jle     .lp4
 422.         mov     eax,[esi+WDATA.width]
 423.         sub     eax,ebx
 424.         jle     .lp3
 425.         mov     [esi+WDATA.width],ebx
 426.   .lp3: sub     ebx,[esi+WDATA.width]
 427.         mov     [esi+WDATA.left],ebx
 428.   .lp4: mov     eax,[esi+WDATA.top]
 429.         add     eax,[esi+WDATA.height]
 430.         mov     ebx,[0x0000fe04]
 431. ;       inc     ebx
 432.         cmp     eax,ebx
 433.         jle     .lp6
 434.         mov     eax,[esi+WDATA.height]
 435.         sub     eax,ebx
 436.         jle     .lp5
 437.         mov     [esi+WDATA.height],ebx
 438.   .lp5: sub     ebx,[esi+WDATA.height]
 439.         mov     [esi+WDATA.top],ebx
 440.   .lp6: add     esi,0x20
 441.         loop    @b
 442.         ret
 443.  
 444. uglobal
 445.   common_colours:
 446.      times 128 db 0x0
 447. endg
 448.  
 449.  
 450.  
 451.  
 452. check_window_position:
 453.  
 454.     pushad                           ; window inside screen ?
 455.  
 456.     movzx eax,word [edi+0]
 457.     movzx ebx,word [edi+4]
 458.     movzx ecx,word [edi+8]
 459.     movzx edx,word [edi+12]
 460.  
 461.     mov   esi,ecx             ; check x pos
 462.     add   esi,eax
 463.     cmp   esi,[0xfe00]
 464.     jbe   x_pos_ok
 465.     mov   [edi+0],dword 0
 466.     xor   eax, eax
 467.   x_pos_ok:
 468.  
 469.     mov   esi,edx             ; check y pos
 470.     add   esi,ebx
 471.     cmp   esi,[0xfe04]
 472.     jbe   y_pos_ok
 473.     mov   [edi+4],dword 0
 474.     mov   ebx,0
 475.   y_pos_ok:
 476.  
 477.     mov   esi,ecx             ; check x size
 478.     add   esi,eax
 479.     cmp   esi,[0xfe00]
 480.     jbe   x_size_ok
 481.     mov   ecx,[0xfe00]
 482.     mov   [edi+8],ecx
 483.   x_size_ok:
 484.  
 485.     mov   esi,edx             ; check y size
 486.     add   esi,ebx
 487.     cmp   esi,[0xfe04]
 488.     jbe   y_size_ok
 489.     mov   edx,[0xfe04]
 490.     mov   [edi+12],edx
 491.   y_size_ok:
 492.  
 493.     popad
 494.  
 495.     ret
 496.  
 497.  
 498. uglobal
 499.   new_window_starting dd 0
 500. endg
 501.  
 502.  
 503. sys_window_mouse:
 504.  
 505.     push  eax
 506.  
 507.     mov   eax,[timer_ticks] ;[0xfdf0]
 508.     cmp   [new_window_starting],eax
 509.     jb    swml1
 510.  
 511.     mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 512.     mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 513.  
 514.     mov   [new_window_starting],eax
 515.  
 516.   swml1:
 517.  
 518.     pop   eax
 519.  
 520.     ret
 521.  
 522. drawwindow_I:
 523.  
 524.         pushad
 525.  
 526.         mov   esi,[edx+24]   ; rectangle
 527.         mov   eax,[edx+0]
 528.         shl   eax,16
 529.         add   eax,[edx+0]
 530.         add   eax,[edx+8]
 531.         mov   ebx,[edx+04]
 532.         shl   ebx,16
 533.         add   ebx,[edx+4]
 534.         add   ebx,[edx+12]
 535.         call  draw_rectangle
 536.  
 537.         mov   ecx,[edx+20]   ; grab bar
 538.         push  ecx
 539.         mov   esi,edx
 540.         mov   edx,[esi+04]
 541.         add   edx,1
 542.         mov   ebx,[esi+04]
 543.         add   ebx,25
 544.         mov   eax,[esi+04]
 545.         add   eax,[esi+12]
 546.         cmp   ebx,eax
 547.         jb    wdsizeok
 548.         mov   ebx,eax
 549.       wdsizeok:
 550.         push  ebx
 551.       drwi:
 552.         mov   ebx,edx
 553.         shl   ebx,16
 554.         add   ebx,edx
 555.         mov   eax,[esi+00]
 556.         inc   eax
 557.         shl   eax,16
 558.         add   eax,[esi+00]
 559.         add   eax,[esi+8]
 560.         sub   eax,1
 561.         push  edx
 562.         mov   edx,0x80000000
 563.         mov   ecx,[esi+20]
 564.         and   ecx,edx
 565.         cmp   ecx,edx
 566.         jnz   nofa
 567.         mov   ecx,[esi+20]
 568.         sub   ecx,0x00040404
 569.         mov   [esi+20],ecx
 570.         and   ecx,0x00ffffff
 571.         jmp   faj
 572.       nofa:
 573.         mov   ecx,[esi+20]
 574.         and   ecx,0x00ffffff
 575.       faj:
 576.         pop   edx
 577.         mov   edi,0
 578.         call  [draw_line]
 579.         inc   edx
 580.         cmp   edx,[esp]
 581.         jb    drwi
 582.         add   esp,4
 583.         pop   ecx
 584.         mov   [esi+20],ecx
 585.  
 586.         mov   edx,[esi+04]      ; inside work area
 587.         add   edx,21+5
 588.         mov   ebx,[esi+04]
 589.         add   ebx,[esi+12]
 590.         cmp   edx,ebx
 591.         jg    noinside
 592.         mov   eax,1
 593.         mov   ebx,21
 594.         mov   ecx,[esi+8]
 595.         mov   edx,[esi+12]
 596.         mov   edi,[esi+16]
 597.         call  [drawbar]
 598.       noinside:
 599.  
 600.         popad
 601.  
 602.         ret
 603.  
 604.  
 605. draw_rectangle:
 606.  
 607. r_eax equ [esp+28]   ; x start
 608. r_ax  equ [esp+30]   ; x end
 609. r_ebx equ [esp+16]   ; y start
 610. r_bx  equ [esp+18]   ; y end
 611. ;esi                 ; color
 612.  
 613.         pushad
 614.  
 615.         mov   ecx,esi          ; yb,xb -> yb,xe
 616.      ;<<< 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 617. ;        mov   eax,r_eax
 618. ;        shl   eax,16
 619. ;        mov   ax,r_ax
 620.         mov   eax, r_eax
 621.         rol   eax, 16
 622.      ;>>> 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 623.         mov   ebx,r_ebx
 624.         shl   ebx,16
 625.         mov   bx,r_ebx
 626.         xor   edi, edi
 627.         call  [draw_line]
 628.  
 629.         mov   ebx,r_bx         ; ye,xb -> ye,xe
 630.         shl   ebx,16
 631.         mov   bx,r_bx
 632.         call  [draw_line]
 633.  
 634.         mov   ecx,esi          ; ya,xa -> ye,xa
 635.         mov   eax,r_eax
 636.         shl   eax,16
 637.         mov   ax,r_eax
 638.         mov   ebx,r_ebx
 639.         shl   ebx,16
 640.         mov   bx,r_bx
 641.         mov   edi,0
 642.         call  [draw_line]
 643.  
 644.         mov   eax,r_ax       ; ya,xe -> ye,xe
 645.         shl   eax,16
 646.         mov   ax,r_ax
 647.         call  [draw_line]
 648.  
 649.         popad
 650.         ret
 651.  
 652.  
 653. drawwindow_III:
 654.  
 655.         pushad
 656.  
 657.         mov   edi,edx                              ; RECTANGLE
 658.         mov   eax,[edi+0]
 659.         shl   eax,16
 660.         mov   ax,[edi+0]
 661.         add   ax,[edi+8]
 662.         mov   ebx,[edi+4]
 663.         shl   ebx,16
 664.         mov   bx,[edi+4]
 665.         add   bx,[edi+12]
 666.         mov   esi,[edi+24]
 667.         shr   esi,1
 668.         and   esi,0x007f7f7f
 669.         push  esi
 670.         call  draw_rectangle
 671.         mov   ecx,3
 672.       dw3l:
 673.         add   eax,1*65536-1
 674.         add   ebx,1*65536-1
 675.         mov   esi,[edi+24]
 676.         call  draw_rectangle
 677.         dec   ecx
 678.         jnz   dw3l
 679.         pop   esi
 680.         add   eax,1*65536-1
 681.         add   ebx,1*65536-1
 682.         call  draw_rectangle
 683.  
 684.         mov   ecx,[edx+20]                       ; GRAB BAR
 685.         push  ecx
 686.         mov   esi,edx
 687.         mov   edx,[esi+04]
 688.         add   edx,4
 689.         mov   ebx,[esi+04]
 690.         add   ebx,20
 691.         mov   eax,[esi+04]
 692.         add   eax,[esi+12]
 693.         cmp   ebx,eax
 694.         jb    wdsizeok2
 695.         mov   ebx,eax
 696.       wdsizeok2:
 697.         push  ebx
 698.       drwi2:
 699.         mov   ebx,edx
 700.         shl   ebx,16
 701.         add   ebx,edx
 702.         mov   eax,[esi+00]
 703.         shl   eax,16
 704.         add   eax,[esi+00]
 705.         add   eax,[esi+8]
 706.         add   eax,4*65536-4
 707.         mov   ecx,[esi+20]
 708.         test  ecx,0x40000000
 709.         jz    nofa3
 710.         add   ecx,0x040404
 711.       nofa3:
 712.         test  ecx,0x80000000
 713.         jz    nofa2
 714.         sub   ecx,0x040404
 715.       nofa2:
 716.         mov   [esi+20],ecx
 717.         and   ecx,0xffffff
 718.         xor   edi, edi
 719.         call  [draw_line]
 720.         inc   edx
 721.         cmp   edx,[esp]
 722.         jb    drwi2
 723.         add   esp,4
 724.         pop   ecx
 725.         mov   [esi+20],ecx
 726.  
 727.         mov   edx,[esi+04]                       ; WORK AREA
 728.         add   edx,21+5
 729.         mov   ebx,[esi+04]
 730.         add   ebx,[esi+12]
 731.         cmp   edx,ebx
 732.         jg    noinside2
 733.         mov   eax,5
 734.         mov   ebx,20
 735.         mov   ecx,[esi+8]
 736.         mov   edx,[esi+12]
 737.         sub   ecx,4
 738.         sub   edx,4
 739.         mov   edi,[esi+16]
 740.         call  [drawbar]
 741.       noinside2:
 742.  
 743.         popad
 744.  
 745.         ret
 746.  
 747.  
 748.  
 749. ; activate window
 750. align 4
 751. windowactivate:
 752.  
 753.         ; esi = abs mem position in stack 0xC400+
 754.  
 755.         pushad
 756.         push   esi
 757.       movzx   eax, word [esi] ; ax <- process no
 758.       movzx   eax, word [0xC000+eax*2] ; ax <- position in window stack
 759.  
 760.         xor   esi, esi        ; drop others
 761.       waloop:
 762.         cmp   esi, dword [0x3004]
 763.         jae   wacont
 764.         inc   esi
 765.         lea   edi, [0xC000 + esi*2]
 766.         mov   bx, [edi] ; position of the current process
 767.         cmp   bx, ax
 768.         jbe   @f
 769.         dec   bx       ; upper? => drop!
 770.         mov   [edi], bx
 771.       @@:
 772.         jmp   waloop
 773.       wacont:
 774.                             ; set to no 1
 775.         pop   esi           ;   esi = pointer at 0xC400
 776.  
 777.       movzx   eax, word [esi]
 778.         mov   bx, [0x3004]  ; number of processes
 779.         mov   [0xC000+eax*2], bx     ; this is the last (and the upper)
 780.  
 781. ;* start code - get active process (4) - Mario79
 782.         cli
 783.         cmp  [active_process_flag],1
 784.         jne  @f
 785.         mov   [active_process_flag],0
 786.         jmp   end_save_active_process
 787.     @@:
 788.         call save_active_process_stack
 789.     end_save_active_process:
 790.         mov  [active_process],eax
 791.         push  eax
 792.         mov   eax,[active_process]
 793.         shl   eax,5
 794.         add   eax,0x3000
 795.         mov   [eax-twdw+31],byte 1
 796.         pop   eax
 797.         sti
 798. ;* end code - get active process (4) - Mario79
 799.  
 800.         ; update on screen -window stack
 801.         xor   esi, esi
 802.       waloop2:
 803.         mov   edi, [0x3004]
 804.         cmp   esi, edi
 805.         jae   wacont2
 806.         inc   esi
 807.         movzx ebx, word [esi*2 + 0xC000]
 808.         mov   [ebx*2 + 0xC400], si
 809.         jmp   waloop2
 810.       wacont2:
 811.         mov   [0xf400], byte 0           ; empty keyboard buffer
 812.         mov   [0xf500], byte 0           ; empty button buffer
 813.         popad
 814.         ret
 815.  
 816.  
 817. ; check if window is necessary to draw
 818.  
 819. checkwindowdraw:
 820.  
 821.         ; edi = position in window_data+
 822.  
 823.         mov   esi, edi
 824.         sub   esi, window_data
 825.         shr   esi, 5
 826.  
 827.         ; esi = process number
 828.  
 829. ; <IP 15.08.2004>
 830.         movzx eax, word [0xC000 + esi * 2] ; get value of the curr process
 831.         lea   esi, [0xC400 + eax * 2]      ; get address of this process at 0xC400
 832. ; </IP 15.08.2004>
 833.  
 834.         push  esi
 835.  
 836.       .new_check:
 837.  
 838.         pop   esi
 839.         add   esi, 2
 840.         push  esi
 841.  
 842.         mov   eax, [0x3004]
 843.         lea   eax, word [0xC400 + eax * 2] ; number of the upper window
 844.  
 845.         cmp   esi, eax
 846.         ja    .all_wnds_to_top
 847.  
 848.         movzx eax, word [esi]
 849.         shl   eax, 5
 850.         add   eax, window_data
 851.         mov   esi, eax
 852.  
 853.         mov   ebx, [edi+4]
 854.         mov   edx, [edi+12]
 855.         add   edx, ebx
 856.  
 857.         mov   ecx, [esi+4]    ; y check
 858.         cmp   ecx, edx
 859.         jae   .new_check
 860.         mov   eax, [esi+12]
 861.         add   ecx, eax
 862.         cmp   ebx, ecx
 863.         ja    .new_check
 864.  
 865.         mov   eax, [edi+0]
 866.         mov   ecx, [edi+8]
 867.         add   ecx, eax
 868.  
 869.         mov   edx, [esi+0]    ; x check
 870.         cmp   edx, ecx
 871.         jae   .new_check
 872.         mov   ecx, [esi+8]
 873.         add   edx, ecx
 874.         cmp   eax, edx
 875.         ja    .new_check
 876.  
 877.         pop   esi
 878.         mov   ecx,1   ; overlap some window
 879.         ret
 880.  
 881.   .all_wnds_to_top:
 882.  
 883.         pop   esi
 884.  
 885.         xor   ecx, ecx       ; passed all windows to top
 886.         ret
 887.  
 888.  
 889.  
 890.  
 891. waredraw:     ; if redraw necessary at activate
 892.  
 893.         pushad
 894.  
 895.         call  checkwindowdraw      ; draw window on activation ?
 896.         test  ecx, ecx
 897.         jz    .do_not_draw
 898.  
 899.         popad
 900.         mov   [0xfb44], byte 1     ; do draw mouse
 901.         call  windowactivate
 902.  
 903.         ; update screen info
 904.         pushad
 905.         mov   edi, [0x3004] ; the last process (number)
 906.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 907.         shl   esi, 5
 908.         add   esi, window_data
 909.  
 910.         ; coordinates of the upper window
 911.         mov   eax, [esi+00] ; cx
 912.         mov   ebx, [esi+04] ; cy
 913.         mov   ecx, [esi+08] ; sx
 914.         mov   edx, [esi+12] ; sy
 915.  
 916.         add   ecx, eax       ; ecx = x_end
 917.         add   edx, ebx       ; edx = y_end
 918.  
 919.         mov   edi, [0x3004]
 920.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 921.         shl   esi, 5
 922.         movzx esi, byte [esi + 0x3000 + 0xE]
 923.         call  setscreen ;;;calculatescreen ; setscreen
 924.         popad
 925.  
 926.         cmp   [0xff01], dword 1 ; if > 1 then activate process
 927.         jbe   .not_activate
 928.  
 929. ;;;        mov   eax, 10            ; wait for putimages to finish
 930. ;;;        call  delay_hs
 931.  
 932.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 933.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 934.  
 935.         ret
 936.  
 937.      .not_activate:
 938.  
 939. ;        mov   eax,5            ; wait for putimages to finish
 940. ;        call  delay_hs
 941.  
 942.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 943.  
 944.         mov   ecx, 25 ;100
 945.      .waitflagdown:
 946.         dec   ecx
 947.         jz    .nowait
 948. ;        mov   eax, 2
 949. ;        call  delay_hs
 950.         cmp   [edi+31], byte 0 ; wait flag to drop
 951.         jnz   .waitflagdown
 952.       .nowait:
 953.  
 954. ;        mov   ecx,10
 955. ;      .wait:
 956. ;        mov   eax,1           ; wait for draw to finish
 957. ;        call  delay_hs
 958. ;        loop  .wait
 959.  
 960.         mov   [0xfb44],byte 0
 961.  
 962.         ret
 963.  
 964.      .do_not_draw:
 965.  
 966.         popad
 967.  
 968.         call  windowactivate
 969.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 970.         mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 971.         mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 972.         ret
 973.  
 974.  
 975. iglobal
 976.   window_moving   db 'K : Window - move/resize',13,10,0
 977.   window_moved    db 'K : Window - done',13,10,0
 978. endg
 979.  
 980. ; check window touch
 981. align 4
 982. checkwindows:
 983.         pushad
 984.  
 985.         cmp  [0xff01],dword 1  ; activate request from app ?
 986.         jbe  .no_activate_request
 987.         mov  edi,[0xff01]     ; process number
 988.         shl  edi,5
 989.         add  edi,window_data
 990.         mov  ebx,[0xff01]
 991.         movzx esi, word [0xC000 + ebx * 2]
 992.         lea  esi, [0xC400 + esi * 2]
 993.         call waredraw
 994.  
 995. ;* start code - get active process (2) - Mario79
 996. ;        mov  eax,[0xff01]
 997. ;        mov  [active_process],eax
 998. ;* end code - get active process  (2) - Mario79
 999.  
 1000.         mov  [0xff01],dword 0  ; activated
 1001.  
 1002.         popad
 1003.         ret
 1004.  
 1005.     .no_activate_request:
 1006.    
 1007.         cmp   [0xfb40],byte 0    ; mouse buttons pressed ?
 1008.         jne   .mouse_buttons_pressed
 1009. ;        cmp   [window_minimize],2
 1010. ;        jne   .no_activate_request_1
 1011.         cmp   [window_minimize],0
 1012.         je   .no_activate_request_2
 1013.         cmp   [window_minimize],1
 1014.         je    .mouse_buttons_pressed
 1015.         mov   esi,[0x3004]
 1016.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 1017.         shl   edi, 5
 1018.         add   edi, window_data
 1019.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1020.         jnz     .mouse_buttons_pressed
 1021. ;        jne   .no_activate_request_2
 1022. ;    .no_activate_request_1:
 1023. ;        cmp   [window_minimize],1
 1024. ;        jge   .mouse_buttons_pressed
 1025. ;        jmp   .mouse_buttons_pressed
 1026.     .no_activate_request_2:
 1027.         mov   [window_minimize],0
 1028.         popad
 1029.         ret
 1030.  
 1031.     .mouse_buttons_pressed:
 1032.  
 1033.         mov   esi,[0x3004]
 1034.         inc   esi
 1035.  
 1036.       cwloop:
 1037.         cmp   esi,2
 1038.         jb   .exit
 1039.         .temp_window_minimize_1:
 1040.         dec   esi
 1041.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2] ; ebx
 1042.         shl   edi, 5
 1043.         add   edi, window_data
 1044. ;        mov   edi, ebx
 1045.         mov   ecx, [edi+0]
 1046.         mov   edx, [edi+4]
 1047.  
 1048.         mov   eax,ecx
 1049.         mov   ebx,edx
 1050.        cmp   [window_minimize],1
 1051.        jge   .window_minimize_no_check_mouse
 1052.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1053.         jnz     cwloop
 1054.  
 1055.        movzx  eax, word [0xfb0a]
 1056.        movzx  ebx, word [0xfb0c]
 1057.        
 1058.         cmp   ecx, eax
 1059.         jae   cwloop
 1060.         cmp   edx, ebx
 1061.         jae   cwloop
 1062.         add   ecx, [edi+8]
 1063.         add   edx, [edi+12]
 1064.         cmp   eax, ecx
 1065.         jae   cwloop
 1066.         cmp   ebx, edx
 1067.         jae   cwloop
 1068.  
 1069.       .window_minimize_no_check_mouse:
 1070.  
 1071.         pushad
 1072.         mov   eax, esi
 1073.         mov   ebx, [0x3004]
 1074.         cmp   eax, ebx      ; is this window active?
 1075.         jz    .move_resize_window
 1076.  
 1077.         ; eax = position in windowing stack
 1078.         ; redraw must ?
 1079.         lea   esi, [0xC400 + esi * 2]
 1080.         call  waredraw
 1081.         add   esp, 32
 1082.  
 1083.       .exit:
 1084.         popad
 1085.         ret
 1086.  
 1087.    .move_resize_window:    ; MOVE OR RESIZE WINDOW
 1088.  
 1089.         popad
 1090.  
 1091.         ; Check for user enabled fixed window
 1092.         mov   edx, [edi+0x14]
 1093.         and   edx, 0x0f000000
 1094.         cmp   edx, 0x01000000
 1095.         jne   .window_move_enabled_for_user
 1096.         popad
 1097.         ret
 1098.       .window_move_enabled_for_user:
 1099.  
 1100.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1101.         jnz     .no_resize_2
 1102.  
 1103.         mov   [do_resize_from_corner],byte 0   ; resize for skinned window
 1104.         mov   edx, [edi+0x10]
 1105.         and   edx, 0x0f000000
 1106.         cmp   edx, 0x02000000
 1107.         jb    .no_resize_2 ; not type 2 wnd
 1108.  
 1109.         mov   edx, [edi+4]
 1110.         add   edx, [edi+12]
 1111.         sub   edx, 6       ; edx = y_end - 6
 1112.         cmp   ebx, edx     ; ebx = mouse_y
 1113.         jb    .no_resize_2
 1114.         mov   [do_resize_from_corner],byte 1
 1115.         jmp   .continue
 1116.       .no_resize_2:
 1117.  
 1118.         push    eax
 1119.         call    get_titlebar_height
 1120.         add     eax,[edi+4]
 1121.         cmp     ebx,eax
 1122.         pop     eax
 1123.         jae     .exit
 1124.  
 1125.      .continue:
 1126.  
 1127.         push  esi
 1128.         mov   esi, window_moving
 1129.         call  sys_msg_board_str
 1130.         pop   esi
 1131.  
 1132.         mov   ecx, [timer_ticks] ;[0xfdf0]    ; double-click ?
 1133.         mov   edx, ecx
 1134.         sub   edx, [latest_window_touch]
 1135.         mov   [latest_window_touch], ecx
 1136.         mov   [latest_window_touch_delta], edx
 1137.  
 1138.         mov   cl, [0xfb40]     ; save for shade check
 1139.         mov   [do_resize], cl
 1140.      no_emulation_righ_button:
 1141.         mov   ecx, [edi+0]
 1142.         mov   edx, [edi+4]
 1143.  
 1144.         push  eax ecx edx
 1145.         mov   [dlx], ecx      ; save for drawlimits
 1146.         mov   [dly], edx
 1147.         mov   eax, [edi+8]
 1148.         add   ecx, eax
 1149.         mov   eax, [edi+12]
 1150.         add   edx, eax
 1151.         mov   [dlxe], ecx
 1152.         mov   [dlye], edx
 1153.         pop   edx ecx eax
 1154.  
 1155.         sub   eax, ecx
 1156.         sub   ebx, edx
 1157.  
 1158.         mov   esi, [0xfb0a]
 1159.         mov   [0xf300], esi
 1160.  
 1161.         pushad           ; wait for putimages to finish
 1162. ;        mov   eax,5
 1163. ;        call  delay_hs
 1164.         mov   eax,[edi+0]
 1165.         mov   [npx],eax
 1166.         mov   eax,[edi+4]
 1167.         mov   [npy],eax
 1168.         popad
 1169.  
 1170.         push eax                  ; save old coordinates
 1171.         mov   ax,[edi+00]
 1172.         mov   word [oldc+00],ax
 1173.         mov   ax,[edi+04]
 1174.         mov   word [oldc+04],ax
 1175.         mov   ax,[edi+8]
 1176.         mov   word [oldc+8],ax
 1177.         mov   word [npxe],ax
 1178.         mov   ax,[edi+12]
 1179.         mov   word [oldc+12],ax
 1180.         mov   word [npye],ax
 1181.         pop eax
 1182.  
 1183.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1184.         jnz     @f
 1185.         call  drawwindowframes
 1186.     @@:
 1187.  
 1188.         mov   [reposition],0
 1189.         mov   [0xfb44],byte 1   ; no reaction to mouse up/down
 1190.  
 1191.         ; move window
 1192.  
 1193.       newchm:
 1194.  
 1195.         mov   [0xfff5],byte 1
 1196.  
 1197.         call  checkidle
 1198.  
 1199.         call  checkEgaCga
 1200.  
 1201.         mov   [0xfff4],byte 0
 1202.  
 1203.         call  [draw_pointer]
 1204.  
 1205.         pushad
 1206.         call   stack_handler
 1207.         popad
 1208.  
 1209.         mov   esi,[0xf300]
 1210.         cmp   esi,[0xfb0a]
 1211.         je    cwb
 1212.  
 1213.         mov   cx,[0xfb0a]
 1214.         mov   dx,[0xfb0c]
 1215.         sub   cx,ax
 1216.         sub   dx,bx
 1217.  
 1218.         push  ax
 1219.         push  bx
 1220.  
 1221.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1222.         jnz     @f
 1223.         call  drawwindowframes
 1224.     @@:
 1225.  
 1226.         mov   ax,[0xfe00]
 1227.         mov   bx,[0xfe04]
 1228.  
 1229.         cmp   [do_resize_from_corner],1
 1230.         je    no_new_position
 1231.  
 1232.         mov   word [npx],word 0     ; x repos ?
 1233.         cmp   ax,cx
 1234.         jb    noreposx
 1235.         mov   [reposition],1
 1236.         sub   ax,word [npxe]
 1237.         mov   word [npx],ax
 1238.         cmp   ax,cx
 1239.         jb    noreposx
 1240.         mov   word [npx],cx
 1241.       noreposx:
 1242.  
 1243.         mov   word [npy],word 0     ; y repos ?
 1244.         cmp   bx,dx
 1245.         jb    noreposy
 1246.         mov   [reposition],1
 1247.         sub   bx,word [npye]
 1248.         mov   word [npy],bx
 1249.         cmp   bx,dx
 1250.         jb    noreposy
 1251.         mov   word [npy],dx
 1252.       noreposy:
 1253.  
 1254.       no_new_position:
 1255.  
 1256.         cmp   [do_resize_from_corner],0    ; resize from right corner
 1257.         je    norepos_size
 1258.         pushad
 1259.  
 1260.         mov   edx,edi
 1261.         sub   edx,window_data
 1262.         shr   edx,5
 1263.         shl   edx,8
 1264.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1265.  
 1266.         movzx eax,word [0xfb0a]
 1267.         cmp   eax,[edi+0]
 1268.         jb    nnepx
 1269.         sub   eax,[edi+0]
 1270.         cmp   eax,[edx+0x90+8]
 1271.         jge   nnepx2
 1272.         mov   eax,[edx+0x90+8]
 1273.       nnepx2:
 1274.         mov   [npxe],eax
 1275.       nnepx:
 1276.  
 1277.         call    get_titlebar_height
 1278.         mov     ebx,eax
 1279.         movzx eax,word [0xfb0c]
 1280.         cmp   eax,[edi+4]
 1281.         jb    nnepy
 1282.         sub   eax,[edi+4]
 1283.         cmp     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1284.         jge     nnepy2
 1285.         mov     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1286.       nnepy2:
 1287.         mov   [npye],eax
 1288.       nnepy:
 1289.  
 1290.         mov   [reposition],1
 1291.  
 1292.         popad
 1293.       norepos_size:
 1294.  
 1295.         pop   bx
 1296.         pop   ax
 1297.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1298.         jnz     @f
 1299.         call  drawwindowframes
 1300.     @@:
 1301.  
 1302.         mov   esi,[0xfb0a]
 1303.         mov   [0xf300],esi
 1304.  
 1305.       cwb:
 1306.         cmp   [0xfb40],byte 0
 1307.         jne   newchm
 1308.                                      ; new position done
 1309.         mov     [0xfff5],byte 1
 1310.         mov     cl,0
 1311.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1312.         jnz     @f
 1313.         mov     cl,[reposition]
 1314.         call    drawwindowframes
 1315.  
 1316.         mov   eax,[npx]
 1317.         mov   [edi+0],eax
 1318.         mov   eax,[npy]
 1319.         mov   [edi+4],eax
 1320.         mov   eax,[npxe]
 1321.         mov   [edi+8],eax
 1322.         mov   eax,[npye]
 1323.         mov   [edi+12],eax
 1324.  
 1325.     @@: mov     [reposition],cl
 1326.  
 1327.         cmp   [reposition],1         ; save new X and Y start
 1328.         jne   no_xy_save
 1329.         ; <IP 28.08.2004>
 1330.         push  esi edi ecx
 1331.         mov   esi,edi
 1332.         sub   edi,window_data
 1333.         shr   edi,5
 1334.         shl   edi,8
 1335.         add   edi,0x80000+0x90
 1336.         mov   ecx,2
 1337.         cld
 1338.         rep   movsd
 1339.         pop   ecx edi esi
 1340.         ; </IP 28.08.2004>
 1341.       no_xy_save:
 1342.  
 1343.         pushad                             ; WINDOW SHADE/FULLSCREEN
 1344.  
 1345.         cmp   [reposition],1
 1346.         je    no_window_sizing
 1347.         mov   edx,edi
 1348.         sub   edx,window_data
 1349.         shr   edx,5
 1350.         shl   edx,8
 1351.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1352.  
 1353.         cmp     [window_minimize],0
 1354.         je      no_wnd_minimize_restore
 1355.         mov     [reposition],1
 1356.   wnd_minimize:
 1357.         cmp     [window_minimize],1
 1358.         jne     wnd_restore
 1359.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1360.         jmp     no_wnd_minimize_restore
 1361.   wnd_restore:
 1362.         cmp     [window_minimize],2
 1363.         jne     no_wnd_minimize_restore
 1364.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MINIMIZED
 1365.   no_wnd_minimize_restore:
 1366.  
 1367.  
 1368.         cmp   [do_resize],2               ; window shade ?
 1369.         jne   no_window_shade
 1370.         mov   [reposition],1
 1371.  
 1372.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1373.         jnz     wnd_rolldown
 1374.   wnd_rollup:
 1375.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1376.         call    get_rolledup_height
 1377.         jmp     @f
 1378.   wnd_rolldown:
 1379.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_ROLLEDUP
 1380.         mov     eax,[edx+0x90+BOX.height]
 1381.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1382.         jz      @f
 1383.         mov     eax,[screen_workarea.bottom]
 1384.         sub     eax,[screen_workarea.top]
 1385.     @@: mov     [edi+WDATA.height],eax
 1386.  
 1387.       no_window_shade:
 1388.  
 1389.         cmp   [do_resize],1               ; fullscreen/restore ?
 1390.         jne   no_fullscreen_restore
 1391.         cmp   [latest_window_touch_delta],dword 50
 1392.         jg    no_fullscreen_restore
 1393.         mov   [reposition],1
 1394.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1395.         jnz     restore_from_fullscreen
 1396.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1397.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 1398.         mov     [edi+WDATA.left],eax
 1399.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 1400.         neg     eax
 1401.         mov     [edi+WDATA.width],eax
 1402.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 1403.         mov     [edi+WDATA.top],eax
 1404.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1405.         jnz     @f
 1406.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 1407.         neg     eax
 1408.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1409.     @@:
 1410.         jmp   no_fullscreen_restore
 1411.       restore_from_fullscreen:
 1412.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MAXIMIZED
 1413.         push    [edi+WDATA.height]
 1414.         push  edi                         ; restore
 1415.         lea   esi, [edx + 0x90]
 1416.         mov   ecx,4
 1417.         cld
 1418.         rep   movsd
 1419.         pop   edi
 1420.         pop     eax
 1421.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1422.         jz      @f
 1423.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1424.     @@:
 1425.  
 1426.       no_fullscreen_restore:
 1427.  
 1428.         mov   eax,[edi+4]                 ; check Y inside screen
 1429.         add   eax,[edi+12]
 1430.         cmp   eax,[0xfe04]
 1431.         jbe   no_window_sizing
 1432.         mov   eax,[edi+0]                 ; check X inside screen
 1433.         add   eax,[edi+8]
 1434.         cmp   eax,[0xfe00]
 1435.         jbe   no_window_sizing
 1436.         mov   eax,[0xfe00]
 1437.         sub   eax,[edi+8]
 1438.         mov   [edi+0],eax
 1439.         mov   eax,[0xfe04]
 1440.         sub   eax,[edi+12]
 1441.         mov   [edi+4],eax
 1442.       no_window_sizing:
 1443.  
 1444.         popad
 1445.  
 1446.         cmp   [reposition],0
 1447.         je    retwm
 1448.  
 1449.         pushad
 1450.         mov   eax,[edi+00]
 1451.         mov   ebx,[edi+04]
 1452.         mov   ecx,[edi+8]
 1453.         mov   edx,[edi+12]
 1454.         add   ecx,eax
 1455.         add   edx,ebx
 1456.         mov   edi,[0x3004]
 1457.         shl   edi,1
 1458.         add   edi,0xc400
 1459.         movzx esi,byte [edi]
 1460.         shl   esi,5
 1461.         add   esi,0x3000+0xe
 1462.         movzx esi,byte [esi]
 1463.  
 1464.         sub   edi,draw_data
 1465.         shr   edi,5
 1466.         shl   edi,8
 1467.         add   edi,0x80000+0x80
 1468.         ;cmp   [edi],dword 0
 1469.         ;jne   no_rect_shaped_move
 1470.         call  setscreen
 1471.         jmp   move_calculated
 1472.       no_rect_shaped_move:
 1473.         call  calculatescreen
 1474.       move_calculated:
 1475.  
 1476.         popad
 1477.  
 1478.         mov     [edi+WDATA.fl_redraw],1
 1479.         mov   [0xfff5],byte 1 ; no mouse
 1480.  
 1481.         push  eax ebx ecx edx
 1482.         mov   eax,[oldc+00]
 1483.         mov   ebx,[oldc+04]
 1484.         mov   ecx,[oldc+8]
 1485.         mov   edx,[oldc+12]
 1486.         add   ecx,eax
 1487.         add   edx,ebx
 1488.         call  calculatescreen
 1489.         pop   edx ecx ebx eax
 1490.  
 1491.         mov   eax,edi
 1492.         call  redrawscreen
 1493.  
 1494.         mov   ecx,100         ; wait to avoid mouse residuals
 1495.       waitre2:
 1496.         mov   [0xfff5],byte 1
 1497.         call  checkidle
 1498.         cmp     [edi+WDATA.fl_redraw],0
 1499.         jz    retwm
 1500.         loop  waitre2
 1501.  
 1502.       retwm:
 1503.  
 1504.         mov   [0xfff5],byte 0 ; mouse pointer
 1505.         mov   [0xfff4],byte 0 ; no mouse under
 1506.         mov   [0xfb44],byte 0 ; react to mouse up/down
 1507.  
 1508.         mov    esi,window_moved
 1509.         call   sys_msg_board_str
 1510.  
 1511.         popad
 1512.  
 1513.        mov   [window_minimize],0
 1514. ;        sti
 1515.         ret
 1516.  
 1517. ;temp_mouse_1 dw 0
 1518. ;temp_mouse_2 dw 0
 1519.  
 1520. uglobal
 1521.   add_window_data            dd  0
 1522.   do_resize_from_corner      db  0x0
 1523.   reposition                 db  0x0
 1524.   latest_window_touch        dd  0x0
 1525.   latest_window_touch_delta  dd  0x0
 1526.  
 1527.   do_resize db 0x0
 1528.  
 1529.   oldc    dd 0x0,0x0,0x0,0x0
 1530.  
 1531.   dlx     dd 0x0
 1532.   dly     dd 0x0
 1533.   dlxe    dd 0x0
 1534.   dlye    dd 0x0
 1535.  
 1536.   npx     dd 0x0
 1537.   npy     dd 0x0
 1538.   npxe    dd 0x0
 1539.   npye    dd 0x0
 1540.  
 1541.   mpx     dd 0x0
 1542.   mpy     dd 0x0
 1543. endg
 1544.  
 1545.  
 1546. ; draw negative window frames
 1547.  
 1548. drawwindowframes:
 1549.  
 1550.         pushad
 1551.  
 1552.         mov   eax,[npx]
 1553.         shl   eax,16
 1554.         add   eax,[npx]
 1555.         add   eax,[npxe]
 1556.         add   eax,65536*1-1
 1557.         mov   ebx,[npy]
 1558.         shl   ebx,16
 1559.         add   ebx,[npy]
 1560.         mov   ecx,0x01000000
 1561.         push  edi
 1562.         mov   edi,1
 1563.         call  [draw_line]
 1564.         pop   edi
 1565.  
 1566.         mov   eax,[npx]
 1567.         shl   eax,16
 1568.         add   eax,[npx]
 1569.         add   eax,[npxe]
 1570.         add   eax,65536*1-1
 1571.         mov   ebx,[npy]
 1572.         add   ebx,[npye]
 1573.         shl   ebx,16
 1574.         add   ebx,[npy]
 1575.         add   ebx,[npye]
 1576.         mov   ecx,0x01000000
 1577.         push  edi
 1578.         mov   edi,1
 1579.         call  [draw_line]
 1580.         pop   edi
 1581.  
 1582.         mov   eax,[npx]
 1583.         shl   eax,16
 1584.         add   eax,[npx]
 1585.         mov   ebx,[npy]
 1586.         shl   ebx,16
 1587.         add   ebx,[npy]
 1588.         add   ebx,[npye]
 1589.         mov   ecx,0x01000000
 1590.         push  edi
 1591.         mov   edi,1
 1592.         call  [draw_line]
 1593.         pop   edi
 1594.  
 1595.         mov   eax,[npx]
 1596.         add   eax,[npxe]
 1597.         shl   eax,16
 1598.         add   eax,[npx]
 1599.         add   eax,[npxe]
 1600.         mov   ebx,[npy]
 1601.         shl   ebx,16
 1602.         add   ebx,[npy]
 1603.         add   ebx,[npye]
 1604.         mov   ecx,0x01000000
 1605.         push  edi
 1606.         mov   edi,1
 1607.         call  [draw_line]
 1608.         mov   edi,[0x3000]
 1609.         shl   edi,5
 1610.         add   edi,window_data
 1611.         mov   [edi+30],byte 1
 1612.         pop   edi
 1613.  
 1614.         popad
 1615.  
 1616.         ret
 1617.  
 1618.  
 1619.  
 1620. random_shaped_window:
 1621.  
 1622. ;
 1623. ;  eax = 0    giving address of data area
 1624. ;      ebx    address
 1625. ;  ebx = 1    shape area scale
 1626. ;      ebx    2^ebx scale
 1627.  
 1628.      test eax, eax
 1629.      jne  rsw_no_address
 1630.      mov  eax,[0x3000]
 1631.      shl  eax,8
 1632.  
 1633.      mov  [eax+0x80000+0x80],ebx
 1634.    rsw_no_address:
 1635.  
 1636.      cmp  eax,1
 1637.      jne  rsw_no_scale
 1638.      mov  eax,[0x3000]
 1639.      shl  eax,8
 1640.      mov  [eax+0x80000+0x84],bl
 1641.    rsw_no_scale:
 1642.  
 1643.      ret
 1644.  
 1645.  
 1646.