Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 41 | Rev 49 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1. get_titlebar_height: ; edi = window draw_data pointer
 2.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 3.         and     al,0x0F
 4.         cmp     al,0x03
 5.         jne     @f
 6.         mov     eax,[_skinh]
 7.         ret
 8.     @@: mov     eax,21
 9.         ret
 10.  
 11. get_rolledup_height: ; edi = window draw_data pointer
 12.         mov     al,[edi+WDATA.fl_wstyle]
 13.         and     al,0x0F
 14.         cmp     al,0x03
 15.         jne     @f
 16.         mov     eax,[_skinh]
 17.         add     eax,3
 18.         ret
 19.     @@: or      al,al
 20.         jnz     @f
 21.         mov     eax,21
 22.         ret
 23.     @@: mov     eax,21+2
 24.         ret
 25.  
 26.  
 27. setwindowdefaults:
 28.         pushad
 29.  
 30.         xor   eax,eax
 31.         mov   ecx,0xc000
 32.        @@:
 33.         inc   eax
 34.         add   ecx,2
 35.         mov   [ecx+0x000],ax          ; process no
 36.         mov   [ecx+0x400],ax          ; positions in stack
 37.         cmp   ecx,0xc400-2            ; the more high, the more surface
 38.         jnz   @b
 39.  
 40.         popad
 41.         ret
 42.  
 43.  
 44.  
 45. ; eax = cx
 46. ; ebx = cy
 47. ; ecx = ex
 48. ; edx = ey
 49. ; èäåÿ: ïåðåáðàòü âñå îêíà, íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî íèæíåãî,
 50. ;       è äëÿ êàæäîãî âûçâàòü setscreen
 51. align 4
 52. calculatescreen:
 53.         pushad
 54.         cli
 55.  
 56.         mov   esi, 1
 57.         xor   eax, eax
 58.         xor   ebx, ebx
 59.         mov   ecx, [0xFE00]
 60.         mov   edx, [0xFE04]
 61.         call  setscreen
 62.  
 63.         mov   ebp, [0x3004]        ; number of processes
 64.         cmp   ebp, 1
 65.         jbe   .finish
 66.         align 4
 67.       .new_wnd:
 68.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 69.         shl   edi, 5
 70.         add   edi, window_data
 71.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 72.         jnz     .not_wnd
 73.         mov     eax,[edi+WDATA.left]
 74.         mov     ebx,[edi+WDATA.top]
 75.         mov     ecx,[edi+WDATA.width]
 76.         add     ecx,eax
 77.         mov     edx,[edi+WDATA.height]
 78.         add     edx,ebx
 79.         push  esi
 80.         movzx esi, word [0xC400 + esi * 2]
 81.         call  setscreen
 82.         pop   esi
 83.       .not_wnd:
 84.         inc   esi
 85.         dec   ebp
 86.         jnz   .new_wnd
 87.       .finish:
 88.         sti
 89.         popad
 90. ret
 91.  
 92.  
 93.  
 94. virtual at esp
 95.   ff_xsz   dd ?
 96.   ff_ysz   dd ?
 97.   ff_scale dd ?
 98. end virtual
 99.  
 100. align 4
 101. ; ðåçåðâèðóåò ìåñòî ïîä îêíî çàäàííîãî ïðîöåññà
 102. setscreen:
 103. ;  eax  x start
 104. ;  ebx  y start
 105. ;  ecx  x end
 106. ;  edx  y end
 107. ;  esi  process number
 108. pushad
 109.         mov edi, esi ;;;word [esi*2+0xc400]
 110.         shl   edi, 8
 111.         add   edi, 0x80000+0x80  ; address of random shaped window area
 112.         cmp   [edi], dword 0
 113.         jne   .free_form
 114.  
 115.         ; get x&y size
 116.         sub   ecx, eax
 117.         sub   edx, ebx
 118.         inc   ecx
 119.         inc   edx
 120.  
 121.         ; get WinMap start
 122.         mov   edi, [0xFE00] ; screen_sx
 123.         inc   edi
 124.         imul  edi, ebx
 125.         add   edi, eax
 126.         add   edi, WinMapAddress
 127.  
 128.   .new_y:
 129.         push  ecx ; sx
 130.         push  edx
 131.  
 132.         mov   edx, esi
 133.         align 4
 134.   .new_x:
 135.         mov   byte [edi], dl
 136.         inc   edi
 137.         dec   ecx
 138.         jnz   .new_x
 139.  
 140.         pop   edx
 141.         pop   ecx
 142.         add   edi, [0xFE00]
 143.         inc   edi
 144.         sub   edi, ecx
 145.         dec   edx
 146.         jnz   .new_y
 147.  popad
 148.  ret
 149.   .read_byte:
 150.    ;eax - address
 151.    ;esi - slot
 152.         push  eax
 153.         push  ebx
 154.         push  ecx
 155.         push  edx
 156.         mov   edx,eax
 157.         mov   eax,esi
 158.         lea   ebx,[esp+12]
 159.         mov   ecx,1
 160.         call  read_process_memory
 161.         pop   edx
 162.         pop   ecx
 163.         pop   ebx
 164.         pop   eax
 165.         ret  
 166.   .free_form:
 167.  
 168.         ;  for (y=0; y <= x_size; y++)
 169.         ;      for (x=0; x <= x_size; x++)
 170.         ;          if (shape[coord(x,y,scale)]==1)
 171.         ;             set_pixel(x, y, process_number);
 172.  
 173.         sub  ecx, eax
 174.         sub  edx, ebx
 175.         inc  ecx
 176.         inc  edx
 177.  
 178.         push  dword [edi+4]  ; push scale first -> for loop
 179.  
 180.         ; get WinMap start  -> ebp
 181.         push  eax
 182.         mov   eax, [0xFE00] ; screen_sx
 183.         inc   eax
 184.         imul  eax, ebx   ;ebx
 185.         add   eax, [esp] ;eax
 186.         add   eax, WinMapAddress
 187.         mov   ebp, eax
 188.  
 189.         mov   edi, [edi]
 190. ;        mov   eax, esi
 191. ;        shl   eax, 5
 192. ;        add   edi, [eax+0x3000+0x10]
 193.         pop   eax
 194.  
 195.         ; eax = x_start
 196.         ; ebx = y_start
 197.         ; ecx = x_size
 198.         ; edx = y_size
 199.         ; esi = process_number
 200.         ; edi = &shape
 201.         ;       [scale]
 202.         push edx ecx ;ebx eax
 203.         xor  ebx, ebx
 204.         align 4
 205.       .ff_new_y:
 206.         xor  edx, edx
 207.         align 4
 208.       .ff_new_x:
 209.         ; -- body --
 210.         mov  ecx, [ff_scale]
 211.         mov  eax, [ff_xsz]
 212.         shr  eax, cl
 213.         push ebx edx
 214.         shr  ebx, cl
 215.         shr  edx, cl
 216.         imul eax, ebx
 217.         add  eax, edx
 218.         pop  edx ebx
 219.         add  eax, edi ;[ff_shape]
 220.         call .read_byte
 221. ;        cmp  byte [eax], 1
 222. ;        jne  @f
 223.         test al,al
 224.         jz   @f
 225.         mov  eax, esi  ; [ff_proc]
 226.         mov  [ebp], al
 227.        @@:
 228.         ; -- end body --
 229.         inc  ebp
 230.         inc  edx
 231.         cmp  edx, [ff_xsz]
 232.         jb   .ff_new_x
 233.         sub  ebp, [ff_xsz]
 234.         add  ebp, [0xFE00]  ; screen.x
 235.         inc  ebp
 236.         inc  ebx
 237.         cmp  ebx, [ff_ysz]
 238.         jb   .ff_new_y
 239.  
 240.         pop  ecx edx   ; eax ebx first
 241.         add  esp, 4
 242. popad
 243. ret
 244.  
 245.  
 246. display_settings:
 247.  
 248. ;    eax = 0         ; DISPLAY redraw
 249. ;          ebx = 0   ; all
 250. ;
 251. ;    eax = 1         ; BUTTON type
 252. ;          ebx = 0   ; flat
 253. ;          ebx = 1   ; 3D
 254. ;    eax = 2         ; set WINDOW colours
 255. ;          ebx = pointer to table
 256. ;          ecx = number of bytes define
 257. ;    eax = 3         ; get WINDOW colours
 258. ;          ebx = pointer to table
 259. ;          ecx = number of bytes wanted
 260. ;    eax = 4         ; get skin height
 261. ;          input  : nothing
 262. ;          output : eax = skin height in pixel
 263. ;    eax = 5         ; get screen workarea
 264. ;          input  : nothing
 265. ;          output : eax = [left]*65536+[right]
 266. ;                   ebx = [top]*65536+[bottom]
 267. ;    eax = 6         ; set screen workarea
 268. ;          input  : ecx = [left]*65536+[right]
 269. ;                   edx = [top]*65536+[bottom]
 270. ;          output : nothing
 271.  
 272.  
 273.      pushad
 274.  
 275.      test eax, eax      ; redraw display
 276.      jnz  dspl0
 277.      test ebx, ebx
 278.      jnz  dspl0
 279.      cmp  [windowtypechanged],dword 1
 280.      jne  dspl00
 281.      mov  [windowtypechanged],dword 0
 282.   redraw_screen_direct:
 283.      mov  [dlx],dword 0
 284.      mov  [dly],dword 0
 285.      mov  eax,[0xfe00]
 286.      mov  [dlxe],eax
 287.      mov  eax,[0xfe04]
 288.      mov  [dlye],eax
 289.      mov  eax,window_data
 290.      call redrawscreen
 291.    dspl00:
 292.      popad
 293.      ret
 294.    dspl0:
 295.  
 296.      cmp  eax,1       ; button type
 297.      jne  dspl1
 298.      and  ebx,1
 299.      cmp  ebx,[buttontype]
 300.      je   dspl9
 301.      mov  [buttontype],ebx
 302.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 303.     dspl9:
 304.      popad
 305.      ret
 306.    dspl1:
 307.  
 308.      cmp  eax,2       ; set common window colours
 309.      jne  no_com_colours
 310.      mov  [windowtypechanged],dword 1
 311.      mov  esi,[0x3010]
 312.      add  esi,0x10
 313.      add  ebx,[esi]
 314.      mov  esi,ebx
 315.      mov  edi,common_colours
 316.      and  ecx,127
 317.      cld
 318.      rep  movsb
 319.      popad
 320.      ret
 321.    no_com_colours:
 322.  
 323.      cmp  eax,3       ; get common window colours
 324.      jne  no_get_com
 325.      mov  esi,[0x3010]
 326.      add  esi,0x10
 327.      add  ebx,[esi]
 328.      mov  edi,ebx
 329.      mov  esi,common_colours
 330.      and  ecx,127
 331.      cld
 332.      rep  movsb
 333.      popad
 334.      ret
 335.    no_get_com:
 336.  
 337.      cmp  eax,4       ; get skin height
 338.      jne  no_skin_height
 339.      popad
 340.      mov  eax,[_skinh]
 341.      mov  [esp+36],eax
 342.      ret
 343.    no_skin_height:
 344.  
 345.         cmp     eax,5       ; get screen workarea
 346.         jne     no_get_workarea
 347.         popad
 348.  
 349.         mov   eax,[0xfe00]
 350.         mov   [screen_workarea.right],eax
 351.         mov   eax,[0xfe04]
 352.         mov   [screen_workarea.bottom],eax
 353.  
 354.         mov     eax,[screen_workarea.left-2]
 355.         mov     ax,word[screen_workarea.right]
 356.         mov     [esp+36],eax
 357.         mov     eax,[screen_workarea.top-2]
 358.         mov     ax,word[screen_workarea.bottom]
 359.         mov     [esp+24],eax
 360.         ret
 361.    no_get_workarea:
 362.  
 363.         cmp     eax,6       ; set screen workarea
 364.         jne     no_set_workarea
 365.         movzx   eax,word[esp+16+2]
 366.         movzx   ebx,word[esp+16]
 367.         cmp     eax,[0xFE00]
 368.         jae     .exit
 369.         cmp     ebx,[0xFE00]
 370.         ja      .exit
 371.         cmp     eax,ebx
 372.         jae     .exit
 373.         mov     [screen_workarea.left],eax
 374.         mov     [screen_workarea.right],ebx
 375.         movzx   eax,word[esp+24+2]
 376.         movzx   ebx,word[esp+24]
 377.         cmp     eax,[0xFE04]
 378.         jae     .exit
 379.         cmp     ebx,[0xFE04]
 380.         ja      .exit
 381.         cmp     eax,ebx
 382.         jae     .exit
 383.         mov     [screen_workarea.top],eax
 384.         mov     [screen_workarea.bottom],ebx
 385.  
 386.         mov     ecx,[0x3004]
 387.         mov     esi,0x20*2
 388.         dec     ecx
 389.     @@: test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 390.         jz      .lp1
 391.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 392.         mov     [esi+WDATA.left],eax
 393.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 394.         neg     eax
 395.         mov     [esi+WDATA.width],eax
 396.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 397.         mov     [esi+WDATA.top],eax
 398.         test    [esi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 399.         jnz     .lp1
 400.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 401.         neg     eax
 402.         mov     [esi+WDATA.height],eax
 403.   .lp1: add     esi,0x20
 404.         loop    @b
 405.         call    calculatescreen
 406.         jmp     redraw_screen_direct
 407.     .exit:
 408.         popad
 409.         ret
 410.    no_set_workarea:
 411.  
 412.      popad
 413.      ret
 414.  
 415. uglobal
 416.   common_colours:
 417.      times 128 db 0x0
 418. endg
 419.  
 420. check_window_move_request:
 421.  
 422.         pushad
 423.  
 424.         mov   edi,[window_move_pr]    ; requestor process base
 425.  
 426.         cmp   edi,0
 427.         je    window_move_return
 428.  
 429.         shl   edi,5
 430.         add   edi,window_data
 431.  
 432.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 433.         jnz     window_move_return
 434.  
 435.         push  dword [edi+0]           ; save old coordinates
 436.         push  dword [edi+4]
 437.         push  dword [edi+8]
 438.         push  dword [edi+12]
 439.  
 440.         mov   eax,[window_move_eax]
 441.         mov   ebx,[window_move_ebx]
 442.         mov   ecx,[window_move_ecx]
 443.         mov   edx,[window_move_edx]
 444.  
 445.         cmp   eax,-1                  ; set new position and size
 446.         je    no_x_reposition
 447.         mov   [edi+0],eax
 448.       no_x_reposition:
 449.         cmp   ebx,-1
 450.         je    no_y_reposition
 451.         mov   [edi+4],ebx
 452.       no_y_reposition:
 453.  
 454.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 455.         jnz     no_y_resizing
 456.  
 457.         cmp   ecx,-1
 458.         je    no_x_resizing
 459.         mov   [edi+8],ecx
 460.       no_x_resizing:
 461.         cmp   edx,-1
 462.         je    no_y_resizing
 463.         mov   [edi+12],edx
 464.       no_y_resizing:
 465.  
 466.         call  check_window_position
 467.  
 468.         pushad                       ; save for window fullscreen/resize
 469.         mov   esi,edi
 470.         sub   edi,window_data
 471.         shr   edi,5
 472.         shl   edi,8
 473.         add   edi,0x80000+0x90
 474.         mov   ecx,4
 475.         cld
 476.         rep   movsd
 477.         popad
 478.  
 479.         pushad                       ; calculcate screen at new position
 480.         mov   eax,[edi+00]
 481.         mov   ebx,[edi+04]
 482.         mov   ecx,[edi+8]
 483.         mov   edx,[edi+12]
 484.         add   ecx,eax
 485.         add   edx,ebx
 486.         call  calculatescreen
 487.         popad
 488.  
 489.         pop   edx                   ; calculcate screen at old position
 490.         pop   ecx
 491.         pop   ebx
 492.         pop   eax
 493.         add   ecx,eax
 494.         add   edx,ebx
 495.         mov   [dlx],eax             ; save for drawlimits
 496.         mov   [dly],ebx
 497.         mov   [dlxe],ecx
 498.         mov   [dlye],edx
 499.         call  calculatescreen
 500.  
 501.         mov   [edi+31],byte 1       ; flag the process as redraw
 502.  
 503.         mov   eax,edi               ; redraw screen at old position
 504.         xor   esi,esi
 505.         call  redrawscreen
 506.  
 507.         mov   [0xfff5],byte 0 ; mouse pointer
 508.         mov   [0xfff4],byte 0 ; no mouse under
 509.         mov   [0xfb44],byte 0 ; react to mouse up/down
 510.  
 511.         mov   ecx,10          ; wait 1/10 second
 512.       wmrl3:
 513.         call  [draw_pointer]
 514.         mov   eax,1
 515.         call  delay_hs
 516.         loop  wmrl3
 517.  
 518.         mov   [window_move_pr],0
 519.  
 520.       window_move_return:
 521.  
 522.         popad
 523.  
 524.         ret
 525.  
 526.  
 527.  
 528.  
 529. check_window_position:
 530.  
 531.     pushad                           ; window inside screen ?
 532.  
 533.     movzx eax,word [edi+0]
 534.     movzx ebx,word [edi+4]
 535.     movzx ecx,word [edi+8]
 536.     movzx edx,word [edi+12]
 537.  
 538.     mov   esi,ecx             ; check x pos
 539.     add   esi,eax
 540.     cmp   esi,[0xfe00]
 541.     jbe   x_pos_ok
 542.     mov   [edi+0],dword 0
 543.     xor   eax, eax
 544.   x_pos_ok:
 545.  
 546.     mov   esi,edx             ; check y pos
 547.     add   esi,ebx
 548.     cmp   esi,[0xfe04]
 549.     jbe   y_pos_ok
 550.     mov   [edi+4],dword 0
 551.     mov   ebx,0
 552.   y_pos_ok:
 553.  
 554.     mov   esi,ecx             ; check x size
 555.     add   esi,eax
 556.     cmp   esi,[0xfe00]
 557.     jbe   x_size_ok
 558.     mov   ecx,[0xfe00]
 559.     mov   [edi+8],ecx
 560.   x_size_ok:
 561.  
 562.     mov   esi,edx             ; check y size
 563.     add   esi,ebx
 564.     cmp   esi,[0xfe04]
 565.     jbe   y_size_ok
 566.     mov   edx,[0xfe04]
 567.     mov   [edi+12],edx
 568.   y_size_ok:
 569.  
 570.     popad
 571.  
 572.     ret
 573.  
 574.  
 575. uglobal
 576.   new_window_starting dd 0
 577. endg
 578.  
 579.  
 580. sys_window_mouse:
 581.  
 582.     push  eax
 583.  
 584.     mov   eax,[timer_ticks] ;[0xfdf0]
 585.     cmp   [new_window_starting],eax
 586.     jb    swml1
 587.  
 588.     mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 589.     mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 590.  
 591.     mov   [new_window_starting],eax
 592.  
 593.   swml1:
 594.  
 595.     pop   eax
 596.  
 597.     ret
 598.  
 599. drawwindow_I:
 600.  
 601.         pushad
 602.  
 603.         mov   esi,[edx+24]   ; rectangle
 604.         mov   eax,[edx+0]
 605.         shl   eax,16
 606.         add   eax,[edx+0]
 607.         add   eax,[edx+8]
 608.         mov   ebx,[edx+04]
 609.         shl   ebx,16
 610.         add   ebx,[edx+4]
 611.         add   ebx,[edx+12]
 612.         call  draw_rectangle
 613.  
 614.         mov   ecx,[edx+20]   ; grab bar
 615.         push  ecx
 616.         mov   esi,edx
 617.         mov   edx,[esi+04]
 618.         add   edx,1
 619.         mov   ebx,[esi+04]
 620.         add   ebx,25
 621.         mov   eax,[esi+04]
 622.         add   eax,[esi+12]
 623.         cmp   ebx,eax
 624.         jb    wdsizeok
 625.         mov   ebx,eax
 626.       wdsizeok:
 627.         push  ebx
 628.       drwi:
 629.         mov   ebx,edx
 630.         shl   ebx,16
 631.         add   ebx,edx
 632.         mov   eax,[esi+00]
 633.         inc   eax
 634.         shl   eax,16
 635.         add   eax,[esi+00]
 636.         add   eax,[esi+8]
 637.         sub   eax,1
 638.         push  edx
 639.         mov   edx,0x80000000
 640.         mov   ecx,[esi+20]
 641.         and   ecx,edx
 642.         cmp   ecx,edx
 643.         jnz   nofa
 644.         mov   ecx,[esi+20]
 645.         sub   ecx,0x00040404
 646.         mov   [esi+20],ecx
 647.         and   ecx,0x00ffffff
 648.         jmp   faj
 649.       nofa:
 650.         mov   ecx,[esi+20]
 651.         and   ecx,0x00ffffff
 652.       faj:
 653.         pop   edx
 654.         mov   edi,0
 655.         call  [draw_line]
 656.         inc   edx
 657.         cmp   edx,[esp]
 658.         jb    drwi
 659.         add   esp,4
 660.         pop   ecx
 661.         mov   [esi+20],ecx
 662.  
 663.         mov   edx,[esi+04]      ; inside work area
 664.         add   edx,21+5
 665.         mov   ebx,[esi+04]
 666.         add   ebx,[esi+12]
 667.         cmp   edx,ebx
 668.         jg    noinside
 669.         mov   eax,1
 670.         mov   ebx,21
 671.         mov   ecx,[esi+8]
 672.         mov   edx,[esi+12]
 673.         mov   edi,[esi+16]
 674.         call  [drawbar]
 675.       noinside:
 676.  
 677.         popad
 678.  
 679.         ret
 680.  
 681.  
 682. draw_rectangle:
 683.  
 684. r_eax equ [esp+28]   ; x start
 685. r_ax  equ [esp+30]   ; x end
 686. r_ebx equ [esp+16]   ; y start
 687. r_bx  equ [esp+18]   ; y end
 688. ;esi                 ; color
 689.  
 690.         pushad
 691.  
 692.         mov   ecx,esi          ; yb,xb -> yb,xe
 693.      ;<<< 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 694. ;        mov   eax,r_eax
 695. ;        shl   eax,16
 696. ;        mov   ax,r_ax
 697.         mov   eax, r_eax
 698.         rol   eax, 16
 699.      ;>>> 14.11.2004 Ivan Poddubny  <faster and smaller>
 700.         mov   ebx,r_ebx
 701.         shl   ebx,16
 702.         mov   bx,r_ebx
 703.         xor   edi, edi
 704.         call  [draw_line]
 705.  
 706.         mov   ebx,r_bx         ; ye,xb -> ye,xe
 707.         shl   ebx,16
 708.         mov   bx,r_bx
 709.         call  [draw_line]
 710.  
 711.         mov   ecx,esi          ; ya,xa -> ye,xa
 712.         mov   eax,r_eax
 713.         shl   eax,16
 714.         mov   ax,r_eax
 715.         mov   ebx,r_ebx
 716.         shl   ebx,16
 717.         mov   bx,r_bx
 718.         mov   edi,0
 719.         call  [draw_line]
 720.  
 721.         mov   eax,r_ax       ; ya,xe -> ye,xe
 722.         shl   eax,16
 723.         mov   ax,r_ax
 724.         call  [draw_line]
 725.  
 726.         popad
 727.         ret
 728.  
 729.  
 730. drawwindow_III:
 731.  
 732.         pushad
 733.  
 734.         mov   edi,edx                              ; RECTANGLE
 735.         mov   eax,[edi+0]
 736.         shl   eax,16
 737.         mov   ax,[edi+0]
 738.         add   ax,[edi+8]
 739.         mov   ebx,[edi+4]
 740.         shl   ebx,16
 741.         mov   bx,[edi+4]
 742.         add   bx,[edi+12]
 743.         mov   esi,[edi+24]
 744.         shr   esi,1
 745.         and   esi,0x007f7f7f
 746.         push  esi
 747.         call  draw_rectangle
 748.         mov   ecx,3
 749.       dw3l:
 750.         add   eax,1*65536-1
 751.         add   ebx,1*65536-1
 752.         mov   esi,[edi+24]
 753.         call  draw_rectangle
 754.         dec   ecx
 755.         jnz   dw3l
 756.         pop   esi
 757.         add   eax,1*65536-1
 758.         add   ebx,1*65536-1
 759.         call  draw_rectangle
 760.  
 761.         mov   ecx,[edx+20]                       ; GRAB BAR
 762.         push  ecx
 763.         mov   esi,edx
 764.         mov   edx,[esi+04]
 765.         add   edx,4
 766.         mov   ebx,[esi+04]
 767.         add   ebx,20
 768.         mov   eax,[esi+04]
 769.         add   eax,[esi+12]
 770.         cmp   ebx,eax
 771.         jb    wdsizeok2
 772.         mov   ebx,eax
 773.       wdsizeok2:
 774.         push  ebx
 775.       drwi2:
 776.         mov   ebx,edx
 777.         shl   ebx,16
 778.         add   ebx,edx
 779.         mov   eax,[esi+00]
 780.         shl   eax,16
 781.         add   eax,[esi+00]
 782.         add   eax,[esi+8]
 783.         add   eax,4*65536-4
 784.         mov   ecx,[esi+20]
 785.         test  ecx,0x40000000
 786.         jz    nofa3
 787.         add   ecx,0x040404
 788.       nofa3:
 789.         test  ecx,0x80000000
 790.         jz    nofa2
 791.         sub   ecx,0x040404
 792.       nofa2:
 793.         mov   [esi+20],ecx
 794.         and   ecx,0xffffff
 795.         xor   edi, edi
 796.         call  [draw_line]
 797.         inc   edx
 798.         cmp   edx,[esp]
 799.         jb    drwi2
 800.         add   esp,4
 801.         pop   ecx
 802.         mov   [esi+20],ecx
 803.  
 804.         mov   edx,[esi+04]                       ; WORK AREA
 805.         add   edx,21+5
 806.         mov   ebx,[esi+04]
 807.         add   ebx,[esi+12]
 808.         cmp   edx,ebx
 809.         jg    noinside2
 810.         mov   eax,5
 811.         mov   ebx,20
 812.         mov   ecx,[esi+8]
 813.         mov   edx,[esi+12]
 814.         sub   ecx,4
 815.         sub   edx,4
 816.         mov   edi,[esi+16]
 817.         call  [drawbar]
 818.       noinside2:
 819.  
 820.         popad
 821.  
 822.         ret
 823.  
 824.  
 825.  
 826. ; activate window
 827. align 4
 828. windowactivate:
 829.  
 830.         ; esi = abs mem position in stack 0xC400+
 831.  
 832.         pushad
 833.         push   esi
 834.       movzx   eax, word [esi] ; ax <- process no
 835.       movzx   eax, word [0xC000+eax*2] ; ax <- position in window stack
 836.  
 837.         xor   esi, esi        ; drop others
 838.       waloop:
 839.         cmp   esi, dword [0x3004]
 840.         jae   wacont
 841.         inc   esi
 842.         lea   edi, [0xC000 + esi*2]
 843.         mov   bx, [edi] ; position of the current process
 844.         cmp   bx, ax
 845.         jbe   @f
 846.         dec   bx       ; upper? => drop!
 847.         mov   [edi], bx
 848.       @@:
 849.         jmp   waloop
 850.       wacont:
 851.                             ; set to no 1
 852.         pop   esi           ;   esi = pointer at 0xC400
 853.  
 854.       movzx   eax, word [esi]
 855.         mov   bx, [0x3004]  ; number of processes
 856.         mov   [0xC000+eax*2], bx     ; this is the last (and the upper)
 857.  
 858. ;* start code - get active process (4) - Mario79
 859.         cli
 860.         cmp  [active_process_flag],1
 861.         jne  @f
 862.         mov   [active_process_flag],0
 863.         jmp   end_save_active_process
 864.     @@:
 865.         call save_active_process_stack
 866.     end_save_active_process:
 867.         mov  [active_process],eax
 868.         push  eax
 869.         mov   eax,[active_process]
 870.         shl   eax,5
 871.         add   eax,0x3000
 872.         mov   [eax-twdw+31],byte 1
 873.         pop   eax
 874.         sti
 875. ;* end code - get active process (4) - Mario79
 876.  
 877.         ; update on screen -window stack
 878.         xor   esi, esi
 879.       waloop2:
 880.         mov   edi, [0x3004]
 881.         cmp   esi, edi
 882.         jae   wacont2
 883.         inc   esi
 884.         movzx ebx, word [esi*2 + 0xC000]
 885.         mov   [ebx*2 + 0xC400], si
 886.         jmp   waloop2
 887.       wacont2:
 888.         mov   [0xf400], byte 0           ; empty keyboard buffer
 889.         mov   [0xf500], byte 0           ; empty button buffer
 890.         popad
 891.         ret
 892.  
 893.  
 894. ; check if window is necessary to draw
 895.  
 896. checkwindowdraw:
 897.  
 898.         ; edi = position in window_data+
 899.  
 900.         mov   esi, edi
 901.         sub   esi, window_data
 902.         shr   esi, 5
 903.  
 904.         ; esi = process number
 905.  
 906. ; <IP 15.08.2004>
 907.         movzx eax, word [0xC000 + esi * 2] ; get value of the curr process
 908.         lea   esi, [0xC400 + eax * 2]      ; get address of this process at 0xC400
 909. ; </IP 15.08.2004>
 910.  
 911.         push  esi
 912.  
 913.       .new_check:
 914.  
 915.         pop   esi
 916.         add   esi, 2
 917.         push  esi
 918.  
 919.         mov   eax, [0x3004]
 920.         lea   eax, word [0xC400 + eax * 2] ; number of the upper window
 921.  
 922.         cmp   esi, eax
 923.         ja    .all_wnds_to_top
 924.  
 925.         movzx eax, word [esi]
 926.         shl   eax, 5
 927.         add   eax, window_data
 928.         mov   esi, eax
 929.  
 930.         mov   ebx, [edi+4]
 931.         mov   edx, [edi+12]
 932.         add   edx, ebx
 933.  
 934.         mov   ecx, [esi+4]    ; y check
 935.         cmp   ecx, edx
 936.         jae   .new_check
 937.         mov   eax, [esi+12]
 938.         add   ecx, eax
 939.         cmp   ebx, ecx
 940.         ja    .new_check
 941.  
 942.         mov   eax, [edi+0]
 943.         mov   ecx, [edi+8]
 944.         add   ecx, eax
 945.  
 946.         mov   edx, [esi+0]    ; x check
 947.         cmp   edx, ecx
 948.         jae   .new_check
 949.         mov   ecx, [esi+8]
 950.         add   edx, ecx
 951.         cmp   eax, edx
 952.         ja    .new_check
 953.  
 954.         pop   esi
 955.         mov   ecx,1   ; overlap some window
 956.         ret
 957.  
 958.   .all_wnds_to_top:
 959.  
 960.         pop   esi
 961.  
 962.         xor   ecx, ecx       ; passed all windows to top
 963.         ret
 964.  
 965.  
 966.  
 967.  
 968. waredraw:     ; if redraw necessary at activate
 969.  
 970.         pushad
 971.  
 972.         call  checkwindowdraw      ; draw window on activation ?
 973.         test  ecx, ecx
 974.         jz    .do_not_draw
 975.  
 976.         popad
 977.         mov   [0xfb44], byte 1     ; do draw mouse
 978.         call  windowactivate
 979.  
 980.         ; update screen info
 981.         pushad
 982.         mov   edi, [0x3004] ; the last process (number)
 983.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 984.         shl   esi, 5
 985.         add   esi, window_data
 986.  
 987.         ; coordinates of the upper window
 988.         mov   eax, [esi+00] ; cx
 989.         mov   ebx, [esi+04] ; cy
 990.         mov   ecx, [esi+08] ; sx
 991.         mov   edx, [esi+12] ; sy
 992.  
 993.         add   ecx, eax       ; ecx = x_end
 994.         add   edx, ebx       ; edx = y_end
 995.  
 996.         mov   edi, [0x3004]
 997.         movzx esi, word [0xC400 + edi * 2]
 998.         shl   esi, 5
 999.         movzx esi, byte [esi + 0x3000 + 0xE]
 1000.         call  setscreen ;;;calculatescreen ; setscreen
 1001.         popad
 1002.  
 1003.         cmp   [0xff01], dword 1 ; if > 1 then activate process
 1004.         jbe   .not_activate
 1005.  
 1006. ;;;        mov   eax, 10            ; wait for putimages to finish
 1007. ;;;        call  delay_hs
 1008.  
 1009.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 1010.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 1011.  
 1012.         ret
 1013.  
 1014.      .not_activate:
 1015.  
 1016. ;        mov   eax,5            ; wait for putimages to finish
 1017. ;        call  delay_hs
 1018.  
 1019.         mov   [edi+31],byte 1  ; redraw flag for app
 1020.  
 1021.         mov   ecx, 25 ;100
 1022.      .waitflagdown:
 1023.         dec   ecx
 1024.         jz    .nowait
 1025. ;        mov   eax, 2
 1026. ;        call  delay_hs
 1027.         cmp   [edi+31], byte 0 ; wait flag to drop
 1028.         jnz   .waitflagdown
 1029.       .nowait:
 1030.  
 1031. ;        mov   ecx,10
 1032. ;      .wait:
 1033. ;        mov   eax,1           ; wait for draw to finish
 1034. ;        call  delay_hs
 1035. ;        loop  .wait
 1036.  
 1037.         mov   [0xfb44],byte 0
 1038.  
 1039.         ret
 1040.  
 1041.      .do_not_draw:
 1042.  
 1043.         popad
 1044.  
 1045.         call  windowactivate
 1046.         mov   [0xfb44],byte 0  ; mouse down checks
 1047.         mov   [0xfff4],byte 0  ; no mouse background
 1048.         mov   [0xfff5],byte 0  ; draw mouse
 1049.         ret
 1050.  
 1051.  
 1052. iglobal
 1053.   window_moving   db 'K : Window - move/resize',13,10,0
 1054.   window_moved    db 'K : Window - done',13,10,0
 1055. endg
 1056.  
 1057. ; check window touch
 1058. align 4
 1059. checkwindows:
 1060.         pushad
 1061.  
 1062.         cmp  [0xff01],dword 1  ; activate request from app ?
 1063.         jbe  .no_activate_request
 1064.         mov  edi,[0xff01]     ; process number
 1065.         shl  edi,5
 1066.         add  edi,window_data
 1067.         mov  ebx,[0xff01]
 1068.         movzx esi, word [0xC000 + ebx * 2]
 1069.         lea  esi, [0xC400 + esi * 2]
 1070.         call waredraw
 1071.  
 1072. ;* start code - get active process (2) - Mario79
 1073. ;        mov  eax,[0xff01]
 1074. ;        mov  [active_process],eax
 1075. ;* end code - get active process  (2) - Mario79
 1076.  
 1077.         mov  [0xff01],dword 0  ; activated
 1078.  
 1079.         popad
 1080.         ret
 1081.  
 1082.     .no_activate_request:
 1083.    
 1084.         cmp   [0xfb40],byte 0    ; mouse buttons pressed ?
 1085.         jne   .mouse_buttons_pressed
 1086. ;        cmp   [window_minimize],2
 1087. ;        jne   .no_activate_request_1
 1088.         cmp   [window_minimize],0
 1089.         je   .no_activate_request_2
 1090.         cmp   [window_minimize],1
 1091.         je    .mouse_buttons_pressed
 1092.         mov   esi,[0x3004]
 1093.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2]
 1094.         shl   edi, 5
 1095.         add   edi, window_data
 1096.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1097.         jnz     .mouse_buttons_pressed
 1098. ;        jne   .no_activate_request_2
 1099. ;    .no_activate_request_1:
 1100. ;        cmp   [window_minimize],1
 1101. ;        jge   .mouse_buttons_pressed
 1102. ;        jmp   .mouse_buttons_pressed
 1103.     .no_activate_request_2:
 1104.         mov   [window_minimize],0
 1105.         popad
 1106.         ret
 1107.  
 1108.     .mouse_buttons_pressed:
 1109.  
 1110.         mov   esi,[0x3004]
 1111.         inc   esi
 1112.  
 1113.       cwloop:
 1114.         cmp   esi,2
 1115.         jb   .exit
 1116.         .temp_window_minimize_1:
 1117.         dec   esi
 1118.         movzx edi, word [0xC400 + esi * 2] ; ebx
 1119.         shl   edi, 5
 1120.         add   edi, window_data
 1121. ;        mov   edi, ebx
 1122.         mov   ecx, [edi+0]
 1123.         mov   edx, [edi+4]
 1124.  
 1125.         mov   eax,ecx
 1126.         mov   ebx,edx
 1127.        cmp   [window_minimize],1
 1128.        jge   .window_minimize_no_check_mouse
 1129.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1130.         jnz     cwloop
 1131.  
 1132.        movzx  eax, word [0xfb0a]
 1133.        movzx  ebx, word [0xfb0c]
 1134.        
 1135.         cmp   ecx, eax
 1136.         jae   cwloop
 1137.         cmp   edx, ebx
 1138.         jae   cwloop
 1139.         add   ecx, [edi+8]
 1140.         add   edx, [edi+12]
 1141.         cmp   eax, ecx
 1142.         jae   cwloop
 1143.         cmp   ebx, edx
 1144.         jae   cwloop
 1145.  
 1146.       .window_minimize_no_check_mouse:
 1147.  
 1148.         pushad
 1149.         mov   eax, esi
 1150.         mov   ebx, [0x3004]
 1151.         cmp   eax, ebx      ; is this window active?
 1152.         jz    .move_resize_window
 1153.  
 1154.         ; eax = position in windowing stack
 1155.         ; redraw must ?
 1156.         lea   esi, [0xC400 + esi * 2]
 1157.         call  waredraw
 1158.         add   esp, 32
 1159.  
 1160.       .exit:
 1161.         popad
 1162.         ret
 1163.  
 1164.    .move_resize_window:    ; MOVE OR RESIZE WINDOW
 1165.  
 1166.         popad
 1167.  
 1168.         ; Check for user enabled fixed window
 1169.         mov   edx, [edi+0x14]
 1170.         and   edx, 0x0f000000
 1171.         cmp   edx, 0x01000000
 1172.         jne   .window_move_enabled_for_user
 1173.         popad
 1174.         ret
 1175.       .window_move_enabled_for_user:
 1176.  
 1177.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1178.         jnz     .no_resize_2
 1179.  
 1180.         mov   [do_resize_from_corner],byte 0   ; resize for skinned window
 1181.         mov   edx, [edi+0x10]
 1182.         and   edx, 0x0f000000
 1183.         cmp   edx, 0x02000000
 1184.         jb    .no_resize_2 ; not type 2 wnd
 1185.  
 1186.         mov   edx, [edi+4]
 1187.         add   edx, [edi+12]
 1188.         sub   edx, 6       ; edx = y_end - 6
 1189.         cmp   ebx, edx     ; ebx = mouse_y
 1190.         jb    .no_resize_2
 1191.         mov   [do_resize_from_corner],byte 1
 1192.         jmp   .continue
 1193.       .no_resize_2:
 1194.  
 1195.         push    eax
 1196.         call    get_titlebar_height
 1197.         add     eax,[edi+4]
 1198.         cmp     ebx,eax
 1199.         pop     eax
 1200.         jae     .exit
 1201.  
 1202.      .continue:
 1203.  
 1204.         push  esi
 1205.         mov   esi, window_moving
 1206.         call  sys_msg_board_str
 1207.         pop   esi
 1208.  
 1209.         mov   ecx, [timer_ticks] ;[0xfdf0]    ; double-click ?
 1210.         mov   edx, ecx
 1211.         sub   edx, [latest_window_touch]
 1212.         mov   [latest_window_touch], ecx
 1213.         mov   [latest_window_touch_delta], edx
 1214.  
 1215.         mov   cl, [0xfb40]     ; save for shade check
 1216.         mov   [do_resize], cl
 1217.      no_emulation_righ_button:
 1218.         mov   ecx, [edi+0]
 1219.         mov   edx, [edi+4]
 1220.  
 1221.         push  eax ecx edx
 1222.         mov   [dlx], ecx      ; save for drawlimits
 1223.         mov   [dly], edx
 1224.         mov   eax, [edi+8]
 1225.         add   ecx, eax
 1226.         mov   eax, [edi+12]
 1227.         add   edx, eax
 1228.         mov   [dlxe], ecx
 1229.         mov   [dlye], edx
 1230.         pop   edx ecx eax
 1231.  
 1232.         sub   eax, ecx
 1233.         sub   ebx, edx
 1234.  
 1235.         mov   esi, [0xfb0a]
 1236.         mov   [0xf300], esi
 1237.  
 1238.         pushad           ; wait for putimages to finish
 1239. ;        mov   eax,5
 1240. ;        call  delay_hs
 1241.         mov   eax,[edi+0]
 1242.         mov   [npx],eax
 1243.         mov   eax,[edi+4]
 1244.         mov   [npy],eax
 1245.         popad
 1246.  
 1247.         push eax                  ; save old coordinates
 1248.         mov   ax,[edi+00]
 1249.         mov   word [oldc+00],ax
 1250.         mov   ax,[edi+04]
 1251.         mov   word [oldc+04],ax
 1252.         mov   ax,[edi+8]
 1253.         mov   word [oldc+8],ax
 1254.         mov   word [npxe],ax
 1255.         mov   ax,[edi+12]
 1256.         mov   word [oldc+12],ax
 1257.         mov   word [npye],ax
 1258.         pop eax
 1259.  
 1260.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1261.         jnz     @f
 1262.         call  drawwindowframes
 1263.     @@:
 1264.  
 1265.         mov   [reposition],0
 1266.         mov   [0xfb44],byte 1   ; no reaction to mouse up/down
 1267.  
 1268.         ; move window
 1269.  
 1270.       newchm:
 1271.  
 1272.         mov   [0xfff5],byte 1
 1273.  
 1274.         call  checkidle
 1275.  
 1276.         call  checkEgaCga
 1277.  
 1278.         mov   [0xfff4],byte 0
 1279.  
 1280.         call  [draw_pointer]
 1281.  
 1282.         pushad
 1283.         call   stack_handler
 1284.         popad
 1285.  
 1286.         mov   esi,[0xf300]
 1287.         cmp   esi,[0xfb0a]
 1288.         je    cwb
 1289.  
 1290.         mov   cx,[0xfb0a]
 1291.         mov   dx,[0xfb0c]
 1292.         sub   cx,ax
 1293.         sub   dx,bx
 1294.  
 1295.         push  ax
 1296.         push  bx
 1297.  
 1298.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1299.         jnz     @f
 1300.         call  drawwindowframes
 1301.     @@:
 1302.  
 1303.         mov   ax,[0xfe00]
 1304.         mov   bx,[0xfe04]
 1305.  
 1306.         cmp   [do_resize_from_corner],1
 1307.         je    no_new_position
 1308.  
 1309.         mov   word [npx],word 0     ; x repos ?
 1310.         cmp   ax,cx
 1311.         jb    noreposx
 1312.         mov   [reposition],1
 1313.         sub   ax,word [npxe]
 1314.         mov   word [npx],ax
 1315.         cmp   ax,cx
 1316.         jb    noreposx
 1317.         mov   word [npx],cx
 1318.       noreposx:
 1319.  
 1320.         mov   word [npy],word 0     ; y repos ?
 1321.         cmp   bx,dx
 1322.         jb    noreposy
 1323.         mov   [reposition],1
 1324.         sub   bx,word [npye]
 1325.         mov   word [npy],bx
 1326.         cmp   bx,dx
 1327.         jb    noreposy
 1328.         mov   word [npy],dx
 1329.       noreposy:
 1330.  
 1331.       no_new_position:
 1332.  
 1333.         cmp   [do_resize_from_corner],0    ; resize from right corner
 1334.         je    norepos_size
 1335.         pushad
 1336.  
 1337.         mov   edx,edi
 1338.         sub   edx,window_data
 1339.         shr   edx,5
 1340.         shl   edx,8
 1341.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1342.  
 1343.         movzx eax,word [0xfb0a]
 1344.         cmp   eax,[edi+0]
 1345.         jb    nnepx
 1346.         sub   eax,[edi+0]
 1347.         cmp   eax,[edx+0x90+8]
 1348.         jge   nnepx2
 1349.         mov   eax,[edx+0x90+8]
 1350.       nnepx2:
 1351.         mov   [npxe],eax
 1352.       nnepx:
 1353.  
 1354.         call    get_titlebar_height
 1355.         mov     ebx,eax
 1356.         movzx eax,word [0xfb0c]
 1357.         cmp   eax,[edi+4]
 1358.         jb    nnepy
 1359.         sub   eax,[edi+4]
 1360.         cmp     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1361.         jge     nnepy2
 1362.         mov     eax,ebx ; [edx+0x90+12]
 1363.       nnepy2:
 1364.         mov   [npye],eax
 1365.       nnepy:
 1366.  
 1367.         mov   [reposition],1
 1368.  
 1369.         popad
 1370.       norepos_size:
 1371.  
 1372.         pop   bx
 1373.         pop   ax
 1374.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1375.         jnz     @f
 1376.         call  drawwindowframes
 1377.     @@:
 1378.  
 1379.         mov   esi,[0xfb0a]
 1380.         mov   [0xf300],esi
 1381.  
 1382.       cwb:
 1383.         cmp   [0xfb40],byte 0
 1384.         jne   newchm
 1385.                                      ; new position done
 1386.         mov     [0xfff5],byte 1
 1387.         mov     cl,0
 1388.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1389.         jnz     @f
 1390.         mov     cl,[reposition]
 1391.         call    drawwindowframes
 1392.  
 1393.         mov   eax,[npx]
 1394.         mov   [edi+0],eax
 1395.         mov   eax,[npy]
 1396.         mov   [edi+4],eax
 1397.         mov   eax,[npxe]
 1398.         mov   [edi+8],eax
 1399.         mov   eax,[npye]
 1400.         mov   [edi+12],eax
 1401.  
 1402.     @@: mov     [reposition],cl
 1403.  
 1404.         cmp   [reposition],1         ; save new X and Y start
 1405.         jne   no_xy_save
 1406.         ; <IP 28.08.2004>
 1407.         push  esi edi ecx
 1408.         mov   esi,edi
 1409.         sub   edi,window_data
 1410.         shr   edi,5
 1411.         shl   edi,8
 1412.         add   edi,0x80000+0x90
 1413.         mov   ecx,2
 1414.         cld
 1415.         rep   movsd
 1416.         pop   ecx edi esi
 1417.         ; </IP 28.08.2004>
 1418.       no_xy_save:
 1419.  
 1420.         pushad                             ; WINDOW SHADE/FULLSCREEN
 1421.  
 1422.         cmp   [reposition],1
 1423.         je    no_window_sizing
 1424.         mov   edx,edi
 1425.         sub   edx,window_data
 1426.         shr   edx,5
 1427.         shl   edx,8
 1428.         add   edx,0x80000                 ; process base at 0x80000+
 1429.  
 1430.         cmp     [window_minimize],0
 1431.         je      no_wnd_minimize_restore
 1432.         mov     [reposition],1
 1433.   wnd_minimize:
 1434.         cmp     [window_minimize],1
 1435.         jne     wnd_restore
 1436.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MINIMIZED
 1437.         jmp     no_wnd_minimize_restore
 1438.   wnd_restore:
 1439.         cmp     [window_minimize],2
 1440.         jne     no_wnd_minimize_restore
 1441.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MINIMIZED
 1442.   no_wnd_minimize_restore:
 1443.  
 1444.  
 1445.         cmp   [do_resize],2               ; window shade ?
 1446.         jne   no_window_shade
 1447.         mov   [reposition],1
 1448.  
 1449.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1450.         jnz     wnd_rolldown
 1451.   wnd_rollup:
 1452.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1453.         call    get_rolledup_height
 1454.         jmp     @f
 1455.   wnd_rolldown:
 1456.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_ROLLEDUP
 1457.         mov     eax,[edx+0x90+BOX.height]
 1458.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1459.         jz      @f
 1460.         mov     eax,[screen_workarea.bottom]
 1461.         sub     eax,[screen_workarea.top]
 1462.     @@: mov     [edi+WDATA.height],eax
 1463.  
 1464.       no_window_shade:
 1465.  
 1466.         cmp   [do_resize],1               ; fullscreen/restore ?
 1467.         jne   no_fullscreen_restore
 1468.         cmp   [latest_window_touch_delta],dword 50
 1469.         jg    no_fullscreen_restore
 1470.         mov   [reposition],1
 1471.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1472.         jnz     restore_from_fullscreen
 1473.         or      [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_MAXIMIZED
 1474.         mov     eax,[screen_workarea.left]
 1475.         mov     [edi+WDATA.left],eax
 1476.         sub     eax,[screen_workarea.right]
 1477.         neg     eax
 1478.         mov     [edi+WDATA.width],eax
 1479.         mov     eax,[screen_workarea.top]
 1480.         mov     [edi+WDATA.top],eax
 1481.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1482.         jnz     @f
 1483.         sub     eax,[screen_workarea.bottom]
 1484.         neg     eax
 1485.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1486.     @@:
 1487.         jmp   no_fullscreen_restore
 1488.       restore_from_fullscreen:
 1489.         and     [edi+WDATA.fl_wstate],not WSTATE_MAXIMIZED
 1490.         push    [edi+WDATA.height]
 1491.         push  edi                         ; restore
 1492.         lea   esi, [edx + 0x90]
 1493.         mov   ecx,4
 1494.         cld
 1495.         rep   movsd
 1496.         pop   edi
 1497.         pop     eax
 1498.         test    [edi+WDATA.fl_wstate],WSTATE_ROLLEDUP
 1499.         jz      @f
 1500.         mov     [edi+WDATA.height],eax
 1501.     @@:
 1502.  
 1503.       no_fullscreen_restore:
 1504.  
 1505.         mov   eax,[edi+4]                 ; check Y inside screen
 1506.         add   eax,[edi+12]
 1507.         cmp   eax,[0xfe04]
 1508.         jbe   no_window_sizing
 1509.         mov   eax,[edi+0]                 ; check X inside screen
 1510.         add   eax,[edi+8]
 1511.         cmp   eax,[0xfe00]
 1512.         jbe   no_window_sizing
 1513.         mov   eax,[0xfe00]
 1514.         sub   eax,[edi+8]
 1515.         mov   [edi+0],eax
 1516.         mov   eax,[0xfe04]
 1517.         sub   eax,[edi+12]
 1518.         mov   [edi+4],eax
 1519.       no_window_sizing:
 1520.  
 1521.         popad
 1522.  
 1523.         cmp   [reposition],0
 1524.         je    retwm
 1525.  
 1526.         pushad
 1527.         mov   eax,[edi+00]
 1528.         mov   ebx,[edi+04]
 1529.         mov   ecx,[edi+8]
 1530.         mov   edx,[edi+12]
 1531.         add   ecx,eax
 1532.         add   edx,ebx
 1533.         mov   edi,[0x3004]
 1534.         shl   edi,1
 1535.         add   edi,0xc400
 1536.         movzx esi,byte [edi]
 1537.         shl   esi,5
 1538.         add   esi,0x3000+0xe
 1539.         movzx esi,byte [esi]
 1540.  
 1541.         sub   edi,draw_data
 1542.         shr   edi,5
 1543.         shl   edi,8
 1544.         add   edi,0x80000+0x80
 1545.         ;cmp   [edi],dword 0
 1546.         ;jne   no_rect_shaped_move
 1547.         call  setscreen
 1548.         jmp   move_calculated
 1549.       no_rect_shaped_move:
 1550.         call  calculatescreen
 1551.       move_calculated:
 1552.  
 1553.         popad
 1554.  
 1555.         mov     [edi+WDATA.fl_redraw],1
 1556.         mov   [0xfff5],byte 1 ; no mouse
 1557.  
 1558.         push  eax ebx ecx edx
 1559.         mov   eax,[oldc+00]
 1560.         mov   ebx,[oldc+04]
 1561.         mov   ecx,[oldc+8]
 1562.         mov   edx,[oldc+12]
 1563.         add   ecx,eax
 1564.         add   edx,ebx
 1565.         call  calculatescreen
 1566.         pop   edx ecx ebx eax
 1567.  
 1568.         mov   eax,edi
 1569.         call  redrawscreen
 1570.  
 1571.         mov   ecx,100         ; wait to avoid mouse residuals
 1572.       waitre2:
 1573.         mov   [0xfff5],byte 1
 1574.         call  checkidle
 1575.         cmp     [edi+WDATA.fl_redraw],0
 1576.         jz    retwm
 1577.         loop  waitre2
 1578.  
 1579.       retwm:
 1580.  
 1581.         mov   [0xfff5],byte 0 ; mouse pointer
 1582.         mov   [0xfff4],byte 0 ; no mouse under
 1583.         mov   [0xfb44],byte 0 ; react to mouse up/down
 1584.  
 1585.         mov    esi,window_moved
 1586.         call   sys_msg_board_str
 1587.  
 1588.         popad
 1589.  
 1590.        mov   [window_minimize],0
 1591. ;        sti
 1592.         ret
 1593.  
 1594. ;temp_mouse_1 dw 0
 1595. ;temp_mouse_2 dw 0
 1596.  
 1597. uglobal
 1598.   add_window_data            dd  0
 1599.   do_resize_from_corner      db  0x0
 1600.   reposition                 db  0x0
 1601.   latest_window_touch        dd  0x0
 1602.   latest_window_touch_delta  dd  0x0
 1603.  
 1604.   do_resize db 0x0
 1605.  
 1606.   oldc    dd 0x0,0x0,0x0,0x0
 1607.  
 1608.   dlx     dd 0x0
 1609.   dly     dd 0x0
 1610.   dlxe    dd 0x0
 1611.   dlye    dd 0x0
 1612.  
 1613.   npx     dd 0x0
 1614.   npy     dd 0x0
 1615.   npxe    dd 0x0
 1616.   npye    dd 0x0
 1617.  
 1618.   mpx     dd 0x0
 1619.   mpy     dd 0x0
 1620. endg
 1621.  
 1622.  
 1623. ; draw negative window frames
 1624.  
 1625. drawwindowframes:
 1626.  
 1627.         pushad
 1628.  
 1629.         mov   eax,[npx]
 1630.         shl   eax,16
 1631.         add   eax,[npx]
 1632.         add   eax,[npxe]
 1633.         add   eax,65536*1-1
 1634.         mov   ebx,[npy]
 1635.         shl   ebx,16
 1636.         add   ebx,[npy]
 1637.         mov   ecx,0x01000000
 1638.         push  edi
 1639.         mov   edi,1
 1640.         call  [draw_line]
 1641.         pop   edi
 1642.  
 1643.         mov   eax,[npx]
 1644.         shl   eax,16
 1645.         add   eax,[npx]
 1646.         add   eax,[npxe]
 1647.         add   eax,65536*1-1
 1648.         mov   ebx,[npy]
 1649.         add   ebx,[npye]
 1650.         shl   ebx,16
 1651.         add   ebx,[npy]
 1652.         add   ebx,[npye]
 1653.         mov   ecx,0x01000000
 1654.         push  edi
 1655.         mov   edi,1
 1656.         call  [draw_line]
 1657.         pop   edi
 1658.  
 1659.         mov   eax,[npx]
 1660.         shl   eax,16
 1661.         add   eax,[npx]
 1662.         mov   ebx,[npy]
 1663.         shl   ebx,16
 1664.         add   ebx,[npy]
 1665.         add   ebx,[npye]
 1666.         mov   ecx,0x01000000
 1667.         push  edi
 1668.         mov   edi,1
 1669.         call  [draw_line]
 1670.         pop   edi
 1671.  
 1672.         mov   eax,[npx]
 1673.         add   eax,[npxe]
 1674.         shl   eax,16
 1675.         add   eax,[npx]
 1676.         add   eax,[npxe]
 1677.         mov   ebx,[npy]
 1678.         shl   ebx,16
 1679.         add   ebx,[npy]
 1680.         add   ebx,[npye]
 1681.         mov   ecx,0x01000000
 1682.         push  edi
 1683.         mov   edi,1
 1684.         call  [draw_line]
 1685.         mov   edi,[0x3000]
 1686.         shl   edi,5
 1687.         add   edi,window_data
 1688.         mov   [edi+30],byte 1
 1689.         pop   edi
 1690.  
 1691.         popad
 1692.  
 1693.         ret
 1694.  
 1695.  
 1696.  
 1697. random_shaped_window:
 1698.  
 1699. ;
 1700. ;  eax = 0    giving address of data area
 1701. ;      ebx    address
 1702. ;  ebx = 1    shape area scale
 1703. ;      ebx    2^ebx scale
 1704.  
 1705.      test eax, eax
 1706.      jne  rsw_no_address
 1707.      mov  eax,[0x3000]
 1708.      shl  eax,8
 1709.  
 1710.      mov  [eax+0x80000+0x80],ebx
 1711.    rsw_no_address:
 1712.  
 1713.      cmp  eax,1
 1714.      jne  rsw_no_scale
 1715.      mov  eax,[0x3000]
 1716.      shl  eax,8
 1717.      mov  [eax+0x80000+0x84],bl
 1718.    rsw_no_scale:
 1719.  
 1720.      ret
 1721.  
 1722.  
 1723.