Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 150 | Rev 364 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download | RSS feed

 1.  
 2. uglobal
 3. cd_current_pointer_of_input    dd  0
 4. cd_current_pointer_of_input_2  dd  0
 5. cd_mem_location                dd  0
 6. cd_counter_block               dd  0
 7. IDE_Channel_1                  db  0
 8. IDE_Channel_2                  db  0
 9. endg
 10.  
 11. CDDataBuf equ 0x7000
 12.  
 13. reserve_cd:
 14.  
 15.     cli
 16.     cmp   [cd_status],0
 17.     je    reserve_ok2
 18.  
 19.     sti
 20.     call  change_task
 21.     jmp   reserve_cd
 22.  
 23.   reserve_ok2:
 24.  
 25.     push  eax
 26.     mov   eax,[0x3000]
 27.     shl   eax,5
 28.     mov   eax,[eax+0x3000+TASKDATA.pid]
 29.     mov   [cd_status],eax
 30.     pop   eax
 31.     sti
 32.     ret
 33.  
 34. reserve_cd_channel:
 35.     cmp   [ChannelNumber],1
 36.     jne   .IDE_Channel_2
 37. .IDE_Channel_1:
 38.     cli
 39.     cmp   [IDE_Channel_1],0
 40.     je    .reserve_ok_1
 41.     sti
 42.     call  change_task
 43.     jmp   .IDE_Channel_1
 44. .IDE_Channel_2:
 45.     cli
 46.     cmp   [IDE_Channel_2],0
 47.     je    .reserve_ok_2
 48.     sti
 49.     call  change_task
 50.     jmp   .IDE_Channel_1
 51. .reserve_ok_1:
 52.     mov [IDE_Channel_1],1
 53.     ret
 54. .reserve_ok_2:
 55.     mov [IDE_Channel_2],1
 56.     ret
 57.  
 58. free_cd_channel:
 59.     cmp   [ChannelNumber],1
 60.     jne   .IDE_Channel_2
 61. .IDE_Channel_1:
 62.     mov [IDE_Channel_1],0  
 63.     ret
 64. .IDE_Channel_2:
 65.     mov [IDE_Channel_2],0
 66.     ret
 67.    
 68. cd_status dd 0
 69.  
 70. ;----------------------------------------------------------------
 71. ;
 72. ;  fs_CdRead - LFN variant for reading CD disk
 73. ;
 74. ;  esi  points to filename /dir1/dir2/.../dirn/file,0
 75. ;  ebx  pointer to 64-bit number = first wanted byte, 0+
 76. ;       may be ebx=0 - start from first byte
 77. ;  ecx  number of bytes to read, 0+
 78. ;  edx  mem location to return data
 79. ;
 80. ;  ret ebx = bytes read or 0xffffffff file not found
 81. ;      eax = 0 ok read or other = errormsg
 82. ;
 83. ;--------------------------------------------------------------
 84. fs_CdRead:
 85.     push    edi
 86.     cmp    byte [esi], 0
 87.     jnz    @f
 88. .noaccess:
 89.     pop    edi
 90. .noaccess_2:
 91.     or    ebx, -1
 92.     mov    eax, ERROR_ACCESS_DENIED
 93.     ret
 94.  
 95. .noaccess_3:
 96.     pop     eax edx ecx edi
 97.     jmp  .noaccess_2
 98.  
 99. @@:
 100.     call    cd_find_lfn
 101.     jnc    .found
 102.     pop    edi
 103.     cmp   [DevErrorCode],0
 104.     jne   .noaccess_2
 105.     or    ebx, -1
 106.     mov    eax, ERROR_FILE_NOT_FOUND
 107.     ret
 108.  
 109. .found:
 110.     mov    edi,[cd_current_pointer_of_input]
 111.     test   byte [edi+25],10b    ; do not allow read directories
 112.     jnz    .noaccess
 113.     test    ebx, ebx
 114.     jz    .l1
 115.     cmp    dword [ebx+4], 0
 116.     jz    @f
 117.         xor     ebx, ebx
 118. .reteof:
 119.     mov    eax, 6 ; end of file
 120.     pop    edi
 121.     ret
 122. @@:
 123.     mov    ebx, [ebx]
 124. .l1:
 125.         push    ecx edx
 126.         push    0
 127.         mov     eax, [edi+10] ; ðåàëüíûé ðàçìåð ôàéëîâîé ñåêöèè
 128.         sub     eax, ebx
 129.         jb      .eof
 130.         cmp     eax, ecx
 131.         jae     @f
 132.         mov     ecx, eax
 133.         mov     byte [esp], 6
 134. @@:
 135.      mov    eax,[edi+2]
 136.      mov    [CDSectorAddress],eax
 137. ; now eax=cluster, ebx=position, ecx=count, edx=buffer for data
 138. .new_sector:
 139.     test    ecx, ecx
 140.     jz    .done
 141.     sub    ebx, 2048
 142.     jae    .next
 143.     add    ebx, 2048
 144.     jnz    .incomplete_sector
 145.     cmp    ecx, 2048
 146.     jb    .incomplete_sector
 147. ; we may read and memmove complete sector
 148.     mov  [CDDataBuf_pointer],edx
 149.     call ReadCDWRetr      ; ÷èòàåì ñåêòîð ôàéëà
 150.     cmp   [DevErrorCode],0
 151.     jne   .noaccess_3
 152.     add    edx, 2048
 153.     sub    ecx, 2048
 154. .next:
 155.     inc  dword [CDSectorAddress]
 156.     jmp    .new_sector
 157. .incomplete_sector:
 158. ; we must read and memmove incomplete sector
 159.     mov  [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf
 160.     call ReadCDWRetr      ; ÷èòàåì ñåêòîð ôàéëà
 161.     cmp   [DevErrorCode],0
 162.     jne   .noaccess_3
 163.     push    ecx
 164.     add    ecx, ebx
 165.     cmp    ecx, 2048
 166.     jbe    @f
 167.     mov    ecx, 2048
 168. @@:
 169.     sub    ecx, ebx
 170.      push edi esi ecx
 171.      mov edi,edx
 172.         lea     esi, [CDDataBuf + ebx]
 173.      cld
 174.      rep movsb
 175.      pop ecx esi edi
 176.     add    edx, ecx
 177.     sub    [esp], ecx
 178.     pop    ecx
 179.     xor    ebx, ebx
 180.     jmp    .next
 181.      
 182. .done:
 183.         mov     ebx, edx
 184.         pop     eax edx ecx edi
 185.         sub     ebx, edx
 186.         ret
 187. .eof:
 188.         mov     ebx, edx
 189.         pop     eax edx ecx
 190.         sub     ebx, edx
 191.         jmp     .reteof
 192.  
 193. ;----------------------------------------------------------------
 194. ;
 195. ;  fs_CdReadFolder - LFN variant for reading CD disk folder
 196. ;
 197. ;  esi  points to filename  /dir1/dir2/.../dirn/file,0
 198. ;  ebx  pointer to structure 32-bit number = first wanted block, 0+
 199. ;                          & flags (bitfields)
 200. ; flags: bit 0: 0=ANSI names, 1=UNICODE names
 201. ;  ecx  number of blocks to read, 0+
 202. ;  edx  mem location to return data
 203. ;
 204. ;  ret ebx = blocks read or 0xffffffff folder not found
 205. ;      eax = 0 ok read or other = errormsg
 206. ;
 207. ;--------------------------------------------------------------
 208. fs_CdReadFolder:
 209.         push    edi
 210.         call    cd_find_lfn
 211.         jnc     .found
 212.         pop     edi
 213.         cmp   [DevErrorCode],0
 214.         jne     .noaccess_1
 215.         or      ebx, -1
 216.         mov     eax, ERROR_FILE_NOT_FOUND
 217.         ret
 218. .found:
 219.         mov    edi,[cd_current_pointer_of_input]
 220.         test   byte [edi+25],10b    ; do not allow read directories
 221.         jnz     .found_dir
 222.         pop     edi
 223. .noaccess_1:
 224.         or      ebx, -1
 225.         mov     eax, ERROR_ACCESS_DENIED
 226.         ret
 227. .found_dir:
 228.         mov    eax,[edi+2]    ; eax=cluster
 229.         mov    [CDSectorAddress],eax
 230.         mov    eax,[edi+10] ; ðàçìåð äèðåêòðîðèè
 231. .doit:
 232. ; init header
 233.         push    eax ecx
 234.         mov     edi, edx
 235.         mov     ecx, 32/4
 236.         xor     eax, eax
 237.         rep     stosd
 238.         pop     ecx eax
 239.         mov     byte [edx], 1   ; version
 240.         mov     [cd_mem_location],edx
 241.         add     [cd_mem_location],32
 242. ; íà÷èíàåì ïåðåáðîñêó ÁÄÂÊ â ÓÑÂÊ
 243. ;.mainloop:
 244.         mov  [cd_counter_block],dword 0
 245.         dec  dword [CDSectorAddress]
 246.         push ecx
 247. .read_to_buffer:
 248.         inc  dword [CDSectorAddress]
 249.         mov  [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf
 250.         call ReadCDWRetr         ; ÷èòàåì ñåêòîð äèðåêòîðèè
 251.         cmp   [DevErrorCode],0
 252.         jne   .noaccess_1
 253.         call .get_names_from_buffer
 254.         sub  eax,2048
 255. ; äèðåêòîðèÿ çàêîí÷èëàñü?
 256.         cmp  eax,0
 257.         ja   .read_to_buffer
 258.         mov   edi,[cd_counter_block]
 259.         mov   [edx+8],edi
 260.         mov   edi,[ebx]
 261.         sub   [edx+4],edi
 262.         pop     ecx edi
 263.         mov     ebx, [edx+4]
 264.         mov     eax,ERROR_SUCCESS
 265.         ret    
 266.    
 267. .get_names_from_buffer:
 268.     mov     [cd_current_pointer_of_input_2],CDDataBuf
 269.     push    eax esi edi edx
 270. .get_names_from_buffer_1:
 271.     call    cd_get_name
 272.     jc    .end_buffer
 273.     inc    dword [cd_counter_block]
 274.     mov    eax,[cd_counter_block]
 275.     cmp    [ebx],eax
 276.     jae     .get_names_from_buffer_1
 277.     test    ecx, ecx
 278.     jz    .get_names_from_buffer_1
 279.     mov   edi,[cd_counter_block]
 280.     mov   [edx+4],edi  
 281.     dec     ecx
 282.     mov   esi,ebp
 283.     mov   edi,[cd_mem_location]
 284.     add   edi,40
 285.     test   dword [ebx+4], 1 ; 0=ANSI, 1=UNICODE
 286.     jnz    .unicode
 287. ;    jmp  .unicode
 288. .ansi:
 289.     cmp   [cd_counter_block],2
 290.     jbe   .ansi_parent_directory
 291.     cld
 292.     lodsw
 293.     xchg ah,al
 294.     call uni2ansi_char
 295.     cld
 296.     stosb
 297. ; ïðîâåðêà êîíöà ôàéëà
 298.     mov   ax,[esi]
 299.     cmp   ax,word 3B00h ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
 300.     je   .cd_get_parameters_of_file_1
 301. ; ïðîâåðêà äëÿ ôàéëîâ íå çàêàí÷èâàþùèõñÿ ñåïàðàòîðîì
 302.     movzx   eax,byte [ebp-33]
 303.     add   eax,ebp
 304.     sub   eax,34
 305.     cmp   esi,eax
 306.     je   .cd_get_parameters_of_file_1
 307. ; ïðîâåðêà êîíöà ïàïêè
 308.     movzx   eax,byte [ebp-1]
 309.     add   eax,ebp
 310.     cmp   esi,eax
 311.     jb   .ansi
 312. .cd_get_parameters_of_file_1:
 313.     mov   [edi],byte 0
 314.     call  cd_get_parameters_of_file
 315.     add   [cd_mem_location],304
 316.     jmp   .get_names_from_buffer_1
 317.  
 318. .ansi_parent_directory:
 319.     cmp   [cd_counter_block],2
 320.     je    @f
 321.     mov   [edi],byte '.'
 322.     inc   edi
 323.     jmp  .cd_get_parameters_of_file_1
 324. @@:
 325.     mov   [edi],word '..'
 326.     add   edi,2
 327.     jmp  .cd_get_parameters_of_file_1
 328.  
 329. .unicode:
 330.     cmp   [cd_counter_block],2
 331.     jbe   .unicode_parent_directory
 332.     cld
 333.     movsw
 334. ; ïðîâåðêà êîíöà ôàéëà
 335.     mov   ax,[esi]
 336.     cmp   ax,word 3B00h ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
 337.     je   .cd_get_parameters_of_file_2
 338. ; ïðîâåðêà äëÿ ôàéëîâ íå çàêàí÷èâàþùèõñÿ ñåïàðàòîðîì
 339.     movzx   eax,byte [ebp-33]
 340.     add   eax,ebp
 341.     sub   eax,34
 342.     cmp   esi,eax
 343.     je   .cd_get_parameters_of_file_2
 344. ; ïðîâåðêà êîíöà ïàïêè
 345.     movzx   eax,byte [ebp-1]
 346.     add   eax,ebp
 347.     cmp   esi,eax
 348.     jb   .unicode
 349. .cd_get_parameters_of_file_2:
 350.     mov   [edi],word 0
 351.     call  cd_get_parameters_of_file
 352.     add   [cd_mem_location],560
 353.     jmp   .get_names_from_buffer_1
 354.  
 355. .unicode_parent_directory:
 356.     cmp   [cd_counter_block],2
 357.     je    @f
 358.     mov   [edi],word 2E00h ; '.'
 359.     add   edi,2
 360.     jmp   .cd_get_parameters_of_file_2
 361. @@:
 362.     mov   [edi],dword 2E002E00h ; '..'
 363.     add   edi,4
 364.     jmp   .cd_get_parameters_of_file_2
 365.  
 366. .end_buffer:
 367.     pop   edx edi esi eax
 368.     ret
 369.  
 370. cd_get_parameters_of_file:
 371.     mov   edi,[cd_mem_location]
 372. cd_get_parameters_of_file_1:
 373. ; ïîëó÷àåì àòðèáóòû ôàéëà
 374.     xor   eax,eax
 375. ; ôàéë íå àðõèâèðîâàëñÿ
 376.     inc   al
 377.     shl   eax,1
 378. ; ýòî êàòàëîã?
 379.     test  [ebp-8],byte 2
 380.     jz    .file
 381.     inc   al
 382. .file:
 383. ; ìåòêà òîìà íå êàê â FAT, â ýòîì âèäå îòñóòñâóåò
 384. ; ôàéë íå ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìíûì
 385.     shl   eax,3
 386. ; ôàéë ÿâëÿåòñÿ ñêðûòûì? (àòðèáóò ñóùåñòâîâàíèå)
 387.     test  [ebp-8],byte 1
 388.     jz    .hidden
 389.     inc   al
 390. .hidden:
 391.     shl   eax,1
 392. ; ôàéë âñåãäà òîëüêî äëÿ ÷òåíèÿ, òàê êàê ýòî CD
 393.     inc   al
 394.     mov   [edi],eax
 395. ; ïîëó÷àåì âðåìÿ äëÿ ôàéëà
 396. ;÷àñ
 397.     movzx eax,byte [ebp-12]
 398.     shl   eax,8
 399. ;ìèíóòà
 400.     mov   al,[ebp-11]
 401.     shl   eax,8
 402. ;ñåêóíäà
 403.     mov   al,[ebp-10]
 404. ;âðåìÿ ñîçäàíèÿ ôàéëà
 405.     mov   [edi+8],eax
 406. ;âðåìÿ ïîñëåäíåãî äîñòóïà
 407.     mov   [edi+16],eax
 408. ;âðåìÿ ïîñëåäíåé çàïèñè
 409.     mov   [edi+24],eax
 410. ; ïîëó÷àåì äàòó äëÿ ôàéëà
 411. ;ãîä
 412.     movzx eax,byte [ebp-15]
 413.     add   eax,1900
 414.     shl   eax,8
 415. ;ìåñÿö
 416.     mov   al,[ebp-14]
 417.     shl   eax,8
 418. ;äåíü
 419.     mov   al,[ebp-13]
 420. ;äàòà ñîçäàíèÿ ôàéëà
 421.     mov   [edi+12],eax
 422. ;âðåìÿ ïîñëåäíåãî äîñòóïà
 423.     mov   [edi+20],eax
 424. ;âðåìÿ ïîñëåäíåé çàïèñè
 425.     mov   [edi+28],eax
 426. ; ïîëó÷àåì òèï äàííûõ èìåíè
 427.     xor   eax,eax
 428.     test   dword [ebx+4], 1 ; 0=ANSI, 1=UNICODE
 429.     jnz    .unicode_1
 430.     mov    [edi+4],eax
 431.     jmp   @f
 432. .unicode_1:
 433.     inc    eax
 434.     mov    [edi+4],eax
 435. @@:
 436. ; ïîëó÷àåì ðàçìåð ôàéëà â áàéòàõ
 437.     xor   eax,eax
 438.     mov   [edi+32+4],eax
 439.     mov   eax,[ebp-23]
 440.     mov   [edi+32],eax
 441.     ret
 442.  
 443. ;----------------------------------------------------------------
 444. ;
 445. ;  fs_CdGetFileInfo - LFN variant for CD
 446. ;                     get file/directory attributes structure
 447. ;        
 448. ;----------------------------------------------------------------
 449. fs_CdGetFileInfo:
 450.         cmp     byte [esi], 0
 451.         jnz     @f
 452.         mov     eax, 2
 453.         ret
 454. @@:
 455.         push    edi ebp
 456.         call    cd_find_lfn
 457.         pushfd
 458.         cmp     [DevErrorCode], 0
 459.         jz      @f
 460.         popfd
 461.         pop     ebp edi
 462.         mov     eax, 11
 463.         ret
 464. @@:
 465.         popfd
 466.         jnc     @f
 467.         pop     ebp edi
 468.         mov     eax, ERROR_FILE_NOT_FOUND
 469.         ret
 470. @@:
 471.  
 472.         mov     edi, edx
 473.         call    cd_get_parameters_of_file_1
 474.         and     dword [edi+4], 0
 475.         pop     ebp edi
 476.         xor     eax, eax
 477.         ret
 478.  
 479. ;----------------------------------------------------------------
 480. ;
 481. ;  fs_CdExecute - LFN variant for executing from CD
 482. ;
 483. ;  esi  points to hd filename (e.g. 'dir1/name')
 484. ;  ebp  points to full filename (e.g. '/hd0/1/dir1/name')
 485. ;  dword [ebx] = flags
 486. ;  dword [ebx+4] = cmdline
 487. ;
 488. ;  ret ebx,edx destroyed
 489. ;      eax > 0 - PID, < 0 - error
 490. ;
 491. ;--------------------------------------------------------------
 492. fs_CdExecute:
 493.         mov     edx, [ebx]
 494.         mov     ebx, [ebx+4]
 495.         test    ebx, ebx
 496.         jz      @f
 497.         add     ebx, std_application_base_address
 498. @@:
 499.  
 500. ;----------------------------------------------------------------
 501. ;
 502. ; fs_CdExecute.flags - second entry
 503. ;
 504. ;  esi  points to floppy filename (kernel address)
 505. ;  ebp  points to full filename
 506. ;  edx  flags
 507. ;  ebx  cmdline (kernel address)
 508. ;
 509. ;  ret  eax > 0 - PID, < 0 - error
 510. ;
 511. ;--------------------------------------------------------------
 512.  
 513. .flags:
 514.         cmp     byte [esi], 0
 515.         jnz     @f
 516. ; cannot execute root!
 517.         mov     eax, -ERROR_ACCESS_DENIED
 518.         ret
 519. @@:
 520.         push    edi
 521.         call    cd_find_lfn
 522.         jnc     .found
 523.         pop     edi
 524.         mov     eax, -ERROR_FILE_NOT_FOUND
 525.         cmp     [DevErrorCode], 0
 526.         jz      @f
 527.         mov     al, -11
 528. @@:
 529.         ret
 530. .found:
 531.         mov     edi,[cd_current_pointer_of_input]
 532.         mov    eax,[edi+2]
 533.         push    0
 534.         push    eax
 535.         push    dword [edi+10]          ; size
 536.         push    .DoRead
 537.         call    fs_execute
 538.         add     esp, 16
 539.         pop     edi
 540.         ret
 541.  
 542. .DoRead:
 543. ; read next block
 544. ; in: eax->parameters, edi->buffer
 545. ; out: eax = error code
 546.         pushad
 547.         cmp     dword [eax], 0  ; file size
 548.         jz      .eof
 549.         cmp     [eax+8],dword 0
 550.         jne     @f
 551.         mov     ecx,[eax+4]
 552.         inc     dword [eax+4]
 553.         mov     [CDSectorAddress],ecx
 554.         mov     [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf  ;edi
 555.         call    ReadCDWRetr
 556.         cmp     [DevErrorCode], 0
 557.         jnz     .err
 558. @@:
 559.         push    esi edi ecx
 560.         mov     esi,512
 561.         imul    esi,[eax+8]
 562.         add     esi,CDDataBuf  
 563.         mov     ecx,512/4
 564.         cld
 565.         rep     movsd
 566.         pop     ecx edi esi
 567.  
 568.         mov     eax, [esp+28]
 569.         mov     ecx, [eax]
 570.         sub     ecx, 512
 571.         jae     @f
 572.         lea     edi, [edi+ecx+512]
 573.         neg     ecx
 574.         push    eax
 575.         xor     eax, eax
 576.         rep     stosb
 577.         pop     eax
 578. @@:
 579.         mov     [eax], ecx
 580.         mov     edx, [eax+8]
 581.         inc     edx
 582.         cmp     edx, 4  ; 2048/512=4
 583.         jb      @f
 584.         xor     edx, edx
 585. @@:
 586.         mov     [eax+8], edx
 587.         popad
 588.         xor     eax, eax
 589.         ret
 590. .eof:
 591.         popad
 592.         mov     eax, 6
 593.         ret
 594. .err:
 595.         popad
 596.         mov     eax, 11
 597.         ret        
 598.  
 599. cd_find_lfn:
 600. ; in: esi->name
 601. ; out: CF=1 - file not found
 602. ;      else CF=0 and [cd_current_pointer_of_input] direntry
 603.         push eax esi
 604. ; 16 ñåêòîð íà÷àëî íàáîðà äåñêðèïòîðîâ òîìîâ
 605.         mov  [CDSectorAddress],dword 15
 606. .start:
 607.         inc  dword [CDSectorAddress]
 608.        mov  [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf
 609.        call  ReadCDWRetr
 610.        cmp   [DevErrorCode],0
 611.        jne   .access_denied
 612. ; ïðîâåðêà íà âøèâîñòü
 613.         cmp  [CDDataBuf+1],dword 'CD00'
 614.         jne  .access_denied
 615.         cmp  [CDDataBuf+5],byte '1'
 616.         jne  .access_denied
 617. ; ñåêòîð ÿâëÿåòñÿ òåðìèíàòîðîì íàáîð äåñêðèïòîðîâ òîìîâ?
 618.         cmp  [CDDataBuf],byte 0xff
 619.         je  .access_denied        
 620. ; ñåêòîð ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì è óëó÷øåííûì äåñêðèïòîðîì òîìà?
 621.         cmp  [CDDataBuf],byte 0x2
 622.         jne  .start
 623. ; ñåêòîð ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì äåñêðèïòîðîì òîìà?
 624.         cmp  [CDDataBuf+6],byte 0x1
 625.         jne  .start
 626. ; ïàðàìåòðû root äèðåêòðîðèè
 627.         mov  eax,[CDDataBuf+0x9c+2] ; íà÷àëî root äèðåêòðîðèè
 628.         mov  [CDSectorAddress],eax
 629.         mov  eax,[CDDataBuf+0x9c+10] ; ðàçìåð root äèðåêòðîðèè
 630.         cmp    byte [esi], 0
 631.         jnz    @f
 632.         mov   [cd_current_pointer_of_input],CDDataBuf+0x9c
 633.         jmp   .done
 634. @@:
 635. ; íà÷èíàåì ïîèñê
 636. .mainloop:
 637.         dec  dword [CDSectorAddress]
 638. .read_to_buffer:
 639.         inc  dword [CDSectorAddress]
 640.         mov  [CDDataBuf_pointer],CDDataBuf
 641.         call ReadCDWRetr         ; ÷èòàåì ñåêòîð äèðåêòîðèè
 642.         cmp   [DevErrorCode],0
 643.         jne   .access_denied
 644.         call cd_find_name_in_buffer
 645.         jnc    .found
 646.         sub  eax,2048
 647. ; äèðåêòîðèÿ çàêîí÷èëàñü?
 648.         cmp  eax,0
 649.         ja   .read_to_buffer
 650. ; íåò èñêîìîãî ýëåìåíòà öåïî÷êè
 651. .access_denied:
 652.         pop  esi eax
 653.         stc
 654.         ret
 655. ; èñêîìûé ýëåìåíò öåïî÷êè íàéäåí
 656.   .found:
 657. ; êîíåö ïóòè ôàéëà
 658.         cmp    byte [esi-1], 0
 659.         jz    .done
 660.         mov    eax,[cd_current_pointer_of_input]
 661.         add    eax,2
 662.         mov    eax,[eax]
 663.         mov    [CDSectorAddress],eax ; íà÷àëî äèðåêòîðèè
 664.         add    eax,8
 665.         mov    eax,[eax]  ; ðàçìåð äèðåêòîðèè
 666.         jmp    .mainloop
 667. ; óêàçàòåëü ôàéëà íàéäåí
 668.    .done:
 669.         pop  esi eax
 670.         clc
 671.         ret
 672.        
 673. cd_find_name_in_buffer:
 674.         mov     [cd_current_pointer_of_input_2],CDDataBuf
 675. .start:
 676.         call    cd_get_name
 677.         jc    .not_found
 678.         call    cd_compare_name
 679.         jc    .start
 680. .found:
 681.         clc
 682.         ret  
 683. .not_found:
 684.         stc
 685.         ret
 686.  
 687. cd_get_name:
 688.         push eax
 689.         mov   ebp,[cd_current_pointer_of_input_2]
 690.         mov   [cd_current_pointer_of_input],ebp
 691.         mov   eax,[ebp]
 692.         cmp   eax,0   ; âõîäû çàêîí÷èëèñü?
 693.         je    .next_sector
 694.         cmp   ebp,CDDataBuf+2048     ; áóôåð çàêîí÷èëñÿ?
 695.         jae   .next_sector
 696.         movzx eax, byte [ebp]
 697.         add   [cd_current_pointer_of_input_2],eax ; ñëåäóþùèé âõîä êàòàëîãà
 698.         add   ebp,33 ; óêàçàòåëü óñòàíîâëåí íà íà÷àëî èìåíè
 699.         pop   eax
 700.         clc
 701.         ret
 702. .next_sector:
 703.         pop  eax
 704.         stc
 705.         ret
 706.  
 707. cd_compare_name:
 708. ; compares ASCIIZ-names, case-insensitive (cp866 encoding)
 709. ; in: esi->name, ebp->name
 710. ; out: if names match: ZF=1 and esi->next component of name
 711. ;      else: ZF=0, esi is not changed
 712. ; destroys eax
 713.     push    esi eax edi
 714.     mov     edi,ebp
 715. .loop:
 716.     cld
 717.     lodsb
 718.     push ax
 719.     call char_todown
 720.     call ansi2uni_char
 721.     xchg ah,al
 722.     cld
 723.     scasw
 724.     pop  ax
 725.     je    .coincides
 726.     call char_toupper
 727.     call ansi2uni_char
 728.     xchg ah,al
 729.     cld  
 730.     sub  edi,2
 731.     scasw
 732.     jne   .name_not_coincide
 733. .coincides:
 734.     cmp   [esi],byte '/'  ; ðàçäåëèòåëü ïóòè, êîíåö èìåíè òåêóùåãî ýëåìåíòà
 735.     je   .done
 736.     cmp   [esi],byte 0  ; ðàçäåëèòåëü ïóòè, êîíåö èìåíè òåêóùåãî ýëåìåíòà
 737.     je   .done
 738.     jmp   .loop
 739. .name_not_coincide:
 740.     pop    edi eax esi
 741.     stc
 742.     ret
 743. .done:
 744. ; ïðîâåðêà êîíöà ôàéëà
 745.     cmp   [edi],word 3B00h ; ñåïàðàòîð êîíöà ôàéëà ';'
 746.     je   .done_1
 747. ; ïðîâåðêà äëÿ ôàéëîâ íå çàêàí÷èâàþùèõñÿ ñåïàðàòîðîì
 748.     movzx   eax,byte [ebp-33]
 749.     add   eax,ebp
 750.     sub   eax,34
 751.     cmp   edi,eax
 752.     je   .done_1
 753. ; ïðîâåðêà êîíöà ïàïêè
 754.     movzx   eax,byte [ebp-1]
 755.     add   eax,ebp
 756.     cmp   edi,eax
 757.     jne   .name_not_coincide
 758. .done_1:
 759.     pop   edi eax
 760.     add   esp,4
 761.     inc   esi
 762.     clc
 763.     ret
 764.    
 765. char_todown:
 766. ; convert character to uppercase, using cp866 encoding
 767. ; in: al=symbol
 768. ; out: al=converted symbol
 769.         cmp     al, 'A'
 770.         jb      .ret
 771.         cmp     al, 'Z'
 772.         jbe     .az
 773.         cmp     al, '€'
 774.         jb      .ret
 775.         cmp     al, ''
 776.         jb      .rus1
 777.         cmp     al, 'Ÿ'
 778.         ja      .ret
 779. ; 0x90-0x9F -> 0xE0-0xEF
 780.         add     al, 'à'-''
 781. .ret:
 782.         ret
 783. .rus1:
 784. ; 0x80-0x8F -> 0xA0-0xAF
 785. .az:
 786.         add     al, 0x20
 787.         ret
 788.        
 789. uni2ansi_char:
 790. ; convert UNICODE character in al to ANSI character in ax, using cp866 encoding
 791. ; in: ax=UNICODE character
 792. ; out: al=converted ANSI character
 793.         cmp     ax, 0x80
 794.         jb      .ascii
 795.         cmp     ax, 0x401
 796.         jz      .yo1
 797.         cmp     ax, 0x451
 798.         jz      .yo2
 799.         cmp     ax, 0x410
 800.         jb      .unk
 801.         cmp     ax, 0x440
 802.         jb      .rus1
 803.         cmp     ax, 0x450
 804.         jb      .rus2
 805. .unk:
 806.         mov     al, '_'
 807.         jmp     .doit
 808. .yo1:
 809.         mov     al, 'ð'
 810.         jmp     .doit
 811. .yo2:
 812.         mov     al, 'ñ'
 813.         jmp     .doit
 814. .rus1:
 815. ; 0x410-0x43F -> 0x80-0xAF
 816.         add     al, 0x70
 817.         jmp     .doit
 818. .rus2:
 819. ; 0x440-0x44F -> 0xE0-0xEF
 820.         add     al, 0xA0
 821. .ascii:
 822. .doit:
 823.         ret
 824.