Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 2237 → Rev 2238

/programs/network/htmlv/browser/HTMLv.c--
15,17 → 15,17
#include "../lib/dll.h--"
 
//ïåðåìåííûå
byte URL[4096]="/sys/index.htm",
char URL[4096]="/sys/index.htm",
editURL[4096],
page_links[12000],
header[512];
 
dword max_kolvo_strok,
int max_kolvo_strok,
max_kolvo_stolbcov,
kolichestvo;
count;
 
int za_kadrom,
razm_scrl,
scroll_size,
mouse_dd;
 
edit_box edit1= {250,207,16,0xffffff,0x94AECE,0xffffff,0xffffff,0,248,#editURL,#mouse_dd,2,19,19};
71,22 → 71,22
}
IF (m.vert==1)
{
IF(max_kolvo_strok+za_kadrom+3>=kolichestvo) WB1.Scan(181);
IF(max_kolvo_strok+za_kadrom+3>=count) WB1.Scan(181);
ELSE {
za_kadrom+=2;
WB1.Scan(ID2);
}
}
//IF (kolichestvo<max_kolvo_strok) break;
//IF (count<max_kolvo_strok) break;
if (m.x>=WB1.width-14) && (m.x<=WB1.width+6)
&& (m.y>WB1.top+16) && (m.y<WB1.top+WB1.height-16)
&& (kolichestvo>max_kolvo_strok) while (m.lkm)
&& (count>max_kolvo_strok) while (m.lkm)
{
IF (razm_scrl/2+WB1.top>m.y) || (m.y<0) || (m.y>4000) m.y=razm_scrl/2+WB1.top; //åñëè êóðñîð íàä îêíîì
IF (scroll_size/2+WB1.top>m.y) || (m.y<0) || (m.y>4000) m.y=scroll_size/2+WB1.top; //åñëè êóðñîð íàä îêíîì
btn=za_kadrom; //ñîõðàíÿåì ñòàðîå êîëè÷åñòâî
j= razm_scrl/2;
za_kadrom = m.y -j -WB1.top * kolichestvo / WB1.height;
IF (max_kolvo_strok+za_kadrom>kolichestvo) za_kadrom=kolichestvo-max_kolvo_strok;
j= scroll_size/2;
za_kadrom = m.y -j -WB1.top * count / WB1.height;
IF (max_kolvo_strok+za_kadrom>count) za_kadrom=count-max_kolvo_strok;
IF (btn<>za_kadrom) WB1.ParseHTML(buf, filesize); //÷òîá ëèøíèé ðàç íå ïåðåðèñîâûâàòü
m.get();
}
147,8 → 147,8
WindowRedrawStatus(2);
}
int onLeft(dword right,left) {EAX=Form.width-right-left;}
int onTop(dword down,up) {EAX=Form.height-GetSkinWidth()-down-up;}
int onLeft(dword right,left) {return Form.width-right-left;}
int onTop(dword down,up) {return Form.height-GetSkinWidth()-down-up;}
 
 
stop: