Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 1970 → Rev 1971

/programs/network/htmlv/browser/HTMLv.c--
0,0 → 1,149
//HTML Viewer in C--
//Copyright 2007-2009 by Veliant & Leency
//Asper, Lrz, Nable, lev.
 
#include "..\lib\kolibri.h--"
#include "..\lib\memory.h--"
#include "..\lib\file_system.h--"
#include "include\some_code.h--"
#include "img\toolbar_icons.c--"
#include "img\URLgoto.txt";
//Asper
#include "..\lib\mem.h--"
#include "..\lib\libio_lib.h--"
#include "..\lib\libimg_lib.h--"
#include "..\lib\edit_box_lib.h--"
#include "..\lib\dll.h--"
 
//ïåðåìåííûå
byte URL[4096]="/sys/html/index.htm",
editURL[4096],
page_links[12000],
header[512];
 
dword max_kolvo_strok,
max_kolvo_stolbcov,
kolichestvo;
 
int za_kadrom,
razm_scrl,
mouse_dd;
 
edit_box edit1= {250,207,16,0xffffff,0x94AECE,0xffffff,0xffffff,0,248,#editURL,#mouse_dd,2,19,19};
 
 
#include "TWB.h--"
 
proc_info Form;
 
 
void main()
{
mouse m; dword btn; byte key;
IF (param) copystr(#param,#URL);
BrowserHistory.AddUrl();
copystr(#URL,#editURL);
//Asper [
mem_Init();
$or eax, eax
$jnz loc00
return;
@loc00:
load_dll2(libio, #libio_init,1);
load_dll2(libimg, #libimg_init,1);
load_dll2(boxlib, #edit_box_draw,0);
//] Asper
SetEventMask(0x27);
loop()
{
switch(WaitEvent())
{
CASE evMouse:
m.get();
IF (m.vert==65535) //ïðîêðóòêà êîë¸ñèêîì
{
IF (za_kadrom==0) break;
IF (za_kadrom>3) za_kadrom-=2; ELSE za_kadrom=1;
WB1.Scan(ID1);
}
IF (m.vert==1)
{
IF(max_kolvo_strok+za_kadrom+3>=kolichestvo) WB1.Scan(181);
ELSE {
za_kadrom+=2;
WB1.Scan(ID2);
}
}
//IF (kolichestvo<max_kolvo_strok) break;
if (m.x>=WB1.width-14) && (m.x<=WB1.width+6) && (kolichestvo>max_kolvo_strok) while (m.lkm)
{
IF (razm_scrl/2+WB1.top>m.y) || (m.y<0) || (m.y>4000) m.y=razm_scrl/2+WB1.top; //åñëè êóðñîð íàä îêíîì
btn=za_kadrom; //ñîõðàíÿåì ñòàðîå êîëè÷åñòâî
j= razm_scrl/2;
za_kadrom = m.y -j -WB1.top * kolichestvo / WB1.height;
IF (max_kolvo_strok+za_kadrom>kolichestvo) za_kadrom=kolichestvo-max_kolvo_strok;
IF (btn<>za_kadrom) WB1.ParseHTML(buf, filesize); //÷òîá ëèøíèé ðàç íå ïåðåðèñîâûâàòü
m.get();
}
break;
case evButton:
btn=GetButtonID();
IF (btn==1) ExitProcess();
ELSE
{
WB1.Scan(btn);
//WB1.HttpLoad(#URL);
}
break;
case evKey:
key = GetKey();
WB1.Scan(key);
if (key<>0x0d) && (key<>183) && (key<>184) && (key<>173) {EAX=key<<8; edit_box_key stdcall(#edit1);} //àäðåñíàÿ ñòðîêà
break;
case evReDraw:
Draw_Window();
break;
}
edit_box_mouse stdcall (#edit1);
}
}
 
 
void Draw_Window()
{
WindowRedrawStatus(1);
DefineAndDrawWindow(215,100,640,480,0x73,0x00E4DFE1,0,0,0);
Form.GetInfo(SelfInfo);
IF (Form.height==GetSkinWidth()+3) //åñëè ñâåðíóòî â çàãîëîâîê, íè÷åãî íå ðèñóåì
{
DrawTitle(#header);
WindowRedrawStatus(2);
return;
}
IF (Form.height<120) MoveSize(OLD,OLD,OLD,120);
IF (Form.width<280) MoveSize(OLD,OLD,280,OLD);
//
PutPaletteImage(#toolbar,200,42,0,0,8,#toolbar_pal);
DrawBar(200,0,onLeft(200,9),43,0xE4DFE1); //çàêðàøèâàåì ôîí ïîä òóëáàðîì
DrawBar(0,42,onLeft(5,4),1,0xE2DBDC); //âûïóêëîñòü
DrawBar(0,43,onLeft(5,4),1,0xD2CED0); //âûïóêëîñòü
FOR (j=0; j<5; j++) DefineButton(j*37+11, 7, 29, 29, 300+j+BT_HIDE, 0x00E4DFE1);
PutImage(#URLgoto,40,19,onLeft(57,0),14);
DefineButton(onLeft(38,0),14, 20, 18, GOTOURL+BT_HIDE, 0xE4DFE1);
DefineButton(onLeft(57,0),14, 19, 18, SEARCHWEB+BT_HIDE, 0xE4DFE1);
DrawRegion_3D(205,14,onLeft(58,205),18,0x94AECE,0x94AECE); //îáîäîê ïîëîñû àäðåñà
DrawRegion_3D(206,15,onLeft(59,205),16,0xE4ECF3,0xE4ECF3);
edit1.width=Form.width-266;
WB1.top=44;
WB1.width=Form.width-11;
WB1.height=onTop(43,5);
WB1.Load(#URL);
//
WindowRedrawStatus(2);
}
int onLeft(dword right,left) {EAX=Form.width-right-left;}
int onTop(dword down,up) {EAX=Form.height-GetSkinWidth()-down-up;}
 
 
stop: