Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

No changes between revisions

Regard whitespace Rev 1970 → Rev 1971

/programs/network/htmlv/browser/HTMLv.c--
0,0 → 1,149
//HTML Viewer in C--
//Copyright 2007-2009 by Veliant & Leency
//Asper, Lrz, Nable, lev.
 
#include "..\lib\kolibri.h--"
#include "..\lib\memory.h--"
#include "..\lib\file_system.h--"
#include "include\some_code.h--"
#include "img\toolbar_icons.c--"
#include "img\URLgoto.txt";
//Asper
#include "..\lib\mem.h--"
#include "..\lib\libio_lib.h--"
#include "..\lib\libimg_lib.h--"
#include "..\lib\edit_box_lib.h--"
#include "..\lib\dll.h--"
 
//ïåðåìåííûå
byte URL[4096]="/sys/html/index.htm",
editURL[4096],
page_links[12000],
header[512];
 
dword max_kolvo_strok,
max_kolvo_stolbcov,
kolichestvo;
 
int za_kadrom,
razm_scrl,
mouse_dd;
 
edit_box edit1= {250,207,16,0xffffff,0x94AECE,0xffffff,0xffffff,0,248,#editURL,#mouse_dd,2,19,19};
 
 
#include "TWB.h--"
 
proc_info Form;
 
 
void main()
{
mouse m; dword btn; byte key;
IF (param) copystr(#param,#URL);
BrowserHistory.AddUrl();
copystr(#URL,#editURL);
//Asper [
mem_Init();
$or eax, eax
$jnz loc00
return;
@loc00:
load_dll2(libio, #libio_init,1);
load_dll2(libimg, #libimg_init,1);
load_dll2(boxlib, #edit_box_draw,0);
//] Asper
SetEventMask(0x27);
loop()
{
switch(WaitEvent())
{
CASE evMouse:
m.get();
IF (m.vert==65535) //ïðîêðóòêà êîë¸ñèêîì
{
IF (za_kadrom==0) break;
IF (za_kadrom>3) za_kadrom-=2; ELSE za_kadrom=1;
WB1.Scan(ID1);
}
IF (m.vert==1)
{
IF(max_kolvo_strok+za_kadrom+3>=kolichestvo) WB1.Scan(181);
ELSE {
za_kadrom+=2;
WB1.Scan(ID2);
}
}
//IF (kolichestvo<max_kolvo_strok) break;
if (m.x>=WB1.width-14) && (m.x<=WB1.width+6) && (kolichestvo>max_kolvo_strok) while (m.lkm)
{
IF (razm_scrl/2+WB1.top>m.y) || (m.y<0) || (m.y>4000) m.y=razm_scrl/2+WB1.top; //åñëè êóðñîð íàä îêíîì
btn=za_kadrom; //ñîõðàíÿåì ñòàðîå êîëè÷åñòâî
j= razm_scrl/2;
za_kadrom = m.y -j -WB1.top * kolichestvo / WB1.height;
IF (max_kolvo_strok+za_kadrom>kolichestvo) za_kadrom=kolichestvo-max_kolvo_strok;
IF (btn<>za_kadrom) WB1.ParseHTML(buf, filesize); //÷òîá ëèøíèé ðàç íå ïåðåðèñîâûâàòü
m.get();
}
break;
case evButton:
btn=GetButtonID();
IF (btn==1) ExitProcess();
ELSE
{
WB1.Scan(btn);
//WB1.HttpLoad(#URL);
}
break;
case evKey:
key = GetKey();
WB1.Scan(key);
if (key<>0x0d) && (key<>183) && (key<>184) && (key<>173) {EAX=key<<8; edit_box_key stdcall(#edit1);} //àäðåñíàÿ ñòðîêà
break;
case evReDraw:
Draw_Window();
break;
}
edit_box_mouse stdcall (#edit1);
}
}
 
 
void Draw_Window()
{
WindowRedrawStatus(1);
DefineAndDrawWindow(215,100,640,480,0x73,0x00E4DFE1,0,0,0);
Form.GetInfo(SelfInfo);
IF (Form.height==GetSkinWidth()+3) //åñëè ñâåðíóòî â çàãîëîâîê, íè÷åãî íå ðèñóåì
{
DrawTitle(#header);
WindowRedrawStatus(2);
return;
}
IF (Form.height<120) MoveSize(OLD,OLD,OLD,120);
IF (Form.width<280) MoveSize(OLD,OLD,280,OLD);
//
PutPaletteImage(#toolbar,200,42,0,0,8,#toolbar_pal);
DrawBar(200,0,onLeft(200,9),43,0xE4DFE1); //çàêðàøèâàåì ôîí ïîä òóëáàðîì
DrawBar(0,42,onLeft(5,4),1,0xE2DBDC); //âûïóêëîñòü
DrawBar(0,43,onLeft(5,4),1,0xD2CED0); //âûïóêëîñòü
FOR (j=0; j<5; j++) DefineButton(j*37+11, 7, 29, 29, 300+j+BT_HIDE, 0x00E4DFE1);
PutImage(#URLgoto,40,19,onLeft(57,0),14);
DefineButton(onLeft(38,0),14, 20, 18, GOTOURL+BT_HIDE, 0xE4DFE1);
DefineButton(onLeft(57,0),14, 19, 18, SEARCHWEB+BT_HIDE, 0xE4DFE1);
DrawRegion_3D(205,14,onLeft(58,205),18,0x94AECE,0x94AECE); //îáîäîê ïîëîñû àäðåñà
DrawRegion_3D(206,15,onLeft(59,205),16,0xE4ECF3,0xE4ECF3);
edit1.width=Form.width-266;
WB1.top=44;
WB1.width=Form.width-11;
WB1.height=onTop(43,5);
WB1.Load(#URL);
//
WindowRedrawStatus(2);
}
int onLeft(dword right,left) {EAX=Form.width-right-left;}
int onTop(dword down,up) {EAX=Form.height-GetSkinWidth()-down-up;}
 
 
stop:
/programs/network/htmlv/browser/History.txt
0,0 → 1,278
20.06.11 -- v0.63 -- 11.32 Êá
lev
- íàêëîííûé øðèôò
- òàáëèöà èìåíîâàííûõ öâåòîâ
 
08.06.10 -- v0.62a -- 9.68 Êá
- â àäðåñíóþ ñòðîêó íåëüçÿ áûëî íîðìàëüíî ââåñòè öèôðû 4 è 6 (ñïàñèáî Nasarus
çà íàéäåííûå áàãè)
- ïîääåðæêà DOS-êîäèðîâêè ñòðàíèö (ïî ïðîñüáå Nasarus'a)
 
 
14.02.10 -- v0.62 -- 9.42 Êá
- ïîèñê â Èíòåðíåòàõ ñ ïîìîùüþ nigma.ru, ïîèñê òîëüêî ïî àíãëèéñêèì ñèìâîëàì,
ãîðÿ÷àÿ êîìáèíàöèÿ êëàâèø Ctrl+Enter;
- óëó÷øåíî è îïòèìèçèðîâàíî îïðåäåëåíèå êîäèðîâêè;
- íåáîëüøîé ôèêñ äëÿ ðàáîòû ñ XHTML-òåãàìè òèïà br/;
- èñïðàâëåí áàã: íå ðàáîòàë ïðîñìîòð (ïî f3) ñòðàíèö èç èíòåðíåòà;
- íåìíîãî óëó÷øåíî îòîáðàæåíèå èçîáðàæåíèé, íî, âñ¸ ðàâíî, åù¸ î÷åíü ïëîõî;
- ïîääåðæêà òåãîâ ñ êàâû÷êàìè ' (êàê íà ãëàâíîé ñòðàíèöå kolibrios.org);
- ðàáîòà ñ èñòîðèåé âûíåñåíà â îòäåëüíûé ôàéë;
- èñïðàâëåíà ïîëîìàííàÿ â ïðåäûäóùåé âåðñèè ðàáîòà â Èíòåðíåòàõ.
 
 
31.01.10 -- v0.60 -- 8.94 Êá
- ïîääåðæêà utf-8 ðåàëèçîâàííàÿ Asper'îì åù¸ â íîÿáðå, óâû íå ïîïàâøàÿ â
äèñòð 0.7.7.0. Îò ìåíÿ îãðîìíîå ñïàñèáî Asper'ó â ïîìîùè!
- èñïðàâëåíà îøèáêà ïðè îòêðûòèè ñòðàíèöû ñ /fd è /cd (ñïàñèáî Nasarus è IgorA,
êîòîðûå ñîîáùèëè ìíå îá îøèáêå);
- ïîääåðæêà øàéòàíñêîé êîäèðîâêè mht-ñòðàíèö, òî åñòü, ñîõðàí¸ííûõ ñî âñåì
ñîäåðæèìûì ÷åðåç ÈÅ7 (ñïàñèáî çà ïîìîùü IgorA);
- óëó÷øåíî îïðåäåëåíèå êîäèðîâêè: íàïðèìåð, òåïåðü ìîæíî íîðìàëüíî ÷èòàòü õàáð;
- íåáîëüøîå èñïðàâëåíèå â ïàðñèíãå ïàðàìåòðîâ òåãà;
- óâåëè÷åíà äëèíà URL äî 4096 ñèìâîëîâ.
 
 
08.11.09 -- v0.57 -- 8.69 Êá
- Asper ðåàëèçîâàë ïîääåðæêó èçîáðàæåíèé, êîòîðóþ â HTMLv åù¸ íàäî ïèëèòü;
- ïîääåðæêà .mht, ñêîðåå âñåãî ñòàðûõ âåðñèé (ñòðàíèöà Albom'a), â íîâûõ (ÿ
ñîõðàíèë â .mht ÷åðåç ÈÅ7) âìåñòî áóêîâîê êàêàÿ-òî åðåñü, î÷åíü ïîõîæàÿ íà
hex-êîäû;
- èñïðàâëåíî ïîÿâëåíèå êíîïêè "îñòàíîâèòü çàãðóçêó" êîãäà íå íàäî;
- îïòèìèçàöèè ïîèñêà è çàãðóçêè ôàéëà.
 
 
03.11.09 -- v0.53 -- 7.87 Êá
- âîññòàíîâëåíà ñîâìåñòèìîñòü ñ áèáëèîòåêîé box_lib.obj;
- èñïðàâëåíà çàãëóøêà ñ àäðåñàìè ñòðàíèö, ñîäåðæàùèìè çíàê # ;
- ïðîãðàììà áîëüøå íå âûëåòàåò, åñëè íåñêîëüêî ðàç íàæàòü íà ëîêàëüíóþ ññûëêó;
- ñåðü¸çíîå óëó÷øåíèå îáðàáîòêè ðàçíûõ ññûëîê;
- èñïðàâëåíî ïðåâûøåíèå ìàêñèìàëüíîé äëèíû èñòîðèè ññûëîê;
- êîððåêòíàÿ îáðàáîòêà ññûëîê, ñîäåðæàùèõ çíàê = ;
- èñïðàâëåíî èñ÷åçàíèå ññûëîê, åñëè òåã íàõîäèòñÿ çà ãðàíèöåé âèäèìîé îáëàñòè;
- âî âðåìÿ çàãðóçêè ñòðàíèöû, ïèøåò "Loading...";
- íåáîëüøèå îáíîâëåíèÿ êîäà.
 
 
05.06.09 -- v0.5 -- 7.91 Êá
- barsuk ïðèêðóòèë çàãðóçêó ñòðàíèö èç Èíòåðíåòà ÷åðåç downloader çà ÷òî
åìó îãðîìíåéøèé ðåñïåêò :)
- èñïðàâëåíèå ïàäåíèÿ ïðîãðàììû â ñëó÷àå, åñëè ñòðàíèöà íåäîêà÷àíà -
èñïðàâëåí âûõîä çà ãðàíèöû ïàìÿòè ïðè ïàðñèíãå òåãàîâ è îáðàáîòêå <-- -->;
- èñïðàâëåíà ïåðåäà÷à ïàðàìåòðîâ downloader'y: îáðåçàåòñÿ / â êîíöå;
- êîððåêòíàÿ îáðàáîòêà íåêîòîðûõ ñèìâîëîâ;
- íåêîòîðûå îïòèìèçàöèè.
 
 
28.01.08 -- v0.48.5 -- 6.95 Êá
- åñëè ïðèñóòñòâóåò òîëüêî çàêðûâàþùèé òåã </a>, áåç îòêðûâàþùåãî, ññûëêè
áîëüøå íå "ñúåçæàþò";
- êîððåêòíàÿ îáðàáîòêà ïàðàìåòðîâ, íå âçÿòûõ â ñêîáêè, ïðèìåð: href=1.htm ;
- èñïðàâëåí áàã ñ öâåòîì ññûëîê è öâåòîì òåêñòà ïîñëå ññûëîê;
- ìíîãîóðîâíåâûå ñïèñêè;
- íåìíîãî óëó÷øåí àëãîðèòì ïàðñèíãà òåãîâ;
- êëàâèøà BackSpace îïÿòü âîçâðàùàåò íàçàä;
- ïîä÷¸ðêèâàíèå öâåòíûõ ññûëîê òåïåðü öâåòà ñàìèõ ññûëîê;
- èñïðàâëåí áàã â çàãëóøêå ñ ïåðåõîäîì ïî ññûëêå âíóòðè ñòðàíèöû #.
 
 
28.01.08 -- v0.48.2 -- 6.95 Êá
- óñòðàí¸í âûëåò ïðîãðàììû ïðè ïðîêðóòêå ñòðàíèöû ñ áîëüøèì êîë-âîì ññûëîê;
- óñòðàíåíî "ñèíåíèå" òåêñòà â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ;
- èñïðàâëåí áàã â ÷òåíèè òåãà ñ ïàðàìåòðàìè;
- àâòîîïðåäåëåíèå êîäèðîâêè KOI8;
 
 
22.01.08 -- v0.48.1 -- 6,88 Êá
21.12.08 -- v0.48.0
- ïåðåíîñ ïî ñëîâàì;
- êîîðäèíàòû ñ÷èòàþòñÿ îò êîíöà çàãîëîâêà;
- èñïðàâëåíà ïåðåðèñîâêà îêíà, êîãäà ñòðàíèöà ìàëåíüêàÿ;
- èñïðàâèë áàã â òåãå <pre>;
- èñïðàâëåí áàã ïåðåðèñîâêè ïåðâîé ñòðîêè;
 
 
07.12.08 -- v0.47 -- 7,50 Êá
- äîáàâëåí ñèìâîë "àïîñòðîô", óêðàèíñêèå áóêâû äëÿ êîäèðîâêè win1251;
- èíôà âíóòðè <!-- --> ôèëüòðóåòñÿ;
- ïåðåïèñàíà ïðîöåäóðà ïàðñèíãà ïàðàìåòðîâ òåãà;
- çà÷àòêè âûâîäà èçîáðàæåíèé (ñïàñèáî Nable è Asper çà ïîìîùü);
- èñïðàâëåí áàã, èç-çà êîòîðîãî ñòðàíèöû ìîãëè íå îòîáðàæàòüñÿ;
- èñïðàâëåí áàã ñ òåãîì font, èç-çà êîòîðîãî âåñü òåêñò ìîãëî ïëþùèòü;
- èñïðàâëåí íåäî÷¸ò â òåãå <pre> (íàø¸ë diamond);
- íåìíîãî óâåëè÷åíà ñêîðîñòü îáðàáîòêè ñòðàíèö;
- íåìíîãî óëó÷øåíà ïîëîñà ïðîêðóòêè, èñïðàâëåí îäèí ìåëêèé áàã;
 
 
02.12.08 -- v0.45 -- 6,79 Êá
- ïîääåðæêà êîäèðîâêè KOI8-R(U) - àêòèâèðóåòñÿ íàæàòèåì Ctrl+R. Ñïàñèáî Velianty
çà íàïèñàíûé êîä;
- âûâîä êàêîé-òî win êîäèðîâêè, ãäå âñå ñèìâîëû îòîáðàæàþòñÿ, êàê &#1040 è ò.ä.
(çàðàáîòàë ôàéë, ïðèñëàíûé Albom'îì);
- èñïðàâëåí î÷åíü ñåðü¸çíûé áàã èç-çà êîòîðîãî ñòðàíèöû ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ññûëîê ïðèâîäèëè ê âûëåòó ïðîãðàììû;
- êîäèðîâêà DOS'a (cp866) àêòèâèðóåòñÿ íàæàòèåì Ctrl+D;
- óëó÷øåí ñêðîëë;
- èñïðàâëåí áàã êíîïêè "Îáíîâèòü";
- èêîíêè òóëáàðà âûâîäèòñÿ îäíèì èçîáðàæåíèåì ñ ïàëèòðîé, êàê ðåçóëüòàò ìåíüøå
ïåðåðèñîâêà îêíà è ðàçìåð ïðîãðàììû.
 
 
20.10.08 -- v0.40 -- 7,36 Êá
- îáðàáîòêà íåñêîëüêèõ ïàðàìåòðîâ òåãà äëÿ ññûëêè è òåêñòà;
- ïåðå÷¸ðêèâàíèå è ïîä÷¸ðêèâàíèå îòîáðàæàåòñÿ òåì æå öâåòîì ÷òî è òåêñò
- ïðàâèëüíàÿ îáðàáîòêà òàáîâ;
- óëó÷øåíèå òåãà <li>;
- êîððåêòíûé ïåðåõîä íà ñòðàíèöó, àäðåñ êîòîðîé ñîäåðæèò çíàê "#";
- èñïðàâëåí áàã èç-çà êîòîðîãî ÷àñòü òåêñòà ìîãëà ñòàòü íåâèäèìîé;
- èñïðàâëåí òåã <q>;
- íåêîòîðûå ñïåöñèìâîëû çàìåíåíû ñâîèìè "àíàëîãàìè": (ñ), (r), îáû÷íîå òèðå
âìåñòî òèïîãðàôè÷åñêîãî;
- ïîääåðæêà òåãîâ <ins> è <del>;
- ïðî÷èå äîðàáîòêè è õèòðîæîïûå îïòèìèçàöèè îòîáðàæåíèÿ :)
 
 
19.10.08 -- v0.38.1 -- 6,85 Êá
- ñóðîâûå îïòèìèçàöèè è êàê ðåçóëüòàò óâåëè÷èëàñü ñêîðîñòü çàãðóçêè ñòðàíèö íà
7-10% (áûëî ïðîâåðåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåêóíäîìåðà);
- ïðàâèëüíîå îòîáðàæåíèå ôàéëîâ ñ ðàñøèðåíèåì ".txt" â îêíå ïðîãðàììû;
 
18.10.08 -- v0.38 -- 6,88 Êá
- äëÿ ïîëîñû àäðåñà òåïåðü èñïîëüçóåòñÿ îòäåëüíàÿ ïåðåìåííàÿ;
- õîæäåíèå ïî îòíîñèòåëüíûì ññûëêàì, ñ êîñÿêàìè, íî òî ôèãíÿ. Ñäåëàþ;
- óëó÷øåíèÿ â îáðàáîòêå òåãîâ: êîððåêòíî îáðàáàòûâàþòñÿ òàá è ïåðåõîä íà
ñëåäóþùóþ ñòðîêó â òåãå.
- íåìíîãî óëó÷øåíà îáðàáîòêà òåãîâ âîîáùå, äîãàäûâàþñü êàê ñäåëàòü âàùå çàøèáèñü;
- äîáàâëåíà îáðàáîòêà öâåòà ëèíèé (hr).
 
17.10.08 -- v0.37 -- 6,82 Êá
- ðåàëèçîâàíî ïðåîáðàçîâàíèå òåãîâ âèäà &nbsp; â ñèìâîëû (ïîêà òîëüêî 5 îñíîâíûõ);
- íåìíîãî óëó÷øåí ñêðîëë, íî, âñ¸ ðàâíî, ýòî íå äåëî;
- F3 - ïðîñìîòð èñõîäíîãî êîäà ñòðàíèöû;
- îáíîâëåíû êíîïî÷êè "Âïåð¸ä/Íàçàä".
Ïðàâêà áàãîâ:
- èñïðàâëåíà òàáîòà ñî ññûëêàìè;
- èñïðàâëåí áàã ñ òåì, ÷òî èíîãäà îòîáðàæàëîñü äâà ïðîáåëà â òåêñòå âìåñòî îäíîãî;
- èñïðàâèë áàã èç-çà êîòîðîãî ÷àñòü òåêñòà ïðè ïðîêðóòêå ìîãëà ñòàòü ñèíåé;
- èñïðàâëåí áàã, ñâÿçàíûé ñ êëàâèøåé BackSpace;
Îãðîìíîå ñïàñèáî diamond'y çà òåñòèðîâàíèå.
 
 
16.10.08 -- v0.35.3 -- 6,74 Êá
- êíîïêè îò ññûëîê íå óäàëÿëèñü â ñëó÷àå, åñëè ñòðàíèöà íå íàéäåíà, fixed;
- óëó÷øåíû êíîïî÷êè òóëáàðà;
- ïîôèêñèë ïîñëåäíþþ ñòðàíèöó îò Albom'a, ñî ñêðèïòîì; îêàçàëîñü ïðîñòî íàäî áûëî
îáíóëèòü ïåðåìåííóþ âî âðåìÿ å¸ îáúÿâëåíèÿ;
- ïðè ñâîðà÷èâàíèè îêíà â çàãîëîâîê, åãî íàçâàíèå íå èñ÷åçàåò.
 
 
15.10.08 -- v0.35 -- 6,75 Êá
- èñïðàâëåí áàã - âûëåò ïðîãè èç-çà ïåðåïîëíåíèÿ ïàìÿòè âî âðåìÿ ñîçäàíèÿ ññûëîê
(ñïàñèáî Albom'ó, êîòîðûé ïðèñëàë ñòðàíèöó, íà êîòîðîé ïðîÿâëÿåòñÿ áàã);
- ïðè ïåðåìîòêå êîë¸ñèêîì òåïåðü ïðîìàòûâàåòñÿ 3 ñòðî÷êè;
- èñïðàâëåíà ïåðåìîòêà PgUp/PgDn;
- èñïðàâëåíà ðàáîòà ïðîãðàììû â ñëó÷àå, åñëè ñòðàíèöà íå íàéäåíà;
- íîâûå ôèðìåííûå èçîáðàæåíèÿ íà êíîïêàõ;
- èñïðàâëåí òåã <title> äëÿ äëèííûõ íàçâàíèé;
- òåïåðü ïåðåõîä Äîìîé çàïèñûâàåòñÿ â õèñòîðè;
- ïðîãðàììà áîëüøå íå äîëæíà âûëåòàòü :)
 
 
03.10.08 -- v0.30.2 -- 6,56 Êá
- îáíîâëåíèå ñòðàíèöû íå ïðèâîäèò ê çàïèñè íîâîé ññûëêè â èñòîðèþ ïîñåùåíèé;
- îïòèìèçàöèÿ ïåðåáîðà ñèìâîëîâ;
- áîëüøå íå ïîÿâëÿþòñÿ áåëûå ïîëîñû íà îáîäêå íèæíåé ÷àñòè îêíà;
- óñòàíîâëåíû ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû îêíà, óáðàíû àðòåôàêòû ïðè ñâîðà÷èâàíèè îêíà â çàãîëîâîê.
 
 
02.08.08 -- v0.30.1 -- 6,48 Êá
- ïîïðàâèë áàã ñ èñòîðèåé ïîñåùåíèé ñòðàíèö;
- óñòðàí¸í áàã, êîãäà ïîä ñàìîé íèæíåé ñòðîêîé ïîÿâëàñü ïðîçðà÷íàÿ ïîëîñà;
- èãíîðèðóåòñÿ òåêñò ìåæäó <style>;
- íåìíîãî îïòèìèçèðîâàí ñêðîëë.
 
 
29.07.08 -- v0.30 -- 6,46 Êá
- êëàâèøà BackSpace, åñëè ïîëîñà àäðåñà íå àêòèâíà, âîçâðàùàåò íà ïðåäûäóùóþ ñòðàíèöó;
- èãíîðèðóåòñÿ òåêñò ïîñëå òåãà <script>;
- ñíîñíî ðàáîòàåò ïðîêðóòêà;
- çàãëóøêà íà PgUp\PgDown, ðàáîòàåò End;
- èñïðàâëåí áàã ñ çàãîëîâêîì îêíà.
 
 
28.07.08 -- v0.27 -- 6,21 Êá
- âûâîä öâåòà òåêñòà, ïîääåðæêà äî 10 âëîæåíûõ òåãîâ öâåòà - çà âñ¸ ýòî ñïàñèáî Veliant'y;
- àäàïòèðîâàí êîä ïîä íîâóþ âåðñèþ áèáëèîòåêè <Lrz>, îòâå÷àþùåé çà ñòðîêó àäðåñà (box_lib);
- òåïåðü êîððåêòíî îïðåäåëÿåòñÿ êîíåö ôàéëà ïðè îáðàáîòêå (by Veliant);
- òåïåðü òåêñò äåêîäèðóåòñÿ win -> dos, èñïðàâëåíî îòîáðàæåíèå íåêîòîðûõ ñïåöèàëüíûõ ñèìâîëîâ;
- ïî÷èùåí êîä, îïòèìèçîâàíà ñòðóêòóðà äîêóìåíòà;
- îïðåäåíèå äëèíû ñòðàíèöû, çàãëóøêè íà ïðîêðóòêó å¸ ââåðõ è âíèç;
- ñèëüíî óìåíüøåíà ïåðåðèñîâêà ïåðâûõ äâóõ ñòðîê.
 
 
23.07.08 -- v0.24 -- 6,05 Êá
- ïîëíîñòüþ èñïðàâëåíà ðàáîòà ññûëîê;
- Ýíòåð òåïåðü äîáàâëÿåòñÿ êàê ïðîáåë â òåêñòå, â ñëó÷àå åñëè äî íåãî íå áûëî ïðîáåëà;
- îáðàáîòêà òåãà "hr" - ðèñîâàíèå ëèíèé;
- èñïðàâëåí áàã ïðè äåàêòèâàöèè îêíà.
 
 
07.07.08 -- v0.23 alpha -- 5.68 Êá
- èñïðàâëåí áàã êíîïêè "Íàçàä";
- íåêîòîðûå ññûëêè ðàáîòàþò :)
- PageUp, PageDown.
 
 
05.07.08 -- v0.22 -- 5.68 Êá
- èñïðàâëåí áàã, èç-çà êîòîðîãî ñòðîêà â êîíöå îêíà îòîáðàæàëàñü áåç "ñòèëÿ";
- òåïåðü ïðîãðàììà óìååò îòäåëÿòü òåãè îò ïàðàìåòðîâ - óëó÷øåíà ñîâìåñòèìîñòü;
- ïîääåðæêà ïàðàìåòðîâ â ðåæèìå òåñòèðîâàíèÿ (ïîêà íåäîñòóïíî).
 
 
04.07.08 -- v0.21 -- 5.58 Êá
- íåáîëüøèå èçìèíåíèÿ â èíòåðôåéñå;
- ðàáî÷àÿ êëàâèøà "Íàçàä".
 
 
29.06.08 -- v0.2 -- 5.48 Êá
- óìåíüøåíà ïåðåðèñîâêà ïðè îòêðûòèè ïðîãè, âî âðåìÿ ïåðåõîäà ïî ñòðàíèöàì,
âî âðåìÿ èõ ïðîêðóòêè - òåêñò âûâîäèòñÿ íå ïîáóêâåííî, à êîðîòêèìè ñòðî÷êàìè;
- èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ïðîãðàììû, îíà ñòàëà åù¸ ÷óòü áîëåå ãèáêîé;
- òåïåðü çàãîëîâîê íå ïåðåðèñîâûâàåòñÿ ïîñòîÿííî âî âðåìÿ ïåðåìîòêè;
- òåïåðü íå âûâîäèòñÿ áîëüøå 1 ïðîáåëà;
- çàïóñê ñ ïàðàìåòðîì - îòêðûâàåòñÿ ñòðàíèöà;
- íåìíîãî ïîäïðàâëåíî ïîëîæåíèå ñòðîêè àäðåñà ïðè ðàçíîé âûñîòå çàãîëîâêîâ;
- åñëè ñòðàíèöà íå ñóùåñòâóåò, âûâîäèòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå.
 
 
26.06.08 -- v0.1.3 -- 5.59 Êá
- ïðè ïðîêðóòêå íå ïåðåðèñîâûâàåòñÿ çàãîëîâîê;
- òåãè îáíóëÿþòñÿ ïåðåä íà÷àëîì ïåðåðèñîâêè;
- óñòðàí¸í ãëþê èç-çà êîòîðîãî âíèçó ñïèñêà ìîã ïîÿâëÿòüñÿ ëåâûé òåêñò;
- ïîääåðæêà òåãîâ ul, blockquote, q, íåêîòîðûå äðóãèå ÷àñòè÷íî;
- òåïåðü âìåñòå îáðàáàòûâàþòñÿ òåãè ñ / è áåç íåãî.
 
 
24.06.08 -- v0.1.1 -- 5.37 Êá
- èñïðàâëåíèÿ è óëó÷øåíèÿ òåãà <li>;
- òåïåðü ìîæíî ïðîïèñûâàòü ïóòü ê ñòðàíèöå íå äîáàâëÿÿ â êîíöå ".htm",
ïðîãðàììà äîáàâèò ðàñøèðåíèå àâòîìàòè÷åñêè;
- íåìíîãî óìåíüøåíà ïåðåðèñîâêà îêíà;
- äîáàâëåí òåã "strike", àíàëîã "s";
- íà÷àëüíàÿ ïîääåðæêà íåêîòîðûõ äðóãèõ òåãîâ;
- èñïðàâëåí áàã, èç-çà êîòîðîãî íåëüçÿ áûëî ïåðåìàòûâàòü òåêñò âíèç äî êîíöà.
 
 
22.06.08 -- v0.1 -- 5.11 Êá
- áîëåå èëè ìåíåå ïîëíàÿ ïîääåðæêà òåãîâ: b, strong, i, u, s, br, pre, title,
li, p. Ïîääåðæêà çàêðûâàþùèõ òåãîâ ñîîòâåòñòâåííî;
- ïîääåðæêà âëîæåíûõ òåãîâ;
- èãíîðèðîâàíèå íåíóæíûõ ïðîáåëîâ â òåãå (ïðèìåð: < b >);
- óâåëè÷åíà ñêîðîñòü ïðîêðóòêè è ïðîãðàììû;
- ïîëîñà àäðåñà (EditBox) îò <Lrz>, ñïàñèáî åìó îãðîìíîå;
- îñòàíîâêà ðèñîâàíèÿ ïîñëå òåãà </html>.
 
 
20.02.08 -- v0.000001 -- 7.32 Êá
Òèïà íà÷àëî. :)
Ïåðåïèñàë áðàóçåð Veliant'a ïîä íîâóþ áèáëèîòåêó, íåìíîãî äîäåëàí.
/programs/network/htmlv/browser/ReadMe.txt
0,0 → 1,35
==Î ïðîãðàììå HTMLv==
HTMLv - ýòî òåêñòîâûé áðàóçåð, à òàê æå ïðîñìîòðîâùèê âåá-ñòðàíèö. Ïîêà ÷òî
ïîääåðæèâàåò òîëüêî ôîðìàòèðîâàíèå òåêñòà ñ íåêîòîðûìè âëîæåíûìè ïàðàìåòðàìè.
Ïðîãðàììà íàïèñàíà íà ÿçûêå... ñðåäíåãî óðîâíÿ C--. Îáñóæäåíèå ïðîãðàììû çäåñü:
http://board.kolibrios.org/viewtopic.php?f=9&t=1075
Äëÿ ïîèñêà íóæíî â àäðåñíóþ ñòðîêó ââåñòè çàïðîñ, íàæàòü Ctrl+Enter (èëè êíîïêó).
 
 
==Óñòàíîâêà==
Ñàìà ïðîãðàììà ìîæåò áûòü çàïóùåíà îòêóäà óãîäíî.
 
 
==Èíòåðíåò==
Åñëè âàøà ñåòåâàÿ êàðòà íå ïîääåðæèâàåòñÿ Êîëèáðè íàòèâíî - íå áåäà.
Îíà ïîääåðæèâàåòñÿ â Qemu è VirtualBox :)
 
 
==Ïðîáëåìû==
1. Ñâÿçàíû ñî ñòðîêîé àäðåñà.
box_lib.obj ñëåäóåò ïîëîæèòü â /sys/lib/
2. Ñòðàíèöû èç Èíòåðíåòà íå õîòÿò çàãðóæàòüñÿ.
ZEROCONF.INI [íàñòðîéêè ñåòè äëÿ Qemu è VBox] ïîëîæèòü â /sys/network/
downloader ïîëîæèòü â /sys/
 
 
==Àâòîðû==
Leency - ðàçðàáîòêà, äèçàéí.
Asper - êîä ðàáîòû ñ áèáëèîòåêàìè Êîëèáðè, ïîääåðæêà èçîáðàæåíèé, UTF-8.
Veliant - àâòîð ïðîãðàììû-ïðåäøåñòâåííèêà, ïîìîùü, ñîâåòû.
Barsuk - ïðîãðàììà downloader, êîä ðàáîòû ñ íåé.
Lrz - êîìïîíåíò EditBox.
Nable - îïòèìèçàöèè.
lev - îïòèìèçàöèè, íåêîòîðûå äîðàáîòêè.
 
Ñïàñèáî çà èñïîëüçîâàíèå :)
/programs/network/htmlv/browser/TWB.h--
0,0 → 1,692
//http://jsbeautifier.org/
//Web-component, Leency & Veliant 2007-2009
//lev
//èäåÿ - ëåâûå ôàéëû îòêðûâàòü ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðîãàìè
 
// wintodos(buf); -> â ïàðñå õòìë êàê è âñå êîäèðîâêè
 
//ol - öèôåðêè
 
 
//óñêîðåíà çàãðóçêà ñòðàíèöû, ñîäåðæàùåé èçîáðàæåíèÿ
//óìåíüøåíî êîëè÷åñòâî ïåðåðèñîâîê çàãîëîâêà îêíà ïðè çàãðóçêå ñòðàíèöû
 
dword j,
buf,
filesize,
blink = 400;
int i;
 
char download_path[]="/rd/1/.download";
//char search_path[]="http://nova.rambler.ru/search?words=";
char search_path[]="http://nigma.ru/index.php?s=";
 
 
 
struct TWebBrowser {
dword left,
top,
width,
height;
void DrawScroller();
void Load();
void ParseHTML(dword, dword);
void Scan(dword);
void WhatTextStyle(int left1, top1, width1);
};
 
TWebBrowser WB1;
 
#include "include\history.h--"
#include "include\colors.h--"
 
void TWebBrowser::Scan(dword id) {
int i=0;
if (id > 399) {
j = 0;
FOR(i = 0; i <= id - 401; i++) {
do j++;
while (page_links[j] <>'|');
}
page_links[j] = 0x00;
copystr(#page_links[find_symbol(#page_links, '|')], #URL);
Load(#URL);
Draw_Window();
return;
}
//edit1.flags=64;
IF(kolichestvo < max_kolvo_strok) SWITCH(id) {
CASE 183: CASE 184: CASE 180: CASE 181: return;
} //åñëè ìàëî ñòðîê èãíîðèðóåì íåêîòîðûå êíîïêè
switch (id) {
case 011:
case 004:
ReadHtml();
break;
case BACK:
BrowserHistory.GoBack();
return;
/*case FORWARD:
WriteDebug(#UrlHistory);
return;*/
case 054: //F5
IF(edit1.flags == 66) break;
case REFRESH:
copystr(#URL, #editURL);
Draw_Window();
return;
case HOME:
copystr("/sys/index.htm", #editURL);
case GOTOURL:
case 0x0D: //enter
copystr(#editURL, #URL);
Load(#URL);
return;
case 052: //Íàæàòà F3
IF(edit1.flags <> 66)
IF (strcmp(get_URL_part(5),"http:")<>0) RunProgram("tinypad", #URL); ELSE RunProgram("tinypad", #download_path);
break;
case 173: //ctrl+enter
case SEARCHWEB:
copystr(#search_path, #URL);
copystr(#editURL, #URL + strlen(#URL));
Load(#URL);
return;
case ID1: //ìîòàåì ââåðõ
IF(za_kadrom > 0) za_kadrom--;
ELSE return;
break;
case ID2: //ìîòàåì âíèç
IF(max_kolvo_strok + za_kadrom >= kolichestvo) return;
za_kadrom++;
break;
case 183: //PgDown
IF(za_kadrom == kolichestvo - max_kolvo_strok) return;
za_kadrom = za_kadrom + max_kolvo_strok + 2;
IF(max_kolvo_strok + za_kadrom > kolichestvo) za_kadrom = kolichestvo - max_kolvo_strok;
break;
case 184: //PgUp
IF(za_kadrom == 0) return;
za_kadrom = za_kadrom - max_kolvo_strok - 2;
IF(za_kadrom < 0) za_kadrom = 0;
break;
case 180: //home
IF (za_kadrom <>0) za_kadrom = 0;
ELSE return;
break;
case 181: //end
za_kadrom = kolichestvo - max_kolvo_strok;
break;
default:
return;
}
IF(id == 11) koitodos(buf);
ParseHTML(buf, filesize);
}
 
//ñêðîëë
void TWebBrowser::DrawScroller() {
dword on_y;
DrawBar(left + width - 15, top + 17, 1, height - 34, 0x94AECE); //ëèíèÿ ñëåâà îò ïðîêðóòêè
DrawFlatButton(left + width - 15, top + height - 17, 16, 16, ID2, 0xE4DFE1, "\x19");
DrawFlatButton(left + width - 15, top, 16, 16, ID1, 0xE4DFE1, "\x18");
 
IF(kolichestvo <= max_kolvo_strok) {
DrawBar(left + width - 14, top + 17, 16, height - 34, 0xCED0D0);
return;
}
 
razm_scrl = height - 16 * max_kolvo_strok / kolichestvo - 3;
IF(razm_scrl < 10) razm_scrl = 10;
IF(za_kadrom + max_kolvo_strok >= kolichestvo) on_y = height - razm_scrl + top - 17;
ELSE on_y = height - 32 * za_kadrom / kolichestvo + top + 16;
DrawFlatButton(left + width - 15, on_y, 16, razm_scrl, 0, 0xE4DFE1, ""); //ïîëçóíîê
IF(on_y > top + 17) DrawBar(left + width - 14, top + 17, 16, on_y - top - 17, 0xCED0D0); //ïîëå äî ïîëçóíêà
IF(height - razm_scrl + top - 17 > on_y)
DrawBar(left + width - 14, on_y + razm_scrl + 1, 16, height - razm_scrl - on_y + top - 18, 0xCED0D0); //ïîëå ïîñëå ïîëçóíêà
}
 
 
void GetNewUrl(){
IF (!strcmp(get_URL_part(2),"./")) copystr(#URL+1,#URL);
//IF (!strcmp(get_URL_part(3),"../"))
//{
// //DrawTitle(#URL+7);
//}
if (strcmp(get_URL_part(3),"/rd")<>0) && (strcmp(get_URL_part(5),"/sys/")<>0) && (strcmp(get_URL_part(3),"/hd")<>0)
&& (strcmp(get_URL_part(3),"/bd")<>0) && (strcmp(get_URL_part(3),"/fd")<>0) && (strcmp(get_URL_part(3),"/cd")<>0)
&& (strcmp(get_URL_part(5),"http:")<>0) && (strcmp(get_URL_part(5),"mailt")<>0) && (strcmp(get_URL_part(5),"ftp:/")<>0)
{
copystr(BrowserHistory.CurrentUrl(), #editURL); //äîñòà¸ì àäðåñ òåêóùåé ñòðàíèöû
IF (editURL[find_symbol(#editURL, '/')-2]<>'/') // åñëè íå http://test.ua
{
editURL[find_symbol(#editURL, '/')] = 0x00; //îáðåçàåì å¸ óðë äî ïîñëåäíåãî /
IF (URL[0]=='/') copystr(#URL+1,#URL);
}
copystr(#URL, #editURL + strlen(#editURL)); //êëåèì íîâûé àäðåñ
copystr(#editURL, #URL);
}
}
 
 
 
void ReadHtml(byte DO_LOAD) {
IF(buf) free(buf);
buf = malloc(1048576);
 
if (!strcmp(get_URL_part(5),"http:")))
{
if (DO_LOAD) && (!WindowRePaint)
{
DeleteFile(#download_path);
IF (URL[strlen(#URL)-1]=='/') URL[strlen(#URL)-1]='';
RunProgram("/sys/downloader", #URL);
return;
}
ReadFile(0, 1048576, buf, #download_path);
}
ELSE ReadFile(0, 1048576, buf, #URL);
 
filesize = EBX;
}
 
 
 
void TWebBrowser::Load(dword adress) {
if (URL[0] == '#') { //ìû íå óìååì ïåðåõîäèòü ïî ññûëêå âíóòðè äîêóìåíòà. Ïîêà ÷òî...
copystr(#editURL, #URL);
return;
}
 
URL[find_symbol(#URL, '#')-1] = 0x00; //çàãëóøêà, ëó÷øå, ÷åì íè÷åãî (õàáð, íàïðèìåð, áóäåò ðàáîòàòü)
 
GetNewUrl();
 
max_kolvo_stolbcov = width - 30 / 6;
max_kolvo_strok = height - 3 / 10 - 2;
copystr(" HTML Viewer v0.63", #header);
if (!WindowRePaint) {
za_kadrom = 0;
copystr(#URL, #editURL);
BrowserHistory.AddUrl();
}
edit1.size = edit1.pos = strlen(#editURL);
edit_box_draw stdcall(#edit1); //ðèñóåì ñòðîêó àäðåñà
 
ReadHtml(LETS_LOAD);
wintodos(buf);
ParseHTML(buf, filesize);
IF(!strlen(buf)) {
IF (strcmp(get_URL_part(5),"http:")==0)
{
PutImage(#stop_btn, 24, 24, 88, 10);
WriteText(left + 10, top + 18, 0x80, 0, "Loading...", 0);
}
ELSE
WriteText(left + 10, top + 18, 0x80, 0, "Page not found. May be, URL contains some errors.", 0);
}
 
IF (!strcmp(" HTML Viewer v0.63", #header)) DrawTitle(#header);
}
 
 
 
byte rez, b_text, i_text, u_text, s_text, w_title, pre_text, blq_text, li_text, link, ignor_text, li_tab;
dword text_colors[10],
text_color_index = 0,
link_color;
int stroka,
stolbec;
byte line[330],
tag[100],
tagparam[10000],
parametr[1200],
options[1000];
 
byte ignor_param = 0;
byte rtf_text;
 
void TWebBrowser::ParseHTML(dword bword, fsize){
word bukva[1];
char temp[768];
stroka = -za_kadrom;
stolbec = 0;
FOR(j = 400; j < blink + 1; j++;) DeleteButton(j);
b_text = i_text = u_text = s_text = w_title = pre_text = blq_text =
li_text = link = ignor_text = text_color_index = text_colors[0] = li_tab = 0; //îáíóëÿåì òåãè
link_color = 0x0000FF;
blink = 400;
line = '';
copystr("|", #page_links);
IF(!strcmp(#URL + strlen(#URL) - 4, ".txt")) pre_text = 1; //çà÷¸òíîå îòîáðàæåíèå òåêñòà
IF(!strcmp(#URL + strlen(#URL) - 4, ".mht")) ignor_text = 1;
IF(za_kadrom == 0) || (WindowRePaint) DrawBar(left, top, width - 15, 15, 0xFFFFFF); //çàêðàøèâàåì ïåðâóþ ñòðîêó
for (; buf + fsize > bword; bword++;) {
bukva = ESBYTE[bword];
switch (bukva) {
case 0x0a:
IF(pre_text == 1) {
bukva = '';
temp = '';
goto NEXT_MARK;
}
case '\9':
case 0x0d:
//IF(pre_text == 1) {copystr(" ", #line + strlen(#line)); break;} ELSE
bukva = ' ';
goto DEFAULT_MARK;
case '<':
bword++; //ïðîìîòàåì ñèìâîë <
IF(ESBYTE[bword] == '!') //ôèëüòðàöèÿ âíóòðè <!-- -->, äåðçêî
{
bword++;
IF(ESBYTE[bword] == '-') {
HH_: do {
bword++;
IF(bword >= buf + fsize) break 1;
} while (ESBYTE[bword] <>'-');
bword++;
IF(ESBYTE[bword] <>'-') GOTO HH_;
}
}
while (ESBYTE[bword] <>'>') && (bword < buf + fsize) //ïîëó÷àåì òåã è åãî ïàðàìåòðû
{
bukva = ESBYTE[bword];
IF(bukva == '\9') || (bukva == '\x0a') || (bukva == '\x0d') bukva = ' ';
IF(!ignor_param) && (bukva <>' ') copystr(#bukva, #tag + strlen(#tag));
ELSE {
ignor_param = true;
copystr(#bukva, #tagparam + strlen(#tagparam));
}
bword++;
}
lowcase(#tag);
lowcase(#tagparam);
//WriteDebug(#tagparam);
//WriteDebug(#tag); Pause(50);
//
IF (tag[strlen(#tag)-1]=='/') tag[strlen(#tag)-1]=''; //íåáîëüøîé ôèêñ äëÿ ðàáîòû ñ XHTML-òåãàìè òèïà br/
IF(strlen(#tagparam) > 0) && (strlen(#tagparam) < 4000) GetNextParam();
WhatTextStyle(left + 5, stroka * 10 + top + 5, width - 20); //îáðàáîòêà òåãîâ
 
line = tag = parametr = tagparam = ignor_param = 0; //âñ¸ îáíóëÿåì
break;
case '=': //ïîääåðæêà øàéòàíñêîé êîäèðîâêè ñòðàíèö, ñîõðàí¸ííûõ ÷åðåç ÈÅ7
IF(strcmp(#URL + strlen(#URL) - 4, ".mht")<>0) goto DEFAULT_MARK;
 
bword++;
bukva=ESBYTE[bword];
copystr(#bukva, #temp);
 
bword++;
bukva=ESBYTE[bword];
copystr(#bukva, #temp + strlen(#temp));
bukva=Hex2Symb(#temp);
IF (bukva) goto DEFAULT_MARK;
break;
/*case '\\': //ïîääåðæêà RTF, http://dev.rembish.ru/rtf.phps
IF(strcmp(#URL + strlen(#URL) - 4, ".rtf")<>0) goto DEFAULT_MARK;
rtf_text='';
//
bword++;
j = 0;
 
IF (ESBYTE[bword]=='\'')
{
bword++;
bukva=ESBYTE[bword];
copystr(#bukva, #rtf_text);
bword++;
bukva=ESBYTE[bword];
copystr(#bukva, #rtf_text + strlen(#rtf_text));
 
bukva=Hex2Symb(#rtf_text);
IF (bukva) goto DEFAULT_MARK;
}
 
WHILE ((ESBYTE[bword] <>' ') && (j < 25) && (ESBYTE[bword] <>'\\') && (ESBYTE[bword] <>0x0d)) {
bukva = ESBYTE[bword];
copystr(#bukva, #rtf_text + strlen(#rtf_text));
bword++;
j++;
}
IF (strcmp(#rtf_text,"par")==0) goto NEXT_MARK;
break;*/
case '&':
IF(ignor_text) break;
bword++;
j = 0;
WHILE(ESBYTE[bword] <>';') && (j < 7) {
bukva = ESBYTE[bword];
copystr(#bukva, #tag + strlen(#tag));
bword++;
j++;
}
bukva = ''; //âñþ ýòó õðåíü íàäî çàëàáàòü ÷åðåç ìàñèâ
IF(!strcmp("nbsp", #tag)) copystr(" ", #line + strlen(#line));
IF(!strcmp("copy", #tag)) || (!strcmp("#169", #tag)) copystr("(c)", #line + strlen(#line));
IF(!strcmp("reg", #tag)) || (!strcmp("#174", #tag)) copystr("(r)", #line + strlen(#line));
rez = StrToInt(#tag + 1) - 1040;
IF(tag[1] == '1') && (strlen(#tag) == 5) bukva = utf100tmmv_mas[rez];
IF(!strcmp("bdquo", #tag)) copystr(",,", #line + strlen(#line));
IF(!strcmp("amp", #tag)) || (!strcmp("#38", #tag)) bukva = '&';
IF(!strcmp("lt", #tag)) || (!strcmp("#60", #tag)) bukva = '<';
IF(!strcmp("gt", #tag)) || (!strcmp("#62", #tag)) bukva = '>';
IF(!strcmp("minus", #tag)) || (!strcmp("#8722", #tag)) bukva = '-';
IF(!strcmp("#151", #tag)) || (!strcmp("#149", #tag)) || (!strcmp("ndash", #tag)) bukva = '-';
IF(!strcmp("#39", #tag)) || (!strcmp("#96", #tag)) bukva = '\'';
IF(!strcmp("quot", #tag)) || (!strcmp("#34", #tag)) || (!strcmp("ldquo", #tag)) || (!strcmp("rdquo", #tag)) bukva = '"';
tag = '';
//break;
default:
DEFAULT_MARK:
IF(ignor_text) break;
IF(pre_text == 0) && (bukva == ' ') && (strcmp(#line + strlen(#line) - 1, " ") == 0) continue;
//
if (stolbec + strlen(#line) > max_kolvo_stolbcov) && (w_title == 0) {
copystr(#line + find_symbol(#line, ' '), #temp); //ïåðåíîñ ïî ñëîâàì
line[find_symbol(#line, ' ')] = 0x00;
NEXT_MARK: IF(stroka - 1 > max_kolvo_strok) && (za_kadrom <>0) break 1; //óõîäèì...
WhatTextStyle(left + 5, stroka * 10 + top + 5, width - 20); //âûâîä ñòðîêè
TextGoDown(left + 5, stroka * 10 + top + 5, width - 20); //çàêðàøèâàåì ñòðîêó âêîíöå
copystr(#temp, #line);
}
IF(pre_text == 0) && (bukva == ' ') && (stolbec == 0) && (strlen(#line) == 0) continue;
copystr(#bukva, #line + strlen(#line));
}
}
IF(max_kolvo_strok * 10 + 25 <= height)
DrawBar(left, max_kolvo_strok * 10 + top + 25, width - 15, -max_kolvo_strok * 10 + height - 25, 0xFFFFFF);
IF(stroka * 10 + 15 <= height)
DrawBar(left, stroka * 10 + top + 15, width - 15, -stroka * 10 + height - 15, 0xFFFFFF); //çàêðàøèâàåì âñ¸ äî êîíöà
IF(za_kadrom == 0) kolichestvo = stroka;
DrawScroller(); //ðèñóåì ñêðîëë
}
 
 
void GetNextParam() {
dword kavichki = false,
i = strlen(#tagparam) - 1;
 
WHILE((i > 0) && (tagparam[i] == '"') || (tagparam[i] == ' ') || (tagparam[i] == '\'') || (tagparam[i] == '/'))
{
IF (tagparam[i] == '"') kavichki=1;
IF (tagparam[i] == '\'') kavichki=2;
tagparam[i] = 0x00;
i--;
}
 
if (kavichki==1) // "
{
i=find_symbol(#tagparam, '"');
copystr(#tagparam + i, #options);
}
else if (kavichki==2) // '
{
i=find_symbol(#tagparam, '\'');
copystr(#tagparam + i, #options);
}
 
else
{
//i=find_symbol(#tagparam, '=');
WHILE((i > 0) && (tagparam[i] <>'=')) i--;
i+=1;
copystr(#tagparam + i, #options); //êîïèðóåì îïöèþ
WHILE (options[0] == ' ') copystr(#options + 1, #options);
}
tagparam[i] = 0x00;
 
//
WHILE((tagparam[i] <>' ') && (i > 0)) {
IF(tagparam[i] == '=') //äåðçêàÿ çàãëóøêà
{
//copystr(#tagparam+i+2,#options);
tagparam[i + 1] = 0x00;
}
i--;
}
copystr(#tagparam + i + 1, #parametr); //êîïèðóåì ïàðàìåòð
tagparam[i] = 0x00;
}
 
 
 
char oldtag[100];
void TWebBrowser::WhatTextStyle(word left1, top1, width1) {
dword hr_color;
 
dword image=0;
char temp[1024];
int w, h;
 
IF(tag[0] == '/') {
rez = 0;
copystr(#tag + 1, #tag);
} ELSE rez = 1;
//
IF(!chTag("html")) {
IF(!strcmp(#URL + strlen(#URL) - 4, ".mht")) IF (rez==0) ignor_text = 1; ELSE ignor_text = 0;
return;
}
IF(!chTag("script")) || (!chTag("style")) ignor_text = rez;
IF (ignor_text == 1) return;
//
 
IF(!chTag("title")) IF(w_title == 0) {
copystr(" ", #line);
w_title = 1;
}
ELSE {
w_title = 0;
stolbec = 0;
copystr(#line, #header);
copystr(" - HTML Viewer v0.63", #header + strlen(#header));
IF(stroka == 0) || (WindowRePaint == 1) DrawTitle(#header);
//äà, çíàþ, 2 ðàçà âûõîäèò, íî, åñëè áîëüøàÿ ñòðàíèöà, òî òðóú
return;
}
//
IF(!chTag("q")) copystr("\"", #line + strlen(#line));
if (stroka > -1) && (stroka - 2 < max_kolvo_strok) && (line) {
WriteText(stolbec * 6 + left1, top1, 0x80, text_colors[text_color_index], #line, 0);
IF(b_text) WriteText(stolbec * 6 + left1 + 1, top1, 0x80, text_colors[text_color_index], #line, 0);
IF(i_text) Skew(stolbec * 6 + left1, top1, strlen(#line)+1*6, 10);
IF(s_text) DrawBar(stolbec * 6 + left1, top1 + 4, strlen(#line) * 6, 1, text_colors[text_color_index]); //çà÷¸ðêíóòûé
IF(u_text) DrawBar(stolbec * 6 + left1, top1 + 8, strlen(#line) * 6, 1, text_colors[text_color_index]); //ïîä÷¸ðêíóòûé
IF(link) {
DefineButton(stolbec * 6 + left1 - 2, top1, strlen(#line) * 6 + 3, 9, blink + BT_HIDE, 0xB5BFC9); //
DrawBar(stolbec * 6 + left1, top1 + 8, strlen(#line) * 6, 1, text_colors[text_color_index]);
}
}
//
IF(!tag) return;
stolbec += strlen(#line);
//////////////////////////
if (!chTag("a")) {
IF (stroka - 1 > max_kolvo_strok) || (stroka < -2) return;
if (rez) {
HREF: IF(strcmp(#parametr, "href=") == 0) {
IF(link == 1) text_color_index--; //åñëè êàêîé-òî äîëáî¸á íå çàêðûë òýã
link = 1;
blink++;
text_color_index++;
text_colors[text_color_index] = link_color;
copystr(#options, #page_links + strlen(#page_links));
copystr("|", #page_links + strlen(#page_links));
}
IF(tagparam) {
GetNextParam();
GOTO HREF;
}
}
ELSE {
link = 0;
IF(text_color_index > 0) text_color_index--;
}
return;
}
/////////////////////////
if (!chTag("font")) {
IF(stroka <= 0) && (stroka - 1 > max_kolvo_strok) return;
COL_MARK: IF(strcmp(#parametr, "color=") == 0) //&& (parametr[1] == '#')
{
text_color_index++;
IF (options[0] == '#'){
text_colors[text_color_index] = StrToCol(#options);
}
ELSE {
FOR (i=0;color_names[i]!=0;i++){
IF(!strcmp(#options, color_names[i])) {text_colors[text_color_index] = colors[i]; BREAK;}
}
}
}
IF(tagparam[0] <>'') {
GetNextParam();
GOTO COL_MARK;
}
IF(!rez) && (text_color_index > 0) text_color_index--;
return;
}
//////////////////////////
IF(!chTag("tr")) || (!chTag("br")) {
TextGoDown(left1, top1, width1);
return;
}
IF(!chTag("div")) {
IF(oldtag[0] <>'h') TextGoDown(left1, top1, width1);
return;
}
IF(!chTag("p")) {
IF(oldtag[0] == 'h') return;
TextGoDown(left1, top1, width1);
IF(rez) TextGoDown(left1, top1 + 10, width1);
return;
}
////////////////////////////
IF(!chTag("h1")) || (!chTag("h2")) || (!chTag("h3")) || (!chTag("h4")) {
TextGoDown(left1, top1, width1);
IF(rez) TextGoDown(left1, top1 + 10, width1);
b_text = rez;
copystr(#tag, #oldtag);
return;
} ELSE copystr("", #oldtag);
IF(!chTag("b")) || (!chTag("strong")) || (!chTag("big")) {
b_text = rez;
return;
}
////////////////////////////
IF(!chTag("i")) || (!chTag("em")) {
i_text = rez;
return;
}
////////////////////////////
if(!chTag("li")) || (!chTag("dt")) //íàäî ñäåëàòü âëîæåííûå ñïèñêè
{
li_text = rez;
IF(rez == 0) return;
TextGoDown(left1, top1, width1);
IF(stroka > -1) && (stroka - 2 < max_kolvo_strok) IF(!chTag("li")) DrawBar(li_tab * 5 * 6 + left1 - 5, top1 + 12, 2, 2, 0);
return;
}
////////////////////////////
IF(!chTag("u")) || (!chTag("ins")) u_text = rez;
IF(!chTag("s")) || (!chTag("strike")) || (!chTag("del")) s_text = rez;
IF(!chTag("ul")) || (!chTag("ol")) IF(!rez) {
li_text = rez;
li_tab--;
TextGoDown(left1, top1, width1);
} ELSE li_tab++;
IF(!chTag("dd")) stolbec += 5;
IF(!chTag("blockquote")) blq_text = rez;
IF(!chTag("body")) IF(strcmp(#parametr, "link=") == 0) link_color = StrToCol(#options);
IF(!chTag("pre")) pre_text = rez;
IF(!chTag("hr")) {
TextGoDown(left1, top1, width1);
TextGoDown(left1, top1 + 10, width1);
IF(strcmp(#parametr, "color=") == 0) hr_color = StrToCol(#options);
ELSE hr_color = 0x999999;
IF(stroka > 0) DrawBar(left1, top1 + 14, width1 - 8, 1, hr_color);
}
 
if (!chTag("img"))
{
//IF (GetFileInfo(#libimg)<>0) return; //åñëè áèáëèîòåêè íåò
IMG_TAG:
if (strcmp(#parametr,"src=")==0) //íàäî îáúåäèíèòü ñ GetNewUrl()
{
copystr(BrowserHistory.CurrentUrl(), #temp); //äîñòà¸ì àäðåñ òåêóùåé ñòðàíèöû
temp[find_symbol(#temp, '/')] = 0x00; //îáðåçàåì å¸ óðë äî ïîñëåäíåãî /
copystr(#options,#temp+strlen(#temp));
image=load_image(#temp);
w=DSWORD[image+4];
h=DSWORD[image+8];
}
IF(tagparam) {
GetNextParam();
GOTO IMG_TAG;
}
 
if (image)
{
if (width1<w) w=width1;
if (WB1.height<h) h=WB1.height;
IF (top1<WB1.top) {h=h-top1+WB1.top; top1=WB1.top;}
TextGoDown2(left1+w,top1,width1-w,h);
IF (stroka - 2 < max_kolvo_strok) img_draw stdcall (image,left1-5,top1+10,w,-stroka * 10 + WB1.height -15 + h,0,0);
}
//else WriteDebug(#options);
}
 
if (!chTag("meta")) {
META:
if (!strcmp(#parametr, "charset=")) || (!strcmp(#parametr, "content="))
{
copystr(#options[find_symbol(#options, '=')],#options); //ïîèñê â content=
 
IF (!strcmp(#options,"utf-8"))
{
ReadHtml(DONT_LOAD);
utf8rutodos(buf);
}
IF(!strcmp(#options, "koi8-r")) || (!strcmp(#options, "koi8-u"))
{
ReadHtml(DONT_LOAD);
koitodos(buf);
}
IF(!strcmp(#options, "dos")) || (!strcmp(#options, "cp-866"))
{
ReadHtml(DONT_LOAD);
}
}
IF(tagparam[0] <>'') {
GetNextParam();
goto META;
}
}
}
 
 
void TextGoDown(int left1, top1, width1) {
stroka++;
IF(blq_text == 1) stolbec = 8;
ELSE stolbec = 0;
IF(li_text == 1) stolbec = li_tab * 5;
IF(stroka >= 0) && (stroka - 2 < max_kolvo_strok) DrawBar(left1 - 5, top1 + 10, width1 + 5, 10, 0xFFFFFF);
}
 
void TextGoDown2(int left1,top1,width1,height1)//ASPER: Íàäî çàìåíèòü ýòó ôóíêöèþ áîëåå ïðàâèëüíîé.
{
stroka+=height1/10;
IF (blq_text==1) stolbec=8; ELSE stolbec=0;
IF (li_text==1) stolbec=5;
IF (stroka>=0) && (stroka-2<max_kolvo_strok) DrawBar(left1 - 5, top1 + 10, width1 + 5, height1, 0xFFFFFF);
}
/programs/network/htmlv/browser/compile.bat
0,0 → 1,5
..\C--\c-- HTMLv.c--
del HTMLv
rename HTMLv.com HTMLv
..\C--\kpack HTMLv
pause
/programs/network/htmlv/browser/img/URLgoto.png
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream
Property changes:
Added: svn:mime-type
+application/octet-stream
\ No newline at end of property
/programs/network/htmlv/browser/img/URLgoto.txt
0,0 → 1,256
unsigned char URLgoto[2280] = {
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE,
0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE,
0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE,
0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE,
0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xD3,
0xB8, 0xA4, 0xDE, 0xD4, 0xD1, 0xE1, 0xDF, 0xE4, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1,
0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4,
0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2,
0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1,
0xF4, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4,
0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2,
0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1,
0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xE5, 0xDA, 0xD5, 0xD1, 0xB3, 0x9C, 0xDE, 0xD4, 0xD1,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9,
0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xDA, 0xD8, 0xDE, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9,
0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xE5, 0xDA, 0xD5, 0xD3, 0xB8, 0xA4, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xEA, 0xE9,
0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xDA, 0xD8,
0xDE, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9,
0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xDA, 0xD8, 0xDE, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xA3, 0x9E, 0x98, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0x81, 0x7A, 0x71, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0xA3, 0x9E,
0x98, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xDA, 0xD8, 0xDE, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF2, 0xF1, 0xF4, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0x32, 0xAD,
0x76, 0x32, 0xAD, 0x76, 0x32, 0xAD, 0x76, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA,
0xE9, 0xED, 0xDA, 0xD8, 0xDE, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF1, 0xF0, 0xF2, 0xE9, 0xE8,
0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0x94, 0x8E, 0x87, 0xA6, 0x9F, 0x99, 0xD0, 0xCA, 0xBE,
0xEC, 0xE2, 0xC8, 0xCD, 0xC4, 0xB0, 0xA3, 0x9A, 0x8F, 0x94, 0x8E, 0x86, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9,
0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xD9, 0xD7,
0xDD, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF1, 0xF0, 0xF2, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC,
0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0x32, 0xAD, 0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x32,
0xAD, 0x76, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8,
0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE9, 0xE8, 0xEC, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xD9, 0xD7, 0xDD, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF0, 0xEF, 0xF1, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xA3, 0x9E, 0x98, 0xA4,
0x9D, 0x95, 0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF3, 0xE8, 0xD6, 0xEC, 0xDB, 0xBF, 0xEE, 0xE1, 0xC4, 0xF1, 0xEA,
0xCE, 0xA1, 0x9A, 0x8F, 0xA3, 0x9E, 0x98, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB,
0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xD9, 0xD6, 0xDD, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF0, 0xEF, 0xF1, 0xE9,
0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0x32, 0xAD,
0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x32, 0xAD, 0x76, 0xE9, 0xE7, 0xEB,
0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE9, 0xE7, 0xEB, 0xE7,
0xE5, 0xE9, 0xD9, 0xD6, 0xDD, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF0, 0xEF, 0xF1, 0xE8, 0xE6,
0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0xCF, 0xCA, 0xB9, 0xF1, 0xE5, 0xCF, 0xEE, 0xE0, 0xC5,
0xF2, 0xEE, 0xD3, 0xF4, 0xF2, 0xD8, 0xF4, 0xF3, 0xD8, 0xCF, 0xC9, 0xB6, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0xE8,
0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xD8, 0xD6,
0xDC, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xF0, 0xEF, 0xF1, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA,
0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0x32, 0xAD, 0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52,
0xCD, 0x96, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x32, 0xAD, 0x76, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6,
0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xD8, 0xD6, 0xDC, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xED, 0xED, 0xEF, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0x81, 0x7A, 0x71, 0xEC,
0xE5, 0xCC, 0xEB, 0xD9, 0xBC, 0xF1, 0xED, 0xD1, 0xF7, 0xF7, 0xE4, 0xF9, 0xF9, 0xEB, 0xF8, 0xF8,
0xE7, 0xF0, 0xEF, 0xD9, 0x81, 0x7A, 0x71, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9,
0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xD7, 0xD5, 0xDB, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xED, 0xED, 0xEF, 0xE7,
0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0x32, 0xAD,
0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x6B, 0xD4, 0xA5,
0x32, 0xAD, 0x76, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE2,
0xE1, 0xE5, 0xD7, 0xD5, 0xDB, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xEC, 0xEA, 0xED, 0xE6, 0xE4,
0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0xCB, 0xC3, 0xB2, 0xEE, 0xE3, 0xC6, 0xF3, 0xF1, 0xD6,
0xF9, 0xF9, 0xEB, 0xFD, 0xFD, 0xF9, 0xFD, 0xFD, 0xF8, 0xCF, 0xCB, 0xBE, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0xE6,
0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xD6, 0xD3,
0xDA, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xEC, 0xEA, 0xED, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8,
0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0x32, 0xAD, 0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52,
0xCD, 0x96, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x39, 0xC5, 0x86, 0x32, 0xAD, 0x76, 0xE6, 0xE4,
0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xD6, 0xD3, 0xDA, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xEB, 0xEA, 0xED, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xA3, 0x9E, 0x98, 0xA1,
0x9A, 0x91, 0xEF, 0xE7, 0xCD, 0xF4, 0xF3, 0xD8, 0xF8, 0xF8, 0xE6, 0xFC, 0xFC, 0xF5, 0xFB, 0xFA,
0xF9, 0xA2, 0x9C, 0x94, 0xA3, 0x9E, 0x98, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5,
0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xD6, 0xD3, 0xDA, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xEB, 0xEA, 0xED, 0xE2,
0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0x32, 0xAD,
0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x39, 0xC5, 0x86,
0x32, 0xAD, 0x76, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xDF,
0xDC, 0xE2, 0xD6, 0xD3, 0xDA, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE9, 0xE9, 0xEC, 0xDF, 0xDD,
0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0x94, 0x8F, 0x87, 0xA2, 0x9B, 0x92, 0xCB, 0xC6, 0xB8,
0xF1, 0xF2, 0xE0, 0xCE, 0xCA, 0xBF, 0xA2, 0x9D, 0x95, 0x83, 0x7F, 0x7A, 0x80, 0xAD, 0xC8, 0xDF,
0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xD4, 0xD2,
0xD9, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE9, 0xE9, 0xEC, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2,
0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0x32, 0xAD, 0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x52,
0xCD, 0x96, 0x39, 0xC5, 0x86, 0x32, 0xAD, 0x76, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD,
0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDF, 0xDD, 0xE2, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xD4, 0xD2, 0xD9, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE,
0xDC, 0xE2, 0xA3, 0x9E, 0x98, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0x81, 0x7A, 0x71, 0x8C, 0x86, 0x7D, 0xA3, 0x9E,
0x98, 0x6F, 0x77, 0x93, 0x6C, 0x77, 0x9A, 0x80, 0xB7, 0xD9, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2,
0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xD3, 0xD1, 0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xDE,
0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0x32, 0xAD,
0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x52, 0xCD, 0x96, 0x39, 0xC5, 0x86, 0x32, 0xAD, 0x76, 0xDE, 0xDC, 0xE2,
0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xDE, 0xDC, 0xE2, 0xD9,
0xD7, 0xDB, 0xD3, 0xD1, 0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xDC, 0xDB,
0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1,
0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0x6C, 0x77, 0x9A, 0x6C,
0x77, 0x9A, 0x80, 0xB7, 0xD9, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xD3, 0xD1,
0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1,
0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0x32, 0xAD, 0x76, 0x6B, 0xD4, 0xA5, 0x39, 0xC5, 0x86, 0x32,
0xAD, 0x76, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB,
0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD3, 0xD1, 0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA,
0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9,
0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0x6C, 0x77, 0x9A, 0x6C, 0x77, 0x9A, 0x80, 0xB7, 0xD9,
0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xDA,
0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0x32, 0xAD,
0x76, 0x32, 0xAD, 0x76, 0x32, 0xAD, 0x76, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF,
0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xDA, 0xD9, 0xDF, 0xD8,
0xD6, 0xDA, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xD9, 0xD8,
0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD,
0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9,
0xD8, 0xDD, 0x6C, 0x77, 0x9A, 0x6C, 0x77, 0x9A, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD3, 0xD0,
0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD,
0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9,
0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8,
0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD9, 0xD8, 0xDD, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD2, 0xCF, 0xD6, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8,
0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6,
0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA,
0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xD8,
0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6,
0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA,
0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD6,
0xD4, 0xD8, 0xD8, 0xD2, 0xD5, 0xD3, 0xB8, 0xA4, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xD3, 0xD0,
0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7,
0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3,
0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD1, 0xCE,
0xD5, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xE7, 0xE6, 0xE9, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7,
0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3,
0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0,
0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD3, 0xD0, 0xD7, 0xD8, 0xD2, 0xD5, 0xD0, 0xB8, 0xA7, 0xDE, 0xD4, 0xD1,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE,
0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE,
0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE,
0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE,
0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94,
0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xCE, 0xAE, 0x94, 0xD2,
0xBC, 0xAE, 0xDE, 0xD4, 0xD1, 0xE1, 0xDF, 0xE4
};
 
unsigned char stop_btn[1728] = {
0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB,
0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9,
0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB,
0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA,
0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xC2, 0xC5, 0xE5,
0xC2, 0xC5, 0xE5, 0xC2, 0xC5, 0xE5, 0xC2, 0xC5, 0xE5, 0xC2, 0xC5, 0xE5, 0xC2, 0xC5, 0xE5, 0xC2,
0xC5, 0xE5, 0xC2, 0xC5, 0xE5, 0xC2, 0xC6, 0xE5, 0xE7, 0xE6, 0xED, 0xE8, 0xE7, 0xED, 0xEB, 0xEA,
0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE,
0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB,
0xEA, 0xEE, 0xB3, 0xB8, 0xE3, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x19, 0xC1,
0x8C, 0x95, 0xDB, 0xE3, 0xE3, 0xEC, 0xE7, 0xE6, 0xED, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB,
0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEB, 0xEA, 0xEE, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9,
0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xB2, 0xB8, 0xE2, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7,
0x74, 0x85, 0xE7, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x74,
0x85, 0xE7, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x87, 0x92, 0xDA, 0xE1, 0xE1,
0xEB, 0xE8, 0xE7, 0xEC, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED, 0xEA, 0xE9, 0xED,
0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xB1, 0xB5, 0xE0, 0x00,
0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x49, 0x5F, 0xDB, 0x49, 0x5F, 0xDB, 0x4C, 0x65, 0xDD, 0x4C, 0x64,
0xDD, 0x46, 0x5E, 0xDB, 0x3E, 0x55, 0xDA, 0x34, 0x4D, 0xDA, 0x29, 0x45, 0xD7, 0x2D, 0x47, 0xD8,
0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x86, 0x90, 0xD8, 0xDF, 0xDE, 0xE8, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE8,
0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6,
0xEA, 0xB1, 0xB5, 0xE0, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x49, 0x5F, 0xDB, 0x4A, 0x61, 0xDC,
0x50, 0x64, 0xDC, 0x52, 0x67, 0xDD, 0x4D, 0x64, 0xDC, 0x4B, 0x62, 0xDC, 0x46, 0x5E, 0xDB, 0x3C,
0x53, 0xD9, 0x30, 0x4A, 0xD8, 0x28, 0x44, 0xD6, 0x29, 0x45, 0xD7, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x86, 0x90, 0xD8, 0xE3, 0xE2, 0xE9, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xEA,
0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xB0, 0xB5, 0xDF, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x49,
0x5F, 0xDB, 0x47, 0x5E, 0xDB, 0x51, 0x65, 0xDD, 0x6C, 0x80, 0xE2, 0x4C, 0x62, 0xDC, 0x47, 0x5F,
0xDC, 0x48, 0x60, 0xDC, 0x44, 0x5C, 0xDC, 0x3B, 0x55, 0xD9, 0x58, 0x6D, 0xDE, 0x2C, 0x45, 0xD7,
0x27, 0x43, 0xD2, 0x23, 0x3D, 0xCD, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x86, 0x8F, 0xD8, 0xE5,
0xE3, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE8, 0xE7, 0xE5, 0xE9, 0xE5, 0xE3, 0xE7, 0xBA, 0xBD, 0xDF, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0x49, 0x5F, 0xDB, 0x45, 0x5D, 0xDB, 0x8D, 0x9D, 0xE7,
0xA8, 0xB6, 0xEF, 0xBC, 0xC9, 0xEE, 0x41, 0x59, 0xDB, 0x45, 0x5D, 0xDB, 0x44, 0x5C, 0xDC, 0x90,
0xA0, 0xE9, 0xA8, 0xB6, 0xEF, 0x6B, 0x7E, 0xE2, 0x27, 0x41, 0xCF, 0x1A, 0x35, 0xCA, 0x21, 0x3C,
0xCD, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x9B, 0xA2, 0xDA, 0xE5, 0xE3, 0xE7, 0xE4, 0xE2, 0xE7,
0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xB8, 0xBC, 0xDD, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0x46,
0x5F, 0xDB, 0x67, 0x7B, 0xE1, 0xA8, 0xB6, 0xEF, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xB6, 0xC6,
0xE9, 0x43, 0x5B, 0xDC, 0x80, 0x93, 0xE3, 0x91, 0xA1, 0xE8, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xE1, 0xE8, 0xF9,
0x5C, 0x70, 0xE0, 0x26, 0x41, 0xD0, 0x17, 0x32, 0xC9, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x71,
0x7E, 0xD3, 0xDF, 0xDE, 0xE4, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xE2, 0xE1, 0xE5, 0xB8, 0xBC, 0xDD, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0x43, 0x5B, 0xDC, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0xBC, 0xC9, 0xEE,
0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xB4, 0xC5, 0xE6, 0x86, 0x99, 0xE4, 0xDE,
0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xE7, 0xEE, 0xFB, 0x27, 0x43, 0xD5, 0x27, 0x41, 0xD2, 0x22, 0x3B,
0xCC, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x71, 0x7E, 0xD3, 0xDA, 0xDA, 0xE3, 0xE2, 0xE1, 0xE5,
0xE1, 0xE0, 0xE4, 0xB7, 0xBB, 0xDC, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0x3F,
0x56, 0xDD, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0x3E, 0x57, 0xDA, 0xB6, 0xC6, 0xE9, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7,
0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDD, 0xE7, 0xF5, 0x2D, 0x46, 0xD8,
0x28, 0x44, 0xD7, 0x28, 0x43, 0xD2, 0x23, 0x3D, 0xCD, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x70,
0x7D, 0xD2, 0xD4, 0xD5, 0xE2, 0xDC, 0xDC, 0xE3, 0xDF, 0xDE, 0xE3, 0xB5, 0xB9, 0xDC, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0x3F, 0x58, 0xDB, 0x40, 0x59, 0xDD, 0x3E, 0x57, 0xDC,
0x3E, 0x57, 0xDA, 0xB4, 0xC5, 0xE6, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE,
0xE7, 0xF5, 0x34, 0x4D, 0xD7, 0x30, 0x48, 0xD8, 0x29, 0x44, 0xD7, 0x28, 0x43, 0xD4, 0x22, 0x3D,
0xCC, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6F, 0x7C, 0xD2, 0xD2, 0xD3, 0xE1, 0xDA, 0xDA, 0xE2,
0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xB3, 0xB7, 0xDA, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x3E, 0x55, 0xD9, 0x41,
0x5B, 0xDB, 0x41, 0x5B, 0xDD, 0x3F, 0x58, 0xDB, 0x80, 0x93, 0xE3, 0xA4, 0xB4, 0xE8, 0xDE, 0xE7,
0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xD7, 0xE2, 0xF3, 0x30, 0x49, 0xD8,
0x28, 0x43, 0xD8, 0x28, 0x43, 0xD4, 0x22, 0x3B, 0xCC, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6E,
0x7B, 0xD1, 0xCF, 0xD0, 0xDF, 0xD7, 0xD7, 0xE0, 0xDC, 0xDB, 0xE1, 0xB3, 0xB7, 0xDA, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x34, 0x4F, 0xDA, 0x40, 0x57, 0xDA, 0x3E, 0x57, 0xDD, 0x90, 0xA0, 0xE9,
0x91, 0xA1, 0xE8, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE,
0xE7, 0xF5, 0xD7, 0xE2, 0xF3, 0xE0, 0xE9, 0xF7, 0x27, 0x43, 0xD8, 0x29, 0x43, 0xD1, 0x21, 0x3B,
0xCB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6E, 0x7B, 0xD1, 0xCF, 0xD0, 0xDF, 0xD7, 0xD7, 0xE0,
0xDB, 0xDA, 0xE0, 0xB2, 0xB6, 0xD9, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x2B, 0x45, 0xD8, 0x3A,
0x52, 0xD8, 0x5E, 0x74, 0xE1, 0xA8, 0xB6, 0xEF, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xDD, 0xE7,
0xF5, 0x3A, 0x52, 0xD9, 0xD7, 0xE2, 0xF3, 0xD7, 0xE2, 0xF3, 0xDE, 0xE7, 0xF5, 0xE6, 0xED, 0xFB,
0x5E, 0x71, 0xE1, 0x28, 0x43, 0xD0, 0x1D, 0x38, 0xCB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6D,
0x7A, 0xD0, 0xCE, 0xCF, 0xDE, 0xD6, 0xD6, 0xDF, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xB1, 0xB4, 0xD6, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x74, 0x85, 0xE7, 0x2D, 0x47, 0xD8, 0x2F, 0x49, 0xD8, 0x30, 0x49, 0xD8, 0x73, 0x86, 0xE5,
0xE1, 0xE8, 0xF9, 0xE7, 0xEE, 0xFB, 0x34, 0x4F, 0xDB, 0x34, 0x4D, 0xDA, 0x34, 0x4D, 0xD9, 0xE0,
0xE9, 0xF7, 0xE6, 0xED, 0xFB, 0x77, 0x88, 0xE5, 0x27, 0x41, 0xD1, 0x25, 0x3F, 0xCF, 0x24, 0x3D,
0xCF, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6C, 0x79, 0xCE, 0xCD, 0xCD, 0xD9, 0xD5, 0xD4, 0xDA,
0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD6, 0xD4, 0xDA, 0x86, 0x8F, 0xD1, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x2B,
0x45, 0xD7, 0x28, 0x44, 0xD7, 0x2C, 0x46, 0xD8, 0x63, 0x78, 0xE2, 0x2D, 0x47, 0xD9, 0x31, 0x4B,
0xD9, 0x31, 0x4B, 0xD8, 0x30, 0x4A, 0xD8, 0x2D, 0x47, 0xD8, 0x62, 0x78, 0xE2, 0x27, 0x41, 0xD1,
0x25, 0x3F, 0xCF, 0x25, 0x3E, 0xD0, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6C, 0x79, 0xCE, 0xB1,
0xB4, 0xD6, 0xCF, 0xCE, 0xD9, 0xD6, 0xD4, 0xDA, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD7, 0xD5, 0xDA, 0xD3, 0xD1,
0xDA, 0x7E, 0x88, 0xD0, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x26, 0x43, 0xD6, 0x27, 0x43, 0xD2,
0x2C, 0x46, 0xD7, 0x2D, 0x47, 0xD7, 0x30, 0x49, 0xD8, 0x31, 0x4B, 0xD8, 0x2E, 0x48, 0xD8, 0x2C,
0x46, 0xD6, 0x28, 0x43, 0xD4, 0x26, 0x43, 0xD0, 0x25, 0x3F, 0xD1, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19,
0xC1, 0x6C, 0x78, 0xCD, 0xAD, 0xB1, 0xD6, 0xC4, 0xC5, 0xD8, 0xD3, 0xD1, 0xDA, 0xD7, 0xD5, 0xDA,
0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD1, 0xD0, 0xDA, 0x7D, 0x87, 0xD0, 0x00,
0x19, 0xC1, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x28, 0x44, 0xD7, 0x21, 0x3A, 0xCD, 0x25, 0x40, 0xCD, 0x27, 0x43,
0xD2, 0x28, 0x43, 0xD2, 0x27, 0x43, 0xD2, 0x26, 0x41, 0xD0, 0x25, 0x3E, 0xCE, 0x1A, 0x35, 0xCA,
0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6C, 0x78, 0xCD, 0xAC, 0xB0, 0xD6, 0xC2, 0xC3, 0xD8, 0xD1,
0xD0, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD8, 0xD6,
0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD1, 0xD0, 0xDA, 0x7D, 0x87, 0xD0, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x48, 0x5F, 0xDB,
0x48, 0x5F, 0xDB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x48,
0x5F, 0xDB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x48, 0x5F, 0xDB, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x6C, 0x78, 0xCD, 0xAC, 0xB0,
0xD6, 0xC2, 0xC3, 0xD8, 0xD1, 0xD0, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD9, 0xD7, 0xDB,
0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD1,
0xD0, 0xDA, 0x7D, 0x87, 0xD0, 0x00, 0x19, 0xC1, 0x00, 0x1A, 0xC1, 0x00, 0x1A, 0xC1, 0x00, 0x1A,
0xC1, 0x00, 0x1A, 0xC1, 0x00, 0x1A, 0xC1, 0x00, 0x1A, 0xC1, 0x00, 0x1A, 0xC1, 0x00, 0x1A, 0xC1,
0x6C, 0x79, 0xCE, 0xAC, 0xB0, 0xD6, 0xC2, 0xC3, 0xD8, 0xD1, 0xD0, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD8,
0xD6, 0xDA, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7,
0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD1, 0xD0, 0xDA, 0x87, 0x8F, 0xD1,
0x78, 0x83, 0xCF, 0x77, 0x82, 0xCF, 0x77, 0x82, 0xCF, 0x77, 0x82, 0xCF, 0x77, 0x82, 0xCF, 0x77,
0x82, 0xCF, 0x77, 0x82, 0xCF, 0x77, 0x82, 0xCF, 0xAF, 0xB2, 0xD6, 0xC3, 0xC4, 0xD8, 0xD1, 0xD0,
0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB,
0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD8,
0xD6, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD2, 0xD1, 0xDA, 0xC6, 0xC6, 0xD8, 0xC3, 0xC4, 0xD8, 0xC2, 0xC3,
0xD8, 0xC2, 0xC3, 0xD8, 0xC2, 0xC3, 0xD8, 0xC2, 0xC3, 0xD8, 0xC2, 0xC3, 0xD8, 0xC3, 0xC4, 0xD8,
0xC6, 0xC6, 0xD8, 0xD2, 0xD1, 0xDA, 0xD5, 0xD4, 0xDA, 0xD8, 0xD6, 0xDA, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9,
0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7,
0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD8, 0xD6, 0xDA,
0xD6, 0xD4, 0xDA, 0xD3, 0xD2, 0xDA, 0xD3, 0xD1, 0xDA, 0xD2, 0xD1, 0xDA, 0xCB, 0xCB, 0xD9, 0xD2,
0xD1, 0xDA, 0xD2, 0xD1, 0xDA, 0xD3, 0xD1, 0xDA, 0xD3, 0xD2, 0xDA, 0xD6, 0xD4, 0xDA, 0xD8, 0xD6,
0xDA, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB, 0xD9, 0xD7, 0xDB
};
/programs/network/htmlv/browser/img/toolbar_icons.c--
0,0 → 1,529
dword toolbar_pal[218]= {0x00E4DFE1,0x00EDE9EA,0x00C3BEC0,0x00D7C7C4,0x00876845,0x00987745,0x00A4896C,0x00AC947A,0x00C5B5A5,0x00E5E1E2,0x00EAE6E8,0x00D4B9E8,0x00C29ADA,0x00B688D7,0x0094713E,0x00EDDA75,0x00F4E277,0x00DAC46A,0x00D5BB64,0x00BFA157,0x00B79952,0x00785733,0x00D7D8E2,0x008A9DC3,0x00D5D7E1,0x00DCC5EC,0x00B179D7,0x00C5A4DA,0x00C9A9E2,0x00C097E1,0x00A96AD4,0x00CEB1E5,0x00EEE07E,0x00F3D356,0x00EED263,0x00EDD15F,0x00F1DC71,0x006C553B,0x00D1CDD1,0x00C4C8D8,0x005376B5,0x006482BC,0x00BBC2D4,0x00E8E4E6,0x00E5D5F2,0x00EBE9F3,0x00E1CCF0,0x00DFD0E2,0x00F3E580,0x00F0CD4F,0x00EBC54A,0x00E6BC43,0x00EAC957,0x00E2CC6B,0x00906E42,0x009D9998,0x008D8581,0x008DA8D4,0x00E2DDE1,0x00A9B2C9,0x00E0CDEE,0x00D1B8DC,0x00A8874A,0x00F1CE50,0x00999089,0x00A8ABB5,0x0086807C,0x0076624C,0x00B3BCD2,0x005A7BB9,0x009BB2DC,0x00CFE0F2,0x00A1ADC8,0x00BB95D6,0x00998879,0x007F7062,0x00806C58,0x00A6B1C8,0x00A5BBE1,0x00C4D6ED,0x00D3E2F3,0x0092A2C4,0x00E1D4E3,0x008C7359,0x00B4B5BC,0x00BCBCC4,0x00AEB1BB,0x00786654,0x004B982C,0x00ACC2E4,0x00CDDEF1,0x00BCD1EB,0x00DBDBE2,0x00909FC0,0x00AC78D4,0x0089663A,0x00F1D969,0x00ABABAE,0x00B3B8C5,0x00B4C5D5,0x00BFD3E1,0x00CED0D6,0x00B2B6C2,0x00A49688,0x00DDD9DC,0x00AEE594,0x00A2ADC6,0x00A2B8DF,0x00B9CEE9,0x00B2C8E7,0x00AEB8CE,0x00D4D4DA,0x00CCB3D5,0x00D9CCDB,0x009E856B,0x00D1D8DE,0x005D9AC5,0x007BBDE7,0x00F1F0EF,0x00C2C2C8,0x00634C33,0x00C1B8B3,0x00BFC0C6,0x007BD34A,0x00607EB9,0x00B6CBE8,0x00B0C5E6,0x00CCD1DB,0x00E3E1DF,0x00909EBF,0x00DDC3F0,0x00727279,0x00ACA49E,0x00CBCACD,0x00DDE1EA,0x0065ABDA,0x0080C7F3,0x00D2D0D6,0x00BEC1CD,0x00C6C8D2,0x006D7384,0x008A94A7,0x00737D90,0x00428F25,0x00A4DD8E,0x0073CC45,0x0067C833,0x00A9BEE3,0x00D8C5DD,0x006E7991,0x008D919A,0x00E5E8EE,0x00CCCCD4,0x00928A84,0x00D9D3D4,0x00F7F6F6,0x00519D31,0x00B4EB9A,0x0083DA51,0x0073D33C,0x00B9BECE,0x00E1DBDC,0x00E3D2EF,0x0098A5B9,0x00868FA3,0x007F838B,0x00EBE9E5,0x0080D74F,0x005578B7,0x00A1B6DE,0x008798BE,0x00D5C4D8,0x00A7B9CD,0x008A9AB3,0x0082776F,0x008597BF,0x006B8AC2,0x0099AFDA,0x00C4C0C2,0x00738BBB,0x00D6CBD8,0x00C1D2E1,0x00BBCBDB,0x009AA9C3,0x008E9EBB,0x0055575C,0x00494A4E,0x00E3E5ED,0x00DAD6D8,0x008096C1,0x006887BE,0x005C5E65,0x0096ADD9,0x00D2C4D6,0x00AF85D2,0x00AEC0D1,0x00686C72,0x00CCCFDD,0x008499C3,0x00C8C3C5,0x007890BF,0x00CDD9E4,0x007591C6,0x007A8499,0x00CBD7E2,0x0063656D,0x007A7D85,0x007996C9,0x00B4BBCB,0x007A94C3,0x00838996,0x008DA1C6,0x00C4C5D1,0x006E717A,0x009BA0AE,0x009BA9C9,0x00979FB0,0x00979DAB};
 
unsigned char toolbar[8400] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x08, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0B, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x12,
0x13, 0x14, 0x05, 0x05, 0x15, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x16, 0x17, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x17,
0x18, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x19, 0x1A, 0x0D, 0x1B, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x03, 0x0E, 0x20, 0x10, 0x21, 0x22, 0x23, 0x22, 0x22, 0x24, 0x12, 0x04, 0x25, 0x26, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x27, 0x28,
0x29, 0x18, 0x0A, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x29, 0x28, 0x2A, 0x2B, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1D, 0x1A, 0x1C, 0x2C, 0x2D, 0x2D, 0x2D, 0x2E, 0x1C,
0x0D, 0x2F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0E, 0x20, 0x30, 0x21, 0x31, 0x32, 0x33,
0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x25, 0x0A, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x2A, 0x28, 0x39, 0x29, 0x2A, 0x3A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x29,
0x39, 0x28, 0x3B, 0x09, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0D, 0x0D,
0x0B, 0x2C, 0x2C, 0x2C, 0x3C, 0x0B, 0x1C, 0x1F, 0x1F, 0x0D, 0x3D, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x03,
0x3E, 0x30, 0x10, 0x21, 0x3F, 0x32, 0x32, 0x33, 0x34, 0x0F, 0x05, 0x40, 0x41, 0x41, 0x42, 0x43,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47,
0x29, 0x44, 0x16, 0x2B, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x2B, 0x29, 0x47, 0x46, 0x45, 0x48, 0x09, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x1C, 0x1A, 0x1F, 0x3C, 0x2C, 0x3C, 0x1B, 0x49, 0x49, 0x49, 0x1B,
0x0C, 0x0D, 0x1A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x03, 0x3E, 0x30, 0x10, 0x21, 0x3F, 0x31, 0x32, 0x33, 0x32,
0x24, 0x3E, 0x4A, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x4B, 0x4C, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A,
0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B,
0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x4D, 0x45, 0x4E, 0x4F, 0x50, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
0x29, 0x29, 0x29, 0x3A, 0x09, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29,
0x50, 0x4F, 0x4E, 0x45, 0x51, 0x3A, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2F, 0x1E, 0x1B, 0x19,
0x2C, 0x3C, 0x49, 0x0D, 0x3D, 0x2F, 0x52, 0x3A, 0x2B, 0x2B, 0x3A, 0x2F, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B,
0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B, 0x03, 0x3E, 0x20,
0x24, 0x31, 0x31, 0x32, 0x32, 0x32, 0x32, 0x24, 0x13, 0x53, 0x41, 0x54, 0x55, 0x41, 0x41, 0x56,
0x57, 0x4A, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B,
0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x58, 0x58, 0x58, 0x58, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x48, 0x45, 0x59, 0x4F, 0x4F, 0x5A,
0x50, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x5B, 0x29, 0x2A, 0x5C, 0x2B, 0x2B, 0x2B,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x29, 0x5B, 0x47,
0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x47, 0x50, 0x5A, 0x4F, 0x4F, 0x59, 0x45, 0x5D, 0x5C, 0x2B,
0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B,
0x2B, 0x3D, 0x2F, 0x3A, 0x1E, 0x0D, 0x2E, 0x2E, 0x2E, 0x49, 0x5E, 0x3D, 0x2F, 0x2B, 0x2B, 0x2B,
0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x0D, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B, 0x5F, 0x0F, 0x10, 0x32, 0x32, 0x32, 0x32, 0x33, 0x33, 0x60, 0x12,
0x53, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64, 0x65, 0x56, 0x66, 0x56, 0x43, 0x67, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68,
0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x68, 0x58, 0x69, 0x69, 0x58, 0x68,
0x3A, 0x2B, 0x2B, 0x2B, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09,
0x09, 0x6A, 0x45, 0x6B, 0x4F, 0x5B, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C,
0x6C, 0x6D, 0x29, 0x6E, 0x6F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x29, 0x6D, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C,
0x6C, 0x6C, 0x5B, 0x4F, 0x6B, 0x45, 0x5D, 0x68, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x1A, 0x0D, 0x1C, 0x1E, 0x0B, 0x2C, 0x0B,
0x1F, 0x5E, 0x70, 0x71, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x3D, 0x1A, 0x0D, 0x1E, 0x09, 0x09, 0x09,
0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x72, 0x05, 0x35,
0x10, 0x23, 0x32, 0x33, 0x33, 0x60, 0x35, 0x36, 0x61, 0x54, 0x73, 0x74, 0x75, 0x76, 0x77, 0x55,
0x55, 0x54, 0x78, 0x79, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x09, 0x09, 0x09, 0x26, 0x77, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A, 0x7A,
0x7A, 0x58, 0x58, 0x58, 0x69, 0x7B, 0x58, 0x58, 0x58, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x6A, 0x7C, 0x4E, 0x6C, 0x7D, 0x6D, 0x7D, 0x7D,
0x7D, 0x6C, 0x7D, 0x7D, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x7E, 0x7D, 0x29, 0x3B, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x80, 0x29, 0x7D, 0x7E,
0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x7D, 0x7D, 0x6C, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x6C, 0x4E, 0x7C, 0x81,
0x68, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09,
0x70, 0x1E, 0x49, 0x1A, 0x1B, 0x2C, 0x82, 0x0B, 0x1C, 0x1A, 0x71, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x3D,
0x1A, 0x0D, 0x0C, 0x0B, 0x1A, 0x1C, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x83, 0x5F, 0x14, 0x24, 0x24, 0x34, 0x23, 0x0F, 0x05, 0x84,
0x55, 0x85, 0x86, 0x87, 0x88, 0x76, 0x80, 0x89, 0x8A, 0x8B, 0x8C, 0x78, 0x26, 0x09, 0x09, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7A, 0x8D, 0x8E, 0x8E, 0x8E,
0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8F, 0x90, 0x90, 0x91, 0x91, 0x91, 0x92,
0x58, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x6A,
0x29, 0x4E, 0x6C, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x6D, 0x7E, 0x6D, 0x6D, 0x7D, 0x7D, 0x7D,
0x7E, 0x7D, 0x29, 0x3B, 0x65, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x3A, 0x29, 0x7D, 0x7E, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x6D, 0x7E, 0x6D, 0x6D,
0x6D, 0x6D, 0x7E, 0x7E, 0x7E, 0x6C, 0x93, 0x29, 0x81, 0x68, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x3D, 0x0D, 0x19, 0x19, 0x2C, 0x2E, 0x82, 0x19,
0x1D, 0x0D, 0x94, 0x09, 0x09, 0x94, 0x1A, 0x0D, 0x1B, 0x19, 0x2E, 0x2C, 0x1D, 0x5E, 0x80, 0x09,
0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x09, 0x09, 0x09, 0x95, 0x96,
0x4B, 0x0E, 0x12, 0x24, 0x24, 0x3E, 0x67, 0x7A, 0x85, 0x80, 0x76, 0x97, 0x97, 0x76, 0x09, 0x76,
0x6F, 0x98, 0x95, 0x99, 0x9A, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x09, 0x09, 0x09, 0x55, 0x8E, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B, 0x9B,
0x9B, 0x9C, 0x9D, 0x9E, 0x9E, 0x9E, 0x9F, 0x92, 0x58, 0x09, 0x09, 0x09, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3A, 0x3A, 0xA0, 0x28, 0x59, 0x6C, 0x4E, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59,
0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x7E, 0x4E, 0x7D, 0x29, 0x3B, 0x98, 0x3A, 0x3A, 0x3A,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0xA1, 0x29, 0x7D, 0x4E,
0x7E, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x59, 0x4E, 0x6C, 0x59,
0x28, 0x48, 0x68, 0x3A, 0x3A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3A, 0x3A,
0x68, 0x1A, 0x1D, 0x19, 0xA2, 0x19, 0x0B, 0x19, 0x0D, 0x1A, 0x0D, 0x3A, 0x70, 0x1A, 0x49, 0x0B,
0x19, 0x19, 0x19, 0xA2, 0x19, 0x1A, 0x1B, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0x95, 0xA3, 0xA4, 0xA5, 0x04, 0x3E, 0x14, 0x72, 0x77, 0x85,
0xA6, 0x09, 0x80, 0x09, 0x80, 0x2B, 0x76, 0x76, 0x76, 0x5C, 0x95, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0x55, 0x8E, 0x9B, 0x97, 0x97,
0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x9C, 0x9C, 0x9C, 0xA7, 0x9F, 0x9C, 0x8F,
0x58, 0x3A, 0x3A, 0x3A, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0x6A, 0xA8,
0x7D, 0x7E, 0x6B, 0x46, 0x46, 0x6B, 0x93, 0x93, 0xA9, 0x4E, 0x46, 0x6B, 0x4E, 0x4E, 0x4E, 0x4E,
0x4E, 0x6C, 0x29, 0x4D, 0x98, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x68, 0x29, 0x6C, 0x4E, 0x4E, 0x93, 0x4E, 0x4E, 0x6B, 0x46, 0x4E, 0xA9,
0x93, 0x93, 0x6B, 0x46, 0x46, 0x6B, 0x7E, 0x7D, 0xA8, 0xAA, 0x98, 0x68, 0xA1, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x70, 0x5E, 0x0B, 0x3C, 0x0B, 0x0B, 0x0B,
0x1C, 0x1A, 0x1E, 0x0C, 0xA1, 0x49, 0x0D, 0x1D, 0x19, 0x19, 0x3C, 0xA2, 0x19, 0x1D, 0x5E, 0xAB,
0xA1, 0xA1, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x95, 0x86,
0xAC, 0xAD, 0xAD, 0x42, 0xAE, 0x85, 0x85, 0x09, 0xA6, 0x76, 0x76, 0x76, 0x09, 0x26, 0x9B, 0x76,
0x76, 0x9B, 0x95, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x55, 0x8E, 0x9B, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97, 0x97,
0x97, 0x97, 0x97, 0x9C, 0x9F, 0x9F, 0x9C, 0x8E, 0x55, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xAF, 0xB0, 0x7E, 0x7E, 0x4E, 0xB1, 0x4E, 0x93, 0x4E,
0x46, 0xA9, 0x46, 0x6B, 0xA9, 0x46, 0x46, 0xA9, 0x6B, 0x6C, 0x29, 0x4D, 0x98, 0xA1, 0xA1, 0xA1,
0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x68, 0x29, 0x6C, 0x6B,
0xA9, 0x46, 0x46, 0xA9, 0x6B, 0x46, 0xA9, 0x46, 0x4E, 0x93, 0x4E, 0xB1, 0x4E, 0x7E, 0x7E, 0xB0,
0xB3, 0x6E, 0x8B, 0x68, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1,
0xA1, 0xA1, 0x1A, 0x0D, 0x2E, 0x19, 0x1F, 0x0D, 0x5E, 0x1E, 0x1B, 0xB4, 0xA1, 0xA1, 0x0D, 0x1C,
0x3C, 0x82, 0x2E, 0x2C, 0x19, 0x19, 0x0D, 0x1B, 0xA1, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x95, 0x86, 0xB5, 0xB6, 0xB7, 0xB8, 0xAD, 0x18, 0x68, 0xA6,
0xA6, 0x01, 0x83, 0xB9, 0xBA, 0xBA, 0x9B, 0x76, 0x76, 0x9B, 0x95, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xB2,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x55, 0x8E, 0x9B, 0xBB, 0xBB,
0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0xBB, 0x9C, 0x9C, 0x9C, 0x9C, 0x8E,
0x55, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xBC,
0xBD, 0xBE, 0x93, 0x7E, 0x4E, 0x59, 0x7E, 0x59, 0xA9, 0x6B, 0xA9, 0x4E, 0x4E, 0xA9, 0x46, 0xB1,
0xA9, 0x5B, 0x29, 0x4D, 0x98, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x68, 0x29, 0x5B, 0xA9, 0xB1, 0x46, 0xA9, 0x4E, 0x4E, 0xA9, 0x6B, 0xA9,
0x59, 0x7E, 0x59, 0x4E, 0x7E, 0x93, 0xBE, 0xB3, 0x4D, 0x8A, 0x6F, 0xA1, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x3D, 0x1A, 0x1F, 0x0D, 0x5E, 0x1E,
0x0C, 0xAB, 0xAB, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x0D, 0x1F, 0x19, 0x82, 0x2C, 0x49, 0x1A, 0x0D, 0x1E, 0x0C,
0xA1, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x95, 0x86,
0xB5, 0x64, 0xB6, 0xAC, 0x51, 0x09, 0xA6, 0xA6, 0x01, 0x01, 0xB9, 0xB9, 0xBF, 0xB9, 0x9B, 0x76,
0x76, 0x9B, 0x95, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xA1, 0xA1, 0xA1, 0x54, 0x8E, 0x9B, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86,
0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x86, 0x9B, 0x8E, 0x54, 0xA1, 0xA1, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0xBD, 0xB0, 0x93, 0x7E, 0x59, 0x6D, 0x7E,
0x93, 0xA9, 0x46, 0x4E, 0x93, 0x4E, 0xA9, 0xC0, 0xC0, 0x5B, 0x29, 0x6A, 0x8B, 0xBC, 0xBC, 0xA1,
0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x29, 0x5B, 0xC0,
0xC0, 0xA9, 0x4E, 0x93, 0x4E, 0x46, 0xA9, 0x93, 0x7E, 0x6D, 0x59, 0x7E, 0x93, 0xB0, 0xB3, 0x6A,
0xA0, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x1E, 0x5E, 0x1E, 0x49, 0x70, 0xC1, 0x9A, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC1, 0x0D, 0x0B,
0x19, 0xA2, 0x1F, 0x5E, 0x49, 0xC2, 0x1A, 0x70, 0x68, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x95, 0x86, 0xB5, 0xB6, 0xB6, 0x63, 0xC3, 0x76, 0xA6, 0xA6,
0x01, 0x01, 0xB9, 0xC4, 0xC4, 0xB9, 0x9B, 0x76, 0x76, 0x9B, 0x95, 0x68, 0x68, 0x68, 0xA1, 0xB2,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x54, 0x8E, 0x9B, 0xC5, 0xC5,
0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0xC5, 0x9B, 0x8E,
0x54, 0xBC, 0xBC, 0xA1, 0xB2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0x89, 0xC6, 0xB0, 0x4E, 0x7E, 0x7E, 0x6C, 0x6C, 0x6C, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x6D, 0x6D, 0x7E,
0x7E, 0x59, 0x29, 0x6A, 0x8B, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x29, 0x59, 0x7E, 0x7E, 0x6D, 0x6D, 0x7D, 0x7D, 0x7D, 0x6C, 0x6C,
0x6C, 0x7E, 0x7E, 0x4E, 0xB0, 0xC8, 0x6A, 0xA0, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x5E, 0x70, 0xC1, 0x9A,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x0D, 0x0C, 0xA2, 0x2E, 0x19, 0x49, 0x5E, 0x70, 0x70, 0x0C, 0xB4,
0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x95, 0x7F,
0xC9, 0xB6, 0xB6, 0x63, 0x63, 0x76, 0xA6, 0xA6, 0x01, 0x01, 0xBF, 0x83, 0x83, 0xBF, 0x9B, 0x76,
0x76, 0x9B, 0x95, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x54, 0x8E, 0x2D, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x2D, 0x8E, 0x54, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0x17, 0xCA, 0xA9, 0x7E, 0x6D,
0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x4D, 0x8B, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xC7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x29, 0x29, 0x29,
0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x29, 0x6D, 0x7E, 0xA9, 0xCA, 0xC8, 0x6A, 0xA0, 0x89,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x9A, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xB4, 0x49, 0x1B, 0x2C, 0x2C,
0x19, 0x1B, 0xC2, 0x1B, 0xC1, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x41, 0xCB, 0x7F, 0xCC, 0xB6, 0x63, 0x63, 0x76, 0xA6, 0x01,
0x01, 0x01, 0xCD, 0xCE, 0xCE, 0xCD, 0x9B, 0x76, 0x76, 0x9B, 0x95, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x54, 0x8E, 0x97, 0x27, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x97, 0x8E,
0x54, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xC7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0x17, 0xCF, 0x46, 0x7E, 0x29, 0xB7, 0x6A, 0x4D, 0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x3B,
0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x6E, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0xD0, 0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x3B, 0x4D, 0x29,
0x7E, 0x46, 0xCF, 0xD1, 0x6A, 0xA0, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x0D, 0x49, 0x1B,
0x70, 0x1B, 0x49, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x2C, 0x19, 0x1C, 0xC2, 0x49, 0xC1, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x56,
0xCB, 0xD0, 0xCC, 0x63, 0x63, 0x76, 0xA6, 0x01, 0x01, 0x76, 0xC4, 0xA5, 0xD2, 0xC4, 0x9B, 0x76,
0x76, 0x9B, 0x95, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x54, 0x8E, 0x97, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x97, 0x8E, 0x54, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0xD3, 0xCF, 0xB1,
0x29, 0x6A, 0xD4, 0x8B, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x65, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0x65,
0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x98, 0x29, 0xB1, 0xCF, 0xBD, 0x6A, 0xA0, 0x89, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x0C, 0x0D, 0x0C, 0x1B, 0x1B, 0x0B, 0x19, 0xA2, 0x2C, 0x3C, 0x1F,
0x0D, 0xC2, 0xC1, 0x71, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x54, 0x8E, 0xD0, 0xC9, 0x63, 0x76, 0xA6, 0x01,
0x01, 0x76, 0xC4, 0xD2, 0x96, 0xC4, 0x9B, 0x9B, 0x5C, 0x65, 0x95, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0x77, 0x41, 0x8E, 0x27, 0x27, 0x27,
0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x27, 0x8E,
0x41, 0x77, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0xD3, 0xCF, 0x29, 0x3B, 0x98, 0x6F, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x6F, 0x29,
0xCF, 0xC6, 0x6A, 0xA0, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x1B, 0x49,
0x1B, 0x0B, 0x3C, 0x2C, 0xA2, 0x19, 0x1B, 0x0D, 0x0D, 0xC1, 0xB4, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0x85, 0x8E, 0x41, 0xCC, 0x76, 0x01, 0x76, 0x76, 0x9B, 0xD5, 0xD2, 0xD2, 0x8C, 0x8D, 0x95,
0xCB, 0x8D, 0xD6, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xBC, 0xBC, 0x41, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E,
0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x8E, 0x41, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0xD7,
0xBD, 0xD0, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xD3, 0x51, 0x3B, 0x8A, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xB4, 0x49, 0x49, 0x0C, 0x1B, 0x1B, 0x49, 0xC2, 0x1B,
0xC1, 0xB4, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x85, 0xCB, 0xD8, 0x09, 0x98, 0x66,
0xD8, 0xCB, 0x95, 0xA4, 0xD9, 0x56, 0x56, 0x77, 0x26, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A,
0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A, 0x9A,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x89, 0xA0, 0xD4, 0x6F, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x8B,
0xD4, 0x8B, 0x89, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0x1B, 0x0D, 0x0D, 0x49, 0x49, 0x70, 0xC1, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xD2, 0x8E, 0xA4, 0xD6, 0x41, 0x77, 0x26, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0x6F, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x6F, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x71, 0xB4, 0xB4, 0x9A, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC,
0xBC, 0xBC, 0xBC, 0xBC, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};
/programs/network/htmlv/browser/include/colors.h--
0,0 → 1,288
//Íàäî áóäåò ïåðåäåëàòü íà "äåðåâî ïîèñêà" èëè, ÷òî-òî ïîäîáíîå
//áóäåò íå÷èòàáåëüíî, çàòî ìåíüøå è áûñòåå
 
//Èìåíà web öâåòîâ
char *color_names[]={
"aliceblue",
"antiquewhite",
"aqua",
"aquamarine",
"azure",
"beige",
"bisque",
"black",
"blanchedalmond",
"blue",
"blueviolet",
"brown",
"burlywood",
"cadetblue",
"chartreuse",
"chocolate",
"coral",
"cornflowerblue",
"cornsilk",
"crimson",
"cyan",
"darkblue",
"darkcyan",
"darkgoldenrod",
"darkgray",
"darkgreen",
"darkkhaki",
"darkmagenta",
"darkolivegreen",
"darkorange",
"darkorchid",
"darkred",
"darksalmon",
"darkseagreen",
"darkslateblue",
"darkslategray",
"darkturquoise",
"darkviolet",
"deeppink",
"deepskyblue",
"dimgray",
"dodgerblue",
"firebrick",
"floralwhite",
"forestgreen",
"fuchsia",
"gainsboro",
"ghostwhite",
"gold",
"goldenrod",
"gray",
"green",
"greenyellow",
"honeydew",
"hotpink",
"indianred",
"indigo",
"ivory",
"khaki",
"lavender",
"lavenderblush",
"lawngreen",
"lemonchiffon",
"lightblue",
"lightcoral",
"lightcyan",
"lightgoldenrodyellow",
"lightgray",
"lightgreen",
"lightpink",
"lightsalmon",
"lightseagreen",
"lightskyblue",
"lightslategray",
"lightsteelblue",
"lightyellow",
"lime",
"limegreen",
"linen",
"magenta",
"maroon",
"mediumaquamarine",
"mediumblue",
"mediumorchid",
"mediumpurple",
"mediumseagreen",
"mediumslateblue",
"mediumspringgreen",
"mediumturquoise",
"mediumvioletred",
"midnightblue",
"mintcream",
"mistyrose",
"moccasin",
"navajowhite",
"navy",
"navyblue",
"oldlace",
"olive",
"olivedrab",
"orange",
"orangered",
"orchid",
"palegoldenrod",
"paleturquoise",
"palevioletred",
"papayawhip",
"peachpuff",
"peru",
"pink",
"plum",
"powderblue",
"purple",
"red",
"rosybrown",
"royalblue",
"saddlebrown",
"salmon",
"sandybrown",
"seagreen",
"seashell",
"sienna",
"silver",
"skyblue",
"slateblue",
"slategray",
"snow",
"springgreen",
"steelblue",
"tan",
"teal",
"thistle",
"tomato",
"turquoise",
"violet",
"wheat",
"white",
"whitesmoke",
"yellow",
"yellowgreen"};
 
//ñîîòâåòñòâóþùèå èì çíà÷åíèÿ
dword *colors[]={
0xf0f8ff,
0xfaebd7,
0x00ffff,
0x7fffd4,
0xf0ffff,
0xf5f5dc,
0xffe4c4,
0x000000,
0xffebcd,
0x0000ff,
0x8a2be2,
0xa52a2a,
0xdeb887,
0x5f9ea0,
0x7fff00,
0xd2691e,
0xff7f50,
0x6495ed,
0xfff8dc,
0xdc143c,
0x00ffff,
0x00008b,
0x008b8b,
0xb8860b,
0xa9a9a9,
0x006400,
0xbdb76b,
0x8b008b,
0x556b2f,
0xff8c00,
0x9932cc,
0x8b0000,
0xe9967a,
0x8fbc8f,
0x483d8b,
0x2f4f4f,
0x00ced1,
0x9400d3,
0xff1493,
0x00bfff,
0x696969,
0x1e90ff,
0xb22222,
0xfffaf0,
0x228b22,
0xff00ff,
0xdcdcdc,
0xf8f8ff,
0xffd700,
0xdaa520,
0x808080,
0x008000,
0xadff2f,
0xf0fff0,
0xff69b4,
0xcd5c5c,
0x4b0082,
0xfffff0,
0xf0e68c,
0xe6e6fa,
0xfff0f5,
0x7cfc00,
0xfffacd,
0xadd8e6,
0xf08080,
0xe0ffff,
0xfafad2,
0xd3d3d3,
0x90ee90,
0xffb6c1,
0xffa07a,
0x20b2aa,
0x87cefa,
0x778899,
0xb0c4de,
0xffffe0,
0x00ff00,
0x32cd32,
0xfaf0e6,
0xff00ff,
0x800000,
0x66cdaa,
0x0000cd,
0xba55d3,
0x9370db,
0x3cb371,
0x7b68ee,
0x00fa9a,
0x48d1cc,
0xc71585,
0x191970,
0xf5fffa,
0xffe4e1,
0xffe4b5,
0xffdead,
0x000080,
0x9fafdf,
0xfdf5e6,
0x808000,
0x6b8e23,
0xffa500,
0xff4500,
0xda70d6,
0xeee8aa,
0xafeeee,
0xd87093,
0xffefd5,
0xffdab9,
0xcd853f,
0xffc0cb,
0xdda0dd,
0xb0e0e6,
0x800080,
0xff0000,
0xbc8f8f,
0x4169e1,
0x8b4513,
0xfa8072,
0xf4a460,
0x2e8b57,
0xfff5ee,
0xa0522d,
0xc0c0c0,
0x87ceeb,
0x6a5acd,
0x708090,
0xfffafa,
0x00ff7f,
0x4682b4,
0xd2b48c,
0x008080,
0xd8bfd8,
0xff6347,
0x40e0d0,
0xee82ee,
0xf5deb3,
0xffffff,
0xf5f5f5,
0xffff00,
0x9acd32};
/programs/network/htmlv/browser/include/fps.h--
0,0 → 1,51
int GetTime()
{
$mov eax, 26;
$mov ebx, 9;
$int 0x40;
return EAX;
}
 
 
/*******************************************************************************
ÔÓÍÊÖÈß ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß FPS
x,y - êîîðäèíàòû âûâîäà FPS íà îêíî
âîçâðàùàåò âðåìÿ â ñîòûõ äîëÿõ ñåêóíäû çàòðà÷èâàåìîå íà 1 öèêë
*/
 
int time1=0;
int time2=0;
int fps1=0;
int timerend=0;
int FPS()
{
int tr;
time1=GetTime();
 
if (timerend==0)
{
time2=time1;
timerend=time1;
}
tr = time1 - timerend;
 
if (time1 - time2 < 100) //åñëè ïðîøëî ìåíåå 1 ñåêóíäû
{ //óâåëè÷èâàåì ñ÷åò÷èê fps
fps1++;
}
else
{
//âûâîäèì ÷èñëî fps
DrawTitle(IntToStr(fps1));
fps1=0;
time2=time1;
}
timerend=time1;
return tr;
}
//******************************************************************************
/programs/network/htmlv/browser/include/history.h--
0,0 → 1,37
 
struct UrlsHistory {
byte UrlHistory[6000];
void AddUrl();
void GoBack();
dword CurrentUrl();
};
 
UrlsHistory BrowserHistory;
 
void UrlsHistory::GoBack()
{
j = strlen(#UrlHistory);
WHILE(UrlHistory[j] <>'|') && (j > 0) j--;
IF (j > 0) UrlHistory[j] = 0x00;
WHILE(UrlHistory[j] <>'|') && (j > 0) {
copystr(#UrlHistory[j], #URL);
j--;
}
UrlHistory[j] = 0x00;
WB1.Load(#URL);
}
 
void UrlsHistory::AddUrl()
{
IF (strlen(#UrlHistory)>6000) copystr(#UrlHistory+5000,#UrlHistory);
copystr("|", #UrlHistory + strlen(#UrlHistory));
copystr(#URL, #UrlHistory + strlen(#UrlHistory));
}
 
 
dword UrlsHistory::CurrentUrl()
{
EAX=#UrlHistory + find_symbol(#UrlHistory, '|');
}
 
 
/programs/network/htmlv/browser/include/some_code.h--
0,0 → 1,62
//ª­®¯ª¨
#define BACK 300
#define FORWARD 301
#define REFRESH 302
#define HOME 303
#define GOTOURL 305
#define SEARCHWEB 306
#define ID1 178
#define ID2 177
 
#define WINDOWS 0
#define DOS 1
#define KOI 2
#define UTF 3
 
#define DONT_LOAD 0
#define LETS_LOAD 1
byte utf100tmmv_mas[77] = "€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯àáâãäåæçèéêëìíîïðñh£si\244j";
 
 
dword get_URL_part(byte len) {
char temp1[1000];
copystr(#URL, #temp1);
temp1[len] = 0x00;
return #temp1;
}
 
 
inline byte chTag(dword text) {return strcmp(#tag,text);}
 
//“ ­ á ­¥â ­ ª«®­­ëå èà¨ä⮢, ¯®í⮬㠤¥« ¥¬ ª®áâë«ì ¨§
//¯ «®ç¥ª ¤«ï ¬®à®¦¥­®£® ¨ ¦¥¢ â¥«ì­®© १¨­ª¨:
//‘­¨¬ ¥¬ ®¡« áâì íªà ­  ¨ ¢ë¢®¤¨¬ ¥ñ ®¡à â­® ¯®«®áª ¬¨ ᮠᬥ饭¨¥¬,
//çâ® ¤ ñâ ¯¥à¥ª®á ª à⨭ª¨
//à¨ ­ «¨ç¨¨ ä®­  ¨ â.¯. ¯à®ï¢¨âáï ¢áï ª®áâë«ì­®áâì à¥è¥­¨ï :)
 
//ç áâì ¤ ­­ëå 㦥 ¯®«ã祭  ¢ TBW - skin_width, Form.top, ¯®¤ª«î祭¨¥ memory
inline void Skew(dword x,y,w,h)
{
dword italic_buf;
int tile_height=2,//¡ã¤¥¬ ¢ë¢®¤¨âì ¤¢ã寨ªá¥«ì­ë¬¨ ¯®«®áª ¬¨
i, skin_width,
shift=-2;
 
skin_width = GetSkinWidth();
Form.GetInfo(SelfInfo);
italic_buf = malloc(w*h*3);
//ebx = 㪠§ â¥«ì ­  ¯à¥¤¢ à¨â¥«ì­® ¢ë¤¥«¥­­ãî ®¡« áâì ¯ ¬ïâ¨, ªã¤  ¡ã¤¥â ¯®¬¥é¥­® ¨§®¡à ¦¥­¨¥ ¢ ä®à¬ â¥ BBGGRRBBGGRR...
EBX = italic_buf;
//ecx = [à §¬¥à ¯® ®á¨ x]*65536 + [à §¬¥à ¯® ®á¨ y]
ECX = w * 65536 + h;
//edx = [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ x]*65536 + [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ y]
EDX = x + Form.left * 65536 + y + Form.top + skin_width;
EAX = 36;
$int 0x40;
 
FOR (i=0;i*tile_height<h;i++){
PutImage(w*3*tile_height*i+italic_buf,w,tile_height,x+shift-i,i*tile_height+y);
}
free(italic_buf);
}
/programs/network/htmlv/lib/dll.h--
0,0 → 1,173
//Asper
char a_libdir[43] = "/sys/lib/\0";
 
 
//proc dll.Load, import_table:dword
int dll_Load(dword import_table)
{
$mov esi, import_table
@next_lib: $mov edx, DSDWORD[esi]
$or edx,edx
$jz exit_
$push esi
$mov esi,DSDWORD[esi+4]
$mov edi,#a_libdir
$push edi
$push esi
EAX=strlen(#a_libdir);
$pop esi
$pop edi
$add edi, eax //9
@loc01: $lodsb
$stosb
$or al,al
$jnz loc01
 
//IntToStr(EBX);
//$push edx
//WriteDebug(#a_libdir);
//$pop edx
//mcall 68,19,a_libdir
$mov eax, 68
$mov ebx, 19
$mov ecx,#a_libdir
$int 0x40
$or eax,eax
$jz fail
//stdcall dll.Link,eax,edx
dll_Link(EAX, EDX);
$push eax
$mov eax, DSDWORD [eax]
$cmp DSDWORD [eax], 'lib_'
$pop eax
//$jnz loc02
//IntToStr(EBX);
//$push eax
//WriteDebug(DSDWORD[EAX]);
//$pop eax
//stdcall dll.Init,[eax+4]
//dll_Init(DSDWORD[EAX]); //dll_Init(DSDWORD[EAX+4]);
@loc02:
$pop esi
$add esi,8
$jmp next_lib
@exit_: $xor eax,eax
return 0;
@fail: $add esp,4
$xor eax,eax
$inc eax
return -1;
}
 
//proc dll.Link, exp:dword,imp:dword
void dll_Link(dword exp, imp)
{
$push eax
$mov esi, imp
$test esi, esi
$jz done
@next: $lodsd
$test eax,eax
$jz done
 
//stdcall dll.GetProcAddress,[exp],eax
dll_GetProcAddress(exp,EAX);
$or eax,eax
$jz loc03
 
$mov DSDWORD[esi-4],eax
$jmp next
@loc03:
$mov DSDWORD[esp],0
@done: $pop eax
}
 
//proc dll.Init, dllentry:dword
void dll_Init(dword dllentry)
{
$pushad
EAX=#mem_Alloc;
EBX=#mem_Free;
ECX=#mem_ReAlloc;
EDX=#dll_Load;
DSDWORD [dllentry+4] stdcall ();
$popad
}
 
//proc dll.GetProcAddress, exp:dword,sz_name:dword
dword dll_GetProcAddress(dword exp, sz_name)
{
$push esi
$mov edx, exp
$xor eax,eax
@next: $or edx,edx
$jz end_
$cmp edx,0
$jz end_
strcmp(DSDWORD[EDX],sz_name);
$test eax,eax
$jz ok
$add edx,8
$jmp next
@ok:
$mov eax, DSDWORD[edx+4]
@end_:
$pop esi
return EAX;
}
 
 
int load_dll2(dword dllname, import_table, byte need_init)
{
//dword dllentry=0;
// load DLL
$mov eax, 68
$mov ebx, 19
ECX=dllname;
$int 0x40
$test eax, eax
$jz exit01
 
// initialize import
$mov edx,eax
ESI=import_table;
 
@import_loop01:
$lodsd
$test eax,eax
$jz import_done01
$push edx
@import_find01:
$mov ebx,DSDWORD[EDX]
$test ebx, ebx
$jz exit01
$push eax
@nex101:
$mov cl,DSBYTE[EAX];
$cmp cl,DSBYTE[EBX];
$jnz import_find_next01
$test cl,cl
$jz import_found01
$inc eax
$inc ebx
$jmp nex101
@import_find_next01:
$pop eax
$add edx, 8
$jmp import_find01
@import_found01:
$pop eax
$mov eax,DSDWORD[edx+4]
$mov DSDWORD[esi-4],eax
$pop edx
$jmp import_loop01
@import_done01:
IF (need_init) dll_Init(EDX);
return 0;
@exit01:
return -1;
}
/programs/network/htmlv/lib/edit_box_lib.h--
0,0 → 1,49
//BOX_LIB
dword boxlib = #aEdit_box_lib; //Asper
char aEdit_box_lib[22]="/sys/lib/box_lib.obj\0"; //Asper
 
dword edit_box_draw = #aEdit_box_draw;
dword edit_box_key = #aEdit_box_key;
dword edit_box_mouse = #aEdit_box_mouse;
dword version_ed = #aVersion_ed;
 
dword am__ = 0x0;
dword bm__ = 0x0;
 
char aEdit_box_draw[9] = "edit_box\0";
char aEdit_box_key[13] = "edit_box_key\0";
char aEdit_box_mouse[15] = "edit_box_mouse\0";
char aVersion_ed[11] = "version_ed\0";
 
char aCheck_box_draw [15] = "check_box_draw\0";
char aCheck_box_mouse [16] = "check_box_mouse\0";
char aVersion_ch [11] = "version_ch\0";
 
char aOption_box_draw [16] = "option_box_draw\0";
char aOption_box_mouse[17] = "option_box_mouse\0";
char aVersion_op [11] = "version_op\0" ;
 
 
struct edit_box{
dword width, left, top, color, shift_color, focus_border_color, blur_border_color,
text_color, max, text, mouse_variable, flags, size, pos, offset, cl_curs_x, cl_curs_y, shift, shift_old;
};
 
//ed_width equ [edi] ;è¨à¨­  ª®¬¯®­¥­â 
//ed_left equ [edi+4] ;¯®«®¦¥­¨¥ ¯® ®á¨ å
//ed_top equ [edi+8] ;¯®«®¦¥­¨¥ ¯® ®á¨ ã
//ed_color equ [edi+12] ;梥â ä®­  ª®¬¯®­¥­â 
//shift_color equ [edi+16] ;=0x6a9480
//ed_focus_border_color equ [edi+20] ;梥â à ¬ª¨ ª®¬¯®­¥­â 
//ed_blur_border_color equ [edi+24] ;梥⠭¥  ªâ¨¢­®£® ª®¬¯®­¥­â 
//ed_text_color equ [edi+28] ;梥â ⥪áâ 
//ed_max equ [edi+32] ;ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢ ª®â®àë¥ ¬®¦­® ¬ ªá¨¬ «ì­® ¢¢¥áâ¨
//ed_text equ [edi+36] ;㪠§ â¥«ì ­  ¡ãä¥à
//ed_flags equ [edi+40] ;ä« £¨
//ed_size equ [edi+42] ;ª®«-¢® ᨬ¢®«®¢
//ed_pos equ [edi+46] ;¯®§¨æ¨ï ªãàá®à 
//ed_offset equ [edi+50] ;ᬥ饭¨¥
//cl_curs_x equ [edi+54] ;¯à¥¤ë¤ãé ï ª®®à¤¨­ â  ªãàá®à  ¯® å
//cl_curs_y equ [edi+58] ;¯à¥¤ë¤ãé ï ª®®à¤¨­ â  ªãàá®à  ¯® ã
//ed_shift_pos equ [edi+62] ;¯®«®¦¥­¨¥ ªãàá®à 
//ed_shift_pos_old equ [edi+66] ;áâ à®¥ ¯®«®¦¥­¨¥ ªãàá®à 
/programs/network/htmlv/lib/file_system.h--
0,0 → 1,194
struct f70{
dword func;
dword param1;
dword param2;
dword param3;
dword param4;
char rezerv;
dword name;
};
 
struct BDVK{
dword attr;
byte type_name;
byte rez1, rez2, rez3;
dword timecreate;
dword datecreate;
dword timelastaccess;
dword datelastaccess;
dword timelastedit;
dword datelastedit;
dword sizelo;
dword sizehi;
char name[518];
};
 
 
///////////////////////////
// Ïàðàìåòðû ôàéëà //
///////////////////////////
f70 getinfo_file_70;
BDVK getinfo_file_info;
dword GetFileInfo(dword file_name)
{
getinfo_file_70.func = 5;
getinfo_file_70.param1 =
getinfo_file_70.param2 =
getinfo_file_70.param3 =
getinfo_file_70.param4 = #getinfo_file_info;
getinfo_file_70.rezerv = 0;
getinfo_file_70.name = file_name;
$mov eax,70
$mov ebx,#getinfo_file_70.func
$int 0x40
IF (EAX == 0) {
EAX = #getinfo_file_info;
}
}
 
 
///////////////////////////
// Çàïóñê ïðîãðàììû //
///////////////////////////
f70 run_file_70;
void RunProgram(dword run_path, run_param)
{
run_file_70.func = 7;
run_file_70.param1 =
run_file_70.param3 =
run_file_70.param4 =
run_file_70.rezerv = 0;
run_file_70.param2 = run_param;
run_file_70.name = run_path;
$mov eax,70
$mov ebx,#run_file_70.func
$int 0x40
}
 
///////////////////////////
// Ñîçäàíèå ïàïêè //
///////////////////////////
f70 create_dir_70;
void CreateFolder(dword new_folder_path)
{
create_dir_70.func = 9;
create_dir_70.param1 =
create_dir_70.param2 =
create_dir_70.param3 =
create_dir_70.param4 =
create_dir_70.rezerv = 0;
create_dir_70.name = new_folder_path;
$mov eax,70
$mov ebx,#create_dir_70.func
$int 0x40
}
 
////////////////////////////
// Óäàëåíèå ôàéëà/ïàïêè //
////////////////////////////
f70 del_file_70;
void DeleteFile(dword del_file_path)
{
del_file_70.func = 8;
del_file_70.param1 =
del_file_70.param2 =
del_file_70.param3 =
del_file_70.param4 =
del_file_70.rezerv = 0;
del_file_70.name = del_file_path;
$mov eax,70
$mov ebx,#del_file_70.func
$int 0x40
}
 
////////////////////////////
// Ïðî÷èòàòü ôàéë //
////////////////////////////
f70 read_file_70;
void ReadFile(dword pos, file_size, read_buffer, file_path)
{
read_file_70.func = 0;
read_file_70.param1 = pos;
read_file_70.param2 = 0;
read_file_70.param3 = file_size;
read_file_70.param4 = read_buffer;
read_file_70.rezerv = 0;
read_file_70.name = file_path;
$mov eax,70
$mov ebx,#read_file_70.func
$int 0x40
}
 
///////////////////////////
// Ïðî÷èòàòü ïàïêó //
///////////////////////////
f70 read_dir_70;
void ReadDir(dword file_count, read_buffer, dir_path)
{
read_dir_70.func = 1;
read_dir_70.param1 =
read_dir_70.param2 =
read_dir_70.rezerv = 0;
read_dir_70.param3 = file_count;
read_dir_70.param4 = read_buffer;
read_dir_70.name = dir_path;
$mov eax,70
$mov ebx,#read_dir_70.func
$int 0x40
}
 
///////////////////////////
// Ñêîïèðîâàòü ôàéë //
///////////////////////////
f70 CopyFile_f;
inline fastcall dword CopyFile(dword EBX,ECX)
{
BDVK CopyFile_atr;
dword s=EBX, d=ECX, cBufer=0;
CopyFile_f.func = 5;
CopyFile_f.param1 = 0;
CopyFile_f.param2 = 0;
CopyFile_f.param3 = 0;
CopyFile_f.param4 = #CopyFile_atr;
CopyFile_f.rezerv = 0;
CopyFile_f.name = s;
$mov eax, 70
$mov ebx, #CopyFile_f
$int 0x40
if (!EAX)
{
cBufer = malloc(CopyFile_atr.sizelo);
ReadFile(dword 0, CopyFile_atr.sizelo, cBufer, s);
IF (!EAX)
{
CopyFile_f.func = 2;
CopyFile_f.param1 = 0;
CopyFile_f.param2 = 0;
CopyFile_f.param3 = CopyFile_atr.sizelo;
CopyFile_f.param4 = cBufer;
CopyFile_f.rezerv = 0;
CopyFile_f.name = d;
$mov eax, 70
$mov ebx, #CopyFile_f
$int 0x40
}
}
}
 
 
//Asper
void ReadAttributes(dword read_buffer, file_path)
{
read_file_70.func = 5;
read_file_70.param1 = 0;
read_file_70.param2 = 0;
read_file_70.param3 = 0;
read_file_70.param4 = read_buffer;
read_file_70.rezerv = 0;
read_file_70.name = file_path;
$mov eax,70
$mov ebx,#read_file_70.func
$int 0x40
}
/programs/network/htmlv/lib/kolibri.h--
0,0 → 1,608
//CODED by Veliant, Leency, Nable. GNU GPL licence.
 
#startaddress 0
#code32 TRUE
 
char os_name[8] = {'M','E','N','U','E','T','0','1'};
dword os_version = 0x00000001;
dword start_addr = #main;
dword final_addr = #stop+32;
dword alloc_mem = #0x00100000;
dword x86esp_reg = #0x00100000;
dword I_Param = #param;
dword I_Icon = 0x0;
char param[256]="";
 
//Events
#define evMouse 6
#define evButton 3
#define evKey 2
#define evReDraw 1
 
//Button options
#define BT_DEL 0x80000000
#define BT_HIDE 0x40000000
#define BT_NOFRAME 0x20000000
 
#define OLD -1
#define true 1
#define false 0
//-------------------------------------------------------------------------
 
struct mouse{
dword x,y,lkm,pkm,hor,vert;
void get();
};
 
void mouse::get()
{
EAX = 37;
EBX = 1;
$int 0x40
$mov ebx, eax
$shr eax, 16
$and ebx,0x0000FFFF
x = EAX;
y = EBX;
EAX = 37;
EBX = 2;
$int 0x40
$mov ebx, eax
$and eax, 0x00000001
$shr ebx, 1
$and ebx, 0x00000001
lkm = EAX;
pkm = EBX;
EAX = 37; //áªà®««
EBX = 7;
$int 0x40
$mov ebx, eax
$shr eax, 16
$and ebx,0x0000FFFF
//hor = EAX;
vert = EBX;
}
 
struct proc_info{
dword use_cpu;
word pos_in_stack,num_slot,rezerv1;
char name[11];
char rezerv2;
dword adress,use_memory,ID,left,top,width,height;
word status_slot,rezerv3;
dword work_left,work_top,work_width,work_height;
char status_window;
void GetInfo(dword ECX);
#define SelfInfo -1
};
 
void proc_info::GetInfo(dword ECX)
{
EAX = 9;
EBX = #use_cpu;
$int 0x40
}
 
struct system_colors{
dword frame,grab,grab_button,grab_button_text,grab_text,work,work_button,work_button_text,work_text,work_graph;
void get();
};
void system_colors::get()
{
EAX = 48;
EBX = 3;
ECX = #frame;
EDX = 40;
$int 0x40
}
 
//------------------------------------------------------------------------------
 
inline fastcall dword WaitEvent(){
EAX = 10;
$int 0x40
}
 
inline fastcall dword WaitEventTimeout(dword EBX){
EAX = 23;
$int 0x40
}
inline fastcall SetEventMask(dword EBX)
{
EAX = 40;
$int 0x40
}
 
inline fastcall ScancodesGeting(){
$mov eax,66;
$mov ebx,1;
$mov ecx,1; //᪠­ª®¤ë
$int 0x40
}
 
inline fastcall word GetKey(){
EAX = 2; // just read this key from buffer
$int 0x40
EAX = EAX >> 8;
}
 
inline fastcall word GetButtonID(){
EAX = 17;
$int 0x40
EAX = EAX >> 8;
}
 
inline fastcall ExitProcess(){
EAX = -1; // close this program
$int 0x40
}
 
inline fastcall Pause(dword EBX)
{ // ã§ , ¢ á®âëå ¤®«ïå ᥪ㭤ë EBX = value
$mov eax, 5
$int 0x40
}
 
//------------------------------------------------------------------------------
 
inline fastcall void DrawTitle(dword ECX)
{
EAX = 71;
EBX = 1;
$int 0x40;
}
 
inline fastcall dword GetSkinWidth()
{
EAX = 48;
EBX = 4;
$int 0x40
}
 
inline fastcall void ChangeSkin(ECX){
EAX = 48;
EBX = 8;
$int 0x40
}
 
inline fastcall dword GetScreenWidth()
{
EAX = 14;
EBX = 4;
$int 0x40
$shr eax, 16
$and eax,0x0000FFFF
}
 
inline fastcall MoveSize(dword EBX,ECX,EDX,ESI)
{
EAX = 67;
$int 0x40
}
 
inline fastcall dword LoadLibrary(dword ECX)
{
$mov eax, 68
$mov ebx, 19
$int 0x40
}
 
//------------------------------------------------------------------------------
inline fastcall dword strlen(dword EDI){
EAX=0;
ECX=-1;
$REPNE $SCASB
EAX-=2+ECX;
}
 
inline fastcall copystr(dword ESI,EDI)
{
$cld
l1:
$lodsb
$stosb
$test al,al
$jnz l1
}
 
byte fastcall TestBit(EAX, CL)
{
$shr eax,cl
$and eax,1
}
 
char buffer[11]="";
inline fastcall dword IntToStr(dword ESI)
{
$mov edi, #buffer
$mov ecx, 10
$test esi, esi
$jns f1
$mov al, '-'
$stosb
$neg esi
f1:
$mov eax, esi
$push -'0'
f2:
$xor edx, edx
$div ecx
$push edx
$test eax, eax
$jnz f2
f3:
$pop eax
$add al, '0'
$stosb
$jnz f3
$mov eax, #buffer
$ret
}
 
 
inline fastcall dword StrToInt()
{
ESI=EDI=EAX;
IF(DSBYTE[ESI]=='-')ESI++;
EAX=0;
BH=AL;
do{
BL=DSBYTE[ESI]-'0';
EAX=EAX*10+EBX;
ESI++;
}while(DSBYTE[ESI]>0);
IF(DSBYTE[EDI]=='-') -EAX;
}
 
 
/*int strcmp(char* string1, char* string2)
{
loop ()
{
IF (*string1<*string2) RETURN -1;
IF (*string1>*string2) RETURN 1;
IF (*string1=='\0') RETURN 0;
string1++;
string2++;
}
}*/
 
 
inline fastcall int strcmp(ESI, EDI)
{
loop()
{
IF (DSBYTE[ESI]<DSBYTE[EDI]) RETURN -1;
IF (DSBYTE[ESI]>DSBYTE[EDI]) RETURN 1;
IF (DSBYTE[ESI]=='\0') RETURN 0;
ESI++;
EDI++;
}
}
 
inline fastcall unsigned int find_symbol(ESI,BL)
{
int jj=0, last=-1;
do{
jj++;
$lodsb
IF(AL==BL) last=jj;
} while(AL!=0);
return last;
}
 
 
dword StrToCol(char* htmlcolor)
{
dword j=1, color=0; char ch=0x00;
IF (ESBYTE[htmlcolor]<>'#') RETURN;
FOR (;j<7;j++)
{
ch=ESBYTE[htmlcolor+j];
IF ((ch>='0') && (ch<='9')) ch -= '0';
IF ((ch>='A') && (ch<='F')) ch -= 'A'-10;
IF ((ch>='a') && (ch<='f')) ch -= 'a'-10;
color = color*0x10 + ch;
}
EAX=color;
}
 
inline fastcall dword upcase(dword ESI)
{
do{
AL=DSBYTE[ESI];
IF(AL>='a')IF(AL<='z')DSBYTE[ESI]=AL&0x5f;
ESI++;
}while(AL!=0);
}
 
/*inline fastcall void lowcase(ESI)
{
do{
$LODSB
IF(AL>='A')&&(AL<='Z'){
AL+=0x20;
DSBYTE[ESI-1]=AL;
CONTINUE;
}
}while(AL!=0);
}*/
 
inline fastcall lowcase(ESI)
{
do{
$LODSB
IF(AL>='A')&&(AL<='Z'){
AL+=0x20;
DSBYTE[ESI-1]=AL;
CONTINUE;
}
}while(AL!=0);
}
 
 
inline fastcall wintodos (dword ESI)
{
while (BL=ESBYTE[ESI])
{
IF (BL>=192)
{
IF (BL>=240) ESBYTE[ESI] = BL - 16;
ELSE ESBYTE[ESI] = BL - 64;
}
ELSE
{
IF (BL==178) ESBYTE[ESI] = 73; //I
IF (BL==179) ESBYTE[ESI] = 105; //i
IF (BL==175) ESBYTE[ESI] = 244; //J
IF (BL==191) ESBYTE[ESI] = 245; //j
IF (BL==170) ESBYTE[ESI] = 242; //E
IF (BL==186) ESBYTE[ESI] = 243; //e
IF (BL==168) ESBYTE[ESI] = 240; //ð
IF (BL==184) ESBYTE[ESI] = 'e'; //e
IF ((BL==147) || (BL==148) || (BL==171) || (BL==187)) ESBYTE[ESI] = 34;
IF ((BL==150) || (BL==151)) ESBYTE[ESI] = 45;
}
ESI++;
}
}
 
 
dword Hex2Symb(char* htmlcolor)
{
dword j=0, symbol=0;
char ch=0x00;
FOR (;j<2;j++)
{
ch=ESBYTE[htmlcolor+j];
IF (ch==0x0d) || (ch=='\9') return '';
IF ((ch>='0') && (ch<='9')) ch -= '0';
IF ((ch>='A') && (ch<='F')) ch -= 'A'-10;
IF ((ch>='a') && (ch<='f')) ch -= 'a'-10;
symbol = symbol*0x10 + ch;
}
wintodos(#symbol);
AL=symbol;
}
 
byte mas[66] = "椥ä£å¨©ª«¬­®¯ïàáâ㦢ìë§èíéçꞀ–„…”ƒ•ˆ‰Š‹ŒŽŸ‘’“†‚œ›‡˜™—š";
inline fastcall void koitodos(dword EDI)
{
WHILE (BL=ESBYTE[EDI])
{
IF (BL >= 0xC0)
{
BL -= 0xC0;
ESBYTE[EDI] = mas[BL];
}
//IF (ESBYTE[EDI]=='\244') ESBYTE[EDI]='i';
EDI++;
}
}
 
 
//Asper
//uncomplete
inline fastcall int utf8rutodos(dword ESI) //-
{
EDI=ESI;
while (BL=ESBYTE[ESI])
{
IF (BL == 0xD0) || (BL == 0xD1) EDI--;
else IF (BL == 0x81) && (ESBYTE[ESI-1]==0xD0) ESBYTE[EDI] = 0xF0; //è
else IF (BL == 0x91) && (ESBYTE[ESI-1]==0xD1) ESBYTE[EDI] = 0xF1; //¬
else IF (BL == 0xE2) && (ESBYTE[ESI+1]==0x80) && (ESBYTE[ESI+2]==0x94) //long defis
{
ESBYTE[EDI] = '-';
ESI+=2;
}
else IF (BL == 0xE2) && (ESBYTE[ESI+1]==0x80) && (ESBYTE[ESI+2]==0xA2) //central point
{
ESBYTE[EDI] = '*';
ESI+=2;
}
else IF (BL == 0xC2) && (ESBYTE[ESI+1]==0xA9) // (c)
{
ESBYTE[EDI] = '(';
ESBYTE[EDI+1] = 'c';
ESBYTE[EDI+2] = ')';
EDI+=2;
ESI++;
}
else IF (BL == 0xC2) && ((ESBYTE[ESI+1]==0xAB) || (ESBYTE[ESI+1]==0xBB)) // "
{
ESBYTE[EDI] = '\"';
ESI++;
}
else IF (BL == 0xC2) && (ESBYTE[ESI+1]==0xB7) // _
{
ESBYTE[EDI] = '_';
ESI++;
}
else IF (BL >= 0x90) && (BL <= 0xAF)
{
BL -= 0x10;
ESBYTE[EDI] = BL;
}
else IF (BL >= 0x80) && (BL <= 0x8F)
{
BL += 0x60;
ESBYTE[EDI] = BL;
}
else IF (BL >= 0xB0) && (BL <= 0xBF)
{
BL -= 0x10;
ESBYTE[EDI] = BL;
}
else ESBYTE[EDI] = BL;
ESI++;
EDI++;
}
WHILE (EDI<ESI)
{
ESBYTE[EDI] = ' ';
EDI++;
}
}
 
//------------------------------------------------------------------------------
 
byte WindowRePaint=0;
inline fastcall void WindowRedrawStatus(dword EBX)
{
EAX = 12; // function 12:tell os about windowdraw
$int 0x40
IF (EBX==1) WindowRePaint=1; ELSE WindowRePaint=0;
}
 
void DefineAndDrawWindow(dword x,y,sizeX,sizeY,byte mainAreaType,dword mainAreaColour,byte headerType,dword headerColour,EDI)
{
EBX = x << 16 + sizeX;
ECX = y << 16 + sizeY;
EDX = mainAreaType << 24 | mainAreaColour;
ESI = headerType << 24 | headerColour;
$xor eax,eax
$int 0x40
}
 
inline fastcall dword CreateThread(dword ECX,EDX)
{
EAX = 51;
EBX = 1;
$int 0x40
}
 
void WriteText(dword x,y,byte fontType, dword color, EDX, ESI)
{
EAX = 4;
EBX = x<<16+y;
ECX = fontType<<24+color;
$int 0x40;
}
 
void PutImage(dword EBX,w,h,x,y)
{
EAX = 7;
ECX = w<<16+h;
EDX = x<<16+y;
$int 0x40
}
 
void PutPaletteImage(dword EBX,w,h,x,y,ESI,EDI)
{
EAX = 65;
ECX = w<<16+h;
EDX = x<<16+y;
EBP = 0;
$int 0x40
}
 
inline fastcall void PutPixel(dword EBX,ECX,EDX){
EAX=1;
$int 0x40
}
 
void DrawBar(dword x,y,w,h,EDX)
{
EAX = 13;
EBX = x<<16+w;
ECX = y<<16+h;
$int 0x40
}
 
void DefineButton(dword x,y,w,h,EDX,ESI)
{
EAX = 8;
EBX = x<<16+w;
ECX = y<<16+h;
$int 0x40
}
 
inline fastcall void DeleteButton(dword EDX)
{
EAX = 8;
EDX += BT_DEL;
$int 0x40;
}
 
void DrawRegion(dword x,y,width,height,color1)
{
DrawBar(x,y,width,1,color1); //¯®«®á  £®à ᢥàåã
DrawBar(x,y+height,width,1,color1); //¯®«®á  £®à á­¨§ã
DrawBar(x,y,1,height,color1); //¯®«®á  ¢¥àåã á«¥¢ 
DrawBar(x+width,y,1,height+1,color1); //¯®«®á  ¢¥àåã á¯à ¢ 
}
 
void DrawRegion_3D(dword x,y,width,height,color1,color2)
{
DrawBar(x,y,width+1,1,color1); //¯®«®á  £®à ᢥàåã
DrawBar(x,y+1,1,height-1,color1); //¯®«®á  á«¥¢ 
DrawBar(x+width,y+1,1,height,color2); //¯®«®á  á¯à ¢ 
DrawBar(x,y+height,width,1,color2); //¯®«®á  £®à á­¨§ã
}
 
void DrawFlatButton(dword x,y,width,height,id,color,text)
{
DrawRegion_3D(x,y,width,height,0x94AECE,0x94AECE);
DrawRegion_3D(x+1,y+1,width-2,height-2,0xFFFFFF,0xC7C7C7);
DrawBar(x+2,y+2,width-3,height-3,color); //§ «¨¢ª 
IF (id<>0) DefineButton(x,y,width,height,id+BT_HIDE,0xEFEBEF); //ª­®¯ª 
WriteText(-strlen(text)*6+width/2+x+1,height/2-3+y,0x80,0,text,0);
}
 
void DrawCircle(int x, y, r)
{
int i; float px=0, py=r, ii = r * 3.1415926 * 2;
for (i = 0; i < ii; i++)
{
PutPixel(px + x, y - py, 0);
px = py / r + px;
py = -px / r + py;
//Pause(1);
}
}
 
//------------------------------------------------------------------------------
 
inline fastcall dword WriteDebug(dword EDX)
{
$push ebx
$push ecx
$mov eax, 63
$mov ebx, 1
next_char:
$mov ecx, DSDWORD[edx]
$or cl, cl
$jz done
$int 0x40
$inc edx
$jmp next_char
done:
$mov cl, 13
$int 0x40
$mov cl, 10
$int 0x40
$pop ecx
$pop ebx
}
/programs/network/htmlv/lib/libimg_lib.h--
0,0 → 1,104
//Asper
 
//library
dword libimg = #alibimg;
char alibimg[21] = "/sys/lib/libimg.obj\0"; //"libimg.obj\0";
 
dword libimg_init = #alibimg_init;
dword img_is_img = #aimg_is_img;
dword img_to_rgb2 = #aimg_to_rgb2;
dword img_decode = #aimg_decode;
dword img_destroy = #aimg_destroy;
dword img_draw = #aimg_draw;
//dword img_flip = #aimg_flip;
//dword img_rotate = #aimg_rotate;
 
dword am1__ = 0x0;
dword bm1__ = 0x0;
 
//import libimg , \
char alibimg_init[9] = "lib_init\0";
char aimg_is_img[11] = "img_is_img\0";
char aimg_to_rgb2[12] = "img_to_rgb2\0";
char aimg_decode[11] = "img_decode\0";
char aimg_destroy[12] = "img_destroy\0";
char aimg_draw[9] = "img_draw\0";
//char aimg_flip[9] = "img_flip\0";
//char aimg_rotate[11] = "img_rotate\0 ";
 
 
 
dword load_image(dword filename)
{
//align 4
dword img_data=0;
dword img_data_len=0;
dword fh=0;
dword image=0;
 
byte tmp_buf[40];
$and img_data, 0
//$mov eax, filename
//$push eax
//invoke file.open, eax, O_READ
file_open stdcall (filename, O_READ);
$or eax, eax
$jnz loc05
$stc
return 0;
@loc05:
$mov fh, eax
//invoke file.size
file_size stdcall (filename);
$mov img_data_len, ebx
//stdcall mem.Alloc, ebx
mem_Alloc(EBX);
$test eax, eax
$jz error_close
$mov img_data, eax
//invoke file.read, [fh], eax, [img_data_len]
file_read stdcall (fh, EAX, img_data_len);
$cmp eax, -1
$jz error_close
$cmp eax, img_data_len
$jnz error_close
//invoke file.close, [fh]
file_close stdcall (fh);
$inc eax
$jz error_
//; img.decode checks for img.is_img
//; //invoke img.is_img, [img_data], [img_data_len]
//; $or eax, eax
//; $jz exit
//invoke img.decode, [img_data], [img_data_len], 0
EAX=img_data;
img_decode stdcall (EAX, img_data_len,0);
$or eax, eax
$jz error_
$cmp image, 0
$pushf
$mov image, eax
//call init_frame
$popf
//call update_image_sizes
mem_Free(img_data);//free_img_data(img_data);
$clc
return image;
 
@error_free:
//invoke img.destroy, [image]
img_destroy stdcall (image);
$jmp error_
 
@error_pop:
$pop eax
$jmp error_
@error_close:
//invoke file.close, [fh]
file_close stdcall (fh);
@error_:
mem_Free(img_data);
$stc
return 0;
}
/programs/network/htmlv/lib/libio_lib.h--
0,0 → 1,36
//Asper
 
//library
dword libio = #alibio;
char alibio[21] = "/sys/lib/libio.obj\0"; //"libio.obj\0";
 
dword libio_init = #alibio_init;
dword file_size = #afile_size;
dword file_open = #afile_open;
dword file_read = #afile_read;
dword file_close = #afile_close;
 
dword am2__ = 0x0;
dword bm2__ = 0x0;
 
 
//import libio , \
char alibio_init[9] = "lib_init\0";
char afile_size[11] = "file_size\0";
char afile_open[12] = "file_open\0";
char afile_read[11] = "file_read\0";
char afile_close[12] = "file_close\0";
 
//align 4
//dword fh=0;
 
#define O_BINARY 0
#define O_READ 1
#define O_WRITE 2
#define O_CREATE 4
#define O_SHARE 8
#define O_TEXT 16
 
#define SEEK_SET 0
#define SEEK_CUR 1
#define SEEK_END 2
/programs/network/htmlv/lib/mem.h--
0,0 → 1,64
//mem.Init
dword mem_Init()
{
$push ebx
$mov eax, 68
$mov ebx, 11
$int 0x40
$pop ebx
return EAX;
}
 
//mem.Alloc
dword mem_Alloc(dword size)
{
$push ebx
$push ecx
$mov eax, 68
$mov ebx, 12
$mov ecx, size
$int 0x40
$pop ecx
$pop ebx
return EAX;
}
 
//mem.ReAlloc
stdcall dword mem_ReAlloc(dword mptr, size)
{
//$push ebx ecx edx
$push ebx
$push ecx
$push edx
$mov eax, 68
$mov ebx, 20
$mov ecx, size
$mov edx, mptr
$int 0x40
 
$pop edx
$pop ecx
$pop ebx
//$pop edx ecx ebx
return EAX;
}
 
//mem.Free
void mem_Free(dword mptr)
{
$push eax
$push ebx
$push ecx
$mov eax, 68
$mov ebx, 13
$mov ecx, mptr
$test ecx, ecx
$jz end0
$int 0x40
@end0:
$pop ecx
$pop ebx
$pop eax
}
/programs/network/htmlv/lib/memory.h--
0,0 → 1,66
#code32 TRUE
 
inline fastcall dword malloc(dword ECX){
dword size, heap;
#speed
size = ECX;
EAX = 68;
EBX = 11;
$int 0x40;
heap = EAX;
IF (size<=heap)
{
EAX = 68;
EBX = 12;
ECX = size;
$int 0x40;
}
ELSE EAX=-1;
#codesize
}
 
inline fastcall dword free(dword ECX){
#speed
EAX = 68;
EBX = 13;
$int 0x40;
#codesize
}
 
inline fastcall dword realloc(dword ECX, EDX){
#speed
EAX = 68;
EBX = 20;
$int 0x40;
#codesize
}
 
inline fastcall memmov( EDI, ESI, ECX)
{
asm {
MOV EAX, ECX
CMP EDI, ESI
JG L1
JE L2
SAR ECX, 2
JS L2
REP MOVSD
MOV ECX, EAX
AND ECX, 3
REP MOVSB
JMP SHORT L2
L1: LEA ESI, DSDWORD[ ESI+ECX-4]
LEA EDI, DSDWORD[ EDI+ECX-4]
SAR ECX, 2
JS L2
STD
REP MOVSD
MOV ECX, EAX
AND ECX, 3
ADD ESI, 3
ADD EDI, 3
REP MOVSB
CLD
L2:
}
}