Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 7475 → Rev 7476

/programs/system/format/format.asm
2,7 → 2,7
; Formatting Disk Utility ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Compile with FASM
; FORMAT ver. Oct 17, 2018
; FORMAT ver. Oct 18, 2018
 
; Copyright (c) 2018, Efremenkov Sergey aka TheOnlyMirage
; All rights reserved.
45,116 → 45,121
include '../../macros.inc'
include '../../proc32.inc'
include '../../dll.inc'
include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac' ;êîìïîíåíòû checkBox è editBox
include '../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac' ;ìàêðîñ äëÿ çàãðóçêè áèáëèîòåê
include '../../develop/libraries/box_lib/trunk/box_lib.mac' ;for uses checkBox and editBox
include '../../develop/libraries/box_lib/load_lib.mac'
@use_library
 
START:
mcall 48,3,sc,sizeof.system_colors ;ïîëó÷èòü ñèñòåìíûå öâåòà
mcall 48,3,sc,sizeof.system_colors ;get system colors
 
stdcall dll.Load, @IMPORT
or eax, eax
jnz exit
 
load_libraries l_libs_start,load_lib_end ;çàãðóçêà áèáëèîòåê(è)
stdcall [OpenDialog_Init],OpenDialog_data ;ïîäãîòîâêà äèàëîãà
load_libraries l_libs_start,load_lib_end
stdcall [OpenDialog_Init],OpenDialog_data
 
mov eax,40 ;óñòàíîâèòü ìàñêó äëÿ îæèäàåìûõ ñîáûòèé
mov ebx,0x27 ;ñèñòåìà áóäåò ðåàãèðîâàòü òîëüêî íà ñîîáùåíèå î ïåðåðèñîâêå,íàæàòà êíîïêà, îïðåäåë¸ííàÿ ðàíåå, ñîáûòèå îò ìûøè (÷òî-òî ñëó÷èëîñü - íàæàòèå íà êíîïêó ìûøè èëè ïåðåìåùåíèå; ñáðàñûâàåòñÿ ïðè ïðî÷òåíèè)
mcall
;set mask for events:
;ñîîáùåíèå î ïåðåðèñîâêå,íàæàòà êíîïêà, îïðåäåë¸ííàÿ ðàíåå, ñîáûòèå îò ìûøè (÷òî-òî ñëó÷èëîñü - íàæàòèå íà êíîïêó ìûøè èëè ïåðåìåùåíèå; ñáðàñûâàåòñÿ ïðè ïðî÷òåíèè)
mcall 40, 0x27
 
mov ecx,[sc.work_text]
and ecx, 0x9FFFFFFF
or ecx,0x90000000
;mov ecx, 0x90000000
 
call initBuf
 
mov dword[editLU.text_color], ecx
;mov dword[editLD.text_color], ecx
mov dword[editRU.text_color], ecx
mov dword[editRD.text_color], ecx
mov dword[editMBR.text_color], ecx
 
invoke init_checkbox, ch1
invoke init_checkbox, ch2
 
stdcall [kmenu_init], sc ;kmenu initialisation
stdcall [kmenu_init], sc
stdcall [ksubmenu_new]
mov [kmFS], eax
 
stdcall [ksubmenu_new]
mov [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmNone, 110
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmFat16, 111
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmFat32, 112
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmNTFS, 113
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmExt2, 114
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
mov byte[kmID], 0
 
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmFat16, 111
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmFat32, 112
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmNTFS, 113
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmExt2, 114
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
;stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SEPARATOR, 0, 0
;stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, kmNone, 110
stdcall [ksubmenu_add], [kmFS], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, kmFat16, [kmFS]
 
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, kmFat16, [kmFS] ;çàãîëîâîê
 
call draw_window ; draw the window
stdcall [ksubmenu_new]
mov [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.0, 120
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.1, 121
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.2, 122
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.3, 123
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.4, 124
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.5, 125
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.6, 126
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_NORMAL, unittext.7, 127
stdcall [ksubmenu_add], [kmUnit], eax
mov byte[kmUnitID], 0
stdcall [kmenuitem_new], KMENUITEM_SUBMENU, unittext.0, [kmUnit]
 
call draw_window
 
event_wait:
mov eax, 10 ; function 10 : wait until event
mcall ; event type is returned in eax
mcall 10
 
cmp eax, 1 ; Event redraw request ?
je red ; Expl.: there has been activity on screen and
; parts of the applications has to be redrawn.
cmp eax, 1 ; Event redraw
je redraw
 
cmp eax, 2 ; Event key in buffer ?
je key ; Expl.: User has pressed a key while the
; app is at the top of the window stack.
cmp eax, 2 ; Event key in buffer ?
je key
 
cmp eax, 3 ; Event button in buffer ?
je button ; Expl.: User has pressed one of the
; applications buttons.
cmp eax, 3 ; Event button in buffer ?
je button
 
cmp eax, 6 ; Event mouse in buffer ?
je mouse
 
invoke check_box_mouse, ch1 ;ïðîâåðêà ÷åê áîêñà
invoke check_box_mouse, ch2
jmp event_wait
 
invoke edit_box_mouse, editLU ;ïðîâåðêà ñîáûòèé ìûøè äëÿ editBox'îâ
;invoke edit_box_mouse, editLD
invoke edit_box_mouse, editRU
invoke edit_box_mouse, editRD
invoke edit_box_mouse, editMBR
 
stdcall [kmainmenu_dispatch_cursorevent], [kmFS]
redraw:
call draw_window
jmp event_wait
 
jmp event_wait
 
 
red: ; Redraw event handler
call draw_window ; We call the window_draw function and
jmp event_wait ; jump back to event_wait
 
key:
mcall 2
invoke edit_box_key, editLU
;invoke edit_box_key, editLD
invoke edit_box_key, editRU
invoke edit_box_key, editRD
invoke edit_box_key, editMBR
jmp event_wait ; Just read the key, ignore it and jump to event_wait.
mcall 2
invoke edit_box_key, editLU
invoke edit_box_key, editRU
invoke edit_box_key, editMBR
jmp event_wait
 
button:
mcall 17
 
cmp ah,1 ; button id=1 ?
jne noclose
cmp ah, 1 ;Close button
jne @f
exit:
mcall -1
noclose:
@@:
cmp ah, 2 ;Format button
jne no_format
jne @f
call butFormat
jmp event_wait
no_format:
@@:
cmp ah, 3 ;Brouse button
jne @f
call butBrouse
165,6 → 170,11
call butSelectFS
jmp event_wait
@@:
cmp ah, 5 ;Select unit size button
jne @f
call butUnit
jmp event_wait
@@:
cmp ah, 110 ;kmenu list FS
jb @f
cmp ah, 114
171,11 → 181,29
ja @f
sub ah, 110
mov byte[kmID], ah
jmp red ;event_wait
jmp redraw
@@:
cmp ah, 120 ;kmenu Unit Size
jb @f
cmp ah, 127
ja @f
sub ah, 120
mov byte[kmUnitID], ah
jmp redraw
@@:
jmp event_wait
 
mouse:
invoke check_box_mouse, ch1 ;ïðîâåðêà ÷åê áîêñà
invoke check_box_mouse, ch2
 
invoke edit_box_mouse, editLU ;ïðîâåðêà ñîáûòèé ìûøè äëÿ editBox'îâ
invoke edit_box_mouse, editRU
invoke edit_box_mouse, editMBR
 
stdcall [kmainmenu_dispatch_cursorevent], [kmFS]
jmp event_wait
 
butBrouse:
call but_open_dlg
ret
199,41 → 227,36
pop ecx ebx eax
ret
 
butUnit:
push eax ebx ecx
mcall 9, pi, -1
 
mov eax, dword[pi+34]
add eax, Otstup+80+30+delta
mov word[coordUnit.x], ax
 
mov eax, dword[pi+38]
add eax, 129
mov word[coordUnit.y], ax
 
stdcall [ksubmenu_draw], [kmUnit], coordUnit
pop ecx ebx eax
ret
 
delta = 50
dy = 15 + 40
warning_title: db 'Warning!',0
draw_warningWindow:
mcall 12, 1
 
mov ebx, 100 * 65536 + (200) ; [x start] *65536 + [x size]
mov ecx, 100 * 65536 + (90) ; [y start] *65536 + [y size]
mov edx, 0x14ffffff ; color of work area RRGGBB
; 0x02000000 = window type 4 (fixed size, skinned window)
mov esi, 0x808899ff ; color of grab bar RRGGBB
; 0x80000000 = color glide
mov edi, warning_title
mcall 0
 
mcall 12, 2
ret
 
draw_window:
mcall 12, 1
 
;óäàëÿåì êíîïêè, åñëè åñòü
mov edx, 0x80000002
mcall 8
mov edx, 0x80000003
mcall 8
mov edx, 0x80000004
mcall 8
 
mov eax, 0 ; function 0 : define and draw window
mov ebx, 100 * 65536 + (290+delta) ; [x start] *65536 + [x size]
mov ecx, 100 * 65536 + (310+dy) ; [y start] *65536 + [y size]
mov edx, 0x14ffffff ; color of work area RRGGBB
mov edx,[sc.work] ;0x14FFFFFF
add edx, 0x14000000 ; color of work area RRGGBB
; 0x02000000 = window type 4 (fixed size, skinned window)
mov esi, 0x808899ff ; color of grab bar RRGGBB
; 0x80000000 = color glide
243,14 → 266,14
 
mov ebx, (290+delta-Otstup-130)*65536+130
mov ecx, (270+dy)*65536+(20+3)
mov edx, 0x00000002 ;2
mov esi, 0xAABBCC ;4466AA
mov edx, 0x00000002
mov esi, 0xAABBCC
mcall 8
 
mov ebx, (290+delta-Otstup-50-2)*65536+(50+2)
mov ecx, (210+dy)*65536+21 ;14
mov edx, 0x00000003 ;3
mov esi, 0xAABBCC ;D7D7D7 ;4466AA
mov edx, 0x00000003
mov esi, 0xAABBCC
mcall 8
 
;button select FS
257,20 → 280,36
mov ebx, Otstup*65536+120
mov ecx, (110)*65536+(21)
mov edx, 0x00000004
mov esi, 0xFFFFFF ;AABBCC
mov esi, 0xFFFFFF
mcall 8
 
;button select unit size
mov ebx, (Otstup+80+30+delta)*65536+120
mov ecx, (110)*65536+(21)
mov edx, 0x00000005
mov esi, 0xFFFFFF
mcall 8
 
invoke check_box_draw, ch1 ;ðèñîâàíèå ÷åêáîêñîâ
invoke check_box_draw, ch2
 
invoke edit_box_draw, editMBR ;ðèñîâàíèå edit box'îâ
invoke edit_box_draw, editLU
;invoke edit_box_draw, editLD
invoke edit_box_draw, editRU
invoke edit_box_draw, editRD
 
call draw_super_text
 
 
mov ecx,[sc.work]
mov dword [frame_data.font_backgr_color],ecx
push dword frame_data
invoke frame_draw
 
mov ecx,[sc.work]
mov dword [frame_data2.font_backgr_color],ecx
push dword frame_data2
invoke frame_draw
 
mcall 12, 2
ret
 
285,11 → 324,11
 
browse db '...', 0
 
if lang eq ru ;åñëè ÿçûê ñáîðêè ðóññêèé
if lang eq ru ;RU language
 
title db "Formatting Disk Utility", 0
 
ch_text: ;ñîïðîâîæäàþùèé òåêñò äëÿ ÷åê áîêñîâ
ch_text: ;text for CheckBoxs
.1 db '®«­®¥ ¨ ¤®«£®¥ ä®à¬ â¨à®¢ ­¨¥',0
.2 db '‘®§¤ âì § £à㧮ç­ë© ¤¨áª, § ¯¨áì MBR:',0
 
296,24 → 335,23
text:
.volume db 'Œ¥âª  ⮬ :', 0
.fs db '” ©«®¢ ï á¨á⥬ :', 0
.disk db '…¬ª®áâì:', 0
.disk db ' ª®¯¨â¥«ì:', 0 ;'…¬ª®áâì:', 0
.unit db ' §¬¥à ª« áâ¥à :', 0
.option db ' à ¬¥âàë:', 0
.format db '”®à¬ â¨à®¢ âì', 0
; .browse db 'Ž¡§®à', 0
 
head_f_i:
head_f_l db '‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
err_message_found_lib0 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'proc_lib.obj',39,0
err_message_import0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'proc_lib.obj',39,0
err_message_found_lib1 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'kmenu.obj',39,0
err_message_import1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'kmenu',39,0
head_f_l db '‘¨á⥬­ ï ®è¨¡ª ',0
err_message_found_lib0 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'proc_lib.obj',39,0
err_message_import0 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'proc_lib.obj',39,0
err_message_found_lib1 db '¥ ­ ©¤¥­  ¡¨¡«¨®â¥ª  ',39,'kmenu.obj',39,0
err_message_import1 db 'Žè¨¡ª  ¯à¨ ¨¬¯®à⥠¡¨¡«¨®â¥ª¨ ',39,'kmenu',39,0
 
else ;èíà÷å àíãëèéñêèé òåêñò
else ;EN language
 
title db "Formatting Disk Utility", 0
 
ch_text: ;ñîïðîâîæäàþùèé òåêñò äëÿ ÷åê áîêñîâ
ch_text:
.1 db 'Full and long disk formatting',0
.2 db 'Create startup disk, write MBR:',0
 
320,11 → 358,10
text:
.volume db 'Volume Label:', 0
.fs db 'File System:', 0
.disk db 'Capacity:', 0
.disk db 'Storage device:', 0 ;'Capacity:', 0
.unit db 'Allocation unit size:', 0
.option db 'Options:', 0
.format db 'Format', 0
; .browse db 'Browse', 0
 
head_f_i:
head_f_l db 'System error',0
360,9 → 397,56
mov esi, 9
mcall 4
 
mov ebx, Otstup * 65536 + (151-6+dy)
mov edx, text.option
mov esi, 8
; mov ebx, Otstup * 65536 + (151-6+dy)
; mov edx, text.option
; mov esi, 8
; mcall 4
 
mov ebx, (Otstup+80+30+delta +5) * 65536 + (110+3)
mov dl, byte[kmUnitID]
cmp dl, 0
jne @f
mov edx, unittext.0
jmp .printUnit
@@:
cmp dl, 1
jne @f
mov edx, unittext.1
jmp .printUnit
@@:
cmp dl, 2
jne @f
mov edx, unittext.2
jmp .printUnit
@@:
cmp dl, 3
jne @f
mov edx, unittext.3
jmp .printUnit
@@:
cmp dl, 4
jne @f
mov edx, unittext.4
jmp .printUnit
@@:
cmp dl, 5
jne @f
mov edx, unittext.5
jmp .printUnit
@@:
cmp dl, 6
jne @f
mov edx, unittext.6
jmp .printUnit
@@:
cmp dl, 7
jne @f
mov edx, unittext.7
jmp .printUnit
@@:
mov byte[kmUnitID], 0
mov edx, unittext.0
.printUnit:
mcall 4
 
mov ebx, (Otstup+5) * 65536 + (110+3)
416,34 → 500,50
pop esi edi edx ecx ebx eax
ret
 
unittext:
.0 db '512 bytes', 0
.1 db '1024 bytes', 0
.2 db '2048 bytes', 0
.3 db '4096 bytes', 0
.4 db '8192 bytes', 0
.5 db '16 Kb', 0
.6 db '32 Kb', 0
.7 db '64 Kb', 0
 
Buf:
.1 db 'NONAME18',0,0
.2 db 'FAT',0,0 ;100 dup(0)
;.2 db 'FAT',0,0 ;100 dup(0)
.3 db 'hd0 [FAT32: 4Gb]',0,0 ;100 dup(0)
.4 db '4096',0,0 ;100 dup(0)
.5 db '/rd/1/format/fat32mbr.bin', 0, 0
rb 256
;.4 db '4096',0,0 ;100 dup(0)
.5 rb 512 ;db '/rd/1/format/fat32mbr.bin', 0, 0
 
initBuf:
push eax ecx
;buf.1 - label
mov dword[Buf.1], 'NONA'
mov dword[Buf.1+4], 'ME18'
mov word[Buf.1+8], 0
 
;buf.5 - full name for file mbr
mov eax, Buf.5
mov ecx, 512/4
@@:
mov dword[eax], 4
add eax, 4
dec ecx
cmp ecx, 0
je @f
jmp @b
@@:
 
align 16
@IMPORT:
library box_lib, 'box_lib.obj'
import box_lib,\
edit_box_draw, 'edit_box',\
edit_box_key, 'edit_box_key',\
edit_box_mouse, 'edit_box_mouse',\
init_checkbox, 'init_checkbox2',\
check_box_draw, 'check_box_draw2',\
check_box_mouse, 'check_box_mouse2',\
option_box_draw, 'option_box_draw',\
option_box_mouse, 'option_box_mouse'
pop ecx eax
ret
 
 
 
copyPath:
push eax ebx ecx edx ;copy file name path
mov eax, openfile_path ;dword[OpenDialog_data.openfile_path]
mov eax, openfile_path
mov ebx, Buf.5
mov ecx, 0
@@:
457,7 → 557,6
jmp @b
@@:
mov byte[ebx], 0
;mov dword[Buf.size5], ecx
mov dword[editMBR.size], ecx
mov dword[editMBR.pos], ecx
pop edx ecx ebx eax
519,7 → 618,21
db 0
 
 
;îïèñàíèå ýêñïîðòèðóåìûõ ôóíêöèé
align 16
@IMPORT:
library box_lib, 'box_lib.obj'
import box_lib,\
edit_box_draw, 'edit_box',\
edit_box_key, 'edit_box_key',\
edit_box_mouse, 'edit_box_mouse',\
init_checkbox, 'init_checkbox2',\
check_box_draw, 'check_box_draw2',\
check_box_mouse, 'check_box_mouse2',\
option_box_draw, 'option_box_draw',\
option_box_mouse, 'option_box_mouse',\
frame_draw, 'frame_draw'
 
align 4
import_libkmenu:
kmenu_init dd akmenu_init
556,6 → 669,43
lib0_name db 'proc_lib.obj',0
lib1_name db 'kmenu.obj',0
 
 
frame_data:
.type dd 0 ;+0
.x:
.x_size dw 290+delta-2*(Otstup-10) ;+4
.x_start dw Otstup-10 ;+6
.y:
.y_size dw 80+20 ;+8
.y_start dw 151-6+dy ;+10
.ext_fr_col dd 0x888888 ;+12
.int_fr_col dd 0xffffff ;+16
.draw_text_flag dd 1 ;+20
.text_pointer dd text.option ;+24
.text_position dd 0 ;+28
.font_number dd 1;0 ;+32
.font_size_y dd 9 ;+36
.font_color dd 0x000000 ;+40
.font_backgr_color dd 0xFFFFFF ;dddddd ;+44
 
frame_data2:
.type dd 0
.x:
.x_size dw 290+delta-2*(Otstup-10)
.x_start dw Otstup-10
.y:
.y_size dw 110
.y_start dw Otstup+5
.ext_fr_col dd 0x888888
.int_fr_col dd 0xffffff
.draw_text_flag dd 0;1
.text_pointer dd 0 ;text.option
.text_position dd 0
.font_number dd 0
.font_size_y dd 9
.font_color dd 0x0
.font_backgr_color dd 0xdddddd
 
;symbolDownArrow db 25,0
 
kmNone: db 'None', 0 ;only MBR or ZeroDestroy
576,10 → 726,8
 
;ðàçìåðû: 80 è 120
editLU edit_box 120,Otstup,60,0xffffff,0x6a9480,0,0xAABBCC,0,8,Buf.1, mouse_dd, 0,8,8
;editLD edit_box 120,Otstup,110,0xffffff,0x6a9480,0,0xAABBCC,0,3,Buf.2, mouse_dd, 0,3,3
editRU edit_box 120,Otstup+80+30+delta,60,0xffffff,0x6a9480,0,0xAABBCC,0,16,Buf.3, mouse_dd, 0,16,16
editRD edit_box 120,Otstup+80+30+delta,110,0xffffff,0x6a9480,0,0xAABBCC,0,4,Buf.4, mouse_dd, 0,4,4
editMBR edit_box 290+delta-Otstup-52-Otstup-20,Otstup+20,210+dy,0xffffff,0x6a9480,0,0xAABBCC,0,255,Buf.5, mouse_dd, 0,25,25
editMBR edit_box 290+delta-Otstup-52-Otstup-20,Otstup+20,210+dy,0xffffff,0x6a9480,0,0xAABBCC,0,255,Buf.5, mouse_dd, 0,0,0 ;25,25
 
data_of_code dd 0
 
590,6 → 738,13
.x: rw 1
.y: rw 1
 
coordUnit:
.x: rw 1
.y: rw 1
 
kmUnitID: rd 1
kmUnit: rd 1
 
kmID: rb 1 ;íîìåð âûáðàííîãî ïóíêòà
kmFS: rd 1
mbr: rb 512
604,6 → 759,7
pi rb 1024
 
I_END:
rb 256 ;4096
rb 256
align 4
STACKTOP:
MEM: