Subversion Repositories Kolibri OS

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 3452 → Rev 3453

/programs/media/palitra/trunk/palitra.asm
31,6 → 31,7
;; 0.6.0 - „®¡ ¢«¥­  ¢®§¬®¦­®áâì § ¯ã᪠ á ¯ à ¬¥âà ¬¨ |
;; - „®¡ ¢«¥­ ०¨¬ H (hidden) ¯à®¨§¢®¤¨â § ¬¥­ã ä®­  à ¡®ç¥£® á⮫  £à ¤¨¥­â­®© § «¨¢ª®©. |
;; - ®«ìè ï ¤¥®¯â¨¬¨§ æ¨ï. |
;; 0.7.0 - „®¡ ¢«¥­  ¯¨¯¥âª  - ¢ë¡®à ­  á।­îî ª­®¯ªã ¬ëè¨ |
;.....................................................................................................
;; All rights reserved. |
;; |
62,13 → 63,12
;----------------------------------------------------------------------------------------------------/
use32
org 0x0
 
db 'MENUET01'
dd 0x01
dd START
dd I_END
dd 0x100000
dd 0x1000
dd I_END+4096
dd I_END+4096
dd params
dd 0x0
 
79,33 → 79,13
WIN_X equ 250 ; ª®®à¤¨­ â  å ®ª­ 
WIN_Y equ 190 ; ª®®à¤¨­ â  ã ®ª­ 
 
panel:
file "panel.raw"
 
START:
; ®¡à ¡®âª  ¯ à ¬¥â஢ ª®¬ ­¤­®© áâப¨
mov edi,params ; 㪠§ â¥«ì ­  áâபã
call str_len ; ¯®«ãç ¥¬ ¤«¨­ã áâப¨
cmp eax,0 ; áâà ¢­¨¢ ¥¬ ¤«¨­ã á ­ã«ñ¬
je red ; ¥á«¨ ¯ à ¬¥â஢ ­¥â â® ã室¨¬
call _read_params ; ¨­ ç¥ ç¨â ¥¬ ¯ à ¬¥âàë æ¢¥â  (®ç¥­ì ªà¨¢®)
xor eax,eax ; § ­ã«ï¥¬ ॣ¨áâà
mov al,byte [params] ; ç¨â ¥¬ ¯ à ¬¥âà ¬®¤ 
cmp al,'N' ; áà ¢­¨¢ ¥¬ á normal mode
jne _no_normalmode ; ¥á«¨ ­¥â â® ã室¨¬ ­  ¯à®¢¥àªã ¤ «ìè¥
mov [runmode],1 ; ¥á«¨ ¤  â® ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ ¥£®
jmp red ; ¨¤ñ¬ ­  ®âà¨á®¢ªã
_no_normalmode: ; ¥á«¨ ­¥ normal mode â®
cmp al,'H' ; ¢®§¬®¦­® hidden mode
jne _no_hiddenmode ; ¥á«¨ ­¥ ®­ â® ã室¨¬ ¤ «ìè¥
mov [runmode],2 ; ¥á«¨ ®­ â® ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ çâ® íâ® ®­ (­ å?)
call set_background ; ¬¥­ï¥¬ ä®­
jmp bexit ; ¨ § ªà뢠¥¬ ¯à®£ã
_no_hiddenmode: ; ¥á«¨ ­¥ hidden mode
cmp al,'D' ; ¢®§¬®¦­® íâ® color dialog mode
jne _no_dialogmode ; ¥á«¨ ¢áñ â ª¨ ­¥ ®­ â® ã室¨¬
mov [runmode],3 ; ¨­ ç¥ 㪠§ë¢ ¥¬ çâ® íâ® â ª¨ ®­
jmp red ; ¨ ã室¨¬ ­  ¢ë¯®«­¥­¨¥
_no_dialogmode: ; ¥á«¨ íâ® ­¨ ®¤¨­ ¨§ § ï¢«¥­ëå ¬®¤®¢
mov [runmode],1 ; â® á¡à á뢠¥¬ ­  ¤¥ä®«â
jmp red ; ¨ à¨á㥬
mcall 68,11 ; ¨­¨æ¨ «¨§ æ¨ï ªãç¨
mcall 40,0x27 ; ãáâ ­ ¢«¨¢ ¥¬ ¬ áªã ᮡë⨩
include 'params_init.inc' ; ®¡à ¡®âª  ¯ à ¬¥â஢ ª®¬ ­¤­®© áâப¨
 
;#___________________________________________________________________________________________________
;****************************************************************************************************|
121,6 → 101,8
je key ; ¥á«¨ ¤  - ­  key
cmp eax,3 ; ­ ¦ â  ª­®¯ª  ?
je button ; ¥á«¨ ¤  - ­  button
cmp eax,6 ; ᮡë⨥ ®â ¬ëè¨ ¢­¥ ®ª­ 
je mouse ; ¥á«¨ ¤  - ­  button
jmp still ; ¥á«¨ ¤à㣮¥ ᮡë⨥ - ¢ ­ ç «® 横« 
;end_still
 
129,6 → 111,19
jmp still ; ¢¥à­ãâìáï ª ­ ç «ã 横« 
;end_key
 
mouse:
mov eax,[renmode]
cmp eax,2
jnz still
call cyrcle_draw
mcall 37,2
cmp al,100b
jne still
mov [color],edx
call draw_result
jmp still ; ¢¥à­ãâìáï ª ­ ç «ã 横« 
;end_mouse
 
button:
mcall 17 ; 17 - ¯®«ãç¨âì ¨¤¥­â¨ä¨ª â®à ­ ¦ â®© ª­®¯ª¨
cmp ah, 1 ; ¥á«¨ ­ ¦ â  ª­®¯ª  á ­®¬¥à®¬ 1,
154,7 → 149,7
circle_bg:
cmp ah, 15 ; Š­®¯ª  Šà㣮¢ ï ¯ «¨âà 
jne next_end ; ¥á«¨ ­¥ ­ ¦ â  â® ¢ë室¨¬
;mov [renmode],2 ; ¢ª«îç ¥¬ ®âà¨á®¢ªã ªà㣮¢®© ¯ «¨âàë
mov [renmode],2 ; ¢ª«îç ¥¬ ®âà¨á®¢ªã ªà㣮¢®© ¯ «¨âàë
call draw_palitra ; ˆ‘“…Œ €‹ˆ’“
jmp still ; ¨ ­  ®¦¨¤ ­¨¥ ᮡëâ¨ï
next_end:
303,41 → 298,52
mov edx,0x6000000C ; ID = 12
mov esi,[sc.work_button] ; RGB
int 0x40 ; call
mov eax,13 ; draw rect
mov ebx,266 shl 16+16 ; [x] + [size]
mov ecx,9 shl 16+16 ; [y] + [size]
mov edx,0x666666 ; RGB
push esi ; backup esi
mov esi,8 ; counter=8
draw_lpanel: ; loop label
int 0x40 ; call draw black rect
add ecx,19 shl 16 ; move rect
dec esi ; decrement counter
cmp esi,0 ; if counter!=zero
jne draw_lpanel ; then goto label
mov esi,8 ; else counter=8
mov ebx,267 shl 16+14 ; [x] + [size]
mov ecx,10 shl 16+14 ; [y] + [size]
mov edx,0xF3F3F3 ; RGB
draw_lpanel2: ; 2 loop label
int 0x40 ; call draw white rect
add ecx,19 shl 16 ; move rect
dec esi ; decrement counter
cmp esi,0 ; if counter!=0
jne draw_lpanel2 ; then goto label2
pop esi ; restore esi
; circle diagram
add ecx,19 shl 16 ; move rect
mov edx,0x6000000F ; ID = 15
int 0x40 ; call
 
mov eax,7 ; 7 - ­®¬¥à ä㭪樨
mov ebx,panel ; 㪠§ â¥«ì ­  ¨§®¡à ¦¥­¨¥ ¢ ä®à¬ â¥ BBGGRRBBGGRR...
mov ecx, 16 shl 16 + 149 ; [à §¬¥à ¯® ®á¨ x]*65536 + [à §¬¥à ¯® ®á¨ y]
mov edx,266 shl 16 + 9 ; [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ x]*65536 + [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ y]
int 0x40
 
;mov eax,13 ; draw rect
;mov ebx,266 shl 16+16 ; [x] + [size]
;mov ecx,9 shl 16+16 ; [y] + [size]
;mov edx,0x666666 ; RGB
;push esi ; backup esi
;mov esi,8 ; counter=8
;draw_lpanel: ; loop label
; int 0x40 ; call draw black rect
; add ecx,19 shl 16 ; move rect
; dec esi ; decrement counter
; cmp esi,0 ; if counter!=zero
; jne draw_lpanel ; then goto label
; mov esi,8 ; else counter=8
; mov ebx,267 shl 16+14 ; [x] + [size]
; mov ecx,10 shl 16+14 ; [y] + [size]
; mov edx,0xF3F3F3 ; RGB
;draw_lpanel2: ; 2 loop label
; int 0x40 ; call draw white rect
; add ecx,19 shl 16 ; move rect
; dec esi ; decrement counter
; cmp esi,0 ; if counter!=0
; jne draw_lpanel2 ; then goto label2
;pop esi ; restore esi
; draw_left_arrow for button_next_colorsheme
mov eax,4 ; Write string
mov ebx,272 shl 16+13 ; [x] + [y]
mov ecx,0x0 ; RGB
mov edx,larrow ; string pointer
mov esi,1 ; count symbol
int 0x40 ; call
mov eax,38 ; draw line
mov ebx,270 shl 16+272 ; [start x] + [end x]
mov ecx,16 shl 16+16 ; [start y] + [end y]
mov edx,0x0 ; RGB
int 0x40 ; call
;mov eax,4 ; Write string
;mov ebx,272 shl 16+13 ; [x] + [y]
;mov ecx,0x0 ; RGB
;mov edx,larrow ; string pointer
;mov esi,1 ; count symbol
;int 0x40 ; call
;mov eax,38 ; draw line
;mov ebx,270 shl 16+272 ; [start x] + [end x]
;mov ecx,16 shl 16+16 ; [start y] + [end y]
;mov edx,0x0 ; RGB
;int 0x40 ; call
ret ; return
;.................................................................................................
 
456,10 → 462,11
int 0x40 ; xsize = à §¬¥à ¯® £®à¨§®­â «¨ - 1
mov ebx,eax ;
shr ebx,16 ; ebx = xsize-1
;movzx edx,ax ;; edx = ysize-1 («¨è­¨© ª®¤)
movzx edx,ax ; edx = ysize-1 («¨è­¨© ª®¤)
inc ebx ; ebx = xsize
;inc edx ;; edx = ysize («¨è­¨© ª®¤)
inc edx ; edx = ysize («¨è­¨© ª®¤)
mov [desctop_w],ebx
mov [desctop_h],edx
ret
;end_desktop_get
 
504,8 → 511,8
mov edx,[sc.work] ; 梥â
int 0x40
 
;cmp [renmode],2
;je cyrcle_draw
cmp [renmode],2
je cyrcle_draw
;cmp [renmode],1
;je picker_draw
cmp [renmode],0
515,14 → 522,126
;.................................................................................................
; Žâà¨á®¢ª  ªà㣮¢®© ¤¨ £à ¬¬ë
;.................................................................................................
;cyrcle_draw:
;mov eax,7 ; 7 - ­®¬¥à ä㭪樨
;mov ebx,circle ; 㪠§ â¥«ì ­  ¨§®¡à ¦¥­¨¥ ¢ ä®à¬ â¥ BBGGRRBBGGRR...
;mov ecx,148 shl 16 + 148 ; [à §¬¥à ¯® ®á¨ x]*65536 + [à §¬¥à ¯® ®á¨ y]
;mov edx,110 shl 16 + 9 ; [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ x]*65536 + [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ y]
;int 0x40
;ret
cyrcle_draw:
;mov eax,13
;mov edx,0x666666
;mov ebx,108*65536+152
;mov ecx,125*65536+33
;mcall
;mov edx,0xF3F3F3
;mov ebx,109*65536+150
;mov ecx,126*65536+31
;mcall
 
;mov eax,4 ; 4 - ¢ë¢¥á⨠áâபã ⥪áâ  ¢ ®ª­®
;mov ebx,115 shl 16+131 ; [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ x]*65536 + [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ y]
;mov ecx,0x666666 ; 0xX0RRGGBB (RR, GG, BB § ¤ îâ 梥â ⥪áâ )
;mov edx,hint ; 㪠§ â¥«ì ­  ­ ç «® áâப¨
;mov esi,24 ; ¢ë¢®¤¨âì esi ᨬ¢®«®¢
;mcall
;mov ebx,125 shl 16+144 ; [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ x]*65536 + [ª®®à¤¨­ â  ¯® ®á¨ y]
;mov edx,hint2 ; 㪠§ â¥«ì ­  ­ ç «® áâப¨
;mov esi,21 ; ¢ë¢®¤¨âì esi ᨬ¢®«®¢
;mcall
 
mov eax,13
mov edx,0x666666
mov ebx,111*65536+145
mov ecx, 9*65536+145
mcall
;mov edx,[color]
;mov ebx,109*65536+150
;mov ecx, 10*65536+150
;mcall
call mouse_local ; ¯®«ãç ¥¬ ª®®à¤¨­ âë ¬ëè¨ ®â­®á¨â¥«ì­® ®ª­ 
mov ecx, [mouse_x] ; § ­®á¨¬ ¢ ॣ¨áâà
mov edx, [mouse_y] ; § ­®á¨¬ ¢ ॣ¨áâà
cmp ecx, WIN_W-10
jg cyrcle_draw_2
cmp edx, WIN_H
jle end_cyrcle_draw
 
cyrcle_draw_2:
call desktop_get
call mouse_global
 
mov ebx,112*65536+11
mov esi,0 ; counter=8
circle_loop:
mov ecx, 10*65536+11
mov edi,0
circle_loop2:
mov eax,13
call circle_pixel_read
mcall
add ecx,11 shl 16
inc edi
cmp edi,13
jne circle_loop2
 
add ebx,11 shl 16
inc esi
cmp esi,13
jne circle_loop
mov eax,13
mov edx,0x0
mov ebx,177*65536+13
mov ecx, 76*65536+13
mcall
mov ecx, [mouse_x]
mov edx, [mouse_y]
inc ecx
inc edx
mov ebx, edx
imul ebx, [desctop_w]
add ebx, ecx
mov eax, 35
mcall
mov edx,eax
mov eax,13
mov ebx,178*65536+11
mov ecx, 77*65536+11
mcall
end_cyrcle_draw:
ret
 
circle_pixel_read:
push ecx
push ebx
push eax
mov ecx, [mouse_x]
mov edx, [mouse_y]
inc ecx
add ecx, esi
cmp ecx, 6
jl _cpr_exit
sub ecx, 6
inc edx
add edx, edi
cmp edx, 6
jl _cpr_exit
sub edx, 6
 
mov ebx, edx
imul ebx, [desctop_w]
add ebx, ecx
mov eax, 35
mcall
mov edx,eax
pop eax
pop ebx
pop ecx
ret
 
_cpr_exit:
mov edx,0x00000000
pop eax
pop ebx
pop ecx
ret
 
;picker_draw:
;ret
 
1079,35 → 1198,13
ret
;end_str_len
 
;.................................................................................................
; ¢®§¢à é ¥â 㪠§ â¥«ì ­  ¯¥à¢®¥ ¢å®¦¤¥­¨¥ Chr ‚L (¢å®¤->EDI string ; ¢ë室->EAX offset)
;.................................................................................................
;strscan:
; push ecx ; ¤«¨­  áâப¨
; push ebx ; 㪠§ â¥«ì ­  ᨬ¢®« (bl)
; push esi ; ¯à¨£®¤¨âáï
; push edi ; 㪠§ â¥«ì ­  áâபã
; mov esi, edi
; mov al,bl
; repne scasb
; sub edi, esi
; mov eax, edi
; dec eax
; pop edi
; pop esi
; pop ebx
; pop ecx
; ret
;end;
 
 
 
 
;#___________________________________________________________________________________________________
;****************************************************************************************************|
; ‹ŽŠ ……Œ…›• ˆ ŠŽ‘’€’ |
;----------------------------------------------------------------------------------------------------/
 
circle:
cm db 12 dup(0)
color dd 00000000h ; åà ­¨â §­ ç¥­¨¥ ¢ë¡à ­­®£® 梥â 
color2 dd 00FFFFFFh ; åà ­¨â §­ ç¥­¨¥ ¢â®à®£® ¢ë¡à ­­®£® 梥â 
1115,8 → 1212,9
mouse_y dd 0 ; åà ­¨â £«®¡ «ì­ãî ã ª®®à¤¨­ âã ¬ëè¨
mouse_f dd 0 ; åà ­¨â ¤ ­­ë¥ ® ⮬ ª ª ï ª­®¯ª  ¬ëè¨ ¡ë«  ­ ¦ â 
desctop_w dd 0 ; åà ­¨â è¨à¨­ã íªà ­ 
desctop_h dd 0 ; åà ­¨â ¢ëá®âã íªà ­ 
sc system_colors ; åà ­¨â áâàãªâãàã á¨á⥬­ëå 梥⮢ ᪨­ 
title db 'Palitra v0.6',0 ; åà ­¨â ¨¬ï ¯à®£à ¬¬ë
title db 'Palitra v0.7',0 ; åà ­¨â ¨¬ï ¯à®£à ¬¬ë
hidden db 'Hidden',0
hex db '#',0 ; ¤«ï ¢ë¢®¤  à¥èñ⪨ ª ª ⥪áâ 
cname db 'RGBAx' ; åà ­¨â à §àï¤ë 梥⮢ (red,green,blue) x-¬¥âª  ª®­æ 
1132,6 → 1230,9
runmode dd 1 ; ०¨¬ § ¯ã᪠ (1-normal, 2-hidden, 3-colordialog)
params db 20 dup(0) ; ¯à¨ñ¬ ¯ à ¬¥â஢
params_c db 9 dup(0) ; ¯à¨ñ¬­¨ª ¤«ï 梥â 
 
 
 
I_END:
 
 
/programs/media/palitra/trunk/panel.raw
0,0 → 1,0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ<<<wwwÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ@@@PPPÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýýý»»»666ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÐÐÐûûûèèèFFFsssÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÅÅÅÎÎÎôôôøøø???YYYÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÔÔÔÓÓÓÒÒÒÐÐÐ666[[[ÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿäääààࣣ£$$$rrrÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿííísss000‡‡‡ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ===QQQÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿAAAnnnÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ777777ÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ777777777ÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ777666777777ÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿqqq+++777ÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿqqqâââqqq777ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿqqqâââqqqÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿqqqâââqqqÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿqqqûûûqqqÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿqqqûûûqqqÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿqqqqqqÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿffffffÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóófffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóófffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóófffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóófffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóófffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóffffffóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóófffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
/programs/media/palitra/trunk/params_init.inc
0,0 → 1,25
mov edi,params ; óêàçàòåëü íà ñòðîêó
call str_len ; ïîëó÷àåì äëèíó ñòðîêè
cmp eax,0 ; ñòðàâíèâàåì äëèíó ñ íóë¸ì
je red ; åñëè ïàðàìåòðîâ íåò òî óõîäèì
call _read_params ; èíà÷å ÷èòàåì ïàðàìåòðû öâåòà (î÷åíü êðèâî)
xor eax,eax ; çàíóëÿåì ðåãèñòð
mov al,byte [params] ; ÷èòàåì ïàðàìåòð ìîäà
cmp al,'N' ; ñðàâíèâàåì ñ normal mode
jne _no_normalmode ; åñëè íåò òî óõîäèì íà ïðîâåðêó äàëüøå
mov [runmode],1 ; åñëè äà òî óñòàíàâëèâàåì åãî
jmp red ; èä¸ì íà îòðèñîâêó
_no_normalmode: ; åñëè íå normal mode òî
cmp al,'H' ; âîçìîæíî hidden mode
jne _no_hiddenmode ; åñëè íå îí òî óõîäèì äàëüøå
mov [runmode],2 ; åñëè îí òî óñòàíàâëèâàåì ÷òî ýòî îí (íàõ?)
call set_background ; ìåíÿåì ôîí
jmp bexit ; è çàêðûâàåì ïðîãó
_no_hiddenmode: ; åñëè íå hidden mode
cmp al,'D' ; âîçìîæíî ýòî color dialog mode
jne _no_dialogmode ; åñëè âñ¸ òàêè íå îí òî óõîäèì
mov [runmode],3 ; èíà÷å óêàçûâàåì ÷òî ýòî òàêè îí
jmp red ; è óõîäèì íà âûïîëíåíèå
_no_dialogmode: ; åñëè ýòî íè îäèí èç çàÿâëåíûõ ìîäîâ
mov [runmode],1 ; òî ñáðàñûâàåì íà äåôîëò
jmp red ; è ðèñóåì